Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Hana Zecková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Hana Zecková"— Transkript prezentace:

1 Vypracovala: Hana Zecková
Kazuistiky osob s dětskou mozkovou obrnou (atetoidní typ), vývoj, edukace, péče Vypracovala: Hana Zecková

2 Dětská mozková obrna Dětská mozková obrna (DMO) je raně vzniklé poškození mozku, vzniklé před porodem, za porodu, nebo krátce po něm a projevující se převážně v poruchách a vývoji hybnosti (Lesný, 1989) 1952-Lesný zavedl označení „perinatální encefalopatie“, v roce 1959 pak nynější název „dětská mozková obrna“

3 Dětská mozková obrna Dříve označováno také jako „Littleova choroba“, dnes se v angličtině užívá název „Cerebral palsy“ Dřívější název „perinatální ecefalopatie“ se užívá nadále pro souhrn všech druhů a stupňů raného poškození mozku v perinatálním období, jejichž následky mohou být: Těžké poruchy hybnosti-dětská mozková obrna Poruchy psychomotoriky-lehká mozková dysfunkce Poruchy psychiky, intelektu-mentální retardace Poruchy vědomí-epileptické záchvaty

4 Příčiny DMO mají různý charakter a mohou se kombinovat
Faktory: prenatální, perinatální a postnatální Prenatální- onemocnění matky v těhotenství, otravy organismu různými škodlivinami, alkohol, nikotin,nedostatek některých látek v potravě matky, nedonošenost, přenošenost apod. Perinatální- abnormální porod-dlouhý, obtížný, nebo naopak rychlý; při nadměrném stlačení lebky dítěte, krvácení do mozku, nebo déletrvající nedostatek kyslíku

5 Příčiny DMO 3. Postnatální- infekční zánět mozku a mozkových blan, toxikózy, novorozenecká žloutenka, rané kojenecké infekce různého druhu nejčastějšími příčinami DMO jsou podle Lesného: asfyxie a nedonošenost, popř. jejich kombinace

6 Diagnóza je jasná obvykle až ke konci prvního roku života, u atetoidních forem i později
Diagnóza: CKP (centrální koordinační porucha) CTP (centrální tonusová porucha) RMO (raná mozková obrna) Nejčastěji: G 80 (zkratka pro DMO)

7 Formy DMO Spastické Nespastické Lehká mozková dysfunkce
Podle intenzity: Paréza- částečná obrna,snížení či omezení hybnosti a motorické koordinace Plegie- úplná obrna, úplné porušení intervace, plná ztráta hybnosti

8 Formy spastické Následek poškození pyramidové dráhy (centrálních motorických neuronů) Charakteristické znaky: porucha aktivní volní hybnosti, svalová hypertonie, stereotypní pohyby Vlivem ztuhnutí končetin: děti ohnuté (zcela schoulené) a děti napnuté (otevřená ústa, slinění, problémy s jídlem a řečí, nápadná mimika atd.)

9 Formy spastické Diparetické forma: spastická obrna dvou párových končetin, sem se přiřazuje i tzv.monoparetická froma, tj. postižení jedné končetiny Paukospastická diparetická forma (druh diparetické formy) Hemiparetická forma: spastická obrna horní a dolní končetiny na jedné polovině těla, horní končetina bývá ohnuta v lokti, dolní končetina je napnutá tak, že postižený došlapuje na špičku

10 Formy spastické Kvadruparetická forma: spastická obrna všech čtyř končetin, s převážným postižením buď dolních, nebo horních končetin; přiřazuje se sem i tzv. triparetická-postižení tří končetin

11 Formy nespastické Charakteristické absencí svalového napětí
Hypotonická forma: u kojenců,později mizí, nebo se mění na formu spastickou, nebo dyskinetickou, pokud přetrvává, je doprovázena těžkou mentální retardací Dyskinetická forma (atetoidní; extrapyramidová): objevují se mimovolní pohyby: atetotické-kroutivé choreatické-drobné, rychlé balistické-prudké, myoklonické-drobné pohyby sval.snopců)

12 Formy nespastické Mimika je často postižena mimovolními grimasami
Velmi častý je výskyt poruch řeči-dysartrie Další znaky: ztížená kontrola hlavy, problémy při přijímaní potravy, omezená kontrola rovnováhy, neschopnost udržet v ruce předměty Chůze je možná jen u lehčích forem DMO, v pozdějším věku se objevují ortopedické vady Dyskinetickou formu má asi jedna čtvrtina lidí postižených DMO

13 Formy nespastické Rigidní forma: plastické zvýšení svalového napětí, které je trvalé; v raném dětství vzácné, v pozdějším se vytváří z jiných forem Mozečková forma: snížené svalové napětí a poruchy pohybové koordinace, Lesný tuto formu mezi DMO nezařazuje, považuje ji za samostatný syndrom

14 Poruchy sdružené s DMO Poruchy tělesného růstu:
po stránce růstu, hmotnosti a celkového dospívání a vzhledu tělesný vývoj je opožděn; objevuje se zvláště u těžších forem DMO Mentální retardace: Snížení intelektových vlastností Mírná, lehká, střední, těžká a hluboká

15 Poruchy sdružené s DMO Epilepsie:
neuroelektrické výboje v mozku způsobují záchvaty menšího či většího rozsahu Smyslové poruchy: Poruchy zraku-šilhání, tupozrakost, nystagmus Poruchy sluchu-především u dyskinetické formy

16 Poruchy sdružené s DMO Poruchy řeči:
Souvisí s poruchou hybnosti svalstva mluvních orgánů, s poruchou dýchání a polykacího reflexu Např. dyslalie (patlavost), dysartrie (nesrozumitelná artikulace) Ortopedické komplikace: Zkrácení Achillových a kolenních šlach, deformace kyčelních kloubů a nohou, vadné držení těla, skolióza

17 Léčba DMO DMO je stále nevyléčitelnou chorobou, avšak čím dříve s léčbou začneme, tím lépe může dítě překonat vývojovou poruchu a mít kvalitnější život důležité: realizace komplexního krátkodobého i dlouhodobého rehabilitačního programu Komplexní rehabilitační péče zahrnuje: oblast léčebnou oblast pedagogickou oblast pracovní oblast sociální

18 Léčba DMO všechny tyto oblasti se vzájemně prolínají
Pro dítě je důležité: získání všech jiných dovedností, které mu umožní být co nejméně závislým na ostatních nutná spolupráce rodiny a mnoha specialistů (pediatra, fyzioterapeuta, rehabilitačního lékaře, psychologa, dětského neurologa, logopeda, speciálního pedagoga aj.)

19 Oblast léčebná Léčba zaměřená především na zlepšení hybnosti-reedukace hybnosti, ale také řeči-reedukace řeči U pohybových cvičení je důležité dodržení zásad pohybové výchovy: Zásada vývojovosti Zásada reflexnosti Zásada rytmizace hybnosti a řeči Zásada komplexnosti Zásada kolektivnosti Zásada přiměřenosti Zásada individuálního přístupu

20 v ČR převládá metoda reflexní lokomoce podle Vojty, dále také Bobathova nebo Petöho terapie
Vojtova metoda reflexní terapie: Základem je reflexní ovlivnění pohybu- určitý podnět vyvolá typický pohybový projev Cíl-podpora napřimování, s konečným stádiem bipedální chůze malého dítěte Bobathova terapie: souhrnný terapeutický koncept, zapadá do něj fyzioterapie, ergoterapie a logopedie Zaměřuje se na zlepšení koordinace držení těla a pohybu

21 Oblast léčebná U všech dětí s DMO je doporučována opakovaná lázeňská péče Farmakoterapie- užívání léků na snížení svalového napětí, nebo k tlumení mimovolních pohybů (např. trihexyphenidyl, nebo vpichování botulotoxinu do svalů,), u epileptiků se podávají antiepileptika

22 Oblast léčebná Kromě fyzioterapie jsou součástí komplexního rehabilitačního programu také další metody: ergoterapie (léčba prací) hipoterapie (využití koní při léčbě) canisterapie (využití psů) arteterapie (léčení pomocí malby) muzikoterapie (léčení pomocí hudby) a jiné

23 Oblast pedagogická Zahrnuje výchovu jak v rodině, tak i ve škole
Rodiče by se měli dítěti maximálně věnovat, provádět s ním rehabilitační i doma Není vhodná úzkostlivá výchova, či rozmazlování Má-li dítě normální intelekt a je-li možné přizpůsobit školní prostředí jeho handicapu, mělo by navštěvovat běžnou školu jako jeho zdraví vrstevníci Pokud to není možné, zařazují děti do škol se speciálním programem výuky, mezi obdobně postižené děti

24 Oblast pedagogická Začlenění se do kolektivu; při hře, ale i při výuce získává spoustu podnětů, které jsou potřebné pro jeho další vývoj-duševní i fyzický Pedagog byl měl být obeznámen se zdravotním stavem postiženého dítěte (pohybová omezení, přidružené další poruchy-např. porucha řeči, poruchy chování apod.) a tomu přizpůsobit výuku

25 Oblast pedagogická Důležité je vyzdvihovat dovednosti postiženého, v čem se zdravým dětem vyrovná, nebo je dokonce předčí Naopak ale nezdůrazňovat jeho omezení a limity Pomáhat dítěti překonávat jeho handicap, ale vyvarovat se projevům soucitu nebo lítosti Adolescentům s lehkými formami DMO jsou poskytována poradenství při volbě povolání a přiměřený odborný výcvik

26 Ve školní praxi je u dyskinetické formy problém s nácvikem jemných motorických dovedností a s nácvikem řeči (nepravidelné dýchání, nedostatečná koordinace dýchacích svalů a mluvidel) V pozdějším věku je obtížné hledání povolání Mimovolní pohyby a častá porucha řeči a sluchu znesnadňují výběr Vhodná jsou povolání, kde se neklade důraz na jemné a přesné pohyby horních končetin

27 Použité zdroje: KÁBELE, F.: Rozvíjení hybnosti a řeči dětí s dětskou mozkovou obrnou. Praha: SPN 1988. KOTAGAL, S.: Základy dětské neurologie. Praha:Triton 1996. LESNÝ, I.: Dětská mozková obrna ze stanoviska neurologa. Praha: AVICENUM 1985. OPATŘILOVÁ, D.: Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Brno: MU 2003. STEHLÍK, A. a kol.: Dítě s mozkovou obrnou v rodině. Praha: AVICENUM 1977.


Stáhnout ppt "Vypracovala: Hana Zecková"

Podobné prezentace


Reklamy Google