Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitálový trh ZMVS Třebíč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitálový trh ZMVS Třebíč."— Transkript prezentace:

1 Kapitálový trh ZMVS Třebíč

2 Kapitálový trh Týdenní rozsah výuky v prezenční formě (přednášky / cvičení): 2/0 Předmět se zabývá kapitálovým trhem, cennými papíry, institucemi trhu cenných papírů a základními pravidly při finančním investování. Pozornost je věnována zejména problematice obligačního trhu, individuálního a kolektivního investování a trhu akcií. Dále bude pojednáno o fundamentální a technické analýze ...   Počet hodin: přednášky - 28, cvičení - 0 Ukončení: Zkouška

3 Kapitálový trh Obsahové zaměření: Finanční trh a finanční systém
Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP Kapitálový trh jako zdroj financování Základní pravidla při finančním investování. Rentabilita, riziko, likvidita Obligační trh Investiční společnost, investiční a podílové fondy Akcie a akciová společnost Fundamentální analýza akcií Technická analýza akcií Analýza a řízení portfolia Burzy a burzovní obchody Akciové indexy Finanční deriváty

4 Kapitálový trh Doporučená studijní literatura a multimediální pomůcky k předmětu: MUSÍLEK, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, Praha 1999, ISBN Další literatura: BREALEY, R.A., MYERS, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, East Publishing, Beroun,1999, ISBN ROSS, S.A.: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing, Praha 1995, ISBN X. PAVLÁT, V. a kol.: Kapitálové trhy, Professional Publishing, Praha 2003,ISBN SEKERKA, B.: Cenné papíry a kapitálový trh, Profess, Praha 1996, ISBN COTTLE, S., MURRAY, R. F. a BLOCK, F. E.: Analýza cenných papírů, Victoria Publishing, Praha 1999, ISBN Business.center.cz

5 Kapitálový trh Kapitálový trh - základní pojmy
Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP Kapitálový trh jako zdroj financování Základní pravidla při finančním investování. rentabilita, riziko, likvidita Obligační trh Investiční společnost, investiční a podílové fondy Akcie a akciová společnost Fundamentální a technická analýza akcií Analýza a řízení portfolia Burzy a burzovní obchody Akciové indexy Finanční deriváty Investiční bankovnictví, finanční inženýrství, investiční poradenství Opakování (rezerva)

6 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Je druhotný výrobní faktor. Je výsledkem výrobní činnosti. Může být chápán jako úspory přeměněné na investice. Může být chápán jako fiktivní kapitál – v podobě cenných papírů.

7 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Peněžní kapitál (potenciální kapitál) Reálný kapitál Peněžní kapitál se mění půjčkou nebo použitím na reálný kapitál – půjčí se nebo použije na nákup reálných statků

8 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Půjčením kapitálu vzniká úvěrový vztah – za poskytnutí úvěru se platí úroková míra u´ = *100 , kde u´ = úroková míra, u= úrok K = kapitál u K

9 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veřejnou nabídku cenných papírů.

10 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Vymezení pojmů obchodník s cennými papíry, banka pojišťovna, zajišťovna investiční společnost, investiční fond, penzijní fond,

11 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Vymezení pojmů – další vymezení provozovatel platebního systému, provozovatel vypořádacího systému, osoba, která vydává a spravuje platební prostředky, osoba, která podnikatelsky poskytuje finanční pronájem (finanční leasing), osoba, jejíž rozhodující činností je nabývání účasti na jiných společnostech, osoba, která podnikatelsky poskytuje záruky, obchodní společnost, která podle poslední výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou celková výše aktiv odpovídající v korunách českých částce alespoň eur, čistý roční obrat odpovídající v korunách českých částce alespoň eur a vlastní kapitál odpovídající v korunách českých částce alespoň eur, zahraniční osoba, která odpovídá některé z osob uvedených v bodech 1 až 14, stát nebo členský stát federace, Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka

12 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Obchodník s cennými papíry právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry § 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

13 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Banka právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která a) přijímá vklady od veřejnosti a b) poskytuje úvěry a která k výkonu činností podle písmen a) a b) má bankovní licenci § 1 odst. 1) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

14 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Banka Pro účely zákona se rozumí vkladem - svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu, úvěrem v jakékoliv formě - dočasně poskytnuté peněžní prostředky. § 1 odst. 1) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

15 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Banka Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), vykonávat tyto další činnosti, má-li je povoleny v jí udělené licenci, a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu, s tím, že se v licenci uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům podle zvláštního právního předpisu, i) finanční makléřství, j) výkon funkce depozitáře, k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), l) poskytování bankovních informací, m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, n) pronájem bezpečnostních schránek, o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až n) a v odstavci 1. § 1 odst. 1) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

16 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Banka Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci. To neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž banka vykonává kontrolu. § 1 odst. 1) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

17 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Pojišťovna Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu Pojistitel Pojištěný Pojistná smlouva Pojistná událost Likvidace pojistné události § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

18 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Zajišťovna právnická osoba, jejíž činností je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území České republiky, která provozuje zajišťovací činnost podle tohoto zákona, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla "Pojišťovna pojišťoven". § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

19 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Investiční společnost Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající a) ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo b) v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování Obchodní firma investiční společnosti obsahuje označení "investiční společnost". § 14 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

20 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Podílový fond soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu ("podílníci"), a to v poměru podle vlastněných podílových listů Podílový fond není právnickou osobou. § 14 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

21 1. Kapitálový trh - základní pojmy
Penzijní fond Penzijní fond (se státním příspěvkem) je forma dlouhodobého spoření, které významným způsobem podporuje stát. § 14 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

22 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Cenný papír je obchodovatelná úřední listina představující peněžní hodnotu. Cenné papíry se dají zhruba rozdělit na akcie (vyjadřující podíl na majetku) a dluhopisy (vyjadřující závazek vyplatit určitou částku). Firma nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent. Cenné papíry mohou být ve fyzické podobě jako certifikáty nebo v elektronické formě např. na účtě cenných papírů. Cenné papíry mohou být vedeny na jméno nebo na nositele

23 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
akcie zatímní listy poukázky na akcie podílové listy dluhopisy investiční kupóny kupóny opční listy směnky šeky náložní listy skladištní listy zemědělské skladní listy zahraniční cenné papíry

24 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Cenné papíry ve fyzické podobě jako certifikáty v elektronické formě např. na účtu cenných papírů.

25 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Cenné papíry na jméno na nositele (bankovky)

26 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Akcie vydávají ve velkých emisích akciové společnosti. (viz Obchodní zákoník) Akcie jsou prodejné na trhu cenných papírů Akcionáři je kupují pro zisk i z jiných důvodů Vyplácení dividend = podílů ze zisku Spekulativně z důvodu jejich podloženého (Můžu i hodně prodělat) – podílí se na případném likvidačním zůstatku firmy Z důvodu ovládnutí firmy, neboť vlastník akcií, pokud vlastní více než 50% podíl ve firmě má většinou právo se podílet na jejím vedení,

27 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Akcie Dělení z hlediska podoby Akcie listinné Akcie zaknihované Dělení z hlediska formy Akcie na jméno – vydávány na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). Jsou listinnými akciemi. Akcie na majitele (z hlediska formy jde o cenný papír na doručitele) – jde o zaknihované akcie. K převodu dochází změnou výpisu majetkových účtů prodávajícího a kupujícího vedených střediskem cenných papíru. Dají se dobře obchodovat – Dělení z hlediska druhu Akcie kmenové (nejběžnější, bez zvláštních práv) Akcie prioritní (s přednostním právem na výplatu dividendy)

28 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Akcie Cena akcie je odvislá od zákona nabídky zákona poptávky

29 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Zatímní listy Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku ("nesplacená akcie"), vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. - Obchodní zákoník

30 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Poukázka na akcie Poukázky na akcie jsou nově zavedeným cenným papírem, který je spjat se zvýšením základního kapitálu v akciové společnosti. Jejich účelem je překonat období, kdy upisovatel sice již splatil celý emisní kurs akcie, ale zvýšení základního kapitálu ještě nebylo zapsáno do obchodního rejstříku, upisovatel tudíž není akcionářem a nemůže vykonávat akcionářská práva. Tato práva sice s poukázkou na akcie též nejsou spojena (zápis zvýšení základního kapitálu má konstitutivní účinek), avšak upisovateli je takto umožněn převod jeho upisovatelského postavení. - Obchodní zákoník

31 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Podílový list cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze zákona o kolektivním investování nebo statutu § 8 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

32 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Dluhopis Dluhopis (obligace, bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. V České republice musí emitent podle zákona o dluhopisech žádat Komisi pro cenné papíry o povolení k emisi dluhopisů. Na rozdíl od depozitního certifikátu dluhopisy využívají hlavně právnické osoby, vzhledem k jejich obvykle vyšším nominálním hodnotám. Ta podle zákona musí být minimálně Kč, ale často bývá například Kč. § 8 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

33 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Investiční kupón cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za kupóny § 22 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

34 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Opční list Opční list je cenný papír s právem na upsání emitovaných akcií. Opční list může být vydán samostatně nebo může vzniknout na základě oddělení tohoto práva od například opčních dluhopisů.

35 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Směnka je úvěrový cenný papír, sepsaný v přesně stanovené formě, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Je určená jako : prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru, prostředek placení a ručení, prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti.

36 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Funkce směnky platební zajišťovací

37 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Nutné náležitosti směnky označení, že jde o směnku bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu (v případě směnky VLASTNÍ) bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu (v případě směnky CIZÍ) jméno toho, kdo má platit (směnečník / akceptant / příjemce) v případě směnky CIZÍ údaj splatnosti údaj místa, kde má být placeno jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (remitent) datum a místo vystavení směnky podpis výstavce Pro platnou směnku není vyžadován žádný tiskopis ani úřední ověření podpisů. Směnka může být napsána ručně nebo strojem. Také je možno využít předtištěných tiskopisů, do kterých je nutno doplnit předepsané údaje.

38 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Pro platnou směnku není vyžadován žádný tiskopis ani úřední ověření podpisů. Směnka může být napsána ručně nebo strojem. Možno je využít předtištěných tiskopisů.

39 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Vlastní „zaplatím“ Cizí - „zaplaťte“

40 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Směnka Výhodou směnek je zejména to, že jsou nesporným závazkem, což znamená, že ten, kdo má v dispozici originální směnku a legitimuje se jako její oprávněný majitel, prokázal své právo na její zaplacení dostatečně; dlužník, který se hodlá své povinnosti směnku zaplatit bránit, pak musí své důvody obrany nejen tvrdit, ale i prokázat. Nevýhodou směnek je to, že musí být vystavena v zákonem předepsané formě se stanoveným obsahem a pokud některá z jejich podstatných náležitostí chybí, pak není směnka platná. Citováno z „

41 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Šek Šeky - je to krátkodobý cenný papír Směnečným a šekovým zákonem (1950) vycházející z Ženevských dohod Napíše se ve formuláři v šekové knížce Šek - na doručitele – „na jméno“

42 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Šek hotovostní způsob na výběr peněz (z účtu u banky) bezhotovostní způsob - křižovaný šek - pouze k zúčtování bez možnosti výběru peněz

43 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Šek Náležitosti : slovo šek bezpodmínečný závazek, že zaplatí částka (číslicí i slovy) ten kdo je zavázán zaplatit datum a místo vystavení splatnost podpisy

44 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Šek EUROŠEKY majitelům účtů s urč. zůstatkem + záruční karta mohou být vystaveny v jakékoliv měně zaručení bankou do urč. výše CESTOVNÍ ŠEKY Jsou to cenné papíry které mají předtištěnou nominální hodnotu (pouze volně směnitelné měny) klady: bezpečnější zápor: omezená doba splatnosti vydání komukoliv, vydávají významné světové banky - VISA, Thomas Cook, American Express. kupují se kurzem deviz - při nákupu 1. podpis šeku, poznamenání čísel šeků při použití 2. podpis + prokázání totožnosti, proplacení při ztrátě: volat asistenční službu - zablokování šeků Citováno z „

45 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Náložní list Smlouva o přepravě věci - Obchodní zákoník Podle smlouvy může být dopravce povinen vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě náložný list. Náložný list je listina, s níž je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny. Dopravce je povinen zásilku vydat osobě oprávněné podle náložného listu, jestliže mu tato osoba náložný list předloží a potvrdí na něm převzetí zásilky.

46 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Skladištní list Smlouva o skladování - Obchodní zákoník Potvrzení o převzetí věci ke skladování může mít povahu cenného papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci (skladištní list). Skladištní list může znít na doručitele nebo na jméno. Zní-li na doručitele, je skladovatel povinen vydat zboží osobě, která skladištní list předloží. Zní-li na jméno, je povinen věc vydat osobě v skladištním listu uvedené. Skladištní list na jméno může oprávněná osoba převádět rubopisem na jiné osoby, pokud v něm není převod vyloučen. O rubopisu platí obdobně předpisy upravující směnky.

47 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Zemědělský skladní list listinný cenný papír na řad, převoditelný rubopisem a předáním, představující vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží Zemědělský skladní list vystaví provozovatel neprodleně po převzetí zboží v zemědělském veřejném skladu. Zemědělský skladní list se skládá ze dvou částí, a to z vlastnického listu a zástavního listu. Nelze vystavit jen jednu část. § 2 odst. 1 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech

48 2. Podstata třídění CP a charakteristika základních druhů CP
Zahraniční cenné papíry cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec podle § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona

49 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Kapitálové statky se spolupodílí na tvorbě hodnot a prochází procesem výrobní spotřeby. Do výrobní spotřeby vstupuje: Jednorázově (oběžný kapitál) Postupně (fixní kapitál)

50 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Fixní kapitál Budovy Strojní zařízení Vybavení staveb A pod.

51 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Fixní kapitál Budovy Strojní zařízení Vybavení staveb a pod. Proces výrobní spotřeby fixního kapitálu má podobu fixního opotřebení – není exaktně měřitelné-je stanoveno na základě účetních předpisů

52 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Amortizační odpisy jsou formou, pomocí níž se proces opotřebení eviduje a zároveň vytváří předpoklady pro obnovu spotřebovaného fixního kapitálu, odepsané hodnoty se shromažďují na amortizačním účtu

53 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Akumulace kapitálových statků Je procesem, ve kterém se na základě investic vytvářejí nové kapitálové statky Předpokladem je úspora prostředků – ta je pak možná k přeměně na investice

54 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Akumulace kapitálu je proces přeměny peněžních prostředků v kapitál Akumulace peněžní Peníze se zhodnocují v peněžní formě – poskytnutím půjček, které přinášejí úrok, nákup cenných papírů, přinášející dividenda, důchod a podobně Akumulace reálná Peníze se využívají k nákupu výrobních faktorů Zvyšuje postavení firmy v konkurenčním boji Je tvořena čistými investicemi, které jsou vynakládány na nákup prvků kapitálu, tedy jsou určeny k rozšiřování výroby

55 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Na obnovu spotřebovaného kapitálu je třeba vynakládat investice Obnovovací (restituční) investice – jejich zdrojem je odpisový fond Pojem HRUBÉ INVESTICE - IB IB = IN + IR IB – hrubá investice (brutto) IN – čistá investice (netto) IR – obnovovací investice (restituční)

56 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Předpokladem investiční činnosti je vznik úspor, které je možno na investice přeměnit – znamená to, že se musí z peněz vynakládaných na spotřebu vydělit uspořená část. Celkový objem kapitálu (důchod) Y je složen z výdajů na spotřebu - C Úspor – S Y = C + S

57 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Vznik úspor, nebo schopnosti tvořit úspory, patří k základním charakteristikám ekonomiky Peněžní akumulace vytváří předpoklady pro reálnou akumulaci Masu úspor je možno převádět na investice Tedy I = S Investice = úspory

58 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Pro vznik úspor musí tedy subjekt svůj důchod rozdělit na : výdaje na spotřebu úspory Rozdělení je pomocí dvou „sklonů“ sklon ke spotřebě sklon k úsporám

59 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Pro sklon k úsporám platí s = Přitom: s = sklon k úsporám S = úspory γ = výše důchodu C c = c – sklon ke spotřebě C – výdaje na spotřebu S γ s + c = 1 γ

60 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Důchod se mění na spotřebu úspory

61 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Sklon k úsporám je motivován : úrokovou mírou rostoucí úroková míra vyvolává sklon k úsporám preferencí likvidity potřeba mít část důchodu v hotovostní podobě k okamžitému použití umožňuje to rychle reagovat na příležitosti trhu spekulace zajištění pro případ nouze apod.

62 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
S rostoucím důchodem roste sklon k úsporám

63 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Investice Záměrné obětování přesně určené hodnoty za účelem získání hodnoty vyšší Investiční záměr Krátkodobé tržby Dlouhodobé tržby Cílem záměru je Získat okamžité Cash Flow Spekulace koupit a se ziskem prodat Kombinace obojího

64 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Investice se dělí na Reálné investice Přímé podnikání Nákup nemovitostí Nákup movitostí Nákup drahých kovů Nákup komodit Finanční investice Peněžní vklady Poskytování úvěrů a půjček Nákup klasických cenných papírů Sjednání pojištění Finanční spoluúčast na podnikání jiných Další investice (např. finanční deriváty)

65 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Reálné investice Kombinace vlastností peněz, majetkových aktiv a dlužních dokumentů Osoba, která poskytla své disponibilní prostředky má zaručena práva Na navrácení majetku Na zaručenou peněžní odměnu Právo podílet se na zisku Právo podílet se vlastnicky na majetku osoby, která si peníze půjčila Právo rozhodovat nebo spolurozhodovat o způsobu použití poskytnutých peněžních prostředků Další práva na základě smluvních dohod

66 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Reálné investice Jsou oproti finančním investicím vázány na určité činnosti nebo předměty – charakteru hmotných aktiv Jedná se o investice Do vlastní výroby Do služeb Investice do reálného majetku za účelem majetnictví a zhodnocení Investice do nemovitostí Investice do movitých věcí – zejména trvalé hodnoty – umění, drahých kovů, nerostných surovin

67 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Reálné investice Stojí na konci řetězce finančního toku Jedná se mnohdy o konečný cíl investorů

68 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Finanční investice mají zejména formu investic do investičních nástrojů finančního trhu a zejména do cenných papírů

69 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Finanční investice mají zejména formu investic do investičních nástrojů finančního trhu a zejména do cenných papírů

70 4. Základní pravidla při finančním investování
4. Základní pravidla při finančním investování. rentabilita, riziko, likvidita

71 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Cash management základní úkol managementu získání přehledu o aktuální a likvidní pozici společnosti v obchodních záležitostech v provozní oblasti v investicích

72 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Funkce peněz umožnění platebního styku bez problémů jedná se o transakční funkci uložení majetkových hodnot jedná se o investiční funkci celková funkce zúčtovací jednotky

73 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Vzájemný vztah finančního majetku hotovosti pokladní hotovosti

74 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Hotovost = pokladní hotovost + prostředky na běžných účtech Finanční majetek = hotovost + vklady + pokladniční poukázky + krátkodobé cenné papíry

75 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
aby firma mohla existovat, musí být likvidní = musí mít k dispozici potřebné finanční prostředky na nákup materiálu energie mzdy režie služby a pod. Musí být „likvidní“

76 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Firma musí zabezpečit nutnou výši peněžních prostředků peněžní prostředky musí být na určitém místě v určitém čase musí být dodrženo pravidlo minimálních nákladů

77 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
vysoká likvidita = snížení rentability podniku Pokud je likvidita v pořádku, tak : včas jsou hrazeny závazky neexistuje souběh půjček a finančního majetku volné prostředky mohou přinášet úrok minimální jsou náklady na krátkodobé financování maximální jsou výnosy z finančního majetku

78 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Plánování likvidity určí se časový horizont ( do půl roku) denně je kontrolován stav krátkodobě se plánuje práce se splatností faktur cca na 1 měsíc – střednědobě – se plánuje dle uzavřených smluv či výroby provádí se dlouhodobý výhled na maximálně půl roku

79 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Finanční nástroje pro zajištění likvidity financování dlouhodobých potřeb – generální opravy, opravy budov, nákup výrobních kapacit financování běžné činnosti – výrobky, služby, tržby z nich při nedostatku hotovosti nutno využívat půjčky, směnky, úvěry, zpětný leasing apod.) při dobré likviditě možnost finančního investování termínové vklady kapitálový trh investice do obchodních partnerů

80 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Krátkodobý finanční majetek peníze v bankách peníze v hotovosti ceniny (poukázky, kolky, stravenky a pod) šeky a poukázky k zúčtování cenné papíry dluhopisy splatné do jednoho roku

81 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Rizika investování státní dluhopisy – otázka splatnosti - doby hypotéční zástavní listy – otázka realizace státní pokladniční poukázky – malé riziko obchod s cennými papíry – riziko investování do fondů - riziko

82 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Ukazatele finančního investování Absolutní ukazatele údaje z výsledovky – výkazu zisků a ztrát - a rozvahy aktiv a pasiv Podílové ukazatele jsou poměrem dvou základních absolutních ukazatelů

83 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Analýzy finančního investování Horizontální analýza srovnávání peněžních částech ve dvou obdobích – běžném a minulém ( i výsledovka) růst náklad, výnosů, materiálové spotřeby apod. Vertikální analýza jedná se o poměry různých veličin ke zvolené veličině

84 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Pojem „Investovaný kapitál“ Investovaný kapitál = dlouhodobý majetek+oběžná aktiva – krátkodobé závazky podnik se hodnotí podle toho, jak zhodnocuje investovaný kapitál

85 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Aktiva Stálá aktiva + oběžná aktiva Pasiva Vlastní kapitál + cizí kapitál + závazky z obchodního styku

86 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Finanční analýza ukazatel ukazatel rentability ukazatel aktivity ukazatel zadluženosti ukazatel tržní hodnoty ukazatel kapitálového trhu

87 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
výsledek činnosti je porovnáván se zdrojem Rentabilita investovaného kapitálu provozní hospodářský výsledek před zdaněním z jedné investované koruny Rentabilita aktiv míra zisku na korunu aktiv Rentabilita vlastního kapitálu míra zisku na korunu akcionářem investovaného kapitálu Rentabilita tržeb míra zisku na jednu korunu tržeb

88 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Aktivita poměr tržeb k aktivům obrátkovost aktiv – počet obrátek aktiv v daném období doba obratu – ve dnech vyjádřená obrátka aktiv obrat aktiv za rok tržby/aktiva celkem obrat dlouhodobého majetku (efektivnost majetku) tržby/dlouhodobý majetek

89 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Aktivita obrat zásob celkové tržby / hodnota zásob doba obratu – ve dnech vyjádřená obrátka aktiv doba obratu zásob zásoby/tržby/360 = doba dní pobytu zásob v podniku

90 4. Základní pravidla při finančním investování-rentabilita, riziko, likvidita
Aktivita Doba splatnosti závazků (krátkodobých) krátkodobé závazky/tržby/360 – je to vyjádření doby, po kterou zůstávají závazky nezaplacenyi

91 5. Obligační trh Dluhopisy = obligace Dluhopisy (obligace)
jedná se o cenný papír je to velmi rozšířený druh CP Emitent (vystavitel) dluhopisu je dlužník státní dluhopisy firemní dluhopisy bankovní dluhopisy ….. Držitel dluhopisu (investor) je věřitel s dluhopisem se dá i obchodovat například na BCCP

92 5. Obligační trh Druhy obligací
cenný papír s fixním výnosem (tzv. plain vanilla bond). inkaso pravidelného pevného kupónu po předem stanovenou dobu (např. hypotéky) Při splatnosti dochází vedle splacení posledního kupónu také k jednorázové splátce jistiny. Obligace se člení podle termínu splatnosti typu emitenta způsobu vyplácení kupónu

93 5. Obligační trh Obligace s variabilním kupónem
váže kuponovou sazbu na vývoj určité veličiny - úrokové sazby cenového indexu ,,,,. Obligace bez termínu splatnosti (věčný dluhopis, konzol) vyplácí kupón donekonečna. Vypověditelný dluhopis může jeho emitent splatit dříve než v den splatnosti. Konvertibilní dluhopis je možno vyměnit za akcie za předem stanovený konverzní poměr. Firemním dluhopisům s nízkým nebo žádným ratingovým hodnocením se říká prašivé obligace (junk bonds, high yield bonds)

94 5. Obligační trh Bankovní obligace
jsou to střednědobé nebo dlouhodobé dluhopisy emitované zejména obchodními bankami cílem je opatřit si větší množství peněz na delší dobu jedná se o pět nebo i více let není riziko, že by mohlo být požadováno proplacení před termínem splatnosti z jejich prodeje jsou poskytovány úvěry

95 5. Obligační trh Výnos z obligace
rovná kupónovému výnosu a kapitálovému zisku/ztrátě.

96 5. Obligační trh Výnos z obligace
rovná kupónovému výnosu a kapitálovému zisku/ztrátě.

97 5. Obligační trh Výnos z obligace
Výnos do splatnosti (yield-to-maturity) je to průměrný roční výnos, který investor získá zakoupením dluhopisu a jeho držením až do data splatnosti. Odpovídá úrokové sazbě, za kterou b byly uloženy peněžní prostředky na termínovaný účet s paralelou možností výběrů peněz shodných s příjmy z dluhopisu.

98 5. Obligační trh Výnos z obligace a daně
V rozhodovacím procesu o koupi, držení či prodeji obligací hrají úlohu daně z příjmu Kapitálový výnos se nedaní za podmínky, že držba dluhopisu přesáhla 6 měsíců. Kupónový výnos se daní srážkovou daní ve výši 15%

99 5. Obligační trh Výnos z obligace a výnosové křivky Výnosové křivky
vztah mezi výnosem do splatnosti (osa Y) a dobou do splatnosti (osa X). Výnosová křivka používá pro například půlroční, roční, tříleté a další doby splatnosti předpokladem jsou přibližně shodné vlastnosti (emitent, kupónová sazba, ap.).

100 5. Obligační trh

101 5. Obligační trh

102 5. Obligační trh

103 5. Obligační trh Rizika obligací
kreditní riziko, což je riziko, že emitent nedostojí svým závazkům z obligace a nesplatí kupón nebo jistinu. Nízkou finanční bonitu mají některé firemní dluhopisy (junk bonds). Státní dluhopisy jsou vzhledem ke státní garanci považovány za finančně bonitní. Žádná firma nemůže mít vyšší ratingové hodnocení, než má příslušná země.

104 5. Obligační trh Příklad obchodování

105 6. Investiční společnost, investiční a podílové fondy
Instituce kolektivního investování Kolektivním investováním je možno nazývat investování peněžních prostředků prostřednictvím specializovaných, k tomuto účelům vytvořených finančních institucí Je významné pro drobné investory i pro stát.

106 6. Investiční společnost, investiční a podílové fondy
Výhody investiční společnosti Snadné investování prostřednictvím specializovaných a licencovaných institucí Diverzifikace investičního rizika Vysoká likvidita cenných papírů Podílení se na nákupech zajímavých titulů Dosažení zpravidla vyšších výnosů, než uložením peněz u bank

107 6. Investiční společnost, investiční a podílové fondy
Výhody investiční společnosti pro stát Drobní investoři přeměňují krátkodobá aktiva v aktiva dlouhodobá – má to vliv na dlouhodobě investované prostředky, přispívající k financování reálných investic s dopadem na ekonomický růst

108 6. Investiční společnost, investiční a podílové fondy
Dva modely investiční společnosti Kolektivní investování prostřednictvím investičních fondů Kolektivní investování prostřednictvím podílových fondů

109 6. Investiční společnost, investiční a podílové fondy
Kolektivní investování prostřednictvím investičních fondů Jedná se o samostatné právní subjekty Investoři nakupují akcie různě zaměřených investičních fondů, které jsou akciovými společnostmi Peněžní prostředky získané prodejem akcií reinvestují

110 6. Investiční společnost, investiční a podílové fondy
Kolektivní investování prostřednictvím podílových fondů Podílové fondy nejsou samostatnými právními subjekty Musí být spravovány investiční společností Investoři nenakupují akcie, ale podílové listy Nestávají se akcionáři, ale pouze podílníky na majetku podílového fondu. Majetek spravuje přitom investiční společnost.

111 6. Investiční společnost, investiční a podílové fondy
Členění podílových a investičních fondů Investiční a podílové fondy uzavřeného typu Investiční a podílové fondy otevřeného typu

112 6. Investiční společnost, investiční a podílové fondy
Investiční a podílové fondy uzavřeného typu Akcie investičních fondů ani podílové listy podílových fondů nedávají držitelům právo zpětného odprodeje společnosti, která je vydala Jejich zpětná přeměna na hotové peníze může být realizována jen na sekundárním trhu cenných papírů – na burze Tržní ceny (kurzy) bývají nižší než podíl odpovídajícího majetku (diskont)

113 6. Investiční společnost, investiční a podílové fondy
Investiční a podílové fondy otevřeného typu Bez ohledu na to, zda se jedná o akcie nebo podílové listy, jsou na požádání držitelů kdykoliv odprodatelné V případě akcie je povinna k odkupu investiční fond s V případě podílových listů je povinnost odkoupit je investiční společností spravující fond Cena odkupu musí odpovídat majetku, který na akcii či podílový list připadá

114 6. Investiční společnost, investiční a podílové fondy

115 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace     Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akciová společnost je právní formou čistě kapitálové společnosti prakticky bez přítomnosti osobních prvků. Právní úprava akciové společnosti vychází z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava akciové společnosti je obsažena v § 154 a následujících.

116 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Akciová společnost je obchodní firma     Obchodní firma akciové společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost", postačí i zkratka "akc. spol." nebo "a.s.". (§ 155 Obchoz). Obchodní firma společnosti musí splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu (§ 10 Obchoz).

117 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Základní kapitál     Hodnota minimálního základního kapitálu akciové společnosti jsou Kč. Horní hranice základního kapitálu není omezena. Základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcie se upisují, tzn. že se nabídnou k prodeji "veřejnosti". Majitel akcie je označován jako akcionář. Akcionář neručí za závazky společnosti.

118 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Statutární orgán     Statutárním orgánem akciové společnosti je její představenstvo. Představenstvo je tvořeno svými členy, kteří společnost navenek zastupují. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku, zapisují se i veškeré změny představenstva. Členy představenstva volí i odvolává valná hromada akciové společnosti. Pro členy představenstva platí nevylučitelný zákaz konkurence.

119 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Statutární orgán     Statutárním orgánem akciové společnosti je její představenstvo. Představenstvo je tvořeno svými členy, kteří společnost navenek zastupují. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku, zapisují se i veškeré změny představenstva. Členy představenstva volí i odvolává valná hromada akciové společnosti. Pro členy představenstva platí nevylučitelný zákaz konkurence.

120 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Výhody společnosti poměrně solidní vnější dojem (velká společnost) Pro jednání s bankami Pro jednání s obchodními subjekty čistě kapitálová společnost.

121 7. Akcie a akciové společnosti
Základní informace  Nevýhody společnosti vysoký základní kapitál Kč,- poměrně složité zakládání i působení společnosti.

122 7. Akcie a akciové společnosti
Akciovou společnost tvoří (podnik)  Je to soubor hmotných a nehmotných složek podnikání. Akciovou společnost tvoří věci majetková práva nehmotná práva (obchodní jméno, pověst a postavení na trhu, know how apod.) osobní složky (struktura a kvalifikace zaměstnanců)

123 7. Akcie a akciové společnosti
Akciová společnost (podnik) je tedy funkčním celkem - entitou, která je nadána schopností přinášet určitý užitek, generalizovat určitý výnos v současnosti a i v budoucnosti.

124 7. Akcie a akciové společnosti
Rozsah ocenění pro stanovení hodnoty akcií vychází z toho, že byly zohledněny všechny známé faktory, mezi něž patří zejména: historie a podstata podnikatelského subjektu obecné ekonomické vyhlídky a specifické podmínky podnikání účetní hodnota podniku, jeho pověst a postavení na trhu objem výnosu z obchodně podnikatelské činností

125 7. Akcie a akciové společnosti
A n a l ý z a p o t e n c i á l u akciové spolenosti Profil společnosti Historie podniku Předmět činnosti Kapacity a jejich využití Technologie Pracovníci Managment a způsob řízení Organizační struktura společnosti Velikost, struktura a charakteristika trhu - současný stav Očekávaný vývoj trhu a tržního prostředí Strategie společnosti SWOT analýza Finanční plán Podnikatelský záměr

126 7. Akcie a akciové společnosti
Majetek a závazky akciové společnosti pro stanovení hodnoty akcií Pojištění majetku Úvěry Zástavní právo, věcná břemena Leasing Ekologie

127 7. Akcie a akciové společnosti
Fi n a n č n í a n a l ý z a Ekonomický normál Poměrové ukazatele Hodnotová kritéria pro měření výkonnosti podniku Du Pontova analýza Altmanův index Finanční situace společnosti Posouzení vývoje

128 7. Akcie a akciové společnosti
Vlastní stanovení hodnoty akcie z hodnoty podniku Metoda účetní hodnoty Metoda substanční, věcné hodnoty Metoda likvidační hodnoty Metody výnosové Metoda kapitalizace zisku

129 7. Akcie a akciové společnosti
Stanovení hodnoty akcie z hodnoty podniku dle obchodů cenných papírů Metoda kapitalizace zisku z budoucích výnosů analytická metoda Modely diskontu Cash flow (DFC) Podstata modelů DCF Vymezení peněžitých toků Model volného cash flow do firmy – FCFF Model volného cash flow pro akcionáře - FCFE Metody stanovení diskontní míry

130 7. Akcie a akciové společnosti
Stanovení hodnoty akcie z hodnoty podniku dle obchodů cenných papírů Odhad tempa růstu (g) Metoda volného cash flow nezadlužené firmy Dvoufázová metoda Dividendové diskontní modely – DD Ekonomická přidaná hodnota – EVA Metody kombinující oba přístupy Schalenbachova metoda (střední hodnoty)

131 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Fundamentální analýza akcií Ocenění výsledků podniku Ekonomické vitality podniku Managementu Výhod oproti konkurenci Příležitostí na trhu Pozice konkurence

132 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Analýza se provádí k zjištění rizika investic ocenění managementu Výsledky se používají k vnitropodnikovým rozhodnutím ke stanovení ceny akcií společnosti k výpočtům se používají historická a aktuální data

133 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Technická analýza analyzuje čísla doprovázející cenu akcie na základě křivek objemů obchodů, ceny předpovídá budoucí vývoj. Tato strategie se zejména využívá v krátkodobých obchodech

134 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Technická analýza je systematickou metodou analyzování a vyhodnocování finančních instrumentů, vč. cenných papírů, futures a úrokových produktů. Technická analýza využívá pouze údaje produkovaných trhem, cena, objem, volatilita či množství otevřených kontraktů.

135 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Technická analýza se nezabývá politickou situací daňovou politikou státu ekonomickým prostředím

136 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Cílem technické analýzy je odhadnout budoucí směr vývoje cen akcií. Technická analýza vydává doporučení na vhodné nástroje ve spojitosti s konkrétními situacemi Technická analýza označuje finanční nástroje při stanovování budoucího vývoje cen akcií.

137 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Nástroji technické analýzy jsou aktuální ceny a jejich odvozené hodnoty on-balance volume, cenové oscilátory, hodnoty momenta, teorie Fibonaccio čísel, teorie cyklů vyhodnocování cenových rámců

138 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Indikátor On Balance Volume, OBV, počítá objem obchodů s cenou. Stanoví se přičtením denního objemu obchodů ke kumulativnímu součtu minulého časového období, pokud cena cenného papíru –akcie- uzavře výš odečtením denního objemu obchodů, pokud cena cenného papíru – akcie - uzavře níž než v minulém časovém období

139 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Oscilátory jsou skupinou indikátorů, které měří změnu ceny za zvolený časový úsek. Sledují trendy, extrémy a divergence od cen Rate of Chance (ROC) - v podstatě momentum vyjádřené v procentech Moving Average Spread (MAS) - rozpětí dvou klouzavých průměrů stejného typu a různé délky Cenový oscilátor (Price Oscillator) - porovnává dnešní hodnoty exponenciálního průměru s hodnotou před n dny Index relativní síly (RS) Momentum - porovnává dnešní ceny s cenou před n dny

140 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Momentum Relativní změna ceny finančního nástroje za časové období Při dosažení minima lze volit nákup

141 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Jako Fibonacciho posloupnost je nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (čísla nacházející se ve Fibonacciho posloupnosti jsou někdy nazývána Fibonacciho čísla) Každé číslo je součtem dvou předchozích.

142 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Cykly jsou výkyvy celkové ekonomické aktivity vyznačující se současnou expanzí nebo kontrakcí produktu ve většině sektorů ekonomiky. Hospodářský cyklus rozděluje na Vrchol Recesi Sedlo Expanzi Expanze následuje po recesi a body obratu leží mezi nimi. Průběh cyklů je nepravidelný a je rozdílná i délka cyklů.

143 8.Fundamentální a technická analýza akcií
Cenové rámce – stanovené cenové limity

144 9. Analýza a řízení portfolia
Portfolium : rozdělení investičních zdrojů s cílem snížení rizika, skladba cenných papírů

145 9. Analýza a řízení portfolia
Základy teorie portfolia Funkce očekávaného užitku rizikové a bezrizikové aktivum Budoucí hodnota je odvislá od budoucího stavu Budoucí hodnotu známe absolutní a relativní averze vůči riziku Preference bezrizikového užitku oproti rizikovému při averzi investor snižuje riziko na úkor užitku rozhodování podle výnosu a rizika Podle očekávaného výnosu aktiva (Taylorův rozvoj) indiferenční mapa

146 9. Analýza a řízení portfolia
Základy teorie portfolia Funkce očekávaného užitku indiferenční mapa Očekávaný výnos Rozptyl rizika aktiva okolo očekávané hodnoty

147 9. Analýza a řízení portfolia
Množina investičních příležitostí výnos portfolia riziko portfolia množina investičních příležitostí Množina různých kombinací očekávaného výnosu – vážený průměr efektivní hranice Vhodná kombinace rizikových a bezrizikových aktiv přímka kapitálového trhu tržní rovnováha na trzích aktiv Analýza vzájemného vztahu

148 9. Analýza a řízení portfolia
přímka kapitálového trhu Přímka kapitálového trhu Množina investičních příležitostí Bod dotyku Bezrizikové aktivum Očekávaný výnos Rozptyl rizika okolo očekávané hodnoty

149 9. Analýza a řízení portfolia
tržní rovnováha na trzích aktiv Vyjadřuje rovnovážný stav kombinací

150 9. Analýza a řízení portfolia
Model oceňování kapitálových aktiv přímka trhu cenných papírů Koeficient beta jako míra rizika Stanovení rovnovážného ocenění aktiv efekt diverzifikace portfolia Snižování rizika ve prospěch aktiv oslabování výchozích předpokladů Neexistence bezrizikového aktiva jednoindexní model přístupy k odhadům Hledáné jednoho společného faktoru pro pohyb aktiv

151 9. Analýza a řízení portfolia
Sestavení portfolia v souladu s potřebami zákazníka Analýza portfolia s pohledu všech rizik Korekce portfolia s ohledem na stav trhu

152 9. Analýza a řízení portfolia
Řízení portfolia ve vztahu ke klientovi Brutto investor – obchoduje s vlastními prostředky, ta pak odpovídají rizikovému profilu Netto investor – investor, který má za cíl sestavení portfolia tak, aby výnosy kryly průběžné závazky (fondy a podobně)

153 9. Analýza a řízení portfolia
Techniky pasivního řízení portfolia sledování indexu vzorkování párování hotovostních toků podmíněná imunizace

154 9. Analýza a řízení portfolia
Techniky aktivního řízení portfolia vyhledávání kladného alfa časování trhu pojišťování portfolia switchování obligací

155 10. Burzy a burzovní obchody

156 10. Burzy a burzovní obchody
Burza Burza cenných papírů organizuje trh s investičními nástroji pro osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody Burza je místem, kde můžete prostřednictvím některého z členů burzy koupit nebo prodat jednotlivé investiční nástroje (cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futures a další). Burza je součástí kapitálového trhu dvě základní skupiny subjektů: emitenti a investoři. emitenti chtějí získat finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání investoři hledají možnost, jak zhodnotit své volné finanční prostředky. Jde o úlohu kapitálového trhu - přenos kapitálu od investorů k emitentům. Burza pohyb kapitálu v souladu s legislativními pravidly standardizuje a organizuje.

157 10. Burzy a burzovní obchody
AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo účastnit se valné hromady akcionářů a hlasovat na ní nebo se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě její likvidace. AKCIE NA JMÉNO Akcie na jméno jsou vázány na konkrétního akcionáře. Vykonávat práva spojená s těmito akciemi proto může pouze ten, kdo je zapsaný v seznamu akcionářů. AKCIE NA MAJITELE Akcie na majitele jsou vázány na konkrétního akcionáře. Akcie na majitele se převádí pouhým předáním novému majiteli, který se automaticky stává majitelem této akcie. Nový majitel akcie nemusí být emitentovi předem znám. Naprostá většina veřejně obchodovaných akcií jsou akcie na majitele, což usnadňuje jejich obchodování. AKCIONÁŘ Fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem cenného papíru (akcie) dané akciové společnosti. AKCIONÁŘ MAJORITNÍ Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti. AKCIONÁŘ MINORITNÍ Akcionář, který nevlastní největší počet akcií společnosti ani nejedná s jinými akcionáři ve shodě, která by mu zajistila majoritní postavení. AKCIOVÁ SPOLEČNOST Forma společnosti, jejíž základní jmění je tvořeno určitým počtem akcií o určité

158 10. Burzy a burzovní obchody
BURZOVNÍ DEN Den, kdy se na burze obchoduje. BURZOVNÍ INDEX Ukazatel vývoje kurzů vybraných cenných papírů obchodovaných na burze. ČLEN BURZY Právnická osoba (obchodník s cennými papíry), která je akcionářem burzy nebo byla přijata burzovní komorou za člena burzy v souladu s Burzovními pravidly. Člen burzy je povinen dodržovat podmínky stanovené Burzovním řádem, Burzovními pravidly a rozhodnutími burzovních orgánů.

159 10. Burzy a burzovní obchody
KOTACE Zveřejněná cena na nákup a cena na prodej daného CP. KURZ Cena cenného papíru, která je na regulovaném trhu stanovována na základě nabídky a poptávky určené předem neurčenému okruhu osob v souladu s příslušnými zákony. KURZOVNÍ LÍSTEK Soubor výsledků obchodování, který burza zveřejňuje v elektronické i tištěné podobě. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírů, objemy obchodů atd.

160 10. Burzy a burzovní obchody
SPAD Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů (SPAD) zajišťuje funkčnost burzovního trhu na BCPP. Jeho výhodou je skutečnost, že kdykoliv se rozhodnete nakoupit či prodat akcie, nemusíte čekat na okamžik, kdy se najde kupec či prodejce. Tento systém totiž v době od 9:30 hod. do 16:00 hod., v tzv. otevřené fázi SPAD, umožňuje po celou dobu akcie koupit či prodat.

161 10. Burzy a burzovní obchody
TVŮRCE TRHU Tvůrci trhu (nazývaní též market makers nebo tvůrci trhu) mají povinnost po celou dobu otevřené fáze udržovat cenové nabídky na nákup a prodej u příslušných akcií.

162 10. Burzy a burzovní obchody
HLAVNÍ TRH Prestižní trh burzy, na němž jsou obchodovány emise, které splňují podmínku likvidity stanovenou burzovním výborem pro kotaci. O přijetí cenných papírů na tento trh rozhoduje právě burzovní výbor pro kotaci. Emitent má povinnost poskytovat burze ekonomické informace a průběžně informace, které mohou ovlivnit kurz cenného papíru. FUTURES Futures kontrakty představují závazek prodat či koupit určitá podkladová aktiva (např.: akcie, komodity, akciové indexy, měny atd.) ve sjednaném množství v předem určený čas a za předem stanovenou cenu.

163 10. Burzy a burzovní obchody
Burza Burza cenných papírů Praha, a. s. Burza cenných papírů Praha (pražská burza) je hlavním organizátorem trhu s investičními instrumenty v České republice. Je založena na členském principu - přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze její členové – licencovaní obchodníci. Funguje od roku 1993

164 10. Burzy a burzovní obchody
Burza Dohled má Česká národní banka, která spolu s ministerstvem financí vytváří legislativu pro její řádné fungování.

165 10. Burzy a burzovní obchody
Burza První pražská burza, na níž se zpočátku obchodovalo jak s cennými papíry, tak i s komoditami, vznikla v roce 1871. Byla velmi úspěšná v obchodování s cukrem, díky čemuž se stala klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko. Po první světové se obchodovalo již výlučně s cennými papíry.

166 10. Burzy a burzovní obchody

167 10. Burzy a burzovní obchody
Pojmy Broker Zprostředkovatel pro nákup a prodej finančních derivátů jako jsou například komodity a akcie. Musí být registrovaný. Je to prostředník mezi tím, kdo chce na burze obchodovat a burzou – „burzovním parketem“

168 10. Burzy a burzovní obchody
Příkaz Market Je nejvíce používaný Obchodníkem není specifikována cena, ale obchod je otevřen/uzavřen co nejrychleji s použitím aktuální ceny trhu. Užívá se zejména pro rychlé uzavření pozic. Podobné příkazy jsou příkazy Market On Close (často zkracováno na MOC) a Market On Open (zkracováno na MOO). Příkaz MOC uskuteční obchod za market cenu v uzavíracím rozpětí trhu (cca 10 posledních minut obchodování), MOO naopak obchod uskuteční v otevíracím rozpětí trhu (cca do 10 minut po otevření).

169 10. Burzy a burzovní obchody
Příkaz Limit (or better) Otevírá/zavírá se pozice za uvedenou cenu nebo lepší. Jde o docílení stejné nebo lepší ceny než je v příkazu obchodníka Je jistota plánovaného plnění, je však třeba reagovat včas. cílové hodnotě za kterou bychom rádi kontrakt prodali Nákupní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je shodná nebo nižší než aktuální obchodovaná cena. Prodejní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je rovná nebo vyšší než aktuální obchodovaná cena.

170 10. Burzy a burzovní obchody
Stop příkaz Stop příkaz zadaný do trhu není exekuován do doby, dokud se jej trh nedotkne - pak se mění v příkaz typu market. Stop příkaz pro nákup je do trhu vkládán vždy nad aktuální cenu trhu, prodejní pod aktuální tržní cenu. Stop příkaz se nejčastěji používá v případě, že obchodník chce vstoupit nebo vstoupit do nebo z pozice na určité cenové úrovni - například po překonání suportu nebo resistance.

171 10. Burzy a burzovní obchody
Investoři se dělí na tři základní typy: konzervativní investor hledá investice s co nejnižším rizikem. Usiluje o zhodnocení, které ochrání jeho majetek před inflací. Stačí mu proto takový zisk, který dosáhne úrovně inflace či ji pouze lehce přesáhne. progresivní investor chce ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zhodnotit svůj majetek, a proto připouští střední míru rizika. dynamický investor (agresivní) hodlá v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit hodnotu svého majetku, ale je si vědom, že vysokého zhodnocení není možné dosáhnout bez vysoké míry rizika. Zdroj

172 11. Finanční deriváty Finanční derivát je finanční nástroj založený na určitém finančním nástroji (podkladovém aktivu). Hodnota finančního derivátu se odvíjí od hodnoty tohoto podkladového aktiva. Podkladové aktivum může být obligace nebo akcie. Mezi základní typy finančních derivátů patří futures opce a swapy.


Stáhnout ppt "Kapitálový trh ZMVS Třebíč."

Podobné prezentace


Reklamy Google