Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popis jednotlivých tržních segmentů českého stavebního trhu prezentace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popis jednotlivých tržních segmentů českého stavebního trhu prezentace"— Transkript prezentace:

1 Popis jednotlivých tržních segmentů českého stavebního trhu prezentace
Petr Formánek

2 Obsah Hlavní segmenty stavebního trhu Trh stavebních hmot
Trh technologických celků Trh realizace stavebních děl Trh stavebního servisu Trh nemovitostí

3 Hlavní segmenty stavebního trhu
Stavební trh Nemá monolitní a univerzální charakter Obsahuje vzájemně propojené subtrhy stavebního charakteru a jeden související (do značné míry ovlivňuje výstavbu a její hmotné zabezpečení Čtyři základní trhy: Trh stavebních hmot Trh technologických celků Trh realizace stavebních děl Trh stavebního servisu Související trh nemovitostí Každý ze čtyř základních trhů lze rozčlenit na homogenní části (segmenty trhu)

4 Trh stavebních hmot Představuje výrobu a prodej základních výrobních faktorů výstavby stavebních děl Výroba má průmyslový charakter Vztahy mezi výrobcem a odběratelem jsou pouze z menší části založeny na plně zakázkovém plánovaném objednatelském principu (z velké části se prodávají volně, prostřednictvím distribuční dealerské sítě)

5 Trh stavebních hmot A) Segmentace trhu stavebních hmot podle typu spotřebitelů (na koho se zaměřují výrobci stavebních hmot): Stavební projektanti (rozhodují o tom, které technologie a materiály budou v jimi navrhovaném stavebním díle - výrobce stavebních hmot se snaží působit přímo na projektanta) Stavební firmy realizující stavební zakázku - 2 případy Firma realizuje stavbu podle hotové PD Firma se podílí na tvorbě PD, materiál není specifikován (výrobce stavebních hmot se snaží působit přímo na firmu) Spotřebitel laik – materiál na drobné opravy objektů (nátěrové hmoty, obklady stěn atd.)

6 Trh stavebních hmot B) Segmentace zákazníků podle demografických a psychografických faktorů Příslušnost k určité věkové nebo sociální skupině, vliv stylu života, módní trendy - ovlivňují jak zákazníky (investory), tak i projektanty či pracovníky ve stavebních firmách

7 Trh stavebních hmot C) Segmentace trhu z geografického (územního hlediska) Rozhodnutí prodejce nebo výrobce o tom, v jaké části území trhu bude nové výrobky nabízet zákazníkům D) Segmentace trhu podle věrnosti zákazníků ke značce nebo určitému výrobku Opakovaně volba materiálu při návrhu a realizaci

8 Trh technologických celků
Technická zařízení, která se zabudovávají do stavebních děl a slouží k zajišťování určených technických parametrů stavby a jejímu provozu (klimatizační zařízení, výtahy, eskalátory..), nebo slouží k vlastním aktivitám, ke kterým byla stavba pořízena ( výrobní hala sloužící k výrobě určitých produktů a tato výroba je zabezpečována pomocí strojů, výrobní linky atd.) Platí stejná pravidla a principy segmentace trhu a chování výrobců na straně nabídky a investorů či projekčních kanceláří na straně poptávky jako na trhu stavebních hmot

9 Trh realizace stavebních děl
Základní a určující tržní sféra ve stavebnictví Tento trh lze rozdělit na určité segmenty z několika hledisek: A) trh stavebních děl podle jejich účelu (funkce) Rozdělení do jednotlivých typových segmentů trhu (stavebních oborů) Vyžaduje specializované nároky na zázemí stavebního podniku, jestliže chce být stavební podnik v daném segmentu aktivní Budovy a haly pro občanskou výstavbu Budovy a haly pro bydlení Dopravní stavby Vodohospodářské stavby Podzemní objekty Inženýrské stavby.. V rámci definování náplně jednotlivých segmentů je třeba jednotlivé segmenty specifikovat dle jednotlivých typů staveb, které s v daném segmentu nacházejí (subsegmenty)

10 Trh realizace stavebních děl
Příklad rozdělení Občanská výstavba Průmyslová výstavba Bytová výstavba RD bytové RD řadové RD solitérní- zděné, dřevěné, jiné

11 Trh realizace stavebních děl
B) rozdělení stavebních děl podle technologického hlediska jejich návrhu a realizace Sériové stavby Iiší se pouze v určitých detailech, základní parametry stavby jsou shodné (např. zděná bytová jádra v bytových panelových domech) Polosériové stavby Výstavba bytových a rodinných domů (výběr mezi několika variantami, investor ale limitován předem stanovenými parametry, které jsou dané např. normami) Individuální stavby Výstavba rozsáhlých výrobních komplexů, elektráren, obchodních a administrativních center

12 Trh realizace stavebních děl
C) trh novostaveb a trh rekonstrukcí Kompletní výstavba objektu nebo rozšíření objektu (přístavby, nástavby) D) trh stavebních děl podle geografického (územního působení firmy) Rozsah územního působení firmy je úzce spojen s její velikostí

13 Trh realizace stavebních děl
Velké podniky Expandují i do zahraničí Kapitálově silné podniky, se značným technickým a profesním zázemím, které jsou schopné realizovat až na výjimky všechny druhy staveb, pouze na některé spec. činnosti mají subdodavatele Středně velké stavební podniky Působí v určitém regionu (kraji), příp. v několika regionech sousedních Schopné provádět většinou několik typů stavebních děl vzájemně příbuzných (např. ČOV,jímky, nádrže, úpravy toků..) Na spec. pracovní činnosti si najímají subdodavatele Malé firmy Působí v rámci regionu nebo velmi malé oblasti Několik zaměstnanců, omezené technické zázemí Profesní zdroje pouze na jednu nebo několik spec. činností (např, pokrývačské práce, malby..)

14 Trh realizace stavebních děl
E) trh komplexních staveb a trh subdodávek Zakázky, které je firma schopna realizovat z pozice generálního dodavatele Firma dělá pouze určitou činnost na stavbě (subdodávka) (podle toho firma působí buď na investora- zadavatele stavby nebo se snaží dohodnout se stavební firmou, která získala zakázku, na realizaci části stavby)

15 Trh realizace stavebních děl
F) trh veřejných zakázek a trh soukromých investorů Zakázky veřejné Množství a finanční objemy závisejí na hospodářské situaci státu, jeho hospodářské politice a investičních prioritách státního rozpočtu a rozpočtu měst a obcí Řídí se z. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek Stavební firma si musí vytvořit dlouhodobé vazby na státní správu (státní správa většinou zadavatelem většího počtu stavebních akcí časově rozložených, takže vzniká možnost získání zakázek v dlouhodobějším časovém intervalu)

16 Trh realizace stavebních děl
Soukromí investoři Investoři, kteří investují do stav. díla jednou nebo max. několikrát ve velmi dlouhém časovém období (lidé s vlastními úsporami nebo stavebním spořením, hypotékou)- rodinné domy, rekonstrukce menších objektů Soukromé podniky, které budují v určitém území síť výroben nebo prodejen- možnost získání zakázek dlouhodobějšího charakteru

17 Trh realizace stavebních děl
G) stavební trh podle demografického rozdělení zákazníků Dle věku či etapy života zákazníků U bytové výstavby- mladší generace, která si chce zajistit svůj byt či dům, nebo lidé bydlící v jakémkoliv bydlení a uvažující o změně H) stavební trh podle psychografického rozdělení zákazníků Příslušnost k určité sociální skupině obyvatel, s tím spojený styl života či vliv módních trendů Odlišné názory zákazníka na stavební dílo (architektura, kvalita, velikost, finanční náročnost)

18 Trh stavebního servisu
Poskytování hmotných i nehmotných servisních činností, které můžou využívat stavební firmy a investoři efektivněji formou subdodavatelských služeb nebo jejich pronájmů, než kdyby tyto kapacity využívaly ve svém vlastnictví (spec. stroje a zařízení, projekční pracoviště, marketingové poradenství..) Trh projekce stavebních děl- důležitá role a vliv projektanta na výrobce stavebních hmot a technologií i na vlastní stavební firmy (projektant vytváří odbyt výrobcům stavebních hmot a zároveň předvýběr stavebních firem, které jsou schopné díky svému technickému a technologickému vybavení stavbu realizovat

19 Trh nemovitostí Působí v něm existující i potenciální vlastníci nemovitostí a investoři, kteří svým chováním a stavem financí ovlivňují zpětně vývoj stavebního trhu V tomto tržním segmentu hraje značnou roli pozemek, jeho vlastnictví a s ním spojené problémy spekulace- tento vliv může pozitivně i negativně ovlivnit stavební aktivitu

20 Konec prezentace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Popis jednotlivých tržních segmentů českého stavebního trhu prezentace"

Podobné prezentace


Reklamy Google