Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo hmotné 1. seminář (Dr. Ing. Nový) Správní právo a veřejná správa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo hmotné 1. seminář (Dr. Ing. Nový) Správní právo a veřejná správa."— Transkript prezentace:

1 Správní právo hmotné 1. seminář (Dr. Ing. Nový) Správní právo a veřejná správa

2 Správní právo = odvětví práva veřejného (spolu s ním např. ústavní, trestní právo) Instituty veřejného práva slouží zajištění veřejného zájmu, instituty soukromého práva zajištění soukromých zájmů Prostřednictvím institutů veřejného práva je uskutečňována veřejná moc Jádrem předmětu správního práva jsou vztahy vznikající při výkonu veřejné správy

3 Správní právo hmotné a procesní Hmotné a procesní právo jsou ve vztahu účelu a prostředků k jeho dosažení Hmotné právo stanoví práva či povinnosti jako stav či konečné hodnoty, procesní právo upravuje procedurální nástroje Procesní normy samy o sobě nemají význam, naplňují se teprve ve spojitosti s normami hmotněprávními

4 Systém správního práva Správní právo je nekodifikovaným právním odvětvím, tj. je rozptýleno do mnohačetných právních předpisů a jiných aktů, které se často mění Obecná část zahrnuje instituty společné většině úseků veřejné správy (viz nástin témat seminářů) Zvláštní část zahrnuje instituty a postupy na vybraných správních úsecích (právo stavební, policejní, zdravotnické, silniční, vodní aj.) Ze správního práva se zcela vyčlenila samostatná právní odvětví, např. finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí

5 Tzv. evropské správní právo Původně chápáno jako společné správní právo demokratických evropských států (ius commune) Správní právo ES/EU - aplikační přednost a vertikální bezprostřední účinek před vnitrostátním právem právo administrativní spolupráce států - právo společného prostoru v rámci evropské kooperace

6 Dualita právní / dualita správní Dualita právní – právo veřejné (organizované) a soukromé (spontánní) Dualita správní – vnitrostátní a evropské správní systémy, správní právo vnější a vnitřní, státní správa a samospráva (tzv. dvojkolejnost)

7 Specifické rysy vztahů správního práva Většina vztahů má autoritativní charakter – jsou nerovné - vůle jednoho subjektu může jednostranně určit obsah vztahu Takřka vždy je jedním ze subjektů vztahu správního práva nositel veřejné správy Pro nositele veřejné správy platí, že veřejnou moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon Adresátům veřejné správy je (právně) dovoleno cokoliv, co zákon nezakazuje, nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

8 Specifické rysy norem správního práva Převažují kogentní (kategorické) normy - typické pro veřejné právo - subjekty se od nich nemohou odchýlit ani vzájemnou dohodou (opakem jsou dispozitivní normy v soukromém právu) Organizační a kompetenční normy – uspořádání, působnost a pravomoc součástí veřejné správy a úředních osob Normu tvoří hypotéza (často obsahuje neurčité právní pojmy), dispozice (často umožňuje správní uvážení) a sankce – postih v případě porušení dispozice. Normy regulující (hypotéza + dispozice) a ochranné (dispozice + sankce)

9 Režimy správního práva Režimy vzniku oprávnění adresátů:  Volný – netřeba žádné úřední povolení či splnění podmínek, výkon omezuje jen zákon  Podmíněně volný – vázanost např. na oznámení, registraci  Povolovací – je zapotřebí předchozí povolení, na nějž je při splnění předepsaných podmínek právní nárok  Koncesní – přísnější povolovací, kdy udělení koncese záleží na správním uvážení

10 Režimy správního práva Režimy vzniku povinností adresátů:  Bezprostřední přikazovací / zakazovací – přímo ze zákona, příp. upřesnění jiným právním předpisem  Zprostředkovaný přikazovací / zakazovací – rozhodnutím veřejné správy na základě zákona Speciální – výjimečný (možnost výjimky z pravidla), smluvní, měkký

11 Co je to veřejná správa? Veřejná správa je sice základním pojmem správního práva, ale její definice je obtížná vzhledem k různorodosti správních činností, norem a vztahů Činnost státu, popř. jiných zmocněných osob, jíž ve veřejném zájmu  specificky zasahují do právních poměrů subjektů v občanské společnosti  zajišťují (organizují) uspokojování (některých) veřejných potřeb  řeší některé své vnitřní poměry

12 Veřejná správa definovaná pozitivně Výkon ve veřejném zájmu Činnost podzákonná Má výkonný (realizační) charakter Má povahu autoritativní (vrchnostenská správa) i organizační (nevrchnostenská správa) Používá prostředky veřejného práva (výsostná správa) i soukromého práva (nevýsostná správa)

13 Veřejná (státní) správa definovaná negativně (jako zbytková činnost) Státní moc = zákonodárná (legislativa), výkonná (exekutiva), soudní (justice) Státní správa je zbytková v rámci moci výkonné, po odečtení:  Vrcholná státní a zahraniční reprezentace (prezident, zastupitelské úřady)  Vláda ve smyslu politickém  Emisně úvěrová činnost (ČNB)  Vrcholná kontrola hospodaření (NKÚ)  Zastupování veřejné žaloby (státní zastupitelství)  Kvalifikovaná šetření (Veřejný ochránce práv) (v praxi se mocenské dělení relativizuje)

14 Veřejná správa teoreticky Materiální (funkční) pojetí – obsahová charakteristika úkolů:  Policie obecná a zvláštní - ochrana veřejných zájmů (převážně vrchnostensky, výsostně)  Veřejné služby - uspokojují veřejné potřeby (převážně nevrchnostensky, nevýsostně) Organizační (institucionální) pojetí – který prvek (orgán, úřad, osoba) činnosti vykonává?

15 Funkce a metody působení Funkce mocensky ochranná – nařizovací Funkce pečovatelská – organizující Metody regulace - obecné  donucovací  přesvědčovací Metody regulace - konkrétní  Administrativně-právní metoda regulace  Ekonomické metody regulace  Organizační metody - podpůrné

16 Charakteristické činnosti veřejné správy: Správní normotvorba - právní předpisy Rozhodování o právních poměrech adresátů Uplatňování správní odpovědnosti Poskytování a odborné vedení veřejných služeb Hospodaření s veřejným majetkem a kontraktační činnosti Programovací, organizační a personální činnosti

17 Subsystémy veřejné správy Státní správa - stát Veřejná samospráva  Územní – veřejnoprávní korporace (územní výsost)  Zájmová samospráva – veřejnoprávní asociace (princip členství) Nepřímá veřejná správa - delegace veřejných úkolů na jiné osoby

18 Modernizace veřejné správy a kvalita veřejných služeb Po r. 1989 probíhají neustálé reformy veřejné správy – demokratizace, optimalizace, racionalizace  1990 – zrušení národních výborů, obnova obecní samosprávy  1997 – ustanovení VÚSC – kraje  2001 – nové obecní a krajské zřízení, umělá regionalizace (NUTS)  2003 - přechod práv a závazků (organizací a majetku státu) na kraje a obce (290/2002 Sb.), zánik okresních úřadů

19 Hlavní aspekty kvality veřejné služby veřejné finance veřejná kontrola E-government  redukce byrokracie ve vztahu občan – veřejná správa

20 Veřejné služby Evropská Bílá kniha o správě věcí veřejných (2001) – principy dobré správy:  Otevřenost (transparentnost)  Spoluúčast (participace)  Odpovědnost  Soudržnost (koheze)  Účinnost (efektivita) Podpůrně působí principy subsidiarity a proporcionality Spolehlivost, předvídatelnost, rovnost, nestrannost

21 Veřejné finance Racionalizace hospodaření a finančních toků  Hospodaření státu (z. č. 219/2000 Sb.) a územně samosprávných celků (z. č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb., č. 131/2000 Sb.)  Rozpočtová pravidla státu (z. č. 218/2000 Sb.) a územně samosprávných celků (z. č. 250/2000 Sb.)  Rozpočtové určení výnosů některých daní (z. č. 243/2000 Sb.)

22 Veřejná kontrola Vnitřní finanční kontrola (z. č. 320/2001 Sb.)  Veřejnosprávní  Řídící (vnitřní kontrolní systém – příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní)  Interní audit Vnější kontrola hospodaření  Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (z. č. 420/2004 Sb.)  Kontrola hospodaření se státním majetkem, státního závěrečného účtu a plnění státního rozpočtu ČR (z. č. 166/1993 Sb.)

23 E-government Informační systémy a elektronizace výkonu veřejné správy  Elektronický podpis, elektronické úkony orgánů veřejné moci, datové schránky  Portál veřejné správy, Elektronický Portál územních samospráv (ePUSA), Elektronicky vlídná administrativa (EVA), Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT)


Stáhnout ppt "Správní právo hmotné 1. seminář (Dr. Ing. Nový) Správní právo a veřejná správa."

Podobné prezentace


Reklamy Google