Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo hmotné 1. seminář (Dr. Ing. Nový)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo hmotné 1. seminář (Dr. Ing. Nový)"— Transkript prezentace:

1 Správní právo hmotné 1. seminář (Dr. Ing. Nový)
Správní právo a veřejná správa

2 Prostřednictvím institutů veřejného práva je uskutečňována veřejná moc
Správní právo = odvětví práva veřejného (spolu s ním např. ústavní, trestní právo) Instituty veřejného práva slouží zajištění veřejného zájmu, instituty soukromého práva zajištění soukromých zájmů Prostřednictvím institutů veřejného práva je uskutečňována veřejná moc Jádrem předmětu správního práva jsou vztahy vznikající při výkonu veřejné správy II. ÚS 86/95 - Za právo veřejné považuje Ústavní soud tu oblast práva, v níž jsou vztahy založené na nerovnosti zúčastněných subjektů, k soukromému právu patří vztahy založené na rovnosti. Veřejná moc je taková, která autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů. Subjekt, o jehož právech a povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí orgánu není dán na vůli subjektu. Hranice veřejné moci končí tam, kde začíná moc soukromá. Ústavní soud proto není povolán přezkoumávat taková rozhodnutí, opatření nebo jiné zásady orgánu, jehož oprávnění takto rozhodovat, činit opatření nebo zasahovat do práv osob může vzniknout jen s přivolením povinného. Nejvyšší soud ČR (30 Cdo 4863/2008) Jestliže rozhodování státu o privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. je rozhodováním státu jako dosavadního vlastníka privatizovaného majetku, je jakákoliv dispozice (případně rozhodnutí o ní) s tímto majetkem výrazem a důsledkem vlastníkovy vůle, a to nejen v souvislosti s volným výběrem uchazečů o privatizovaný majetek v rámci privatizace, ale rovněž i v případech, kdy stát prostřednictvím svých orgánů zařazuje vhodné nemovitosti do procesu privatizace ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. nebo schvaluje privatizační projekty na přímý prodej nebo prodej prostřednictvím veřejné dražby (rozhodnutí o privatizaci) podle § 10 odst. 1 citovaného zákona. III. ÚS 380/97 Není nejmenšího důvodu (z ústavněprávního hlediska) korigovat ustálený názor obecných soudů, totiž že rozhodování (státu) o privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, je sice rozhodováním státu, nicméně nikoli státu jako nositele veřejné moci, ale státu jako dosavadního vlastníka privatizovaného majetku, čímž podle přesvědčení Ústavního soudu je dáno, že jakákoli dispozice (rozhodnutí o ní) s tímto majetkem v režimu zmíněného zákona je výrazem a důsledkem vlastníkovy vůle a že odpovědnost orgánu zákonem k provedení privatizace povolaného za takto učiněné rozhodnutí se za současného právního stavu vymyká z rámce odpovědnosti daného jinak právním řádem. III. ÚS 495/02 - I v případech, kdy stát vystupuje jako účastník soukromoprávního vztahu, který se řídí právními předpisy z oblasti soukromého práva, nelze jeho postavení bez dalšího ztotožňovat s postavením jednotlivce. I v takových vztazích stát nedisponuje skutečně autonomní vůlí, jeho jednání se musí vždy řídit zákonem, i když stát zastupují z jeho pověření jiné subjekty. Při posuzování pozice státu v takových vztazích nelze proto cele abstrahovat od druhé dimenze státu, tj. té, v níž vykonává svou hlavní funkci, tedy státní moc. Pl. ÚS 24/08 Deklarování veřejného zájmu zákonem v konkrétně určené věci je neslučitelné s principy právního státu, zejména s principem dělby moci, omezuje rovněž právo na soudní přezkum a je tak v rozporu s čl. 1, čl. 2 odst. 1 a 3, čl. 81 a čl. 90 Ústavy, jakož i s čl. 36 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Ustanovení zákona stanovující (pro konkrétní stavbu) neodůvodněně odlišný procesní režim porušují princip rovnosti v právech, jakož i čl. 11 odst. 1 věta druhá Listiny základních práv a svobod, dle nějž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu (zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R-24L letiště Praha Ruzyně). Krajský soud v Českých Budějovicích (10 Ca 65/98) Veřejný zájem na vyvlastnění nelze spatřovat pouze v zájmu státu či státních institucí; může být dán i tehdy, je-li nutné umožnit užívání věci v soukromém vlastnictví. Vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemeni k vytvoření podmínek pro zajištění přístupu k pozemku a stavbě je ve veřejném zájmu. č. 159/2006 Sb. STŘET ZÁJMŮ: Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu. Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu, se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním, nebo dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení svého jména, popřípadě jmen a příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí.

3 Správní právo hmotné a procesní
Hmotné a procesní právo jsou ve vztahu účelu a prostředků k jeho dosažení Hmotné právo stanoví práva či povinnosti jako stav či konečné hodnoty, procesní právo upravuje procedurální nástroje Procesní normy samy o sobě nemají význam, naplňují se teprve ve spojitosti s normami hmotněprávními proces aplikace hmotného správního práva je běžně označován jako správní řízení postup, při němž vykonavatelé veřejné správy (různé správní úřady - obecní, krajské, stavební, živnostenské, vodoprávní, katastrální, vojenské, celní, inspekční, policejní, finanční, ale třeba i vysoké školy) rozhodují o právních poměrech (právech nebo povinnostech) adresátů veřejné správy (fyzických a právnických osob) Správní řízení obsahuje např. instituty – žádost, znalecký posudek, rozhodnutí, námitka, odvolání Stojí-li např. v přestupkovém zákoně, že přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční klid [§ 47 písm. b)], je to ustanovení práva hmotného (onoho účelu), k jehož dosažení (tedy odhalení podezřelého, jeho obvinění a potrestání) slouží prostředky práva procesního. Ještě markantněji to vyniká v právu trestním soudním: pachatel = hmotněprávní pojem, kdežto podezřelý → obviněný → obžalovaný → odsouzený = procesněprávní pojmy. Správní orgán má v takovém procesu vlastně dvojí postavení: nejenže je to on, kdo ve věci rozhoduje, zároveň však v řízení uplatňuje veřejný nebo jiný obecný zájem (když povoluje stavbu, vydává zbrojní průkaz, živnostenské oprávnění, když ukládá a vymáhá pokutu apod.). Analogicky se soudním procesem, kde soudce stojí nad stranami jako rozhodce, zde správní úřad vystupuje v dvojaké roli „strany“ i „soudce“.

4 Systém správního práva
Správní právo je nekodifikovaným právním odvětvím, tj. je rozptýleno do mnohačetných právních předpisů a jiných aktů, které se často mění Obecná část zahrnuje instituty společné většině úseků veřejné správy (viz nástin témat seminářů) Zvláštní část zahrnuje instituty a postupy na vybraných správních úsecích (právo stavební, policejní, zdravotnické, silniční, vodní aj.) Ze správního práva se zcela vyčlenila samostatná právní odvětví, např. finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního prostředí

5 Tzv. evropské správní právo
Původně chápáno jako společné správní právo demokratických evropských států (ius commune) Správní právo ES/EU - aplikační přednost a vertikální bezprostřední účinek před vnitrostátním právem právo administrativní spolupráce států - právo společného prostoru v rámci evropské kooperace přeshraniční spolupráce mezi regiony, podíl Rady Evropy - doporučované správní standardy - soft law Legislativní pravidla vlády nabádají, že při implementaci je nutno postupovat rovněž podle Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU (schválených usnesením vlády č z 12. října 2005), což upomíná na četné předchozí kroky ve prospěch sbližování (aproximace), promítnutí (transpozice), přizpůsobení (adaptace), zajišťování slučitelnosti (kompatibility) a implementace odlišných právních systémů. Těmito pojmy popisovalo vztah právních předpisů ČR s právem ES předchozí obdobné usnesení vlády č z 15. listopadu 1999, které hromadně zrušilo čtyři předcházející usnesení vlády k otázkám slučitelnosti tuzemského a evropského právního řádu (č. 396 z 9. října 1991, č. 237 ze 4. května 1994, č. 151 z 15. března 1995, č. 432 z 16. července 1997). Evropský správní prostor - viz Smlouva o fungování EU Unie má výlučnou pravomoc v těchto oblastech: a) celní unie; b) stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu; c) měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro; d) zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky; e) společná obchodní politika. Sdílená pravomoc Unie a členských států se uplatňuje v těchto hlavních oblastech: a) vnitřní trh; b) sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě; c) hospodářská, sociální a územní soudržnost; d) zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů; e) životní prostředí; f) ochrana spotřebitele; g) doprava; h) transevropské sítě; i) energetika; j) prostor svobody, bezpečnosti a práva; k) společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví. Unie má pravomoc vyvíjet činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a vesmíru, provádět společnou politiku v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, avšak výkon této pravomoci nesmí členským státům bránit ve výkonu jejich pravomoci. Unie přijímá opatření ke koordinaci politik zaměstnanosti členských států, zejména vymezováním směrů těchto politik. Unie může dávat podněty pro zajištění koordinace sociálních politik členských států. Unie má pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států. Oblasti těchto činností na evropské úrovni jsou: a) ochrana a zlepšování lidského zdraví; b) průmysl; c) kultura; d) cestovní ruch; e) všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport;

6 Dualita právní / dualita správní
Dualita právní – právo veřejné (organizované) a soukromé (spontánní) Dualita správní – vnitrostátní a evropské správní systémy, správní právo vnější a vnitřní, státní správa a samospráva (tzv. dvojkolejnost)

7 Specifické rysy vztahů správního práva
Většina vztahů má autoritativní charakter – jsou nerovné - vůle jednoho subjektu může jednostranně určit obsah vztahu Takřka vždy je jedním ze subjektů vztahu správního práva nositel veřejné správy Pro nositele veřejné správy platí, že veřejnou moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon Adresátům veřejné správy je (právně) dovoleno cokoliv, co zákon nezakazuje, nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Obecné dovolení úřední činnosti: Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost.

8 Specifické rysy norem správního práva
Převažují kogentní (kategorické) normy - typické pro veřejné právo - subjekty se od nich nemohou odchýlit ani vzájemnou dohodou (opakem jsou dispozitivní normy v soukromém právu) Organizační a kompetenční normy – uspořádání, působnost a pravomoc součástí veřejné správy a úředních osob Normu tvoří hypotéza (často obsahuje neurčité právní pojmy), dispozice (často umožňuje správní uvážení) a sankce – postih v případě porušení dispozice. Normy regulující (hypotéza + dispozice) a ochranné (dispozice + sankce) Neurčité právní pojmy – např. veřejný zájem, veřejný pořádek, bezpečnost, způsobilost, důvody zvláštního zřetele hodné. Správní uvážení – diskreční pravomoc – možnost volby vhodného řešení – výběr druhu sankce, výše pokuty (1) Za přestupek lze uložit tyto sankce: a) napomenutí, b) pokutu, c) zákaz činnosti, d) propadnutí věci. (2) Sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí; napomenutí nelze uložit spolu s pokutou. (3) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku. Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.

9 Režimy správního práva
Režimy vzniku oprávnění adresátů: Volný – netřeba žádné úřední povolení či splnění podmínek, výkon omezuje jen zákon Podmíněně volný – vázanost např. na oznámení, registraci Povolovací – je zapotřebí předchozí povolení, na nějž je při splnění předepsaných podmínek právní nárok Koncesní – přísnější povolovací, kdy udělení koncese záleží na správním uvážení Volný = např. obecné užívání - Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců; Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Podmíněně volný = občanské sdružení, politické strany a hnutí vznikají registrací; ke shromáždění není třeba předchozího povolení státního orgánu, ale shromáždění v zásadě podléhá oznamovací povinnosti; Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz, platí, že stavební úřad souhlas udělil. Povolovací = stavební spořitelna je banka, která může vykonávat pouze činnosti, povolené v jí udělené bankovní licenci; zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak; vývozní povolení podle zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství nenahrazuje souhlas, povolení, osvědčení nebo licenci vydávané podle zvláštních právních předpisů; Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny Koncesní = Provozování pohřební služby je koncesovanou živností; K vydání koncese k provádění dražeb si příslušný živnostenský úřad vyžádá stanovisko ministerstva; Provozovatel cestovní kanceláře je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy; Dopravci, kteří provozují drážní dopravu na základě koncese, jsou povinni do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona požádat o udělení licence; Líh lze vyrábět a upravovat pouze v lihovaru nebo zvláštním lihovaru schváleném ústředním orgánem státní správy, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "koncese"). Na udělení souhlasu k jednorázovému přístupu k utajované informaci není právní nárok a lze jej téže osobě udělit jen jednou. Na udělení povolení k přepravě kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku není právní nárok. Zelená karta opravňuje cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu v ní uvedenou. Na vydání zelené karty není právní nárok.

10 Režimy správního práva
Režimy vzniku povinností adresátů: Bezprostřední přikazovací / zakazovací – přímo ze zákona, příp. upřesnění jiným právním předpisem Zprostředkovaný přikazovací / zakazovací – rozhodnutím veřejné správy na základě zákona Speciální – výjimečný (možnost výjimky z pravidla), smluvní, měkký Bezprostřední přikazovací / zakazovací = v lesích je zakázáno rušit klid a ticho, provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty…; jsou zakázána shromáždění v okruhu 100 m od budov zákonodárných sborů nebo od míst, kde tyto sbory jednají; na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší dovolená rychlost není nižší než 80 km.h; cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Zprostředkovaný přikazovací / zakazovací = Rada obce může ve svém územním obvodu nařízením určit místa, kde lze konat shromáždění bez oznámení. Přitom může stanovit dobu, v níž se taková shromáždění konat nesmějí; mezi svislé dopravní značky patří zákazové značky, které ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení, příkazové značky, které ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. Speciální režim výjimečný = držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory; Dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku; V informačním dokumentu ministerstvo vymezí, z kterých technických požadavků nebo postupů lze povolit při rozhodování o schválení typu na žádost výjimky. Výjimky nelze povolit z technických požadavků týkajících se brzd, vnějšího hluku, emise škodlivin ve výfukových plynech, odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility. Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje ten orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Smluvní režim – Český obranný standard Měkký režim – České účetní standardy, České technické normy

11 Co je to veřejná správa? Veřejná správa je sice základním pojmem správního práva, ale její definice je obtížná vzhledem k různorodosti správních činností, norem a vztahů Činnost státu, popř. jiných zmocněných osob, jíž ve veřejném zájmu specificky zasahují do právních poměrů subjektů v občanské společnosti zajišťují (organizují) uspokojování (některých) veřejných potřeb řeší některé své vnitřní poměry

12 Veřejná správa definovaná pozitivně
Výkon ve veřejném zájmu Činnost podzákonná Má výkonný (realizační) charakter Má povahu autoritativní (vrchnostenská správa) i organizační (nevrchnostenská správa) Používá prostředky veřejného práva (výsostná správa) i soukromého práva (nevýsostná správa)

13 Veřejná (státní) správa definovaná negativně (jako zbytková činnost)
Státní moc = zákonodárná (legislativa), výkonná (exekutiva), soudní (justice) Státní správa je zbytková v rámci moci výkonné, po odečtení: Vrcholná státní a zahraniční reprezentace (prezident, zastupitelské úřady) Vláda ve smyslu politickém Emisně úvěrová činnost (ČNB) Vrcholná kontrola hospodaření (NKÚ) Zastupování veřejné žaloby (státní zastupitelství) Kvalifikovaná šetření (Veřejný ochránce práv) (v praxi se mocenské dělení relativizuje) Výkonná moc zasahuje do legislativy (správní normotvorba, sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv) i do soudní moci (správní trestání za správní delikty, amnestie a milost) a naopak.

14 Veřejná správa teoreticky
Materiální (funkční) pojetí – obsahová charakteristika úkolů: Policie obecná a zvláštní - ochrana veřejných zájmů (převážně vrchnostensky, výsostně) Veřejné služby - uspokojují veřejné potřeby (převážně nevrchnostensky, nevýsostně) Organizační (institucionální) pojetí – který prvek (orgán, úřad, osoba) činnosti vykonává? Obecná policie – ochrana veřejného pořádku, života, zdraví a majetku - Policie ČR, obecní policie, Vojenská policie Zvláštní policie – finanční, stavební, veterinární, požární – orgány vykonávající dozor – nařizovací, autoritativní forma Veřejné služby – školství, zdravotnictví, kultura, sociální péče – smluvní princip

15 Funkce a metody působení
Funkce mocensky ochranná – nařizovací Funkce pečovatelská – organizující Metody regulace - obecné donucovací přesvědčovací Metody regulace - konkrétní Administrativně-právní metoda regulace Ekonomické metody regulace Organizační metody - podpůrné Např. zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. - Ekonomické nástroje Za znečišťování životního prostředí, případně jeho složek a za hospodářské využívání přírodních zdrojů platí fyzické nebo právnické osoby daně, poplatky, odvody a další platby, stanoví-li tak zvláštní předpisy. Zvláštní předpisy stanoví, kdy mohou být právnické nebo fyzické osoby, které chrání životní prostředí nebo využívají přírodní zdroje v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, zvýhodněny úpravami daní a odvodů nebo poskytování úvěrů a dotací. Regulační poplatky ve zdravotnictví Podpora stavebního spoření, penzijního připojištění, snížení daňového základu Dotace pro výrobce ekologických energií, daňové prázdniny Správní poplatky, pokuty Přesvědčování: Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce.

16 Charakteristické činnosti veřejné správy:
Správní normotvorba - právní předpisy Rozhodování o právních poměrech adresátů Uplatňování správní odpovědnosti Poskytování a odborné vedení veřejných služeb Hospodaření s veřejným majetkem a kontraktační činnosti Programovací, organizační a personální činnosti

17 Subsystémy veřejné správy
Státní správa - stát Veřejná samospráva Územní – veřejnoprávní korporace (územní výsost) Zájmová samospráva – veřejnoprávní asociace (princip členství) Nepřímá veřejná správa - delegace veřejných úkolů na jiné osoby

18 Modernizace veřejné správy a kvalita veřejných služeb
Po r probíhají neustálé reformy veřejné správy – demokratizace, optimalizace, racionalizace 1990 – zrušení národních výborů, obnova obecní samosprávy 1997 – ustanovení VÚSC – kraje 2001 – nové obecní a krajské zřízení, umělá regionalizace (NUTS) přechod práv a závazků (organizací a majetku státu) na kraje a obce (290/2002 Sb.), zánik okresních úřadů Regiony soudržnosti: Pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 2. Jedná se o tyto regiony soudržnosti: a) Praha, vymezený územím hlavního města Prahy, b) Střední Čechy, vymezený územím Středočeského kraje, c) Jihozápad, vymezený územím Jihočeského a Plzeňského kraje, d) Severozápad, vymezený územím Karlovarského a Ústeckého kraje, e) Severovýchod, vymezený územím Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje, f) Jihovýchod, vymezený územím Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, g) Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje, h) Moravskoslezsko, vymezený územím Moravskoslezského kraje.

19 Hlavní aspekty kvality
veřejné služby veřejné finance veřejná kontrola E-government redukce byrokracie ve vztahu občan – veřejná správa

20 Veřejné služby Evropská Bílá kniha o správě věcí veřejných (2001) – principy dobré správy: Otevřenost (transparentnost) Spoluúčast (participace) Odpovědnost Soudržnost (koheze) Účinnost (efektivita) Podpůrně působí principy subsidiarity a proporcionality Spolehlivost, předvídatelnost, rovnost, nestrannost usnesení vlády č. 237 ze 17. března 2004 o Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení usnesení vlády č. 757 z 11. července 2007 o strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

21 Veřejné finance Racionalizace hospodaření a finančních toků
Hospodaření státu (z. č. 219/2000 Sb.) a územně samosprávných celků (z. č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb., č. 131/2000 Sb.) Rozpočtová pravidla státu (z. č. 218/2000 Sb.) a územně samosprávných celků (z. č. 250/2000 Sb.) Rozpočtové určení výnosů některých daní (z. č. 243/2000 Sb.)

22 Veřejná kontrola Vnitřní finanční kontrola (z. č. 320/2001 Sb.)
Veřejnosprávní Řídící (vnitřní kontrolní systém – příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní) Interní audit Vnější kontrola hospodaření Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (z. č. 420/2004 Sb.) Kontrola hospodaření se státním majetkem, státního závěrečného účtu a plnění státního rozpočtu ČR (z. č. 166/1993 Sb.)

23 E-government Informační systémy a elektronizace výkonu veřejné správy
Elektronický podpis, elektronické úkony orgánů veřejné moci, datové schránky Portál veřejné správy, Elektronický Portál územních samospráv (ePUSA), Elektronicky vlídná administrativa (EVA), Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) Mišúr, P. - Svoboda, Z.: Instituce státní moci v ČR. Úplný přehled s internetovými odkazy. Linde, Praha pokus o zmapování organizace státní moci v ČR na pozadí internetových prezentací


Stáhnout ppt "Správní právo hmotné 1. seminář (Dr. Ing. Nový)"

Podobné prezentace


Reklamy Google