Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 4 – Agregátní nabídka a poptávka – 2. Agregátní nabídka AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v prvním ročníku RočníkRočníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a 3. Datum tvorbyProsinec 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 2. Agregátní nabídka

3  = různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí firmy vyrábět při různých cenových hladinách  K ř ivka AS znázor ň uje vztah mezi celkovým objemem produkce (HDP) a cenovou hladinou (P)  K ř ivka AS je rostoucí  Rozeznáváme 2 makroekonomická období: krátké a dlouhé

4 Potenciální produkt (Y*) P ř i vzr ů stu Y* dochází k posunu celé k ř ivky AS doprava Vyšší výrobní náklady p ř i nezm ě n ě ném Y* posunují k ř ivku AS nahoru Mzdy a ceny K ř ivka AS je pod Y* „plošší“, proto ž e jsou ceny a mzdy nepru ž né a produkt je ni ž ší ne ž potenciální Nad Y* je k ř ivka AS strmá, proto ž e ceny a mzdy rostou, produkt je vyšší ne ž potenciální

5

6 http://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n02-agregatni-nabidka-poptavka.php ů http://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n02-agregatni-nabidka-poptavka.php ů, 11.12.2013

7  K ř ivka agregátní nabídky zna č ena „SAS“  K ř ivka rostoucí  Č ím vyšší „P“, tím vyšší produkt firmy nabízejí  Reálný produkt se v krátkém období m ůž e od úrovn ě potenciální produktu odchylovat - zvyšovat/sni ž ovat  Je-li reálný produkt pod potenciálním, existuje zde nevyu ž ití výrobních faktor ů a nezam ě stnanost  Je-li reálný produkt nad potenciálním, pak jde zpravidla o p ř etí ž ení pracovník ů  Náklady firem jsou v krátkém období FIXNÍ  Roste-li poptávka po produkci firem, roste také cenová hladina a firmy cht ě jí vyd ě lat!  Firmy tak zvýší svou produkci zam ě stnáním více pracovník ů.  Zvýšením zam ě stnanosti se zvýší reálný produkt

8 http://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n02-agregatni-nabidka-poptavka.phphttp://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n02-agregatni-nabidka-poptavka.php, 11.12.2013

9 Zvýší-li se firm ě náklady, bude nabízet za vyšší ceny = posun k ř ivky SAS nahoru, agregátní nabídka klesá! Posun k ř ivky krátkodobé nabídky sm ě rem dol ů zp ů soben poklesem cen vstup ů = agregátní nabídka roste! Posun křivky nahoru/dolů způsobený nominálními faktory T ě mito jsou mno ž ství a produktivita výrobních faktor ů Posun křivky doleva/doprava způsoben faktory reálnými

10

11 http://www.ius-wiki.eu/tnh/pfuk/tnh/zkouska/otazka-2http://www.ius-wiki.eu/tnh/pfuk/tnh/zkouska/otazka-2, 11.12.2013

12 http://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n02-agregatni-nabidka-poptavka.phphttp://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n02-agregatni-nabidka-poptavka.php, 11.12.2013 Ekonomická rovnováha se nalézá v bod ě „E“. Zde se vyrovnává cenová hladina „P“ a výše produktu „Q“, který firmy vyráb ě jí a prodávají a spot ř ebitelé p ř i dané cen ě kupují.

13 Hlavní proud ekonomie K ř ivka SAS je mírn ě rostoucí, v podob ě LAS se m ě ní ve svislou p ř ímku Smlouvy (mzdové, nájemné, apod.) jsou uzavírány na dlouhou dobu a je tedy pomalé p ř izp ů sobení o č ekávání. V krátkém období nemá r ů st AS infla č ní ú č inky. Inflace se zrychlí po p ř esa ž ení AS úrovn ě Y* Klasická škola Mzdy i ceny jsou dostate č n ě pru ž né = krátkodobé ú č inky AS tém ěř nulové. Ekonomika pracuje v ž dy p ř i plné zam ě stnanosti nebo na úrovni Y* Produkt nereaguje na zm ě ny AD, ale reaguje na zm ě ny AS AS svislá HDP se v ž dy nachází na úrovni Y* = neexistují ztráty z nevyu ž itých zdroj ů Keynesiánci Mzdy i ceny jsou nepru ž né = k ř ivka AS nahradit mírn ě rostoucí č i vodorovnou Produkt roste, roste-li AD tak dlouho, dokud jsou k dispozici nevyu ž ité zdroje Zam ěř ení na ovlivn ě ní AD monetární a fiskální politikou

14 Fiskální politika 1. Expanzivní: vláda se zvýšením G sna ž í o posun AD doprava 2. Restriktivní: Snaha o posun AD dol ů a doleva (p ř. Zvýšením nep ř ímých daní) 3. Neutrální: Do tr ž ního mechanismu vláda nezasahuje Monetární politika Nástroj hospodá ř ské politiky centrální banky Opat ř ení jako: regulace nabídky pen ě z, úrokových sazeb, úv ě rových podmínek, m ě nového kurzu 1. Expanzivní: CB zvýší nabídku pen ě z v ob ě hu = pokles „i“ a r ů st investic 2. Restriktivní: CB sní ž í nabídku pen ě z v ob ě hu = vzroste „i“ a omezují investice

15 PAVELKA, Tomáš a Zden ě k MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. Č eské d ě jiny (Daranus). ISBN 978-80-86175-58-4.  Jak se zm ě ní cenová hladina, reálný produkt a zam ě stnanost, jestli ž e vláda sní ž í vládní nákupy? P ř edpokladem je krátké období.  Centrální banka zvýší pen ěž ní zásobu v ekonomice. Jak se vlivem této intervence zm ě ní cenová hladina, reálný produkt a zam ě stnanost v krátkém a jak v dlouhém období?  Zakreslete krátkodobou AS a znázorn ě te do grafu, jak se AS zm ě ní poklesem cen ropy na sv ě tových trzích.  Zakreslete graficky dopad znehodnocení domácí m ě ny na k ř ivky AD a SAS.

16  BELLOVÁ, Jana a Otto MÜNCH. Ob č anský a spole č enskov ě dní základ: základní kurz. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 190 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-7402-093-3.  PAVELKA, Tomáš a Zden ě k MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. Č eské d ě jiny (Daranus). ISBN 978-80-86175-58-4.  PETR Ž ELOVÁ, Jana a Otto MÜNCH. Maturitní otázky - ekonomie: základní kurz. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 278 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0598-0.  http://www.ekospace.cz/2-makroekonomie-1/78-8- agregatni-poptavka http://www.ekospace.cz/2-makroekonomie-1/78-8- agregatni-poptavka  http://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n02- agregatni-nabidka-poptavka.php http://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n02- agregatni-nabidka-poptavka.php


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google