Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZSV – Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny  Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová  Projekt: Humanisté s po č íta č em  Registra č ní č íslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZSV – Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny  Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová  Projekt: Humanisté s po č íta č em  Registra č ní č íslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 ZSV – Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny  Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová  Projekt: Humanisté s po č íta č em  Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0032  Realizátor projektu: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p ř ísp ě vková organizace

2 Na trhu není poptávka, ani nabídka izolována, ale st ř etávají se. Nem ůž eme je proto zkoumat izolovan ě, ale současně. Navíc na jedné stran ě je poptávané a nabízené mno ž ství závislé na cen ě, ale na druhé stran ě také platí, ž e cena je funk č n ě závislá na nabídce a poptávce. → závislosti jsou vzájemné, obousm ě rné

3  Tr ž ní systém funguje na principu ustanovení rovnováhy na trzích.  Ř íkáme, ž e trh je v rovnováze, pokud se nabízené mno ž ství rovná poptávanému mno ž ství.  V tomto okam ž iku dochází k tzv.vy č išt ě ní trhu, není zde p ř ebytek ani nedostatek zbo ž í.

4 CenaNabízené množstvíPoptávané množstvíKomentář 35 Kč 25 Kč 15 Kč 10 Kč 600 ks 450 ks 400 ks 100 ks 200 ks 400 ks 600 ks Přebytek na trhu (500 ks) Přebytek na trhu (250 ks) Trh je „vyčištěný“, je v rovnováze Nedostatek na trhu (500 ks) P – cena za kus Q – nabízené a poptávané mno ž ství E – rovnová ž ný bod D – poptávková k ř ivka S – nabídková k ř ivka PE – rovnová ž ná cena, cena vy č iš ť ující trh QE – rovnová ž né mno ž ství

5 p ř ebytek = poptávané mno ž ství < nabízené mno ž ství nedostatek = nabízené mno ž ství < poptávané mno ž ství -p ř ebytek i nedostatek vyvolávají konkuren č ní chování na stran ě výrobc ů i na stran ě spot ř ebitel ů

6 P ř izp ů sobování trhu p ř i nerovnováze  p ř i rovnováze je trh stabilní (cena i mno ž ství)  p ř i nerovnováze za č nou p ů sobit tr ž ní síly a m ě nit cenu i mno ž ství  trhy mají obvykle tendenci sm ěř ovat do rovnová ž né situace

7  tr ž ní cena je patrn ě p ř íliš vysoká → zesiluje sout ěž prodávajících - aby prodali, sni ž ují ceny  p ř i ni ž ších cenách zmenšují nabízené mno ž ství  kupující → poptávají v ě tší mno ž ství  p ř ebytek zbo ž í se zmenšuje, a ž zcela zanikne, kdy ž se ob ě mno ž ství vyrovnají

8  poptávající se sna ž í uspokojit veškeré své zamýšlené nákupy → zesiluje sout ěž kupujících – jsou ochotni koupit i za vyšší cenu → ceny se zvyšují, ale poptávají menší mno ž ství ne ž d ř íve  výrobci - zvyšují ceny a zvyšují nabízené mno ž ství, proto ž e p ř i vyšších cenách mohou vyráb ě t s vyššími náklady  chyb ě jící rozdíl mezi poptávaným a nabízeným mno ž stvím se postupn ě zmenšuje, a ž zcela zanikne, kdy ž se ob ě mno ž ství srovnají

9  rovnováha trhu tedy znamená, že všichni, kteří chtěli prodat, a všichni, kdo chtěli koupit za určitou cenu, jsou uspokojeni  je to situace ale velmi mimo ř ádná, na trhu existuje jen výjime č n ě, ale trh má tendenci se tomuto rovnová ž nému stavu p ř ibli ž ovat  výše uvedeným tr ž ním mechanismem se automaticky obnovuje rovnováha na všech trzích ekonomiky

10 Zm ě ny rovnováhy: a) Nabídka se zvýšila ve všech cenových úrovních (nap ř. mimo ř ádn ě úrodný rok) → zvýšení nabídky je mo ž ný jen za cenu sni ž ování cen → rovnováha se ustálí na nízké cen ě a v ě tším objemu nabídky i poptávky b) Nabídka poklesla ve všech cenových úrovních (nap ř. r ů st náklad ů ) → pokles nabídky tla č í cenu vzh ů ru → rovnováha se ustálí na vyšší cen ě a menším objemu nabídky a poptávky

11 c) Poptávka se zvýšila (nap ř. vzrostly d ů chody, preference,..) → zvýšení poptávky táhne ceny vzh ů ru → rovnováha se ustálí na vyšší cen ě a v ě tším objemu nabídky i poptávky d) Poptávka poklesla (nap ř. sní ž ily se d ů chody, preference, ceny substitut ů ) → pokles poptávky stla č uje cenu dol ů → rovnováha se ustálí na ni ž ší cen ě a menším objemu nabídky i poptávky

12 1. Na č rtn ě te graf, který bude p ř edstavovat nabídku a poptávku po hudebních CD. Zakreslete do n ě j a vysv ě tlete vliv následujících zm ě n: a) p ř i výrob ě CD desek došlo ke sní ž ení náklad ů. Jak se zm ě ní cena? b) zájem spot ř ebitel ů o CD klesá, proto ž e jsou na trhu nové nosi č e hudebních nahrávek – internet a MP3. Jak se zm ě ní cena? 2. Pro č je nabídková k ř ivka pozemk ů v centru m ě sta strm ě stoupající? Pro č u ojetých automobil ů je mírn ě stoupající? Jaké je u lístk ů na finále tenisového poháru? 3. Cena sportovní obuvi se zvýšila, a p ř esto se jí prodalo více. Neodporuje to zákonu klesající poptávky?Vysv ě tlete. Na č rtn ě te graf.

13 4. Kam se posune (a pro č ) k ř ivka poptávky po č aji, a) kdy ž se zdra ž í káva? b) kdy ž se zdra ž í cukr? 5. V následujících p ř íkladech ur č ete, jakým sm ě rem se zm ě ní cena. Zm ě ní se cena pohybem po k ř ivce nebo v d ů sledku posunu celé k ř ivky? a) Vyšší p ř íjmy obyvatelstva vedly k vyššímu odbytu aut. b) Neúroda okurek vedla k poklesu nákupu okurek. c) Vyšší da ň na benzín sní ž ila objem prodaného benzínu. (Uv ě domte si, ž e da ň zde p ů sobí stejn ě jako náklad, da ň zdra ž uje výrobek)

14  M. Sojka, J.Pudlák: Ekonomie pro st ř ední školy, 4.vyd., Fortuna.Praha 2003  http://www.miras.cz/seminarky/mikroek onomie-n02-nabidka.php


Stáhnout ppt "ZSV – Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny  Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová  Projekt: Humanisté s po č íta č em  Registra č ní č íslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google