Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 3 – Agregátní nabídka a poptávka – 1. Agregátní poptávka (AD) AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, také jako podklad pro výuku makroekonomie v prvním ročníku SŠ s ekonomickým zaměřením RočníkRočníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a 3. Datum tvorbyProsinec 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 1. Agregátní poptávka

3  = různá množství statků a služeb (reálného produktu), která spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční zákazníci chtějí koupit při různých cenových hladinách.  AD = spot ř ební výdaje domácností (C) + investi č ní výdaje firem (I) + vládní nákupy statk ů a slu ž eb (G) + č istý export (NX)  Výše t ě chto výdaj ů závisí na cenové hladin ě „P“

4  Vycházíme z p ř edpoklad ů : 2. Dostate č ná nabídka práce 3. Dostate č ná zásoba kapitálu 4.Neexistuje zahrani č í = uzav ř ená ekonomika 5. Nominální mno ž ství pen ě z v ekonomice „M“ je kontrolováno centrální bankou

5  K p ř edpokladu č. 1 – ekonomika je POD úrovní potenciálního produktu (Y*), tedy ho nedosáhne = nejsou zapojeny všechny výrobní faktory (VF)  Zapojením všech výrobních faktor ů vzniká potenciální produkt. Kapitál Práce zapojen NEzapojen zapojen NEzapojen

6 P = cenová hladina Y = produkt AD = agregátní poptávka C = spot ř eba domácností I = investice firem G = vládní výdaje na nákup statk ů a slu ž eb X = č istý export http://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n02-agregatni-nabidka-poptavka.phphttp://www.miras.cz/seminarky/makroekonomie-n02-agregatni-nabidka-poptavka.php, 5.12.2013

7

8 Spot ř eba „C“ Ur č ena disponibilním d ů chodem (YD) a bohatstvím domácností. P ř i r ů stu cenové hladiny (P) klesá spot ř eba, proto ž e klesá reálný d ů chod i bohatství. Investice „I“ Ur č eny výší produktu, kapitálovými náklady (da ň ová politika, úrokové sazby, apod.) a o č ekáváním investor ů. Výše investic zásadn ě ovlivn ě na monetární politikou. Vládní výdaje na statky a slu ž by „G“ Výše ur č ena rozhodnutím vlády Č istý export (NX) = rozdíl mezi exportem a importem Ovlivn ě n m ě novým kurzem, pom ě rem domácích cen k cenám zahrani č ním, výší domácího d ů chodu

9 Efekt úrokové míry: Pokles cenové hladiny - ekonomické subjekty pot ř ebují mén ě pen ě z pro provád ě ní transakcí. Omezí poptávku po pen ě zích. P ř i sní ž ení poptávky po pen ě zích nakupují lidé cenné papíry. Tím roste cena cenných papír ů a klesá úroková míra. Jakmile klesne úroková míra, firmy více investují a lidé více utrácí. Roste produkt. Efekt bohatství: Ekonomické subjekty dr ž í ur č itou č ást bohatství v pen ě zích. Klesne-li P, ekonomické subjekty si za své peníze mohou koupit víc. Pokud ovšem cht ě jí dr ž et své bohatství ve stejné výši, p ř ebytek vzniklý poklesem P rovnou utratí. Op ě t r ů st produktu. Zahrani č ní efekt: Sou č ástí AD také č istý export (vývoz zmenšený o dovoz). Klesne-li P, domácí zbo ž í je pro zahrani č ní trhy levn ě jší – roste vývoz. Pro domácí se zbo ž í ze zahrani č í stává relativn ě dra ž ší, kupují doma a klesá dovoz.

10 Faktory hospodá ř ské politiky Monetární politika: Zvýšení nabídky pen ě z sni ž uje úrokovou míru (úv ě ry jsou levn ě jší) Fiskální politika: Vyšší státní výdaje na nákup statk ů a slu ž eb; sní ž ení daní zvyšuje YD a tím spot ř ebu Vn ě jší faktory Očekávání a podnikatelská důvěra: Firmy o č ekávají vyšší zisky a zvyšují investice. Zahraniční poptávka: Hospodářská expanze v zahraničí zvyšuje export a naopak. Hodnoty aktiv: Jejich zvyšování vede k růstu bohatství a tím k růstu spotřeby. Demografické změny: Rostoucí po č et obyvatelstva zvyšuje spot ř ebu i poptávku po investicích.

11  a/ AD může růst = posun k ř ivky AD rovnob ěž n ě doprava  b/ AD může klesat = posun rovnob ěž n ě doleva  Změnu ovlivňují její složky, tedy: spot ř ební výdaje, investi č ní výdaje, vládní nákupy statk ů a slu ž eb, č istý export

12 R ů st zásoby pen ě z – CB zvýší nabídku pen ě z, klesá „i“ a rostou investice a spot ř ební výdaje. Zlepšení o č ekávání spot ř ebitel ů a investor ů Zvýšení bohatství Sní ž ení daní – sní ž ením daní vzroste disponibilní d ů chod (YD) a lidé budou více utrácet za spot ř ebu Zvýšení vládních výdaj ů – na nákup statk ů a slu ž eb, ale také transfery Znehodnocení kurzu domácí m ě ny – domácí statky a slu ž by se stávají levn ě jší O ž ivení v zahrani č í – v zahrani č í vzroste d ů chod, budou nakupovat zbo ž í z dovozu a tím roste domácí export

13  AD vyjad ř uje r ů zná mno ž ství reálného produktu, která cht ě jí spot ř ebitelé, firmy, vláda a zahrani č í koupit p ř i r ů zných cenových hladinách.  K ř ivka AD je klesající: Č ím ni ž ší cenová hladina, tím vyšší je reálný produkt.  T ř i efekty vysv ě tlující klesající tvar AD: efekt úrokové míry, efekt bohatství a zahrani č ní efekt  AD roste, pokud rostou spot ř ební výdaje domácností, investi č ní výdaje firem, vládní nákupy statk ů a slu ž eb a č istý export.

14  Dopl ň te: AD =  Pokud bereme v úvahu ekonomiku zapojenou do MO, je nutné do AD zohlednit ješt ě : _____________________  Graficky zakreslete AD, popište prom ě nné a demonstrujte posuny k ř ivky i po k ř ivce.  Odpov ě zte: Co zp ů sobuje zm ě ny AD?

15  BELLOVÁ, Jana a Otto MÜNCH. Ob č anský a spole č enskov ě dní základ: základní kurz. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 190 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-7402-093-3.  PAVELKA, Tomáš a Zden ě k MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. Č eské d ě jiny (Daranus). ISBN 978-80-86175-58-4.  PETR Ž ELOVÁ, Jana a Otto MÜNCH. Maturitní otázky - ekonomie: základní kurz. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 278 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0598-0.  http://www.ekospace.cz/2-makroekonomie-1/78-8- agregatni-poptavka http://www.ekospace.cz/2-makroekonomie-1/78-8- agregatni-poptavka


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google