Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 1 – Ekonomický růst AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v prvním ročníku RočníkRočníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a3. Datum tvorbyProsinec 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Shttp://www.youtube.com/watch?v=dv gZkm1xWPE „Ve svobodné spole č nosti má ka ž dý tolik r ů stu, kolik sám chce.“ Murray Rothbard

3  O č ekávání ekonomického r ů stu vyplývá z p ř irozené tendence lidských pot ř eb.  Lidské pot ř eby rostou, m ě ní se (kvantita i kvalita).  Lidské pot ř eby se rozši ř ují – jedna pot ř eba vyvolává druhou: Nákup auta vyvolá potřebu pohonných hmot, havarijního pojištění, budování silniční sítě, apod..  Hospodá ř ství reaguje na zvyšování a zm ě nu pot ř eb – rozší ř ením produkce, zvýšením výkonnosti, po č tu a kvality výrobk ů

4  V č ase se m ě ní ceny i objemy produkce  a/ Sledujeme-li změny krátkodobé (klesající a rostoucí fáze HDP), v ě nujeme pozornost HOSPODÁŘSKÉMU CYKLU (ekonomickému cyklu)  b/ Sledujeme-li dlouhodobý trend, v ě nujeme pozornost ekonomickému růstu

5  V hospodá ř ském cyklu se reálný produkt odchyluje od trendu (potenciálního produktu Y*)  Potenciální produkt = produkt p ř i plném vyu ž ití VF (výrobních faktor ů ) = maximální produk č ní kapacita  Potenciální produkt NENÍ nem ě nná hodnota produkce, m ě ní se v č ase

6 http://aoibhinn.blog.cz/1108/makroekonomie-grafy-iihttp://aoibhinn.blog.cz/1108/makroekonomie-grafy-ii, 19.12.2013

7  = r ů st potenciálního produktu!  = r ů st výkonnosti ekonomiky  Nastává, pokud je HDP minulého období < než HDP stávajícího období (oceněno ve stálých cenách)  = zvýšení potenciálního HDP nebo národního důchodu  Je předpokladem pro vyšší míru uspokojování potřeb a průvodním jevem rozvoje společnosti a hospodářství

8 Ekonomická síla = absolutní objem finálních statků a služeb, který se v ekonomice za určitý čas vyrobí M ěř íme nej č ast ě ji HDP Porovnáním absolutní velikosti HDP Č R m ůž eme zjistit, jaké je postavení zem ě ve sv ě tové ekonomice http://hn.ihned.cz/c1-60297400-za-par-let-nejvetsi-ekonomika-sveta Ekonomická úrove ň = jak účinně země využívá disponibilní výrobní faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál) Slou ž í k vyjád ř ení ž ivotní úrovn ě v zemi M ě rnou jednotkou v ě tšinou HDP/ jednoho obyvatele Najd ě te a vypište 10 zemí sv ě ta s nejlepší ekonomickou úrovní

9 Intenzivní Stejným mno ž stvím práce dosáhneme vyššího výkonu (lepší technika, organizace, technologie) – omezeno vlastnostmi výrobních faktor ů Extenzivní Zapojením dalších výrobních faktor ů (více lidí, stroj ů ) – omezeno množstvím VF

10  A znovu! Ekonomický r ů st = r ů st potenciálního produktu Y*  Faktory ovliv ň ující výši potenciálního produktu = faktory ovliv ň ující ekonomický r ů st  Těmito faktory jsou (viz předcházející snímek):  a/ zvýšení množství výrobních vstup ů (faktor ů )  b/ zlepšení produktivity výrobních vstup ů (faktor ů )

11 Potenciální produkt je ovlivn ě n Práce (mno ž ství pracovník ů, odpracované hodiny) Fyzický kapitál (stroje, budovy, infrastruktura) P ř írodní zdroje (p ů da, suroviny) Produktivita výrobních faktor ů

12

13  Zjist ě te, zda v Č R došlo k ekonomickému r ů stu, víte-li, ž e v roce 2011 byl HDP 3 807.2 mld. K č a v roce 2012 dosahoval HDP výše 3 843.9 mld. K č.

14

15

16  Zjist ě te, jaké bylo tempo r ů stu v Č R, víte- li, ž e v roce 2011 byl HDP 3 807.2 mld. K č a v roce 2012 dosahoval HDP výše 3 843.9 mld. K č.

17  Za standardní, příznivé tempo ekonomického r ů stu pova ž ujeme rozp ě tí od 3 do 5 %.  V p ř ípad ě vyššího tempa ekonomického r ů stu = značné tempo ekonomického r ů stu  Rychlost r ů stu nad 7% = vysoké tempo r ů stu  Nad 10% = ekonomický zázrak

18  P ř íliš vysoké tempo r ů stu však m ůž e zp ů sobit P Ř EH Ř ÁTÍ ekonomiky a následný hlubší pokles.

19 Ekologie Vy č erpávání neobnovitelných zdroj ů – ř ešit prost ř ednictvím alternativních Vývoj obyvatelstva – demografie, stárnutí, malá porodnost, apod. Tempo r ů stu kapitálu – nízké zásoby, není z č eho investovat Technologické zm ě ny – nedostate č nost vybavení, odchod inteligence do zahrani č í, apod. Nedokonalé institucionální podmínky r ů stu – politická stabilita, politika, nábo ž enství a rodové vztahy, kulturní tradice, neekonomické vlivy (p ř írodní vlivy, katastrofy)

20 Zvýšení politické stabilityZrušení p ř eká ž ek mezinárodního obchoduPosílení zákonnosti, vymahatelnosti práva a sankce za porušení zákonaInvestice do infrastrukturyPodpora v ě dy a výzkumu

21  http://www.ekospace.cz/2- makroekonomie-1/85-12-ekonomicky- rust http://www.ekospace.cz/2- makroekonomie-1/85-12-ekonomicky- rust

22  BELLOVÁ, Jana. Ob č anský a spole č enskov ě dní základ: základní kurz. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2007, 112 s. ISBN 978-80-7402-093-3.  FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana a Jan HLADKÝ. Makroekonomie II: základní kurz. 1. vyd. V Č eských Bud ě jovicích: Jiho č eská univerzita, Zem ě d ě lská fakulta, 2005, 190 s. Maturitní otázky. ISBN 80-704-0772-7.  PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-58-4.  PETR Ž ELOVÁ, Jana. Maturitní otázky - ekonomie: základní kurz. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 112 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0598-0  Vlastní poznámky ze studia FM VSE Praha  http://www.czso.cz/ http://www.czso.cz/  http://www.ekospace.cz/2-makroekonomie-1/85-12- ekonomicky-rust http://www.ekospace.cz/2-makroekonomie-1/85-12- ekonomicky-rust


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google