Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 20 Zákonodárná a výkonná moc v ČR AutorDoc. Miroslav Sapík Tematická oblastZáklady společenských věd - stát AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Základy společenských věd – oblast stát - zákonodárná a výkonná moc v ČR. DUM je určen pro výuku významu zákonodárné moci v ČR a její struktuře, vymezení a rozdělení výkonné moci v ČR. Ročník2. ročník nástavbového studia obor Podnikání, 4. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea, dále pak pro 2. ročník učebního oboru Kadeřník, kadeřnice. Datum tvorbyříjen – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 DUM č.20 Zákonodárná a výkonná moc v ČR

3 Princip d ě lby moci ve stát ě vytvo ř il už ve svém díle J. Locke (zákonodárná a výkonná moc ve stát ě ) a pozd ě ji doplnil Charles de Montesquieau (rozd ě lil moc na výkonnou, zákonodárnou a soudní). Princip d ě lení moci je zárukou demokracie proti zneužití moci v ůč i lidem.

4 Zákonodárná a výkonná moc v ČR Zákonodárná moc = legislativa Výkonná moc = exekutiva Soudní moc = jurisdikce

5 Zákonodárná a výkonná moc v ČR Princip d ě lení státní moci je dán v Ústav ě Č R. Tento princip je známý už z období první republiky. Zákonodárnou moc v Č R tvo ř í dvoukomorový Parlament Č R. Dvoukomorový Parlament Č R se skládá z Poslanecké sn ě movny (poslanci) a Senátu (senáto ř i).

6 Zákonodárná a výkonná moc v ČR Poslanecká sn ě movna (tzv. dolní komora) má celkem 200 poslanc ů, kte ř í jsou voleni ve volbách na 4 roky. Senát (tzv. horní komora) má celkem 81 senátor ů, jsou voleni na 6 let, každé dva roky se volí nov ě jedna t ř etina senátor ů. D ů ležit ě jší postavení má Poslanecká sn ě movna.

7 Zákonodárná a výkonná moc v ČR Významn ě jší postavení Poslanecké sn ě movny je dáno tím, že nap ř. p ř ijímá zákony, m ů že svými 101 hlasy dát ned ů v ě ru vlád ě. Poslanecká sn ě movna (PS) je tvo ř ena výbory (rozpo č tový, mandátový, organiza č ní, imunitní), které odpovídají jednotlivým politickým stranám, které byly ve volbách zvoleny. Mezi hlavní funkce PS pat ř í: legislativní, kontrolní, autonomní.

8 Zákonodárná a výkonná moc v ČR Senát je v Č R od roku 1996. Zastupuje Poslaneckou sn ě movnu v p ř ípad ě, že je rozpušt ě na. Senát m ů že neschválit, vrátit nap ř. zákon, který byl schválený PS k dopracování apod. Senát se nem ů že rozpustit. Senát má p ř edsedu, výbory, komise a senátorské kluby.

9 Zákonodárná a výkonná moc v ČR Výkonnou moc v Č R tvo ř í: vláda a prezident. Výkonná moc tvo ř í hlavní č ást moci v Č R a je dána Ústavou (3. hlava Ústavy). Vláda Č R Je tvo ř ena premiérem (p ř edsedou) vlády a ministry. Každý ministr zodpovídá za ur č itý resort – ministerstvo financí, vnitra, obrany, zahrani č ních v ě cí, školství, zdravotnictví atd.

10 Zákonodárná a výkonná moc v ČR Vláda žádá Poslaneckou sn ě movnu o d ů v ě ru. Vláda je zodpov ě dná Poslanecké sn ě movn ě Parlamentu Č R. Prezident republiky na základ ě výsledk ů parlamentních voleb pov ěř í p ř edsedu vít ě zné politické strany sestavením vlády. Premiér navrhuje jednotlivé ministry. Není-li vyslovena d ů v ě ra nové vlád ě m ů že být vláda sestavena z odborník ů tj. ú ř ednická vláda.

11 Zákonodárná a výkonná moc v ČR Prezident republiky Je hlava státu Je volen na základ ě p ř ímé volby (od roku 2013), d ř íve byl volen na spole č né sch ů zi obor komor Parlamentu Č R na dobu 5 let. Pravomoci prezidenta jsou: Suverénní - jmenuje se souhlasem Senátu soudce Ústavního soudu, m ů že rozpustit Poslaneckou sn ě movnu, vrátit parlamentu návrh zákona.

12 Zákonodárná a výkonná moc v ČR Prezident dále jmenuje ministry a p ř ijímá demisi vlády. Reprezentativní – reprezentuje stát Kontrasigna č ní – ud ě luje amnestii, pov ěř uje velvyslance, vyhlašuje volby, sjednává mezinárodní smlouvy. Kontrasigna č ní znamená, že pot ř ebuje podpis, p ř edsedy vlády.

13 Zákonodárná a výkonná moc v ČR Seznam použité literatury: Kol. autor ů. Odmaturuj ze spole č enských v ě d. Didaktis, Brno 2004, s. 22-23. Kol. autor ů. Spole č enské v ě dy pro st ř ední školy 2. Didaktis, Brno 2010, s. 68-69.


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google