Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM č. 12 – Magický čtyřúhelník Autor Ing. Kateřina Smejkalová Tematická oblast Makroekonomie Anotace DUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v prvním ročníku Ročník Ročníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a 3. Datum tvorby Leden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Magický čtyřúhelník

3 Magický čtyřúhelník Zahrnuje 4 ukazatele úrovně jedné ekonomiky.
Využíváme ho při hodnocení úspěšnosti a výkonnosti hospodářské politiky(HOPO) ekonomiky. Magický čtyřúhelník hodnotí: Ekonomický růst (G) měřený prostřednictvím HDP Plnou zaměstnanost (U) prostřednictvím míry nezaměstnanosti Stabilitu cenové hladiny (P) prostřednictvím průměrné roční inflace Vnější ekonomickou rovnováhu (B) prostřednictvím stavu obchodní bilance

4 Pyramida světového bohatství http://www. novinky

5 Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP = peněžní hodnota všech finálních statků a služeb vyprodukovaných v určité ekonomice za určitý čas Rozlišujeme dle závislosti na cenách: a/ nominální HDP udávaný v běžných (aktuálních) cenách b/ reálný HDP udávaný ve stálých cenách. Po několik let používáme ceny tzv. výchozího roku. HDP = základní měřítko pro srovnání životní úrovně v zemi a zjištění stupně jejího ekonomického rozvoje

6 Meziroční růst (pokles) v %
Ukazatel Období Meziroční růst (pokles) v % Datum zveřejnění  Hrubý domácí produkt 3. čtvrtletí 2013 -1,2 ZDROJ:

7 Hospodářský cyklus Dle růstu nebo poklesu HDP hodnotíme vývoj ekonomiky

8 Hospodářský cyklus Výkyvy hospodářského cyklu jsou způsobeny nesouladem mezi růstem produkce a růstem množství peněz v oběhu. Růst produkční ekonomiky lze jen těžko odhadnout. Když centrální banka a vláda mají špatný odhad a zvýší nadměrně množství peněz v oběhu (př. nadměrné úvěrování), v čase se ekonomika tzv. „přehřeje“ a narazí na hranici produkčních možností. Následkem je nejprve růst cen a později dochází k recesi.

9 Hospodářský cyklus Stálé střídání růstu a poklesu = stálé střídání expanze a recese, přičemž dosahujeme vrcholu nebo dna Fáze expanze: Roste HDP Roste poptávka Zvyšování produkce a využívání kapacity Klesá nezaměstnanost Ekonomika krátkodobě překračuje hranici produkčních možností (přesčasy, přetížení kapacit…) Všeobecný investiční i spotřebitelský optimismus. Dlouhodobě nelze překročit hranici produkčních možností. Dochází zde k přehřátí ekonomiky, kdy růst nabídky narazí na hranici produkčních možností. Expanze dosahuje vrcholu a láme se v recesi.

10 Hospodářský cyklus Fáze recese:
HDP klesá nejméně 2 po sobě jdoucí čtvrtletí Poptávka je nižší než nabídka Hromadí se zásoby Omezování produkce Snižování výrobních kapacit Růst nezaměstnanosti Krachy podniků Šíření pesimismu Krátkodobý pokles produkce pod hranici produkčních možností Po odeznění recese se ekonomika vrací na hranici produkčních možností Hlubší recese = deprese nebo krize

11 Nezaměstnanost Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část nabídky práce není schopna nebo ochotna najít si placené zaměstnání. Nezaměstnaný = ten, kdo se aktivně uchází o práci, resp. je zapsán v evidenci úřadu práce a plní podmínky pro pokračování registrace.

12 Nezaměstnanost Ženy v domácnosti, důchodci, studenti a jiní, kteří se o práci neucházejí aktivně, tedy nejsou na ÚP registrováni, se do počtu nezaměstnaných nepočítají.

13 Osoby na rodičovské dovolené, apod.
Nezaměstnanost Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní Zaměstnaní Nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní Důchodci Studenti Osoby na rodičovské dovolené, apod.

14 Nezaměstnanost – míra nezaměstnanosti:
𝒖= 𝒏𝒆𝒛𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒏𝒂𝒏í 𝒏𝒆𝒛𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒏𝒂𝒏í+𝒑𝒓𝒂𝒄𝒖𝒋í𝒄í ∗𝟏𝟎𝟎 Přirozená míra nezaměstnanosti = míra nezaměstnanosti, při které jsou pracovní trhy v rovnováze. Určitý počet nezaměstnaných je v pořádku, na trhu je nutná určitá rezerva pracovní síly. Míra nezaměstnanosti = procento nezaměstnaných z ekonomický aktivního obyvatelstva

15 Inflace Inflace = všeobecný růst cen, tedy růst tzv. cenové hladiny. Jinými slovy také snížení kupní síly peněz.

16 Inflace - měření Nejčastěji využíván
Vychází se ze spotřebitelského koše. Realizuje Český statistický úřad (ČSU). Podrobněji viz DUM - Inflace Index spotřebitelských cen Index cen výrobců Zde neexistuje žádný fixní koš, patří sem všechny statky a služby vyprodukované v dané ekonomice. Deflátor HDP = 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛á𝑙𝑛í 𝐻𝐷𝑃 𝑟𝑒á𝑙𝑛ý 𝐻𝐷𝑃 * 100 Deflátor HDP

17 Inflace – příčiny vzniku
V oběhu je více peněz než, než odpovídá nabídce zboží. Nejdůležitější příčinou = nadměrné úvěrování. Lidé na základě většího množství peněz zvyšují svou poptávku. Pokud na to nabídka není připravena, nemá možnosti produkce, znamená to, že jde o peníze, které nemají krytí vyrobenými statky a službami!!! To vede k růstu cen.

18 Inflace příčiny na straně poptávky:
Existence nadbytečné poptávky, v oběhu je příliš mnoho peněz (více než odpovídá množství zboží). a/ rychlejší růst mezd než produktivity práce (při zastaralých výrobních zařízeních) b/ nadměrné státní výdaje – stát dává do oběhu peníze, ale sám statky a služby neprodukuje (přídavky, podpory v nezaměstnanosti, dotace, apod.) c/ nadměrné úvěrování

19 Inflace – příčiny na straně nabídky:
Růst cen způsobuje nabídka, která neodpovídá poptávce, růst nákladů na výrobu. a/ zvyšování nákladů vlivem růstu cen – Rostou ceny materiálů, tlakem odborů rostou mzdy, zvyšují se ceny strojů a zařízení. V důsledku se zvyšuje cena vyrobeného výrobku. b/ zvyšování cen produktů u výrobců s dominantním postavením na trhu, který neodpovídá vyšší hodnota statků a služeb.

20 Mírná (plíživá) inflace
Míra nepřesahuje tempo růstu výroby, přijatelná. Do dvouciferných hodnot. Pádivá 2 – 3 ciferné hodnoty, negativní vliv. Znehodnocuje úspory, klesá životní úroveň, vzniká nedůvěra v měnu. Nedůvěra v hotové peníze. Hyperinflace Rozpad ekonomiky; sociální nepokoje, apod.

21 Osvětlete pojmy: Pojmy inflační spirála Deflace Deflační spirála
Dezinflace

22 Platební bilance Porovnává příjmy a výdaje státu vůči zahraničí
Skládá se z: a/ běžného účtu: Jeho nejpodstatnější součástí je OBCHODNÍ BILANCE, která zachycuje vývoz a dovoz. b/ finančního účtu: Zachycuje mezinárodní investice, příliv a odliv zahraničního kapitálu.

23 Skladba platební bilance:
Běžný účet Obchodní bilance Další příjmy a výdaje Finanční účet Změna devizových rezerv

24 Platební bilance Ekonomové sledují saldo platební bilance = příjmy – výdaje Výsledkem může být schodek nebo přebytek Schodek vyrovnáváme zahraničními úvěry, přílivem zahraničního kapitálu nebo čerpáním devizových rezerv. Přebytek znamená zvýšení našich příjmů.

25 Platební bilance Saldo obchodní bilance:
Ukazuje na konkurenceschopnost našeho zboží v zahraničí Je-li saldo schodkové = o naše zboží menší zahraniční zájem než náš zájem o zboží zahraniční

26 Magický čtyřúhelník magicky-ctyruhelnik Údaje jednotlivých ukazatelů se zanášejí do jednoho grafu, přičemž vzniká čtyřúhelník. Čím větší plocha čtyřúhelníku, tím je ekonomika úspěšnější

27 Magický čtyřúhelník graficky
Zdroj:

28 Magický čtyřúhelník: Není možné, aby se současně vyvíjely všechny ukazatele pozitivně. To je důvod, proč čtyřúhelník dostal přídavné jméno „magický“. Pozor na ohled stran státních financí!

29 Úlohy: Vyhledejte aktuální statistické údaje ČR všech čtyř ukazatelů a vytvořte na jejich základě grafickou podobu magického čtyřúhelníku. Vysvětlete.

30 Zdroje: KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, ISBN PAVELKA, Tomáš a Otto MÜNCH. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, , PETRŽELOVÁ, Jana a Otto MÜNCH. Maturitní otázky - ekonomie: základní kurz. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 278 s. Maturitní otázky. ISBN %C3%BAheln%C3%ADk ctyruhelnik


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google