Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 12 – Magický čtyřúhelník AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v prvním ročníku RočníkRočníky 4., 1. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 2. a 3. Datum tvorbyLeden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Magický čtyřúhelník

3 Zahrnuje 4 ukazatele úrovn ě jedné ekonomiky. Využíváme ho p ř i hodnocení úsp ě šnosti a výkonnosti hospodá ř ské politiky(HOPO) ekonomiky. Magický č ty ř úhelník hodnotí: Ekonomický r ů st (G) m ěř ený prost ř ednictvím HDP Plnou zam ě stnanost (U) prost ř ednictvím míry nezam ě stnanosti Stabilitu cenové hladiny (P) prost ř ednictvím pr ů m ě rné ro č ní inflace Vn ě jší ekonomickou rovnováhu (B) prost ř ednictvím stavu obchodní bilance

4 Pyramida světového bohatství populace.html, populace.html

5 Hrubý domácí produkt (HDP) HDP = pen ě žní hodnota všech finálních statk ů a služeb vyprodukovaných v ur č ité ekonomice za ur č itý č as Rozlišujeme dle závislosti na cenách: a/ nominální HDP udávaný v b ě žných (aktuálních) cenách b/ reálný HDP udávaný ve stálých cenách. Po n ě kolik let používáme ceny tzv. výchozího roku. HDP = základní m ěř ítko pro srovnání životní úrovn ě v zemi a zjišt ě ní stupn ě jejího ekonomického rozvoje

6 UkazatelObdobíMeziro č ní r ů st (pokles) v % Datum zve ř ejn ě ní Hrubý domácí produkt3. č tvrtletí , ZDROJ:

7 Hospodářský cyklus Dle r ů stu nebo poklesu HDP hodnotíme vývoj ekonomiky

8 Hospodářský cyklus Výkyvy hospodá ř ského cyklu jsou zp ů sobeny nesouladem mezi r ů stem produkce a r ů stem množství pen ě z v ob ě hu. R ů st produk č ní ekonomiky lze jen t ě žko odhadnout. Když centrální banka a vláda mají špatný odhad a zvýší nadm ě rn ě množství pen ě z v ob ě hu (p ř. nadm ě rné úv ě rování), v č ase se ekonomika tzv. „p ř eh ř eje“ a narazí na hranici produk č ních možností. Následkem je nejprve r ů st cen a pozd ě ji dochází k recesi.

9 Hospodářský cyklus Stálé st ř ídání r ů stu a poklesu = stálé st ř ídání expanze a recese, p ř i č emž dosahujeme vrcholu nebo dna Fáze expanze: Roste HDP Roste poptávka Zvyšování produkce a využívání kapacity Klesá nezam ě stnanost Ekonomika krátkodob ě p ř ekra č uje hranici produk č ních možností (p ř es č asy, p ř etížení kapacit…) Všeobecný investi č ní i spot ř ebitelský optimismus. Dlouhodob ě nelze p ř ekro č it hranici produk č ních možností. Dochází zde k p ř eh ř átí ekonomiky, kdy r ů st nabídky narazí na hranici produk č ních možností. Expanze dosahuje vrcholu a láme se v recesi.

10 Hospodářský cyklus Fáze recese: HDP klesá nejmén ě 2 po sob ě jdoucí č tvrtletí Poptávka je nižší než nabídka Hromadí se zásoby Omezování produkce Snižování výrobních kapacit R ů st nezam ě stnanosti Krachy podnik ů Ší ř ení pesimismu Krátkodobý pokles produkce pod hranici produk č ních možností Po odezn ě ní recese se ekonomika vrací na hranici produk č ních možností Hlubší recese = deprese nebo krize

11 Nezaměstnanost Nezam ě stnanost je stav na trhu práce, kdy č ást nabídky práce není schopna nebo ochotna najít si placené zam ě stnání. Nezam ě stnaný = ten, kdo se aktivn ě uchází o práci, resp. je zapsán v evidenci ú ř adu práce a plní podmínky pro pokra č ování registrace.

12 Nezaměstnanost Ženy v domácnosti, d ů chodci, studenti a jiní, kte ř í se o práci neucházejí aktivn ě, tedy nejsou na ÚP registrováni, se do po č tu nezam ě stnaných nepo č ítají.

13 Nezaměstnanost Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní Zam ě stnaní Nezam ě stnaní Ekonomicky neaktivní D ů chodci Studenti Osoby na rodi č ovské dovolené, apod.

14 Nezaměstnanost – míra nezaměstnanosti:

15 Inflace Inflace = všeobecný r ů st cen, tedy r ů st tzv. cenové hladiny. Jinými slovy také snížení kupní síly pen ě z.

16 Inflace - měření Nej č ast ě ji využíván Vychází se ze spot ř ebitelského koše. Realizuje Č eský statistický ú ř ad ( Č SU). Podrobn ě ji viz DUM - Inflace Index spot ř ebitelských cenIndex cen výrobc ů Deflátor HDP

17 Inflace – příčiny vzniku V ob ě hu je více pen ě z než, než odpovídá nabídce zboží. Nejd ů ležit ě jší p ř í č inou = nadm ě rné úv ě rování. Lidé na základ ě v ě tšího množství pen ě z zvyšují svou poptávku. Pokud na to nabídka není p ř ipravena, nemá možnosti produkce, znamená to, že jde o peníze, které nemají krytí vyrobenými statky a službami!!! To vede k r ů stu cen.

18 Inflace příčiny na straně poptávky: Existence nadbyte č né poptávky, v ob ě hu je p ř íliš mnoho pen ě z (více než odpovídá množství zboží). a/ rychlejší r ů st mezd než produktivity práce (p ř i zastaralých výrobních za ř ízeních) b/ nadm ě rné státní výdaje – stát dává do ob ě hu peníze, ale sám statky a služby neprodukuje (p ř ídavky, podpory v nezam ě stnanosti, dotace, apod.) c/ nadm ě rné úv ě rování

19 Inflace – příčiny na straně nabídky: R ů st cen zp ů sobuje nabídka, která neodpovídá poptávce, r ů st náklad ů na výrobu. a/ zvyšování náklad ů vlivem r ů stu cen – Rostou ceny materiál ů, tlakem odbor ů rostou mzdy, zvyšují se ceny stroj ů a za ř ízení. V d ů sledku se zvyšuje cena vyrobeného výrobku. b/ zvyšování cen produkt ů u výrobc ů s dominantním postavením na trhu, který neodpovídá vyšší hodnota statk ů a služeb.

20 Mírná (plíživá) inflace Pádivá Hyperinflace Míra nep ř esahuje tempo r ů stu výroby, p ř ijatelná. Do dvouciferných hodnot. 2 – 3 ciferné hodnoty, negativní vliv. Znehodnocuje úspory, klesá životní úrove ň, vzniká ned ů v ě ra v m ě nu. Ned ů v ě ra v hotové peníze. Rozpad ekonomiky; sociální nepokoje, apod.

21 Osvětlete pojmy: Pojmy infla č ní spirála Deflace Defla č ní spirála Dezinflace

22 Platební bilance Porovnává p ř íjmy a výdaje státu v ůč i zahrani č í Skládá se z: a/ b ě žného ú č tu: Jeho nejpodstatn ě jší sou č ástí je OBCHODNÍ BILANCE, která zachycuje vývoz a dovoz. b/ finan č ního ú č tu: Zachycuje mezinárodní investice, p ř íliv a odliv zahrani č ního kapitálu.

23 Skladba platební bilance: Platební bilance B ě žný ú č etObchodní bilance Další p ř íjmy a výdaje Finan č ní ú č et Zm ě na devizových rezerv

24 Platební bilance Ekonomové sledují saldo platební bilance = p ř íjmy – výdaje Výsledkem m ů že být schodek nebo p ř ebytek Schodek vyrovnáváme zahrani č ními úv ě ry, p ř ílivem zahrani č ního kapitálu nebo č erpáním devizových rezerv. P ř ebytek znamená zvýšení našich p ř íjm ů.

25 Platební bilance Saldo obchodní bilance: Ukazuje na konkurenceschopnost našeho zboží v zahrani č í Je-li saldo schodkové = o naše zboží menší zahrani č ní zájem než náš zájem o zboží zahrani č ní

26 Magický čtyřúhelník magicky-ctyruhelnik magicky-ctyruhelnik Údaje jednotlivých ukazatel ů se zanášejí do jednoho grafu, p ř i č emž vzniká č ty ř úhelník. Č ím v ě tší plocha č ty ř úhelníku, tím je ekonomika úsp ě šn ě jší

27 Magický čtyřúhelník graficky Zdroj: http://homoeconomicus.cz/Ostatni/Ekonomie/Makroekonomie/Clanky/Clanky.php?clanek=Magicky_ekonomicky_ctyruhelnik

28 Magický čtyřúhelník: Není možné, aby se sou č asn ě vyvíjely všechny ukazatele pozitivn ě. To je d ů vod, pro č č ty ř úhelník dostal p ř ídavné jméno „magický“. Pozor na ohled stran státních financí!

29 Úlohy: Vyhledejte aktuální statistické údaje Č R všech č ty ř ukazatel ů a vytvo ř te na jejich základ ě grafickou podobu magického č ty ř úhelníku. Vysv ě tlete.

30 Zdroje: KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní st ř ední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, ISBN PAVELKA, Tomáš a Otto MÜNCH. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, , PETRŽELOVÁ, Jana a Otto MÜNCH. Maturitní otázky - ekonomie: základní kurz. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 278 s. Maturitní otázky. ISBN %C3%BAheln%C3%ADk %C3%BAheln%C3%ADk ctyruhelnik ctyruhelnik


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google