Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský plán Positioning.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský plán Positioning."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský plán Positioning

2 I. Jak vytvořit PP?

3 FASTER - podnikateslký plán
Jak vytvořit PP? Udělejte si čas. V dlouhodobém horizontu PP vaši práci zpřehlední a ulehčí, ale musíte investovat čas předem. Počítejte s tím, že po dobu dvou až šesti měsíců (v závislosti na složitosti organizace a výchozího stavu) budete na vytvoření PP potřebovat asi jeden den v týdnu. FASTER - podnikateslký plán

4 FASTER - podnikateslký plán
Fáze tvorby PP Věnujte přibližně stejný čas každé z následujících fází tvorby PP: Formulace mise, plánovaných cílů a způsobů jejich dosažení; Určení činností, které musí být provedeny, aby bylo dosaženo plánovaných cílů. Rozhodnutí o zastavení některých činností; Podrobné zpracování plánu zdrojů potřebných pro uskutečnění těchto činností; Stanovení metrik úspěšnosti. FASTER - podnikateslký plán

5 Účast členů organizace
Účast členů organizace v různých fázích plánovacího procesu: vrcholové vedení: fáze 1 manažeři programů: fáze 2 finance, lidské zdroje: fáze 3 a 4 FASTER - podnikateslký plán

6 FASTER - podnikateslký plán
1. Formulace mise a cílů K jakým změnám by mělo vést naše úsilí? z jakých důvodů by se naše organizace mohla stát zbytečnou? Čeho chceme dosáhnout? Za co cítíme zodpovědnost? oddělit konečné cíle od praktických, dosažitelných v daném časovém období zodpovídat za „něco“ znamená, že financování vaší organizace a její existence závisí na dosažení tohoto „něčeho“ (responsibility – accountability) je tedy velice důležité zvolit měřitelné cíle, které vaše organizace může ovlivnit, a stanovit jejich priority; cíle nižší priority, které nejsou v souladu s vyššími prioritami, je třeba opustit FASTER - podnikateslký plán

7 Formulace mise a cílů – pokrač.
Co uděláme proto, abychom dosáhli požadovaných cílů? vypracujte plán změn, určete, jak každá z plánovaných činností přispěje k jejich dosažení nesnažte se, abyste zdůvodnili existenci všech svých programů; časem může dojít k tomu, že některé přestávají být v souladu s vaší misí pokuste se říci, kterou z vašich činností byste si ponechali, pokud byste mohli mít jedinou Ačkoliv nakonec budou tyto úvahy jen malou částí PP, mohou trvat dlouho a jsou náročné. Ale tento proces je důležitý pro dosažení souladu a nalezení společné řeči. Jasné definování mise a cílů podpoří v dalším rozhodovací procesy. FASTER - podnikateslký plán

8 FASTER - podnikateslký plán
2. Stanovení činností Výsledkem první fáze je měřítko, podle kterého budete posuzovat současné i budoucí činnosti a aktivity. Ve druhé fázi budete rozhodovat o tom, které ze současných činností musíte změnit, které budete rozšiřovat a naopak, které budete omezovat nebo rušit. Určíte i ty činnosti, které vám pomohou dosáhnout požadovaných cílů, ale které nebudete provádět sami (outsourcing) V této fázi bude potřeba do plánovacího procesu přitáhnout více lidí; manažeři programů navrhnou, co se musí stát v jimi řízené oblasti, abyste dosáhli požadovaných celkových cílů. FASTER - podnikateslký plán

9 Rozhodování o programech
Pro každý program nebo činnost si položte následující otázky (viz obr.) Přispívá program k požadovanému celkovému cíli? Pokud ne, zrušte ho. Jaké změny mohou vést k lepším výsledkům? Můžeme učinit naše klienty úspěšnějšími? Můžeme snížit náklady? Můžeme plánované činnosti provádět stejně efektivně (nebo lépe) než jiná organizace? Pokud ne, může být lepším řešením outsourcing. Jaký rozsah musí program mít, abychom dosáhli požadovaných cílů? Co to znamená pro každoroční růst? Buďte realističtí – jen málo organizací dokáže delší dobu růst rychleji než o 25% ročně FASTER - podnikateslký plán

10 Přispívá program k požadovaným výsledkům? Plánujte zrušení programu
NE Přispívá program k požadovaným výsledkům? Plánujte zrušení programu ANO ANO Lze program změnit tak, aby se zvýšila jeho návratnost? Plánujte zvýšení zisku NE Plánujte partnerství s alternativním poskytovatelem Můžeme program provozovat lépe než kdokoliv jiný? NE ANO Je třeba program posílit, abychom dosáhli požadovaných výsledků? ANO Plánujte posílení programu NE Jaká je návratnost programu ve srovnání s jinými programy? Upravte plány programů podle celkových priorit organizace FASTER - podnikateslký plán

11 FASTER - podnikateslký plán
Stanovení priorit Po vypracování návrhů plánů musíte vzít v úvahu priority organizace jako celku. Většina organizací by nejraději rozšiřovala všechny programy, ale uvědomte si omezení daná kapacitou managementu a dostupností zdrojů. Musíte rozhodnou, čeho lze v praxi dosáhnout, aniž přepínáte své síly a kladete nadměrné požadavky na zaměstnance. Musíte také rozhodnout, jak stanovení priorit ovlivní rozdělování vašich zdrojů FASTER - podnikateslký plán

12 FASTER - podnikateslký plán
Portfolio projektů Strategické pokladničky (strategic buckets) – zdroje určené na dlouhodobé (strategické) cíle se NESMÍ použít pro řešení krátkodobých problémů!!! Portfolio projektů (produktů) – výběr projektů na základě priorit a dostupných zdrojů FASTER - podnikateslký plán

13 FASTER - podnikateslký plán
3. Plánování zdrojů Začněte podrobně plánovat zdroje pro 3 – 4 nejnáročnější kategorie nákladů. Ve většině případů to budou osobní náklady, budovy a vybavení a technologie. osobní náklady: zjistěte současné požadavky na lidi (kolik jich přímo přispívá k danému programu) a na základě plánovaného růstu odhadněte, kolik dalších zaměstnanců budete potřebovat plánujte i růst v činnostech, které nejsou přímo zapojeny do programů (účetní, recepční, apod.) pokud plánujete významné změny, budete muset najmout i manažery nebo personálně obsadit zcela nový program využijte zkušeností jiných organizací FASTER - podnikateslký plán

14 Plánování zdrojů – pokrač.
budovy a vybavení: určete plochu na jednoho zaměstnance a plánujte požadavky na nové prostory pro nové lidi. Některé činnosti jsou podmíněné dostatečným prostorem (umělecká centra, školící činnosti). V takovém případě budou často rozhodující nikoli osobní náklady, ale náklady na nájemné. technologie: postupujte podobně – extrapolujte ze současnosti na základě předpokládaného růstu. Některé programy jsou na technologii vysoce závislé (on-line zpracování požadavků klientů, call centra, …) FASTER - podnikateslký plán

15 Plánování zdrojů – pokrač.
doplňte ostatní položky, nezapomeňte vzít v úvahu předpokládanou inflaci a pravděpodobné změny na trzích. rozvažte, jak jsou ovlivňovány náklady, které nebyly zahrnuty ve výchozích podrobných plánech (náklady na pojištění a spotřební materiál budou záviset na počtu zaměstnanců, plánovaný počet klientů bude určovat náklady na propagaci) pokud je výsledný plán nerealistický (velký počet zaměstnanců, požadované zdroje jsou větší, než můžete získat), musíte ho přepracovat zhodnoťte možnosti získávání zdrojů a vypracujte plán jejich získávání. FASTER - podnikateslký plán

16 4. Stanovení metrik úspěšnosti
Plán by vám měl pomoci určit, jak krátkodobé činnosti přispívají k dosahování celkových cílů. V ideálním případě by každý člen organizace měl mít možnost zjistit, jak jeho každodenní činnost přispívá k celkovému úspěchu. Začněte na nejvyšší úrovni a postupujte směrem dolů; na každé úrovni se ptejte: „Co musíme udělat zde, v tomto období, abychom dosáhli cílů nejblíže vyšší úrovně?“ FASTER - podnikateslký plán

17 Stanovení metrik – pokrač.
Stanovte jasné, snadno měřitelné cíle Zdůrazněte specifické činnosti, které musí vaše organizace provádět Zapojte zaměstnance do detailního plánování; jejich účast přispěje k tomu, že stanovené cíle jsou srozumitelné FASTER - podnikateslký plán

18 FASTER - podnikateslký plán
5. Jak využívat PP? PP je prostředkem komunikace s finančníky, zaměstnanci a dalšími zájmovými skupinami. Pro zvýšení srozumitelnosti přidejte komentáře, dbejte na srozumitelnost, vzhled, používejte grafiku, přehledné tabulky apod. PP vám pomůže držet se stanovené mise. Pokušení upravit plán pro určitého sponzora může být značné. Pokud zjistíte, že uvažujete o provedené změn, které vás odvádějí od vaší mise, jen proto, abyste získali prostředky, nedělejte to. PP je nástrojem k plánování aktivace zdrojů z dlouhodobých grantů FASTER - podnikateslký plán

19 Jak využívat PP? – pokrač.
PP vám může pomoci analyzovat a vysvětlit neúspěch při dosahování cílů (pokud jste stanovili cíle na základě demografických předpovědí nebo předpovědí ekonomického růstu, pak vám PP pomůže dokázat, že příčina neúspěchu je v nesplnění těchto předpokladů, které nemůžete ovlivnit) Používejte PP interně k objasnění směřování celé organizace a role každého jednotlivce Používejte PP k vyhodnocování pokroku; pokud zjistíte, že se odchylujete od plánu, soustřeďte se na nápravu problému nebo požijte údajů o výkonnosti k modifikaci cílů. FASTER - podnikateslký plán

20 Jak využívat PP? – pokrač.
Není nutné, aby každá NNO (nebo každý z jejích programů) měla PP. Pokud máte jen krátkodobé cíle a neplánujete růst, většinou vám postačí roční rozpočet. Organizace s diverzifikovanými zdroji, velkým rozsahem činností a komplexními cíli se bez PP neobejdou. V případě potřeby by měly pracovat s externími experty. PP je vodítkem pro přidělování vzácných zdrojů na činnosti přispívající k dosažení stanovených cílů. Silný plán je prevencí proti rozbíhání projektů, které nepřispívají k naplňování mise FASTER - podnikateslký plán

21 FASTER - podnikateslký plán
Vypracování podnikatelského plánu klade na vrcholový management značné nároky, ale většina z nich konstatuje, že jde o rychle návratnou investici FASTER - podnikateslký plán

22 6. Kritéria hodnocení PP - 1
Proveditelnost: Jak realistický je plán z hlediska tržní příležitosti a provozního plánu organizace Uplatnitelnost na trhu: průkaznost analýzy poptávky Finanční návratnost investic: přesnost, správnost a realističnost finančních modelů Financovatelnost: potenciál získání finanční podpory investorů FASTER - podnikateslký plán

23 Kritéria hodnocení PP - 2
Manažerský tým: síla, připravenost a schopnosti, zkušenost a odbornost na příslušném trhu a v příslušném oboru Integrita sociální a finanční mise: soulad podnikatelských činností s misí NNO Řízení výkonnosti: vypracování systému sledování, monitorování a hodnocení výkonnostních indikátorů stanovených v PP Hodnocení rizik a rizikového plánování: identifikace rizikových faktorů a zpracování plánu zmírnění jejich důsledků FASTER - podnikateslký plán

24 7. Vztah strategického a podnikatelského plánu
Strategický plán obecný způsob naplňování mise; stanovení cílů a činností vedoucích k jejich dosažení a zdrojů stanoví kurs: vede organizaci do budoucnosti, odpovídá na otázky po misi a hodnotách, výsledcích, jichž chce organizace dosáhnout, způsobu řízení, udržitelnosti FASTER - podnikateslký plán

25 FASTER - podnikateslký plán
Podnikatelský plán specifický soustřeďuje se na činnosti a investice potřebné k vytvoření příjmů ze specifického programu/projektu popisuje podstatu výrobku a/nebo služby, provozní detaily, organizaci, obsahuje analýzu trhu, finanční projekce a analýzu rizik nejen stanovení směru, ale i cesty k cíli FASTER - podnikateslký plán

26 FASTER - podnikateslký plán
Operativní plán stanoví způsob koordinace činností, podrobné harmonogramy, přiřazení zdrojů a rolí, obvykle na dobu 1 roku. FASTER - podnikateslký plán

27 FASTER - podnikateslký plán
SP vs. PP V ideálním případě se podnikatelský plán zpracovává po strategickém plánu. Strategický plán určuje priority organizace, stanoví cíle a cestu k jejich dosažení. Podnikatelský plán popisuje způsob realizace FASTER - podnikateslký plán

28 II. OBSAH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU

29 FASTER - podnikateslký plán
OSNOVA PP Souhrn Organizace a obor Výrobek / služba Analýza trhu Marketingová strategie Provoz Management a řízení Lidské zdroje Plán činnosti (harmonogram) Kritická rizika a problémy Finanční informace Nefinanční přínosy a příležitosti Přílohy FASTER - podnikateslký plán

30 FASTER - podnikateslký plán
1. SOUHRN Cílem souhrnu je přesvědčit potenciálního investora/sponzora, že váš záměr stojí za pečlivější studium. A i když jím podnikatelský plán začíná, bude poslední částí, kterou zpracujete. Souhrn by neměl být delší než dvě stránky. Na těchto dvou stránkách musíte čtenáře upoutat natolik, aby se pustil do čtení dalších částí. FASTER - podnikateslký plán

31 FASTER - podnikateslký plán
1. SOUHRN – pokrač. Souhrn musí stručně objasnit klíčové body vašeho podnikatelského záměru: Stručnou historii vaší firmy Stručnou charakteristiku očekávaného efektu a cíle vašeho záměru Popis vašeho výrobku nebo služby s důrazem na jeho specifiku, potřebu, kterou na trhu pokryje, možnosti na trhu Stručný popis konkurence Způsob výroby nebo provedení služby Shrnutí finanční projekce Kolik peněz potřebujete, v jaké formě, pro jaký účel a jak budou splaceny. FASTER - podnikateslký plán

32 FASTER - podnikateslký plán
2. ORGANIZACE A OBOR ORGANIZACE Poslání organizace: V čem podnikáte nebo hodláte podnikat, přehledný popis vašeho výrobku nebo služby Fakta o vaší organizaci: historie, vlastnické poměry, správní rada, právní forma. Současná situace, výhled do budoucnosti (možnosti rozvoje) Organizační struktura: role, kterou každý člen vedení hraje, počty pracovníků. Doporučujeme zpracovat ve formě organizačního schématu. FASTER - podnikateslký plán

33 FASTER - podnikateslký plán
OBOR PODNIKÁNÍ Stručný popis oboru podnikání Váš pohled na současný stav a možnosti rozvoje oboru Popis hlavních konkurentů a toho, jak si vedou - růst prodeje, zisku, podíl na trhu Analýza efektu hlavních ekonomických, sociálních, technologických a legislativních trendů FASTER - podnikateslký plán

34 FASTER - podnikateslký plán
3. VÝROBEK / SLUŽBA Popis výrobku nebo služby: Podrobný popis včetně výkresů, fotografií a prospektů, mohou-li čtenáři usnadnit pochopení Výzkum a vývoj: Pokud je prováděn, popište povahu a rozsah výzkumných a vývojových prací, které musí být provedeny před uvedením vašeho výrobku nebo služby na trh. Uveďte dobu a cenu výzkumu. FASTER - podnikateslký plán

35 3. VÝROBEK / SLUŽBA – pokrač.
Vlastnická práva: Popište všechny patenty, autorská práva a další vlastnická práva. Popište všechny faktory, které vám umožnily nebo umožní získat výhodnou pozici ve vašem oboru. Další rozvoj: Načrtněte plány pro další rozvoj vaší výroby nebo služby nebo vývoje nového nebo zdokonaleného produktu. FASTER - podnikateslký plán

36 FASTER - podnikateslký plán
4. ANALÝZA TRHU Definice trhu: Definujte cílový trh a vaše místo na něm. Popište potenciální zákazníky (věk, pohlaví, profese, výše příjmů, nákupní zvyky), jejich umístění, proč kupují nebo by mohli kupovat váš výrobek nebo službu, kdy kupují nebo budou kupovat, jaká jsou jejich očekávání pokud jde o cenu, kvalitu a servis. Historie: Pokud už máte nějakou historii, uveďte, jak byly vaše výrobky a služby přijímány na trhu. Proberte i případné negativní reakce na váš výrobek či službu a probíhající nebo plánované akce, které by měly vést k překonání těchto problémů. FASTER - podnikateslký plán

37 FASTER - podnikateslký plán
4. ANALÝZA TRHU – pokrač. Velikost trhu: Popište současný objem trhu. Rozsah trhu by měl být určen na základě souhrnných statistických dat a průzkumu mezi potenciálními distributory, obchodními zástupci a zákazníky. Cílový trh: Identifikujte cílový trh a jeho segmenty. Soustředění prostředků na potřeby specifického segmentu trhu a nalezení specifického místa na trhu může předznamenat úspěch či neúspěch. Uveďte metodu identifikace a kontaktu s potenciálními zákazníky nebo klienty včetně toho, jaké stránky výrobku nebo služby budete zdůrazňovat. FASTER - podnikateslký plán

38 4. ANALÝZA TRHU Časové faktory
Trendy trhu: Popište možný růst trhu. Uveďte, jaký bude podle vašeho názoru rozsah trhu za tři roky, za pět a za deset let. Podepřete odhady růstu hospodářskými trendy, technologickým vývojem, měnícími se požadavky zákazníků a jinými fakty. Vaše zdroje a předpoklady musí být jasně uvedeny a musí být realistické. Pokud nadhodnotíte velikost trhu nebo váš podíl na něm, investoři zpochybní důvěryhodnost celého podnikatelského záměru. Sezónnost: Bude odbyt vašich výrobků / služeb sezónně závislý? Pokud ano, jak budete vyrovnávat sezónní výkyvy (včetně požadavků na pracovní síly)? FASTER - podnikateslký plán

39 4. ANALÝZA TRHU Konkurence
Uveďte a popište své konkurenty a popište možnosti jejich podílu na trhu. Srovnejte cenu, výkonnost, servis, záruky a jiné důležité rysy vašeho výrobky a/nebo služby s konkurencí. Shrňte silné a slabé stránky vašich konkurentů v oblasti financování, marketingu a provozu. Nemáte-li žádné konkurenty, popište možný vznik konkurence a odkud se může objevit. Popište bariéry vstupu na trh a pravděpodobnost technologických změn a zastarávání. FASTER - podnikateslký plán

40 5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE
Odhad prodeje a podílu na trhu: Uveďte odhad objemu prodeje a podíl na trhu (jednotky a cena) založený na vašem ocenění, jak bude váš výrobek nebo služba přijaty zákazníkem. Odhadněte potenciální velikosti trhu. Analyzujte trendy a konkurenci. Uveďte hlavní zákazníky, kteří u vás nakupují nebo jsou ochotni nakupovat. FASTER - podnikateslký plán

41 5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE – pokrač.
Stanovení ceny: Uveďte, jak jsou stanoveny vaše ceny, srovnejte vaši cenovou politiku s hlavními konkurenty. Vysvětlete, jak vaše ceny podpoří přijetí vašeho výrobku/služby, udržení a zvýšení podílu na trhu a tvorbu zisku. NNO často používají různé ceny pro různé kategorie zákazníků. Ceny ovlivní nejen počet zákazníků, ale i jejich strukturu. NNO mívají složitější strukturu cen než srovnatelné podniky. FASTER - podnikateslký plán

42 5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE – pokrač.
Prodej a distribuce: Uveďte plány prodeje a distribuce. Používáte-li přímý prodej, popište, jak bude organizován a řízen. Uveďte počet a umístění prodejců a mzdy nebo provize, které budou dostávat. Budete-li pracovat s distributory nebo obchodními zástupci, popište, jak provedete nábor, jaký výcvik prodělají, jak je budete platit a jaké území pokryjí. Analyzujte efektivnost prodeje (např. kolik jednání bude třeba k získání zakázky a jaká bude průměrná objednávka). FASTER - podnikateslký plán

43 5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE – pokrač.
Servis, záruky: Popište strategii servisu a záruk a metody, které budete používat v této oblasti. Propagace, reklama: Popište, jak uvedete váš výrobek nebo službu do vědomí zákazníků, včetně postupů jako např. účast na veletrzích, periodické inzeráty, propagační letáky, tisk atd. Odhadněte podíl nákladů na propagaci na celkových nákladech a dobu, kdy dojde k těmto vydáním. Jaké jsou konkurenční výhody vašeho výrobku / služby? FASTER - podnikateslký plán

44 FASTER - podnikateslký plán
6. PROVOZ Umístění: popište umístění provozovny, výhody a nevýhody lokality vzhledem k nákladům na pracovníky i materiál a dostupnost, blízkost k zákazníkům, přístup k dopravě, státní a místní zákony a předpisy (včetně vztahů k územnímu plánu) a ceny veřejných služeb. Fyzický prostor a zařízení: Popište fyzické prostory, které užíváte nebo chcete získat (pronájmem, koupí nebo výstavbou), cenu a datum jejich získání. Odhadněte na základě projekce prodeje budoucí potřebu budov a zařízení včetně ceny a data pořízení dodatečných kapacit. FASTER - podnikateslký plán

45 FASTER - podnikateslký plán
6. PROVOZ– pokrač. Výrobní procesy: Popište procesy používané při výrobě zboží nebo poskytnutí služby včetně výrobní metody, řízení kvality, řízení výroby, skladové hospodářství, potřebné suroviny (včetně zdrojů, cen atd.), organizaci a řízení nákupů, rozpis fixních a variabilních nákladů podle výrobků/služeb. FASTER - podnikateslký plán

46 FASTER - podnikateslký plán
7. MANAGEMENT A ŘÍZENÍ Manažerský tým: Vysvětlete, jak je organizován váš manažerský tým. Popište hlavní roli každého člena týmu. Pokud možno využijte organizační schéma (může být uvedeno už v části 2). Ukažte, jak se dovednosti členů týmu doplňují. Investoři vyhledávají vyvážený tým (plánování, finance, výroba a marketing) se zkušenostmi s výrobkem nebo službou, kterou hodláte poskytovat. FASTER - podnikateslký plán

47 7. MANAGEMENT A ŘÍZENÍ – pokrač.
Klíčový management: Uveďte pro každého klíčového člena manažerského týmu krátký souhrn včetně: jména, pracovního úvazku, povinností a zodpovědností, rozhodujících momentů kariéry a významných úspěchů (v dodatku připojte profesní životopis). Měli byste uvést i slabé stránky a návrhy k jejich překonání (výcvik, najmutí pracovníka, externí konsultanti atd.). Jak je management odměňován? FASTER - podnikateslký plán

48 7. MANAGEMENT A ŘÍZENÍ – pokrač.
Správní rada: Uveďte členy správní rady, stručně popište jejich role a to, jak mohou přispět k naplňování mise. Profesionální služby: Uveďte právnické účetní, bankovní a jiné firmy, které spolupracují s vaší organizací. FASTER - podnikateslký plán

49 FASTER - podnikateslký plán
8. LIDSKÉ ZDROJE Uveďte požadavky na lidské zdroje: počet pracovníků a jejich úvazky rozšíření počtu pracovníků, způsob náboru. Do jaké míry je místní pracovní síla vyhovující co do kvality i množství? požadavky na kvalifikaci, speciální znalosti a dovednosti. druh potřebného výcviku a náklady na výcvik. Popište systém motivace a odměňování FASTER - podnikateslký plán

50 9. PLÁN ČINNOSTI (HARMONOGRAM)
Uveďte dílčí aktivity, jejich trvání a důležité milníky. Doporučujeme využít grafického znázornění harmonogramu (Ganttův diagram – viz Projektový management) Pro úspěch organizace je kritický realistický časový plán ukazuje časovou posloupnost hlavních činností podnikatelského plánu naznačuje schopnost managementu plánovat rozvoj organizace Podnikatelé mají tendenci podceňovat čas potřebný k dokončení různých úkolů. Buďte realističtí. FASTER - podnikateslký plán

51 10. KRITICKÁ RIZIKA A PROBLÉMY
Rozvoj a provoz jakéhokoliv podniku s sebou nese rizika a problémy. Včas identifikujte potenciálně negativní faktory, které jsou pro úspěch vašeho podnikání kritické, a prozkoumejte jejich následky. Analyzujte tato rizika a navrhněte možné způsoby, jak se s nimi vyrovnat nebo minimalizovat jejich dopad. FASTER - podnikateslký plán

52 FASTER - podnikateslký plán
Management rizik identifikace rizik analýza a rozpoznání příčin rizikových situací vyhodnocení rizika (dopad, frekvence) přijímání adekvátních opatření monitorování Př.: viz Půček, Matochová, str. 19 FASTER - podnikateslký plán

53 FASTER - podnikateslký plán
11. FINANČNÍ INFORMACE Rozsah finanční informace potřebné v podnikatelském plánu závisí na stadiu financování, množství potřebných finančních zdrojů a hledaný druh financování. Obecně rozsah požadované informace roste s rostoucí velikostí požadované částky a při hotovostní půjčce (oproti půjčce s plným ručením). Váš podnikatelský plán by měl v obecných termínech popisovat typ a množství zdrojů, o které se ucházíte. Musí být začleněny i informace o současném finančním stavu vaší organizace (připojte aktuální finanční výkazy) a finanční projekce. FASTER - podnikateslký plán

54 11. FINANČNÍ INFORMACE – pokrač.
Finanční projekce a žádost o finance musí být sladěny s tržními očekáváními. Začněte s předpovědí prodeje (pozor - podnikatelé se často dopouštějí té chyby, že začnou od výrobních cen a předpokládají, že vše lze se ziskem prodat). Předpověď prodeje, vám pomůže určit, kolik hotovosti budete mít a kdy. To je podstatné při předpovědi toku hotovosti a pro určení toho, jaké jmění a úvěr budete potřebovat, než firma začne vytvářet positivní hotovostní tok. Požadované financování: Uveďte, kolik peněz je třeba a jak budou využity, FASTER - podnikateslký plán

55 11. FINANČNÍ INFORMACE – pokrač.
Finanční struktura: Vysvětlete finanční strukturu vaší organizace a to, jak bude ovlivněna finančními prostředky, o které se ucházíte. Použití fondů: Vysvětlete, jak hodláte využívat různých fondů. Použití by mělo být v souladu s vaší finanční projekcí. Potřebujete-li např. startovací kapitál, můžete uvést, že peníze budou použity k dalšímu zdokonalení vašeho produktu a zahájení marketingové činnosti. V dalších kolech financování můžete čtenáře odkázat na vaše finanční projekce, ale stručně vysvětlete, kolik peněz použijete na výzkum a vývoj, výrobu, zařízení apod. FASTER - podnikateslký plán

56 11. FINANČNÍ INFORMACE – pokrač.
Budoucí financování: Jasně uveďte budoucí finanční potřeby vaší organizace. Proberte, kdy budete finance potřebovat a jak je hodláte získat. Aktuální a historické finanční výkazy: Pokud má vaše organizace za sebou nějakou minulost, připojte finanční výkazy (rozvaha, výsledovka) za poslední tři roky nebo od založení. Informace můžete doplnit analýzou trendů nejdůležitějších poměrových ukazatelů. FASTER - podnikateslký plán

57 11. FINANČNÍ INFORMACE – pokrač.
Finanční projekce: Uveďte tříletou projekci toku hotovosti (cash-flow statement), rozvahy a výsledovky (pokud už nějakou dobu fungujete, stačí čtvrtletní projekce toku hotovosti na první rok a roční poté. Jinak byste měli pro první rok plánovat měsíčně, pro druhý rok čtvrtletně a později ročně). Při přípravě finančních projekcí je nutné vysvětlit všechny klíčové předpoklady. Finanční podklady mohou být dosti komplikované, proto využijte účetního nebo profesionálního poradce. Mohou vám pomoci počítačové programy. FASTER - podnikateslký plán

58 12. NEFINANČNÍ PŘÍNOSY A PŘÍLEŽITOSTI
Analýza přínosů a nákladů (Cost-Benefit Analysis, CBA) Uveďte další přínosy, které očekáváte od realizace podnikatelského záměru (dopad na reputaci, misi, poskytování služeb, kulturu, soběstačnost a schopnost přitahovat sponzory a zaměstnance) pokud možno převést na společného jmenovatele (finanční ekvivalent vytvoření pracovního místa, zlepšené kvality života apod.) Sociální dopady (SROI – viz dále) – důležité zvláště v případě NNO, ale rostoucí důležitost i pro podnikatelský sektor (Corporate Social Responsibility) FASTER - podnikateslký plán

59 FASTER - podnikateslký plán
13. PŘÍLOHY Statistická data o trhu Plán pozemků a budov, seznam zařízení, dohody pronájmu, leasingu, nájemném Doporučující dopisy, předběžné dohody o nákupu zboží/služeb, nabídky dodavatelů Právní podklady (statut organizace apod.) Výroční zprávy organizace FASTER - podnikateslký plán

60 III. VÝKAZ TOKU HOTOVOSTI (CASH FLOW STATEMENT) POČÍTAČOVÁ PODPORA

61 FASTER - podnikateslký plán
Definice a účel Výkaz toku hotovosti je předpovědí finančních prostředků, které organizace na jedné straně získá a na druhé straně vydá v průběhu určitého časového období. Udává předvídaný stav hotovosti v určitých okamžicích v průběhu analyzovaného období. Finančními prostředky pro účel této rozvahy rozumíme hotovost, šeky nebo výdajové a příjmové peněžní příkazy. Účelem je určit schodek nebo přebytek hotovosti vzhledem k částce nutné k zajištění provozu firmy během analyzovaného časového období FASTER - podnikateslký plán

62 Schodek / přebytek hotovosti
Vyskytne-li se ve výkazu toku hotovosti schodek, musí být finanční plán změněn tak, aby buď bylo k dispozici více finančních prostředků, např. zvýšením jmění, půjčkou nebo zvýšením prodejních cen výrobků, nebo je třeba hledat úspory - snížení výdajů (včetně zásob), snížení prodej na úvěr. Pokud se vyskytne přebytek, může indikovat nadměrný objem půjček nebo zahálející peníze,které by mohly "dělat peníze". Konečným cílem je vypracovat plán, jehož plnění povede k vyváženému toku finančních prostředků. FASTER - podnikateslký plán

63 FASTER - podnikateslký plán
Formulář Prostředek systematického záznamu odhadů příjmů a vydání, které mohou být zpětně srovnány se skutečností Některé položky nemají smysl pro každou organizaci a naopak, některé položky vztahující se k určité organizaci nemusí být uvedeny. Doporučuje se proto upravit formulář pro každou organizaci, pro níž se sestavuje výkaz toku hotovosti, s odpovídající změnou položek, podle požadavků organizace. FASTER - podnikateslký plán

64 Sestavení výkazu toku hotovosti
Dříve, než je možné dokončit výkaz toku hotovosti a stanovit strukturu cen, je třeba znát nebo odhadnout různé důležité údaje, např: Jaké jsou přímé náklady na jednotku výrobku nebo služby? Jaké jsou měsíční nebo roční provozní náklady? Jaká je prodejní cena za jednotku výrobku nebo služeb? Přesvědčte se, že struktura cen zajišťuje rozumnou rovnováhu (včetně rozumného čistého zisku) při splnění konservativních cílů prodeje. Jaké jsou dostupné zdroje financí jiné než příjem z prodeje (např. půjčky, kmenový kapitál, pronájem nebo jiné zdroje)? FASTER - podnikateslký plán

65 FASTER - podnikateslký plán
Postup zpracování (A) Používejte ceny v korunách, při větších částkách v tis. Kč. (B) Pokud jde o nový podnik nebo významnou změnu existujícího podniku, musíte stanovit zdroje potřebné před zahájením činnosti, mezi které patří např. náklady na telefon, nájem, veřejné služby před skutečným zahájením provozu. Jiné položky, které přicházejí v úvahu, jsou nákupy zařízení, změny, finanční vklad vlastníka, příjem z půjček uzavřených před skutečným zahájením provozu. (C) Doplňte počáteční údaje o základní provozní data (informace o bezhotovostních operacích), kde je to možné. (D) Dokončete vyplňování formuláře. FASTER - podnikateslký plán

66 FASTER - podnikateslký plán
Kontrola Položka #1 (Počáteční pokladní hotovost - 1. měsíc) plus položka #3 (Celkové příjmy - sloupec Celkem) minus položka #6 (Celkové výdaje - sloupce Celkem) se musí rovnat položce #7 (Stav na konci 12. měsíce) Položka A (Objem prodeje - sloupec Celkem) plus položka B (Splatné pohledávky - sloupec před zahájením) minus položka 2(a) (platby v hotovosti - sloupec Celkem) minus položka 2(b) (výběr z účtu - sloupec Celkem) minus položka C (nedobytné pohledávky - sloupec Celkem) se musí rovnat položce B (Splatné pohledávky na konci 12. měsíce). Řádkový součet položek #6 (Celkové platby v hotovosti) se rovná sloupcovému součtu všech položek pod #5 ((a) až 5(w)) v souhrnném sloupci na pravém konci formuláře. Řádkový součet položky #3 (Celkové příjmy) se rovná sloupcovému součtu všech položek pod #2 ((a) až 2(c)) v souhrnném sloupci na pravém konci formuláře. FASTER - podnikateslký plán

67 FASTER - podnikateslký plán
Analýza Stav finančních prostředků na konci měsíce musí zajišťovat finanční požadavky následujícího měsíce. Pokud je prostředků nedostatek, musí být získány dodatečné prostředky nebo musí být sníženy výdaje. Je-li finančních prostředků nadbytek, pak peníze leží ladem - nevydělávají. Finanční výkazy a dobré informace o řízení nákladů a cen jsou nástroje užitečné při přijímání rozhodnutí, která zvyšují zisk a/nebo zajišťují úspěch. Výkaz toku hotovosti je ještě užitečnější, pokud se odhad průběžně porovnává se skutečností. Sledujte skutečný stav a doplňujte příslušné sloupce. Používejte výkazu jako pomocného prostředku při stanovení nových cílů a plánování akcí pro zvýšení zisku. FASTER - podnikateslký plán

68 FASTER - podnikateslký plán
Doporučení Zpracujte variantní scénáře (optimistický, pesimistický, realistický). Vytvořte nákladová (zisková) střediska tak, abyste mohli sledovat finanční toky jednotlivých projektů / programů. Vypracujte metodiku rozdělení režijních nákladů. FASTER - podnikateslký plán

69 FASTER - podnikateslký plán
Nejčastější chyby PP Odložení plánu na zítřek nikdy nebude dost času, čím víc jste zaneprázdněni, tím ví PP potřebujete  zpracujte PP co nejdříve Nedbalé cash-flow mnoho začínajících podnikatelů zaměňuje výnosy za hotovost, porozumění cash-flow je kritické  budete-li mít v PP pouze jednu tabulku, nechť je to tabulka cash-flow FASTER - podnikateslký plán

70 FASTER - podnikateslký plán
Nejčastější chyby PP Přecenění podnikatelského nápadu Nové nápady je těžké prodat. Potřebujete čas, peníze, zdravý rozum. Investoři investují do lidí, ne do nápadů. Strach a obavy existuje dost pomůcek, které vám pomohou (i tento seminář). Pokud se na zpracování PP opravdu necítíte, obraťte se na poradenskou firmu. Vágně formulované cíle Nezapomeňte na SMART kritéria FASTER - podnikateslký plán

71 FASTER - podnikateslký plán
Nejčastější chyby PP Jeden typ PP je vhodný pro všechny účely PP pro různé cílové skupiny jsou různé Zředěné priority PP by měl mít nejvýš 3-4 priority. Dodržujte: jednoduchost, přesnost, reálnost, komplexnost FASTER - podnikateslký plán

72 FASTER - podnikateslký plán
Nejčastější chyby PP Rychlý plánovaný růst Rychlý růst bez zkušeností (a ty na začátku často chybí) je cesta do problémů. Buďte raději konzervativní, pomalejší růst můžete lépe řídit. PP je předložen nesprávným lidem PP by měl být zpracován pro vyhraněnou cílovou skupinu (viz 6). Je-li pro vnitřní potřebu, může obsahovat citlivé údaje, které nejsou určené pro externisty. FASTER - podnikateslký plán

73 FASTER - podnikateslký plán
Nejčastější chyby PP Neúplný, nepřitažlivý souhrn Na 1 až 2 stran musíte shrnout: Příležitost Řešení Management Velikost trhu, odhad podílu na trhu Finanční potřeby A to tak, abyste získali pozornost toho, pro kterého je PP určen. Pokud se vám to podaří, učinili jste výrazný krok k cíli. FASTER - podnikateslký plán

74 FASTER - podnikateslký plán
Nejčastější chyby PP Slabý management Stejná slabost jako podcenění trhu, lidí nebo financí, investoři posuzují tuto část jako jednu z prvních Pokud nemáte vlastní zkušenosti, rozšiřte manažerský tým o někoho, kdo je má Velikášství Nepřeceňujte své možnosti, váš podnik nesmí být menší než vaše podnikatelská myšlenka FASTER - podnikateslký plán

75 FASTER - podnikateslký plán
Počítačová podpora Excel a jeho nástroje (řešitel, scénáře) pracovní listy JV, komentář FASTER - podnikateslký plán

76 IV. PREZENTACE PODNIKATELSKÉHO PLÁNU

77 Formální zpracování a prezentace PP
Dodržujte standardy řízené dokumentace (datum, číslo verze, distribuční seznam) Stanovte požadavky na důvěrnost dokumentu Dbejte na formální úpravu (titulní list, obsah, grafická úprava, jazyková správnost, vazba) Připravte prezentaci shrnující nejdůležitější části PP Pokud používáte specifické termíny nebo zkratky, uveďte jejich vysvětlivky Myslete na toho, pro koho plán píšete (může existovat více verzí pro různé cílové skupiny) Při konečné redakci dbejte na konzistentní styl a formu FASTER - podnikateslký plán

78 Stručnost a srozumitelnost
musíte sdělit výsledky své dlouhodobé a namáhavé práce co nejjasněji Formální požadavky: styl stránek celkový vzhled dokumentu Manuál stylu, ISO 9000 – kdo má / používá? FASTER - podnikateslký plán

79 FASTER - podnikateslký plán
Řízení dokumentace Stanovte pravidla identifikace dokumentů a jejich revizí (musí být zaručeno, aby všichni pracovali se stejnou verzí dokumentu, velice špatně působí dodatečné vysvětlování, že se dodatečně něco změnilo…) Veďte záznamy o tom, kdo jakou versi dostal Zajistěte, aby příjemci i přispěvatelé podepsali prohlášení o důvěrnosti FASTER - podnikateslký plán

80 Řízení dokumentace – základní identifikační údaje
autoři dokumentu schválil identifikace verze distribuční seznam seznam změn FASTER - podnikateslký plán

81 Doporučení k řízení dokumentace - 1
Užívejte možností textového editoru karta Soubor – Vlastnosti – Souhrnné informace / Vlastní umožňuje definovat parametry dokumentu, které pak mohou být vkládány pomocí Vložit – Pole – DocProperty např. do záhlaví a zápatí stránek Používejte příkaz Nástroje – Sledování změn, před uvolněním verze k distribuci uložte soubor s vyznačenými změnami, aktualizujte číslo verze, akceptujte změny a uložte dokument s novým číslem verze FASTER - podnikateslký plán

82 Doporučení k řízení dokumentace - 2
Název dokumentu by měl obsahovat identifikaci projektu (např. PP2006_aktivita1) a číslo verze, eventuálně revize. Pracovní verze, které nejsou určeny k externí distribuci, lze odlišit např. písmenem P za číslem verze, např.: PP2006_aktivita1_01P PP2006_aktivita1_02P PP2006_aktivita1_01 FASTER - podnikateslký plán

83 Doporučení k řízení dokumentace - 3
Uveďte, kdo plán vypracoval a schválil Při vnitřní cirkulaci používejte distribuční seznam, z verzí uvolněných pro externí příjemce je lepší jej vyjmout (nemusí vědět, s kým vším komunikujete) Modifikace musí být jasně označeny, aby každému čtenáři bylo jasné, k jakým změnám došlo v poslední verzi PP je vaším duševním vlastnictvím a jako takové si zaslouží ochranu FASTER - podnikateslký plán

84 Doporučení k řízení dokumentace - 4
PP je vaším duševním vlastnictvím a jako takové si zaslouží ochranu. Můžete na každé stránce uvést stupeň důvěrnosti a na začátek PP umístěte prohlášení o ochraně. U vlastních pracovníků, podílejících se na zpracování PP, by měla být důvěrnost zajištěna pracovní smlouvou, u externích dodavatelů smlouvou o provedení díla. FASTER - podnikateslký plán

85 FASTER - podnikateslký plán
Vzhled stránky šířka textu: 125 mm, okraj na poznámky Záhlaví: dynamická informace – verze, datum Zápatí: statická informace - © název organizace, vpravo str. 1 z XX, pokud je dokument obsáhlejší, lze doporučit stránkování po sekcích (1.1, 1.2, …) – snadněji se vkládají stránky; využít zlomy oddílů, pro každý oddíl lze definovat jak vzhled stránky (vhodné např. pro tabulky na šířku), tak vlastní záhlaví/zápatí FASTER - podnikateslký plán

86 FASTER - podnikateslký plán
Typ písma 3 úrovně nadpisů, bezpatkové písmo (Arial, Verdana); definovat styl nadpisů, číslování  snadné vytvoření obsahu ostatní písmo: patkové (Times Roman), 12 bodů FASTER - podnikateslký plán

87 FASTER - podnikateslký plán
Titulní list Název organizace Název podnikatelského plánu (aktivita, projekt, …) logo FASTER - podnikateslký plán

88 FASTER - podnikateslký plán
Obsah Většinou stačí z nadpisů první úrovně Lze vytvořit seznam důležitých tabulek a obrázků Pokud zbývá místo, využít pro právní prohlášení FASTER - podnikateslký plán

89 Právní prohlášení - příklad
Všechna práva vyhrazena. Informace obsažená v tomto dokumentu je důvěrná a je předmětem obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována nebo jakýmkoli způsobem rozmnožována a/nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě bez písemného souhlasu Organizace. Obchodní jméno a logo Organizace používané v tomto dokumentu je chráněnou známkou Organizace. FASTER - podnikateslký plán

90 FASTER - podnikateslký plán
Kontaktní informace Uveďte jméno kontaktní osoby a detaily (adresa, telefon, fax, ) Uveďte reference vašich externích poradců (banky, účetní, auditor, právní zástupce) FASTER - podnikateslký plán

91 Seznam zkratek, definice
Uveďte abecední seznam zkratek a definice termínů, které nejsou běžné či obecně známé FASTER - podnikateslký plán

92 FASTER - podnikateslký plán
Pravopis Používejte automatickou kontrolu pravopisu, ale nespoléhejte jen na ni – nechte dokument zkontrolovat dobrému češtináři. FASTER - podnikateslký plán

93 FASTER - podnikateslký plán
Celková úprava, vazba Začínejte sekce na samostatné stránce, při oboustranném tisku na liché stránce Pokud má dokument více než 20 stran, uvažte použití oddělovačů sekcí Vyberte vhodný papír, desky a typ vazby Na deskách může být kapsička na vizitky, případně disketu nebo CD-ROM Zajistěte jednotný styl sekcí, tabulek, obrázků zpracovaných různými odděleními (využijte šablon) FASTER - podnikateslký plán

94 FASTER - podnikateslký plán
Schvalovací proces Provedli jste analýzu vaší současné situace z vnitřního i vnějšího pohledu, vypracovali jste strategii, na ní jste založili plán, výhled do budoucnosti, finanční plány a požadavky na zdroje, analyzovali jste rizika a vypracovali alternativní scénáře. Je čas nechat plán schválit a vyrazit s ním do světa FASTER - podnikateslký plán

95 FASTER - podnikateslký plán
Interní a externí plán Interní: určený pro vnitřní potřebu organizace Externí: určený pro externí použití – vyhledání investorů, získání úvěru, žádost o podporu financování projektu Představte si potenciální posuzovatele a položte si otázku, zda jim plán dává všechny potřebné informace FASTER - podnikateslký plán

96 Očekávání posuzovatelů PP - 1
Majitelé, správní rada: identifikovali jste správně cíle organizace a navrhli jste konkurenceschopnou strategii? Zvýší se zisk nebo hodnota firmy, prestiž majitelů apod.? Vrcholový management organizace: Je strategie správná a jsou operační plány proveditelné? Je plán v souladu se stylem řízení, organizací a kulturou firmy? Představuje pro něj plán hrozbu nebo mu dává příležitost k posílení prestiže? FASTER - podnikateslký plán

97 Očekávání posuzovatelů PP - 2
Vládní agentury, veřejný sektor: Plníte jejich cíle (vzdělávání, tvorba pracovních míst, revitalizace brownfieldů, zlepšení životního prostředí, zvýšení exportu apod.)? Zajistí plán pozitivní publicitu a zlepšení obrazu veřejné správy? Pokud ano, je to vše v plánu explicitně uvedeno? Banky: Zajišťuje váš tok hotovosti, že budete schopni splatit úvěr? Jsou minimalizována rizika? FASTER - podnikateslký plán

98 Očekávání posuzovatelů PP - 3
Obchodní partneři: Doplňují se vaše schopnosti a zdroje s jejich? Jakou přidanou hodnotu jim váš plán přinese? Prokázali jste svoji spolehlivost? Přátelé, andělé: Dostanou své peníze zpět? Poskytovatelé rizikového kapitálu: Je management dostatečně schopný? Je podnikatelský záměr jedinečný? Jste schopni ho efektivně provést? FASTER - podnikateslký plán

99 Očekávání posuzovatelů PP - 4
Investiční společnosti: Co je na vašem plánu speciálního? Jak podnik poroste? Institucionální investoři: Jde o solidní podnik? Prosadí se dlouhodobě na trhu? FASTER - podnikateslký plán

100 Co budou hledat čtenáři interního PP
málokdo bude plán číst od začátku do konce můžete doufat, že si každý do příští porady vybere něco dobrého a nenajde tam nic, co může využít ke kritice myslete na to, kdo bude u stolu při posuzování plánu přečtěte si plán znovu a pokuste se zjistit, kde byste mohli dodat munici případným oponentům – nezdůraznili jste zbytečně některá rizika, nejsou některé vaše předpoklady sporné? nedávejte případným oponentům příležitost dostat se k plánu příliš brzo FASTER - podnikateslký plán

101 Kdo sedí u konferenčního stolu - 1
rozhodovatel: i když nakonec rozhoduje šéf, často se opírá o doporučení ostatních. Nesoustřeďte se pouze na čelo stolu, nezanedbávejte ostatní. šedá eminence: člověk, který má silný vliv na rozhodovatele; získejte jeho (její) podporu – pomůže vám vyhrát bitvu váš mentor/kouč: můžete očekávat konstruktivní přístup; pomůže vám, pokud má výrazný vliv na rozhodovatele člen s právem veta: právník, který může zpochybnit legalitu, účetní nebo auditor, který nedůvěřuje vašim číslům, šťoural, který zpochybní proveditelnost. FASTER - podnikateslký plán

102 Kdo sedí u konferenčního stolu - 2
oponenti: mohou být proti vám osobně zaujati, můžete ohrožovat jejich ambice, mohou být prostě ve špatné náladě – budou ve vašem plánu vyhledávat jakoukoli chybu, cokoliv negativního sběrači bodů – lidé, kteří se snaží ze všech sil získávat body u nadřízených, jsou schopni zabít dobrý plán jen proto, že není jejich vaši příznivci: spolupracovníci a ti, jimž může plán něco přinést. Pozor na sběrače bodů a další, kteří mohou mít skryté záměry. Nespoléhejte na přátelství, dávejte přednost faktům a argumentaci. FASTER - podnikateslký plán

103 Externí posuzovatelé - 1
pravděpodobnost, že přečtou celý plán, je ještě menší snažte se předejít námitkám jako: pokud si management nedal práci s vypracováním dobrého plánu, jak můžeme očekávat, že bude kompetentně řídir organizaci? pokud chybí klíčová fakta (velikost trhu, požadované zdroje apod.), musíme předpokládat, že je vedení organizace nezná nebo nemá v příslušné oblasti dostatečné znalosti a schopnosti. FASTER - podnikateslký plán

104 Externí posuzovatelé - 2
potenciální investoři potřebují vyhodnotit: správnost podnikatelského záměru kvalitu manažerského týmu komerční realizovatelnost záměru kolik peněz potřebujete, na co je potřebujete, a jak je hodláte vrátit FASTER - podnikateslký plán

105 FASTER - podnikateslký plán
10 příčin neúspěchu PP Dokument je buď nepořádně udělaný nebo povrchově atraktivní, ale vzbuzuje divný pocit. Text je příliš dlouhý, obsahuje mnoho generalizací a vaty. Text je příliš krátký, nepodložený a neurčitý Přes vhodnou délku text neobsahuje dostatek podložených faktů a podrobností. Plán obsahuje faktické chyby (největší hřích) FASTER - podnikateslký plán

106 FASTER - podnikateslký plán
10 příčin neúspěchu PP Vynechání specifických údajů naznačuje nedostatek důležitých dovedností, znalostí nebo zdrojů. Nebylo provedeno dost analýz „co kdyby?“ Finanční plány jsou neopodstatněně optimistické, např. prodeje nebo toky hotovosti jsou nerealisticky hladké, bez sezónních výkyvů Z plánu čiší snaha získat peníze, podnikání není důležité. Plán byl připraven výlučně profesionálními konzultanty, což vzbuzuje pochybnosti o vlastních schopnostech managementu. FASTER - podnikateslký plán

107 FASTER - podnikateslký plán
Různé pohledy na PP existující organizace: velice důležitá je výkonnost v minulosti nová organizace: velice důležitá je předpokládaná kvalita managementu banka s nohem větší pravděpodobností půjčí zavedené firmě investoři často vyhledávají jedinečné příležitosti začínajících firem FASTER - podnikateslký plán

108 Další příčiny odmítnutí PP
Pokud PP projde prvním kolem posuzováni a není vyřazen z některého ze dříve uvedených 10 důvodů, jsou nejčastější příčiny jeho odmítnutí: neschopnost přesvědčit posuzovatele, že prodeje a marketing přinesou peníze nedostatek provozních detailů – jak se to všechno udělá FASTER - podnikateslký plán

109 Co chtějí vědět všichni
Jsou manažeři schopni vysvětlit svoje záměry? Mají dobré komunikační schopnosti? Pokud jde o existující organizaci, jak byla doposud vedena? Jaká je kvalita vedení? Rozumí vedení svému podniku? Rozumí dobře takovým kritickým faktorům jako jsou jednotkové náklady, bod zvratu, objem prodeje výrobku? Rozumí vedení trhu? Kdo bude kupovat? Proč? Rozumí vedení konkurenci? Kdo jsou klíčoví konkurenti? Jaký je jejich tržní podíl? Kde je akční plán? Jak se teorie převede do praxe? FASTER - podnikateslký plán

110 Co chtějí vědět bankéři
Je úvěr dostatečně zajištěn? Zajišťuje tok hotovosti splácení úroků a jistiny? FASTER - podnikateslký plán

111 Co chtějí vědět investoři - 1
Požadavky na finanční zdroje Kolik peněz je požadováno? Jak budou použity? Co se za ně koupí – investice, licence, sny? Historie Kolik peněz již organizace získala? Kolik z nich vložili stávající vlastníci? Kdo jiný se podílel na financování? Jak byly peníze využity? Jaký byl výsledek? FASTER - podnikateslký plán

112 Co chtějí vědět investoři - 2
Budoucnost Jak bude financován další rozvoj? Jak poroste hodnota investice? Transakce Jaký podíl v organizaci je nabízen? Za jakou cenu? Jací investoři se hledají? Pasivní nebo aktivní? Se specifickými dovednostmi, zkušenostmi, kontakty? Jaká bude návratnost investice? Jaká jsou rizika ztráty investice? FASTER - podnikateslký plán

113 FASTER - podnikateslký plán
Opět ty finance Posuzovatelé vašeho PP budou : analyzovat váš bod zvratu, aby se ujistili, že existuje dostatečně bezpečná rezerva seznámit se s vaší výsledovkou, srovnat výnosy a náklady (příjmy a výdaje) analyzovat vaši rozvahu, prověřit likviditu a hodnotná aktiva prozkoumat váš tok hotovosti a přesvědčit se o jeho opodstatněnosti porovnat vás s ostatními organizacemi v odvětví Uveďte v PP důležité finanční ukazatele FASTER - podnikateslký plán

114 FASTER - podnikateslký plán
6 klíčových stránek PP Kdo jste? organizační schéma Čeho chcete dosáhnout? skvělý nápad Jak to uděláte? strategie Kde je váš bod zvratu? bod zvratu Jaký je váš tok hotovosti? projekce toku hotovosti Co budeme mít ze své investice? ROI, rizika a přínosy FASTER - podnikateslký plán

115 FASTER - podnikateslký plán
Konečná kontrola podnikatelský záměr: zkontrolujte, zda má vaše strategie jedinečné prvky, zda nejste příliš závislí na jednom dodavateli, výrobku nebo zákazníkovi, zda nejste zranitelní útokem velkého konkurenta finance: prověřte, zda jste dostatečně zdůraznili perspektivní tok hotovosti, návratnost kapitálu a aktiv neziskový plán: ověřte, zda jste zdůraznili dosažení požadovaných cílů – sociálních, rozvojových, … Vraťte se k souhrnu a závěrům a přepište je, aby byly dobře čitelné a obsahovaly klíčová fakta. FASTER - podnikateslký plán

116 FASTER - podnikateslký plán
První kontakt Seznámí vás někdo, kdo zná obě strany Zařídíte „náhodné“ setkání Zatelefonujte, představte se a požádejte o schůzku Napište, představte se a požádejte o schůzku FASTER - podnikateslký plán

117 FASTER - podnikateslký plán
Příprava na jednání Pokuste se zjistit, kdo se ho zúčastní a v jaké roli. Připravte si prezentaci a dostatek vytištěných kopií nejdůležitějších obrázků a tabulek. Přijďte včas, přiměřeně oblečeni, v dobré náladě a mějte své papíry dobře uspořádané. FASTER - podnikateslký plán

118 FASTER - podnikateslký plán
První prezentace Představte sebe a své kolegy, vysvětlete, kdo jste a proč jste přišli Uveďte své zkušenosti a úspěchy Nepokoušejte se o překvapení. Jste asi jediní, kdo plán celý přečetli. Nebuďte překvapeni, že ostatní neznají detaily, zdvořile je vysvětlete. Nepoužívejte odborný žargon Oživte prezentaci drobnými příběhy FASTER - podnikateslký plán

119 FASTER - podnikateslký plán
Několik rad Ten, kdo se nejvíc ptá, nemusí být nejdůležitější pro rozhodnutí (může jen chtít udělat dojem). Neodpovídejte na otázky hned – zamyslete se, co chce tazatel opravdu vědět a proč. Řekněte jim, co chtějí slyšet. Nepodvádějte, ale nemusíte říkat všechno. Používejte řeč těla. Pozorujte posluchače, nenuďte je. FASTER - podnikateslký plán

120 FASTER - podnikateslký plán
Zásady prezentace Mějte na vědomí, jaká je cílová skupina Čas je důležitý Kolik lidí bude prezentovat Vytiskněte prezentaci a rozdejte kopie FASTER - podnikateslký plán

121 FASTER - podnikateslký plán
Cílová skupina Mějte na vědomí, jaká je cílová skupina: Kdo jsou (postavení, věk, zkušenosti, role v tomto jednání)? Co vědí (o vašem odvětví, technické termíny, četli už plán)? Co jim plán přináší (očekávané přínosy, jaká rozhodnutí musí udělat)? FASTER - podnikateslký plán

122 FASTER - podnikateslký plán
Čas je důležitý: Zjistěte předem, kolik času budete mít k dispozici Plánujte čas na diskusi FASTER - podnikateslký plán

123 FASTER - podnikateslký plán
Kolik prezentujících Kolik lidí bude prezentovat? předpokládejte cca 10 – 15 minut na jednu prezentující osobu rozdělení podle kompetencí oživení pro posluchače dokážete, že znalosti jsou ve vašem týmu sdíleny při diskusi by měli být všichni členové týmu připraveni na odpovědi FASTER - podnikateslký plán

124 FASTER - podnikateslký plán
Kopie prezentace Vytiskněte prezentaci a rozdejte kopie vhodný formát: 3 snímky na stránku (je místo na poznámky) nevýhoda: někdo pak nevěnuje pozornost tomu, co právě říkáte FASTER - podnikateslký plán

125 Doporučení: obsah prezentace - 1
Řekněte to třikrát: řekněte, o čem budete mluvit (úvod), pak jim to řekněte (vlastní obsah) a nakonec jim řekněte, o čem jste mluvili (závěr) Titulní snímek by měl obsahovat název, autora, datum a pro koho je prezentace určena Na dalším snímku shrňte, co bude následovat (osnova) FASTER - podnikateslký plán

126 Doporučení: obsah prezentace - 2
řekněte, zda se mají otázky pokládat v průběhu prezentace nebo až na jejím konci můžete začít citátem, vyznáním, zajímavou historkou berte v úvahu zkušenosti posluchačů (vysvětlete technické termíny, nepoužívejte neobvyklé zkratky a termíny) používejte grafiku, ale přiměřeně (přehnaná animace, zvuky apod. odvádí pozornost od vás) FASTER - podnikateslký plán

127 Doporučení: obsah prezentace - 3
používejte humor, ale přiměřený (a přiměřeně) na konci shrňte, co bylo řečeno pokud je otázka položena tiše, zopakujte ji, aby ji všichni posluchači slyšeli pokud si nejste jisti odpovědí, nebojte se říci „nevím“ nebo požádejte o odpověď kvalifikovaného člena týmu skončete včas (pokud je to třeba, požádejte o poslední otázku) poděkujte posluchačům za jejich čas a pozornost FASTER - podnikateslký plán

128 Doporučení: forma prezentace - 1
používejte velké písmo - 22 bodů pro text, 30 a více pro titulky používejte bezpatkové písmo pro zvýraznění použijte tučné písmo, kurzívu nebo velká písmena používejte odrážky, nejraději 3-6 na snímek FASTER - podnikateslký plán

129 Doporučení: forma prezentace - 2
proveďte kontrolu pravopisu nepoužívejte výrazné barvy nebo moc barev, nejvhodnější je světlé písmo na tmavém podkladě ponechejte v místnosti co nejvíc světla (v šeru lidé snáze usínají) nečtěte ze snímků ani z poznámek nemluvte na plátno, mluvte k posluchačům (na plátno jen občas mrkněte) v případech, kdy je to vhodné, používejte laserové ukazovátko, pokud ho nepoužíváte, miřte jím k zemi FASTER - podnikateslký plán

130 Doporučení: forma prezentace - 3
pravidelně udržujte přímý kontakt s posluchači (pohled do očí) pokud je to vhodné a je na to čas, zapojte posluchače do prezentace (položte otázku, proveďte interaktivní cvičení) pohybujte se, ale ne příliš rychle ani příliš daleko nedržte nic v rukou, nemějte ruce v kapsách; gestikulujte pozorujte posluchače (padající víčka) a snažte se udržet pozornost pokud je prezentace delší než 45 minut, udělejte přestávku skončete včas FASTER - podnikateslký plán

131 FASTER - podnikateslký plán
Příklady BP šablona prezentace PP FASTER - podnikateslký plán


Stáhnout ppt "Podnikatelský plán Positioning."

Podobné prezentace


Reklamy Google