Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušebnictví a kontrola jakosti 03. Systémy řízení jakosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušebnictví a kontrola jakosti 03. Systémy řízení jakosti."— Transkript prezentace:

1 Zkušebnictví a kontrola jakosti 03

2 Systémy řízení jakosti

3 ► 90. léta – rozšíření metod řízení jakosti ve stavebnictví ► Zdokonalování souborů modelových řešení vydávaných mezinárodní organizací pro standardizaci ISO ► Logicky provázaný soubor mezinárodních norem ISO 9000 (vydané v roce 2000)

4 Systémy řízení jakosti ► Uvedení souboru ISO 9000 do soustavy českých norem  ČSN EN ISO 9000:2001 ► Sytém managementu jakosti – zásady a slovník  ČSN EN ISO 9001:2001 ► Systém managementu jakosti - požadavky  ČSN EN ISO 9004:2001 ► Sytém managementu jakosti – směrnice pro zlepšování výkonosti Obecné normy - lze aplikovat pro všechny organizace bez ohledu na obor, zařazení i velikost

5 Systémy řízení jakosti ► Kriteriální norma pro posuzování (proces certifikace) je ČSN EN ISO 9001:2001  Sjednocuje dosavadní ISO 9001, 9002, 9003 ► Nově zpracovaná norma ČSN EN ISO 9000:2001  popisuje základy a zásady systémů managementu jakosti a definuje související termíny ► Metodická norma ČSN EN ISO 9004:2001  Obsahuje pouze návod a doporučení – není určena pro certifikaci

6 Systémy řízení jakosti Základní pojmy

7 Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Důležitý podnět lidské společnosti  nalezení způsobu a zajištění průkazu, že produkty lidské činnosti splňují požadované funkce ► Soustředění na oblast mimořádného ohrožení bezpečnosti člověka ► Obecné řešení problému – společné principy různorodých činností  Proces – soubor vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy  Systém – soubor vzájemně souvisejících a vzájemně působících prvků  Produkt – výsledek procesu

8 Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Pro posouzení a průkaz produktů zda plní požadavky slouží znaky  Inherentní – nezbytné pro charakteristiku výrobku (průměr potrubí, počet podlaží, skladba podlahy apod.) ► Lze vytvářet soubory znaků – míra plnění požadavků kladených na produkt  Přiřazené – mají zpravidla dočasný a informativní význam (tržní cena, forma vlastnictví budovy apod.)

9 Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Jakost, kvalita – stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků ► Spolehlivost – souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují  U stavebních konstrukcí je důležité přesné vymezení požadavků na výrobek nebo konstrukci v provozních podmínkách a současně vymezit časový úsek, po který je požadováno tyto požadavky plnit (znaky závislé na čase)

10 Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Spolehlivost produktu je u jednotlivých oborů rozdílná  Elektrotechnické výrobky – bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby  Strojní obory – bezpečnost, životnost, pohotovost, skladovatelnost  Stavební konstrukce – únosnost, použitelnost, trvanlivost

11 Systémy řízení jakosti základní pojmy ► Zabezpečení všech požadavků vyžaduje úsilý, čas a prostředky – náklady vztahujícími se k jakosti  V tržním prostředí je snaha náklady minimalizovat ► Riziko – kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované události a jejích následků  Důsledné metody řízení jakosti snižují rizika

12 Systémy řízení jakosti Základní principy metod řízení jakosti

13 Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti ► Výsledný produkt – soubor jednotlivých procesů (systém procesů) řízených organizací s definovaným uspořádáním povinností, pravomocí a vztahů ► Procesy rozhodující o kvalitě  Řídící činnost  Poskytování zdrojů  Výrobní proces  měření

14 Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti ► Dosažení kvality produktu není jednorázovou nebo časově omezenou snahou – princip systémové zpětné vazby.  Metoda PDCA (plánuj-dělej-kontroluj-jednej) VSTUPYČINNOSTIVÝSTUP A) Stanovení cílůB) Realizace C) Měření a hodnocení D) Opatření k nápravě

15 Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti ► Motivace trvalého zlepšování procesů – dle ČSN EN ISO 9000:2001 doporučeno:  Zaměření na plnění současných a očekávaných požadavků zákazníka  Vedení a řízení zaměstnanců osobnostmi, které prosazují soulad účelu a zaměření organizace  Zapojení zaměstnanců do aktivní činnosti ve prospěch organizace  Procesní přístup v řízení činností organizace  Systémový přístup managementu zahrnující identifikování, dokumentování a řízení vzájemně souvisejících procesů

16 Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti  Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace  Přístup k rozhodování založený na analýze údajů a informací, získaných měřením  Vzájemně prospěšné vztahy mezi organizací a dodavateli, což zvyšuje společnou schopnost vytvářet hodnoty

17 Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti Uplatnění zásad řízení u konkrétní organizace je vždy tvůrčí činností všech pracovníků organizace Obecný model ČSN EN ISO 9001:2001 Systému managementu jakosti Systém procesů v organizaci Efektivní systém řízení jakosti organizace Zlepšení systému dle ČSN EN ISO 9004:2001 směrnice pro zlepšování výkonnosti Tvůrčí aplikace

18 Systémy řízení jakosti Historický vývoj systémů řízení jakosti

19 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Stavby – nejstarší doklad technické činnosti ► Povinností stavitelů bylo vždy zajistit mechanickou odolnost a stabilitu staveb ► Nedodržení bylo stíháno přísnými tresty  Kodex Chammurabiho – 1950 před Kr.  Anglické zákonodárství – 15. st. (Jindřich IV)  Napoleonův kodex ► Snaha – předcházet haváriím  Jednoduché zkoušky ověřující kvalitu materiálů  Klasické zkoušky fyzikálně-mechanických vlastností materiálů byly vyvinuty v době průmyslové revoluce v 18. století

20 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Přelom 19. a 20. st. – nalezeny účinné metody řízení efektivnosti výroby (F.W. Taylor, F.B. Giberth) a využití statistiky (W.A. Shewhart, E.S. Pearson) ► Praktické aplikace – tvůrčí a koncepční myšlení a osobní odpovědnost zaměstnanců u firmy – Baťa a.s. (na zač. 20 st. světový věhlas) ► Uplatnění těchto metod ve zbrojním průmyslu (ve II. s.v.) vedlo k založení ASQC (American Society for Quality Control – 1946, od roku 1997 ASQ) ► V evropě založena v roce 1956 EOQ (European Organization for Quality) – ČSSR členem od 1965  1969 – celosvětový kongres v Praze „Výchova a vzdělávání pro kvalitu a spolehlivost“

21 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Aplikace moderních metod řízení jakosti v Japonsku (Deming, Juran (oba USA) – 50. léta) ► Zaujetí Japonců pro nové podněty – v 70. letech první místo v inovacích a chápání jakosti ► První zasedání IAQ (International Academy for Quality) se konalo v Tokiu (1969)

22 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► 70. léta v ČSSR – vznik KŘJ (komplexní řízení jakosti) – propracovaný systém hodnocení stavebních výrobků ► Díky rozvoji teorie spolehlivosti, matematické analýzy, informatiky, nedestruktivního zkušebnictví a podpory výpočetní techniky směřoval další vývoj k prevenci vad a poruch ► Tato etapa přináší úsporu nákladů vztahujících se k jakosti – stejný trend se předpokládá i do budoucnosti

23 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti NÁPRAVA KONTROLA PREVENCE NÁPRAVA KONTROLA PREVENCEANALÝZA PROCESŮ MĚŘENÍ NÁPRAVA NÁKLADYNÁKLADY 1930198719952000 ISO 9000:1987 ISO 9000:2000 Historický vývoj metod a systémů řízení jakosti a jejich předpokládaná ekonomická účinnost

24 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Moderní metody systémů prevence  Dokumenty NATO – 1968 – 1979  Britské normy řady BS 5750:1979 ► Dnes zaváděné metody řízení Mezinárodní společností pro standardizaci – International Standards Organization (ISO) řady 9000  První vydání ISO 9000 v roce 1987 ► Přechod od využívání metod řízení jakosti k vytváření systémů managementu jakosti  1994 vydání revize (z důvodu neúměrného počtu navazujících norem)  Vydání nového souboru norem ISO 9000:2000

25 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Evropská unie – mimořádná podpora kvality (v zájmu zvýšení konkurenčních schopností výrobců a dodavatelů služeb v mezinárodním obchodě) ► Špičkové průmyslové podniky (VW, ABB, Renault, Bosch, Philips, KLM a další) založily v roce 1989 EFQM (Evropská nadace managementu kvality – European Foundation for Quality Management)  Každoročně uděluje Evropskou cenu za jakost  Dnes členem EFQM přes 700 organizací  Více než 20.000 firem úzce napojeno na aktivity EFQM

26 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► 2000 – vláda ČR vyhlásila Národní politiku podpory jakosti – vytvoření podmínek pro vstup českých firem na trh EU a dosažení úspor zdrojů a ochrany životního prostředí ► ČKAIT – vyhlásila projekt zavádění systému managementu jakosti pro malé a střední projektové, inženýrské a stavební firmy autorizovaných osob ► 2002 – probíhá II. Generace projektu managementu jakosti ► Další krok v oblasti stavebnictví – vytvoření systému řízení jakosti všech činností spjatých s přípravou, výstavbou, s provozem a odstraněním stavby – systém celkového řízení jakosti – TQM (Total Quality Management)

27 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti ► Charakteristika současného vývojového stupně řízení procesů  Kontrola výroby – užití statistických kontrolních metod  Řízení výroby – regulace procesu zaměřená na výrobek  Řízení interních procesů organizace – zaměření na zákazníka, investora  Řízení externích procesů organizace – zaměření na dodavatele a distributory  Řízení investic – projektové řízení  Totální řízení jakosti TQM – integrace systémů řízení jakosti (QMS) se systémy environmentálního managementu (EMS), bezpečností práce a sociálními hledisky

28 Systémy řízení jakosti Obecné zásady řízení jakosti v technických oborech

29 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Pro technické obory je charakteristické rozlišení procesů podle časové posloupnosti vytváření a využití produktu  Proces návrhu  Proces vývoje  Proces výroby  Proces provozu  Proces likvidace  Proces recyklace ► Návaznost procesů – životní cyklus produktu (ČSN EN ISO 9004:2001)

30 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Procesy a životní cykly jsou rozdílné u jednotlivých kategorií produktů (ČSN EN ISO 9000:2001  Služby obecně nehmotné (opraa, poskytnutí informace …)  Software (pokyny pro řízení, počítačový program …), obecně nehmotný produkt  Hardware (zděný sloup, železobetonový dílec …), obecně hmotný produkt  Zpracované materiály (kamenivo, pojivo…), obecně hmotné ► Pro plnění vymezených procesů a činností vytváří organizace nedělitelné funkční prvky (výrobní střediska i jejich produkty)

31 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Mezi prvky navzájem i okolím jsou vazby, které vytvářejí strukturu – systém ► Tipycké pro systémy je schopnost interakce s okolím a vykazují vlastní cílové chování ► Pro zachování funkce systému mají význam vnější vazby (přijímají informace z okolí)  Otevřený systém – s vnější vazbou (systémy řízení jakosti)  Uzavřený systém – pouze vnitřní vazby ► Systémové inženýrství – teorie systémů a jejich aplikace (každý systém lze zlepšit) ► Soustava – vyšší celek zahrnující více systémů (např. stavení objekt – nosné, nenosné, izolační a jiné systémy)

32 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech

33 ► ISO 9000:2000 preferuje postup, kdy prvky systému jsou definovány na základě reálných procesů  Procesně orientovaný management jakosti ► Vstup - požadavky zákazníka ► Definovaný proces s měřením vlastností produktu procesu ► Otevřený systém – informace o spokojenosti zákazníka a vyhodnocení ► Cyklické zlepšování procesů a celého systému – spokojenost zákazníka

34 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Model procesně orientovaného systému managementu jakosti

35 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Řízení organizace – znalost a schopnost pracovníků řídit a provádět dokumentovaný technický proces ► Proces se časově rozvíjí po jednotlivých činnostech na základě vstupů, které jsou procesem přeměněny na produkt ► Lidský kapitál – opakováním procesu se zkvalitňuje ► Regulátory procesu tvoří společenské a přírodní podmínky, státní regulace pomocí zákonů a prováděcích předpisů ► Cíl řízení procesu – trvalá efektivní přeměna vstupů na výstupy

36 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Schema technického procesu a jeho členění

37 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Vstupy – jsou procesem přeměněny na produkt (materiály) nebo mají jednorázové využití (dokumentace, pokyny apod.) ► Zdroje – podílejí se na vzniku produktu, ale nejsou jeho součástí ► Regulátory  Zákonné  Smluvní  Pokyny managementu realizátora  Sociální kapitál  Pracovní prostředí  Finanční zajištění  Environmentální požadavky

38 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Základní systémový požadavek řízení procesu – stanovení podmínek trvalého zlepšování  Metoda zpětné vazby ► Postupy – analýza údajů, návrhu a hodnocení nápravných a preventivních opatření a přezkoumání vedením  Nápravné opatření – odstranění příčin zjištěných neshod  Preventivní opatření – odstranění příčin potenciální neshody nebo situace

39 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Priorita vedoucích pracovníků – přijímání preventivních opatření (případná neshoda může mít fatální následky) ► Koncepce včasné výstrahy – účinné preventivní opatření (monitorování šířky trhlin betonu apod.)

40 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Procesy typické pro technické obory  Proces jehož produktem je výrobek funkčně způsobilý samostatně plnit požadavky zákazníka  Procesy dílčí a návazné – jejich produkty jsou vstupem do dalšího procesu řazeného v technologické a časové návaznosti – stanovuje se struktura vazeb – vytváří se systém výroby ► Snaha techniků – tvorba systémů spjatých s technickými obory jako otevřené systémy (ve všech etapách životního cyklu) ► Činnosti a procesy nelze vytvářet živelně (důsledky všech etap životního cyklu na veřejné zájmy) – stát vytváří prostřednictvím zákonů regulační systém a dohlíží na dodržování  Největší pozornost je soustředěna na navrhování a uvádění výrobků na trh nebo objektů do provozu

41 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Schéma uplatnění systémového přístupu dle modelu ČSN EN ISO 9001:2001

42 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► Součástí systému řízení firmy jsou také procesy marketingu – získání zákazníka  Proces průzkumu trhu  Proces prognostických studií  Proces segmentace trhu  Proces marketingové strategie ► V organizaci jsou koordinovány činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na jakost v rámci managementu jakosti  Část managementu jakosti zaměřená na plnění požadavků na jakost – řízení jakosti

43 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech ► S rozvojem tržních vztahů a jejich globalizací dochází k sjednocování názorů na efektivní systém usměrňující řízení organizací – po historickém vývoji se uplatňují normy ISO řady 9000 (v ČR převzaté do systémů EN a ČSN pod názvem Systémy managementu jakosti ► Zásady managementu jakosti  Zaměření na zákazníka  Vůdčí schopnosti řídících pracovníků  Zapojení zaměstnanců do aktivit ve prospěch firmy  Procesní přístup  Systémový přístup k managementu  Trvalé zlepšování procesů a systémů  Orientace na fakta (analýza dat a informací)  Vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli


Stáhnout ppt "Zkušebnictví a kontrola jakosti 03. Systémy řízení jakosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google