Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušebnictví a kontrola jakosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušebnictví a kontrola jakosti"— Transkript prezentace:

1 Zkušebnictví a kontrola jakosti
03

2 Systémy řízení jakosti

3 Systémy řízení jakosti
90. léta – rozšíření metod řízení jakosti ve stavebnictví Zdokonalování souborů modelových řešení vydávaných mezinárodní organizací pro standardizaci ISO Logicky provázaný soubor mezinárodních norem ISO 9000 (vydané v roce 2000)

4 Systémy řízení jakosti
Uvedení souboru ISO 9000 do soustavy českých norem ČSN EN ISO 9000:2001 Sytém managementu jakosti – zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2001 Systém managementu jakosti - požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 Sytém managementu jakosti – směrnice pro zlepšování výkonosti Obecné normy - lze aplikovat pro všechny organizace bez ohledu na obor, zařazení i velikost

5 Systémy řízení jakosti
Kriteriální norma pro posuzování (proces certifikace) je ČSN EN ISO 9001:2001 Sjednocuje dosavadní ISO 9001, 9002, 9003 Nově zpracovaná norma ČSN EN ISO 9000:2001 popisuje základy a zásady systémů managementu jakosti a definuje související termíny Metodická norma ČSN EN ISO 9004:2001 Obsahuje pouze návod a doporučení – není určena pro certifikaci

6 Systémy řízení jakosti
Základní pojmy

7 Systémy řízení jakosti základní pojmy
Důležitý podnět lidské společnosti nalezení způsobu a zajištění průkazu, že produkty lidské činnosti splňují požadované funkce Soustředění na oblast mimořádného ohrožení bezpečnosti člověka Obecné řešení problému – společné principy různorodých činností Proces – soubor vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy Systém – soubor vzájemně souvisejících a vzájemně působících prvků Produkt – výsledek procesu

8 Systémy řízení jakosti základní pojmy
Pro posouzení a průkaz produktů zda plní požadavky slouží znaky Inherentní – nezbytné pro charakteristiku výrobku (průměr potrubí, počet podlaží, skladba podlahy apod.) Lze vytvářet soubory znaků – míra plnění požadavků kladených na produkt Přiřazené – mají zpravidla dočasný a informativní význam (tržní cena, forma vlastnictví budovy apod.)

9 Systémy řízení jakosti základní pojmy
Jakost, kvalita – stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků Spolehlivost – souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují U stavebních konstrukcí je důležité přesné vymezení požadavků na výrobek nebo konstrukci v provozních podmínkách a současně vymezit časový úsek, po který je požadováno tyto požadavky plnit (znaky závislé na čase)

10 Systémy řízení jakosti základní pojmy
Spolehlivost produktu je u jednotlivých oborů rozdílná Elektrotechnické výrobky – bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby Strojní obory – bezpečnost, životnost, pohotovost, skladovatelnost Stavební konstrukce – únosnost, použitelnost, trvanlivost

11 Systémy řízení jakosti základní pojmy
Zabezpečení všech požadavků vyžaduje úsilý, čas a prostředky – náklady vztahujícími se k jakosti V tržním prostředí je snaha náklady minimalizovat Riziko – kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované události a jejích následků Důsledné metody řízení jakosti snižují rizika

12 Systémy řízení jakosti
Základní principy metod řízení jakosti

13 Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti
Výsledný produkt – soubor jednotlivých procesů (systém procesů) řízených organizací s definovaným uspořádáním povinností, pravomocí a vztahů Procesy rozhodující o kvalitě Řídící činnost Poskytování zdrojů Výrobní proces měření

14 Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti
Dosažení kvality produktu není jednorázovou nebo časově omezenou snahou – princip systémové zpětné vazby. Metoda PDCA (plánuj-dělej-kontroluj-jednej) D) Opatření k nápravě VSTUPY ČINNOSTI VÝSTUP A) Stanovení cílů B) Realizace C) Měření a hodnocení

15 Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti
Motivace trvalého zlepšování procesů – dle ČSN EN ISO 9000:2001 doporučeno: Zaměření na plnění současných a očekávaných požadavků zákazníka Vedení a řízení zaměstnanců osobnostmi, které prosazují soulad účelu a zaměření organizace Zapojení zaměstnanců do aktivní činnosti ve prospěch organizace Procesní přístup v řízení činností organizace Systémový přístup managementu zahrnující identifikování, dokumentování a řízení vzájemně souvisejících procesů

16 Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti
Neustálé zlepšování celkové výkonnosti organizace Přístup k rozhodování založený na analýze údajů a informací, získaných měřením Vzájemně prospěšné vztahy mezi organizací a dodavateli, což zvyšuje společnou schopnost vytvářet hodnoty

17 Systémy řízení jakosti základní principy metod řízení jakosti
Uplatnění zásad řízení u konkrétní organizace je vždy tvůrčí činností všech pracovníků organizace Obecný model ČSN EN ISO 9001:2001 Systému managementu jakosti Tvůrčí aplikace Efektivní systém řízení jakosti organizace Tvůrčí aplikace Zlepšení systému dle ČSN EN ISO 9004:2001 směrnice pro zlepšování výkonnosti Systém procesů v organizaci

18 Systémy řízení jakosti
Historický vývoj systémů řízení jakosti

19 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti
Stavby – nejstarší doklad technické činnosti Povinností stavitelů bylo vždy zajistit mechanickou odolnost a stabilitu staveb Nedodržení bylo stíháno přísnými tresty Kodex Chammurabiho – 1950 před Kr. Anglické zákonodárství – 15. st. (Jindřich IV) Napoleonův kodex Snaha – předcházet haváriím Jednoduché zkoušky ověřující kvalitu materiálů Klasické zkoušky fyzikálně-mechanických vlastností materiálů byly vyvinuty v době průmyslové revoluce v 18. století

20 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti
Přelom 19. a 20. st. – nalezeny účinné metody řízení efektivnosti výroby (F.W. Taylor, F.B. Giberth) a využití statistiky (W.A. Shewhart, E.S. Pearson) Praktické aplikace – tvůrčí a koncepční myšlení a osobní odpovědnost zaměstnanců u firmy – Baťa a.s. (na zač. 20 st. světový věhlas) Uplatnění těchto metod ve zbrojním průmyslu (ve II. s.v.) vedlo k založení ASQC (American Society for Quality Control – 1946, od roku 1997 ASQ) V evropě založena v roce 1956 EOQ (European Organization for Quality) – ČSSR členem od 1965 1969 – celosvětový kongres v Praze „Výchova a vzdělávání pro kvalitu a spolehlivost“

21 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti
Aplikace moderních metod řízení jakosti v Japonsku (Deming, Juran (oba USA) – 50. léta) Zaujetí Japonců pro nové podněty – v 70. letech první místo v inovacích a chápání jakosti První zasedání IAQ (International Academy for Quality) se konalo v Tokiu (1969)

22 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti
70. léta v ČSSR – vznik KŘJ (komplexní řízení jakosti) – propracovaný systém hodnocení stavebních výrobků Díky rozvoji teorie spolehlivosti, matematické analýzy, informatiky, nedestruktivního zkušebnictví a podpory výpočetní techniky směřoval další vývoj k prevenci vad a poruch Tato etapa přináší úsporu nákladů vztahujících se k jakosti – stejný trend se předpokládá i do budoucnosti

23 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti
NÁPRAVA ISO 9000:1987 ISO 9000:2000 NÁPRAVA NÁKLADY NÁPRAVA KONTROLA KONTROLA MĚŘENÍ PREVENCE ANALÝZA PROCESŮ PREVENCE 1930 1987 1995 2000 Historický vývoj metod a systémů řízení jakosti a jejich předpokládaná ekonomická účinnost

24 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti
Moderní metody systémů prevence Dokumenty NATO – 1968 – 1979 Britské normy řady BS 5750:1979 Dnes zaváděné metody řízení Mezinárodní společností pro standardizaci – International Standards Organization (ISO) řady 9000 První vydání ISO 9000 v roce 1987 Přechod od využívání metod řízení jakosti k vytváření systémů managementu jakosti 1994 vydání revize (z důvodu neúměrného počtu navazujících norem) Vydání nového souboru norem ISO 9000:2000

25 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti
Evropská unie – mimořádná podpora kvality (v zájmu zvýšení konkurenčních schopností výrobců a dodavatelů služeb v mezinárodním obchodě) Špičkové průmyslové podniky (VW, ABB, Renault, Bosch, Philips, KLM a další) založily v roce 1989 EFQM (Evropská nadace managementu kvality – European Foundation for Quality Management) Každoročně uděluje Evropskou cenu za jakost Dnes členem EFQM přes 700 organizací Více než firem úzce napojeno na aktivity EFQM

26 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti
2000 – vláda ČR vyhlásila Národní politiku podpory jakosti – vytvoření podmínek pro vstup českých firem na trh EU a dosažení úspor zdrojů a ochrany životního prostředí ČKAIT – vyhlásila projekt zavádění systému managementu jakosti pro malé a střední projektové, inženýrské a stavební firmy autorizovaných osob 2002 – probíhá II. Generace projektu managementu jakosti Další krok v oblasti stavebnictví – vytvoření systému řízení jakosti všech činností spjatých s přípravou, výstavbou, s provozem a odstraněním stavby – systém celkového řízení jakosti – TQM (Total Quality Management)

27 Systémy řízení jakosti historický vývoj systémů řízení jakosti
Charakteristika současného vývojového stupně řízení procesů Kontrola výroby – užití statistických kontrolních metod Řízení výroby – regulace procesu zaměřená na výrobek Řízení interních procesů organizace – zaměření na zákazníka, investora Řízení externích procesů organizace – zaměření na dodavatele a distributory Řízení investic – projektové řízení Totální řízení jakosti TQM – integrace systémů řízení jakosti (QMS) se systémy environmentálního managementu (EMS), bezpečností práce a sociálními hledisky

28 Systémy řízení jakosti
Obecné zásady řízení jakosti v technických oborech

29 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
Pro technické obory je charakteristické rozlišení procesů podle časové posloupnosti vytváření a využití produktu Proces návrhu Proces vývoje Proces výroby Proces provozu Proces likvidace Proces recyklace Návaznost procesů – životní cyklus produktu (ČSN EN ISO 9004:2001)

30 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
Procesy a životní cykly jsou rozdílné u jednotlivých kategorií produktů (ČSN EN ISO 9000:2001 Služby obecně nehmotné (opraa, poskytnutí informace …) Software (pokyny pro řízení, počítačový program …), obecně nehmotný produkt Hardware (zděný sloup, železobetonový dílec …), obecně hmotný produkt Zpracované materiály (kamenivo, pojivo…), obecně hmotné Pro plnění vymezených procesů a činností vytváří organizace nedělitelné funkční prvky (výrobní střediska i jejich produkty)

31 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
Mezi prvky navzájem i okolím jsou vazby, které vytvářejí strukturu – systém Tipycké pro systémy je schopnost interakce s okolím a vykazují vlastní cílové chování Pro zachování funkce systému mají význam vnější vazby (přijímají informace z okolí) Otevřený systém – s vnější vazbou (systémy řízení jakosti) Uzavřený systém – pouze vnitřní vazby Systémové inženýrství – teorie systémů a jejich aplikace (každý systém lze zlepšit) Soustava – vyšší celek zahrnující více systémů (např. stavení objekt – nosné, nenosné, izolační a jiné systémy)

32 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech

33 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
ISO 9000:2000 preferuje postup, kdy prvky systému jsou definovány na základě reálných procesů Procesně orientovaný management jakosti Vstup - požadavky zákazníka Definovaný proces s měřením vlastností produktu procesu Otevřený systém – informace o spokojenosti zákazníka a vyhodnocení Cyklické zlepšování procesů a celého systému – spokojenost zákazníka

34 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
Model procesně orientovaného systému managementu jakosti

35 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
Řízení organizace – znalost a schopnost pracovníků řídit a provádět dokumentovaný technický proces Proces se časově rozvíjí po jednotlivých činnostech na základě vstupů, které jsou procesem přeměněny na produkt Lidský kapitál – opakováním procesu se zkvalitňuje Regulátory procesu tvoří společenské a přírodní podmínky, státní regulace pomocí zákonů a prováděcích předpisů Cíl řízení procesu – trvalá efektivní přeměna vstupů na výstupy

36 Schema technického procesu a jeho členění
Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Schema technického procesu a jeho členění

37 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
Vstupy – jsou procesem přeměněny na produkt (materiály) nebo mají jednorázové využití (dokumentace, pokyny apod.) Zdroje – podílejí se na vzniku produktu, ale nejsou jeho součástí Regulátory Zákonné Smluvní Pokyny managementu realizátora Sociální kapitál Pracovní prostředí Finanční zajištění Environmentální požadavky

38 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
Základní systémový požadavek řízení procesu – stanovení podmínek trvalého zlepšování Metoda zpětné vazby Postupy – analýza údajů, návrhu a hodnocení nápravných a preventivních opatření a přezkoumání vedením Nápravné opatření – odstranění příčin zjištěných neshod Preventivní opatření – odstranění příčin potenciální neshody nebo situace

39 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
Priorita vedoucích pracovníků – přijímání preventivních opatření (případná neshoda může mít fatální následky) Koncepce včasné výstrahy – účinné preventivní opatření (monitorování šířky trhlin betonu apod.)

40 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
Procesy typické pro technické obory Proces jehož produktem je výrobek funkčně způsobilý samostatně plnit požadavky zákazníka Procesy dílčí a návazné – jejich produkty jsou vstupem do dalšího procesu řazeného v technologické a časové návaznosti – stanovuje se struktura vazeb – vytváří se systém výroby Snaha techniků – tvorba systémů spjatých s technickými obory jako otevřené systémy (ve všech etapách životního cyklu) Činnosti a procesy nelze vytvářet živelně (důsledky všech etap životního cyklu na veřejné zájmy) – stát vytváří prostřednictvím zákonů regulační systém a dohlíží na dodržování Největší pozornost je soustředěna na navrhování a uvádění výrobků na trh nebo objektů do provozu

41 Schéma uplatnění systémového přístupu dle modelu ČSN EN ISO 9001:2001
Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech Schéma uplatnění systémového přístupu dle modelu ČSN EN ISO 9001:2001

42 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
Součástí systému řízení firmy jsou také procesy marketingu – získání zákazníka Proces průzkumu trhu Proces prognostických studií Proces segmentace trhu Proces marketingové strategie V organizaci jsou koordinovány činnosti pro usměrňování a řízení organizace s ohledem na jakost v rámci managementu jakosti Část managementu jakosti zaměřená na plnění požadavků na jakost – řízení jakosti

43 Systémy řízení jakosti obecné zásady řízení jakosti v technických oborech
S rozvojem tržních vztahů a jejich globalizací dochází k sjednocování názorů na efektivní systém usměrňující řízení organizací – po historickém vývoji se uplatňují normy ISO řady 9000 (v ČR převzaté do systémů EN a ČSN pod názvem Systémy managementu jakosti Zásady managementu jakosti Zaměření na zákazníka Vůdčí schopnosti řídících pracovníků Zapojení zaměstnanců do aktivit ve prospěch firmy Procesní přístup Systémový přístup k managementu Trvalé zlepšování procesů a systémů Orientace na fakta (analýza dat a informací) Vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli


Stáhnout ppt "Zkušebnictví a kontrola jakosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google