Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická obsluha výroby TOV. Péče o provozuschopnost dlouhodobého majetku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická obsluha výroby TOV. Péče o provozuschopnost dlouhodobého majetku."— Transkript prezentace:

1 Technická obsluha výroby TOV

2 Péče o provozuschopnost dlouhodobého majetku

3 Hospodaření s výrobní základnou Samostatné problémy řízení štíhlé výroby:  využívání výrobního zařízení  zabezpečení provozuschopnosti výrobních zařízení – obnovovací procesy

4 Efektivní využívání je vyjádřeno faktory: 1. Míra využití – charakterizuje dostupnost 2. Míra výkonů – charakterizuje výkonnost 3. Míra kvality – charakterizuje jakost produkce

5 Celková efektivnost zařízení CEZ = míra využití x míra výkonů x míra kvality Při dosažení maxima CEZ se odstraňují ztráty na pracovišti způsobené: - seřízením - poruchami

6 Míra výkonů Počet vyrobených kusů x ideální cyklus[takt] ------------------------------------------------------x100 Doba možného provozu stroje - prostoje

7 Míra kvality Počet vyrobených kusů–(zmetky+vícepráce) ------------------------------------------------------x100 Počet vyrobených kusů

8 CEZ Počet kvalitních produktů x ideální cyklus --------------------------------------------------- x 100 Doba možného provozu stroje

9 Ad 2/ Provozuschopnost výrobních zařízení  Obnovovací procesy vědomá činnost postupného či jednorázového odstranění důsledků opotřebení  Údržba obnovovací proces – systematické odstraňování důsledků fyzického, příp. ekonomického opotřebení prvků i celého systému zařízení  Systémy údržby soubor organizačních, časových, hmotných, finančních a jiných prvků, které dovolují ve vymezených podmínkách provádět údržbářské zásahy

10 Provozuschopnost výrobních zařízení  obnovovací procesy odstranění důsledků opotřebení – provozní udržování, opravování, modernizování, rekonstruování, příp. náhrada opotřebených zařízení za nové

11 Údržba a systém údržby  údržba obnovovací proces – systematické odstraňování důsledků fyzického, příp. ekonomického opotřebení jednotlivých prvků i celého výrobního systému  systém údržby soubor organizačních, časových, hmotných, finančních a jiných prvků, které dovolují ve vymezených podmínkách provádět údržbářské zásahy tak, aby byla údržba včasná, ekonomická a dostatečně spolehlivá

12 Výrobní systémy Požadavky na výrobní systémy:  pružnější s ohledem na  výrobu zboží  průběžnou dobu výroby  nízké výrobní náklady  vysoká produktivita výroby pružnostproduktivita

13 Trendy v oblasti výrobních zařízení  miniaturizace výrobních systémů a jejich stavebnicová struktura – bez rozsáhlých materiálových toků a skladů  universální multifunkční stroje na opracování materiálových prvků bez zbytečné manipulace  spolehlivost výrobních zařízení – i spolehlivost v udržování konstantní jakosti výroby  uplatňování rozumné automatizace

14 Udržování provozuschopnosti Existence hranice ekonomického obsahu obnovy a zabezpečování provozuschopnosti výrobních zařízení

15 Oblasti činnosti provozuschopnosti 1.Ekonomická oblast Ekonomika provozuschopnosti výrobních zařízení 2.Hmotně technická oblast Péče o výrobní zařízení

16 Cíl údržby Systematické odstraňování důsledků fyzického i ekonomického opotřebení jednotlivých prvků i celého systému zařízení. Zajistit péči o výrobní zařízení na takové úrovni, která  dovoluje bezporuchový chod hlavní výroby  přitom je co nejefektivnější

17 Okruhy problémů neustálého upřesňování  míra centralizace a decentralizace řídicích prací, tvorba jednotlivých zásad řízení reprodukční politiky, tvorba metodiky řízení  rozvíjení normativní základny  vazba financování údržby a reprodukce výrobní základny na stávající kritéria:  účinnost strojů a zařízení  podíl progresivních modernizací  vyřazování zastaralých prostředků výrobní základny apod.

18 Okruhy problémů neustálého upřesňování  změny v oblasti hmotné simulace (odměňování v působení na vnitřní rentabilitu)  zvyšování či snižování daní, závislosti na ukazatelích efektivnosti a využití výrobního zařízení  změny v odpisové politice hmotného a nehmotného majetku dané zákonem o daních z příjmů

19 Okruhy problémů neustálého upřesňování  účelné formy plánování na úrovni firmy i jednotlivých útvarů, včetně údržbářské činnosti  hlavní postavení údržby je mezi oblastí výrobního plánování a disponibilními zdroji výrobní základny  provozuschopnost a spolehlivost výrobní základny  spolurozhoduje o komplexní reprodukční politice v oblasti výrobní základny

20 Vazby údržby na strategické řízení podniku Oblast odbytu Oblast výroby MTZ Oblast práce a mzdy Výrobní kapacity MTZ Oblast práce a mzdy Výrobní kapacity Výrobní (vlastní) Náklady Výrobní (vlastní) Náklady Finanční plán mater. normy normy spotř. práce kapacitní normy ceny tarify odpisy Strategický rozvoj Oblast investic Oblast údržby hmotné vazby Opravářská činnost položkové plány oprav grafikony náklady údržby MTZ kapacitní zajištění Opravářská činnost položkové plány oprav grafikony náklady údržby MTZ kapacitní zajištění Neopravářská činnost výroba náhr. dílů výroba PPS zakázky další činnost Neopravářská činnost výroba náhr. dílů výroba PPS zakázky další činnost Rozvoj údržb. provozu provád.údrž. vybav.údrž. dispoziční řešení stav.a ener.požadavky ekonomická oblast Rozvoj údržb. provozu provád.údrž. vybav.údrž. dispoziční řešení stav.a ener.požadavky ekonomická oblast

21 Procesy opravářských činností zajištění potřebných kapacit pro údržbu v únosných nákladech minimalizace prostojů zařízení ve výrobním procesu

22 Vnitřní členění údržby - udržování - opravy

23 Procesy údržbářské činnosti 1.instruktáž obsluhujícího personálu 2.denní ošetřování výrobního zařízení 3.udržování výrobního zařízení 4.inspekce a prohlídky 5.diagnostika technického stavu 6.opravy výrobního zařízení 7.modernizace a rekonstrukce

24 Sled činností zajišťující výkon funkce údržby  oblast diagnostiky  oblast TPV  oblast plánování oprav  oblast hmotného zabezpečení oprav  oblast pomocných a obslužných činností při zajištění oprav vlastními útvary  oblast renovace náhradních dílů  oblast realizace oprav  oblast kontroly jakosti obnovovacích procesů

25 Plánovací činnost údržby Minimalizace ztrát z titulu údržby periodičnost rychlost údržby Technické plánování a řízení výrobních procesů pravidelné plány jednorázové šetření

26 Jednorázové šetření Údaje, které se v běžném šetření neevidují. Běžné + jednorázové šetření soubor otázek

27 Zpracování operativního plánu Zpracování plánu dle základních pravidel na základě dotazníku. Pravidla pro zpracování plánu respektují: technologie údržbářských činností kapacitu opravářského kolektivu bezpečnostní předpisy

28 Postup zpracování operativního plánu  kontrolní stupně před započetím, v průběhu a po dokončení opravy  odkud a jakým způsobem se výrobní zařízení dopraví na místo opravy  specifikace činností, které je nutno provést před započetím opravy  počet a sled operací v opravářském postupu  určit potřebné kooperace prací

29 Postup zpracování operativního plánu  stanovit procesy očisty (odmaštění apod.)  určit dostupné pokrokové technologické postupy použité při opravárenských činnostech  druhy pomůcek pro opravárenské výkony a kontrolu provedené opravy  odborné složení opravárenské čety včetně kvalifikací  určit systém řízení opravárenské činnosti a metody pro realizace procesů

30 Funkce ekonomických nástrojů údržby Funkci plní prvky:  technicko-hospodářské normy  daňová politika a systémy fondů  ceny a kalkulace  statistika, účetnictví a rozbory

31 Náklady vznikající při poruše výrobního zařízení náklady vzniklé ze ztráty produkce náklady na údržbu nutné k obnově funkce výrobního zařízení

32 Oblasti respektované v údržbě  ekonomie rozsahu  rozsah údržby vychází ze skutečných požadavků a potřeb uživatelů  rozsah a zvyšování objemu prováděných prací se zvyšuje jejich efektivnost  sledování vzájemného vztahu fixních a variabilních nákladů na údržbu a optimalizace jejich rozsahu  ekonomie pružnosti  zabezpečení požadované rychlosti, kvality a cenové úrovně údržby buď universálněji zaměřenou servisní základnou nebo úzce specializovanou službou

33 Oblasti respektované v údržbě  ekonomie času a nákladů  včasné opravárenské výkony, které vyžadují  operativní sledování stavu výrobních zařízení  sledování vývoje poptávky a nabídky v oblasti údržby  sledování optimální životnosti zařízení  vývoj struktury nákladů na údržbu  sledování a pružné využívání ekon. nástrojů, ovlivňující vývoj cen výrobních zařízení

34 Organizační struktura údržbářských procesů Činitelé ovlivňující organizační formu:  počet samostatných výrobních podniků a jejich velikost  územní rozložení jednotek  počet instalovaných strojů, technická struktura  technická složitost zařízení a jejich náročnost na přípravu opravárenských výkonů

35 Organizační struktura údržbářských procesů Činitelé ovlivňující organizační formu:  stav standardizace v údržbě  forma operativního řízení opravárenské činnosti  informační systémy pro opravárenskou činnost

36 Hlavní nositelé odpovědnosti  uživatel zodpovědnost za inventární stav zařízení správné používání – provozní a bezpečnostní předpisy předepsaný způsob denního udržování ekonomické využívání a vytížení zařízení

37 Hlavní nositelé odpovědnosti  útvar péče o výrobní zařízení převzetí výrobního zařízení a včasné uvedení do provozu, likvidace po době životnosti evidence a řádná archivace příslušné dokumentace průběžný dozor nad technickým stavem preventivní a hospodárný výkon údržby a oprav vedení dat pro financování oprav, odpisy, apod.

38 Hlavní nositelé odpovědnosti  technický úsek stav výrobního zařízení z hlediska technické úrovně, produkční úrovně, progresivní zavádění nových technologií do opravárenských metod technická úroveň nových výrobních zařízení

39 Informační systém pro řízení údržby  evidence hmotného investičního materiálu  technické plánování údržby strojů a zařízení  sledování a vyhodnocování průběhu údržbářských činností  řízení zásob pro opravárenskou činnost  diagnostické systémy  predikční modely poruchových stavů výrobních systémů

40 Formy zabezpečení opravárenských služeb  údržba ve vlastní režii podnik si vytváří opravárenskou základnu a u rozhodujících zařízení sám zabezpečuje jeho provozuschopnost  dodavatelský způsob podnik zadává své požadavky dodavatelským organizacím

41 Zabezpečení opravárenských služeb Faktory, které rozhodují o formě služeb  schopnost uživatele si provést menší opravy sám  odhadovaná ztráta zisku v případě poruchy  cena servisního kontraktu  důsledky možné ztráty v případě poruchy zařízení

42 Hodnocení účinnosti údržbářských procesů Kritéria ekon. efektivnosti údržby:  zvýšení produktivity práce ve výrobě  snižování nákladů  zvýšená spolehlivost zařízení

43 Hodnocení účinnosti údržbářských procesů Naturální ukazatelé účinnosti údržby:  vzrůst či pokles celkového objemu nebo pracnosti oprav  vzrůst či pokles nákladů na stejnorodé opravy  pohyb počtu pracovníků v údržbě  výše zásob náhradních dílů pro údržbu  průběžné doby provádění údržbářských zásahů

44 Hodnocení účinnosti údržbářských procesů Optimální výše nákladů na údržbu hledání takové varianty, při které s ohledem na ztráty z prostojů, bude vliv údržby na úroveň výrobního procesu co největší náklady na údržbu ztráty z prostojů zařízení

45 Okruhy hodnocení údržby 1.Hodnocení nákladů na opravy u individuálních zařízení 2.Metody sledování komplexního působení vybraných činitelů na souhrnnou účinnost oprav

46 Rozhodování o efektivnosti oprav ve srovnání s pořízením nového stroje Roční náklady z činnosti zařízení kdeI-pořizovací ceny zařízení T-doba životnosti zařízení daná výrobcem kdeN t -roční náklady z činnosti zařízení N to -roční náklady z činnosti zařízení po generální opravě Provedení generální opravy není výhodné

47 Rozhodování o efektivnosti oprav ve srovnání s pořízením nového stroje Roční náklady z činnosti zařízení po generální opravě kdeI-pořizovací ceny zařízení I go -náklady na generální opravu T-doba životnosti zařízení daná výrobcem T go -přírůstek doby využití zařízení po generální opravě

48 Index účinnosti Vychází z předpokladu, že vedoucí údržby je odpovědný za:  celkové náklady  ztrátové časy zařízení  případné zmetky zaviněné nekvalitní údržbou kdeN r -měrné náklady na údržbu = náklady na údržbu / hodnota HIM x 100 P-prostoje z titulu údržby v % z plán.fondu produkčních hodin zařízení Z-procento zmetků zaviněných údržbou z celk.objemu dobrých výrobků

49 Křivka ukazatelů údržby Grafická metoda sledování účinnosti údržby  efektivita plánování procento skutečných hodin v poměru k předpokládaným hodinám  zásoba údržbářských prací množství termínovaných prací připravených k provádění, vyjádřené v týdnech předpokládané pracnosti

50 Křivka ukazatelů údržby  přesčasové hodiny % z celkových pracovních hodin údržby. Praktická hodnota údržby je cca 5%  prostoje % z hodin činnosti zařízení, které byly ztraceny z důvodu poruch, za které je zodpovědná údržba. Optimum 3% ztrát.  odchylky rozpočtu % poměru skutečných nákladů, které jsou pod nebo nad rozpočtovými náklady

51 Křivka ukazatelů údržby  pracovní výkon % plnění norem. Optimum výkonu je 100% v normálním pracovním dnu. 115 – 120% tam, kde se používá pobídkových mezd.  náklady na údržbu podíl nákladů údržby ne jednotku vyráběné produkce v %. Optimum 8%.  správní náklady údržby % z celkových nákladů údržby. Nepřímé náklady údržby, dozoru, technologie, administrativy, sklad. personálu, apod. Optimum 10%.

52 Křivka ukazatelů údržby

53 Rozhodování v oblasti údržby či výměny zařízení srovnání ročních úspor plynoucích ze změny a nákladů na změnu nechat – modernizovat - vyměnit

54 Údržbářské systémy Soubor prvků, které mají charakter organizačních, hmotných, finančních a jiných dat, které umožňují ve vymezených podmínkách provádět obnovovací procesy tak, aby údržba byla  včasná  ekonomická  spolehlivá

55 Pravidla pro tvorbu údržbářských systémů  určit vhodné druhy opravárenských prací podle charakteru používaného zařízení a podmínek provozu  stanovit potřebnou periodicitu opravárenských prací  stanovit nutný objem prací na základě norem pracnosti údržbářských výkonů, objemu materiálových nákladů, minimalizace prostojů výrobního zařízení  používat moderní metody organizace oprav

56 Pravidla pro tvorbu údržbářských systémů  vytvořit vhodný systém stimulace na výsledcích údržby  zajistit vhodnou organizaci materiálového zabezpečení údržby  zabezpečit jakost prováděných údržbářských výkonů  umožnit optimální informovanost a včasné reakce na změněné podmínky  vytvořit systém plánování provozně údržbářských prací s možností integrace do návazných částí podnikových činností

57 Parametry pro výběr a zavádění opravářského systému  určení vhodných druhů opravářských prací podle charakteru výrobního zařízení a podmínek provozu  stanovit předběžný objem pracnosti oprav na základě norem pracnosti údržbářských zásahů objemu materiálových nákladů minimalizace prostojů zařízení v opravě zavedení pokrokových metod organizace oprav vyřešení materiálového zabezpečení opravářské činnosti využití IT pro vazby na systém řízení výr.procesů včetně optimální informovanosti o technickém stavu výrobního zařízení

58 Systémy údržby  podle časových plánů  systém po prohlídce  systém standardních periodických oprav  systém preventivních periodických oprav  systém diferencované proporcionální péče  podle skutečného stavu

59 Systémy údržby podle časových plánů  systém po prohlídce periodické prohlídky stavu výr. zařízení – přehled o opotřebení. Na jejich podkladě se stanovuje obsah a rozsah opravy a časový interval provedení. Výhody:pružnost, snadnost zavedení Nevýhody:provozní jistota Použití:stavební část HIM

60 Systémy údržby podle časových plánů  systém standardních periodických oprav opravy se provádí povinně po uplynutí předepsaného počtu provozních hodin, příp. výkonu bez ohledu na skutečný technický stav zařízení – podle předepsaných technologických postupů Výhody:provozní jistota Nevýhody:vysoké náklady na údržbu Použití:u zařízení, které jsou stejnoměrně zatěžovány

61 Systémy údržby podle časových plánů  systém preventivních periodických oprav charakteristické je plánovitost, periodičnost, prevence a normativní základna. Rozhodujícím ukazatelem je cyklus oprav – interval mezi pořízením zařízení a generální opravou.

62 Systém preventivních periodických oprav Principy systému:  opravy se plánují předem v periodách – po určitém počtu odpracovaných hodin  periodičnost oprav je určována na základě délky cyklu oprav pro každý druh výrobního zařízení individuálně  rozsah prací při opravách je normován – vyjádřen pomocí jednotek opravárenské složitosti - JS

63 Systém preventivních periodických oprav Rozdělení oprav:  PP - preventivní prohlídky Nejmenší opravářský výkon. Příprava pro příští opravu. Provádí se po 200 – 2000 provozních hodin – činnost mechanismů, ložisek, vůle v závitových a ozubených převodech, prověrka přesnosti  M – malá oprava odstranění menších nahodilých závad, výměna rychle se opotřebujících součástí

64 Systém preventivních periodických oprav Rozdělení oprav:  S – střední oprava Částečná demontáž zařízení přímo na pracovišti, výměna celků a mechanismů, seřízení přesnosti chodu  GO – generální oprava celková oprava výrobního zařízení, často včetně modernizace

65 Systém preventivních periodických oprav Cykly oprav:  Cyklus A Struktura: 2 opravy střední 6 oprav malých 18 preventivních prohlídek kdea–délka období mezi 2 prohlídkami nebo prohlídkou a opravou b-perioda oprav c-délka cyklu oprav

66 Systém preventivních periodických oprav Cykly oprav:  Cyklus B Struktura: 1 oprava střední 4 opravy malé 12 preventivních prohlídek

67 Systém preventivních periodických oprav Jednotka opravárenské činnosti - JS Pracnost jednotlivých druhů oprav tzv. základního stroje (etalon technické složitosti výrobního zařízení) DruhPracnostv JS výkonuzámečnickástrojní GO3222 S1710 M 6 4 PP 0,5 0,25

68 Systém diferencované proporcionální péče - DIPP Progresivní systém – potřeba maximálních úspor. Využívá diferencovaný přístup k opravárenským výkonům u zařízení podle jeho důležitosti ve výrobním procesu. Podrobně zpracovaná normativní základna

69

70 Systém diferencované proporcionální péče - DIPP Plánování a stanovení údržbářských procesů probíhá na základě uplatňování faktorů:  diferenciace  interaktivnost  proporcionalita  komplexnost  preventivnost  plánovitost Časová náročnost údržbářských procesů a její propočet  zařazení strojů dle skupin důležitosti.

71 Body celkemStupeň pracnosti ZSPÚ (SPÚ) 2 – 6 1 6 – 10 2 10 – 20 3 20 – 35 4 35 – 55 5 55 – 80 6 80 – 115 7 115 – 155 8 155 – 205 9 205 – 26510 265 – 33011 330 – 40012 400 – 48013 480 – 57514 575 – 68015

72 Systém údržby podle skutečného stavu Charakteristické rysy  zařízení se odstavují pouze tehdy, jestliže to jejich zjištěný stav opotřebení vyžaduje  dílčí části se vyměňují jen tehdy, když dosáhly fáze poškození nebo překročily přípustné tolerance dokonalá přístrojová technika z oblasti technické diagnostiky

73 Systém údržby podle skutečného stavu Ekonomicky nejúčinnější ve vlastní opravářské činnosti.

74 Systém údržby podle skutečného stavu Používá  monitoring systém pomocí diagnostické centrály a skupiny přenosných sběračů dat se provádí sledování stavů strojů  predikce údaje zjišťované sledováním výrobních zařízení jsou ukládány do banky dat a poté se prostřednictvím matematických metod předpovídá průběh opotřebení výrobního zařízení  expertní systém systém detekuje situaci na základě souboru dat – vyhlašuje kritické situace a doporučuje zásahy údržby

75 Totálně produktivní údržba TPM – Total Productive Maintenance Cíl údržby – snížit nebo úplně vyloučit ztráty zatěžující provoz a výkon výrobní základny.  prostoje související s poruchami strojů  čas na seřizování a nastavování parametrů  ztráty způsobené přestávkami ve výkonu zařízení, krátkodobé ztráty  ztráty rychlosti výrobních zařízení  kvalitativní důsledky procesních chyb (nejakost)  snížení výkonu ve fázi náběhu výrobních procesů, technologické zkoušky

76 6 velkých ztrát ve využívání strojů a zařízení


Stáhnout ppt "Technická obsluha výroby TOV. Péče o provozuschopnost dlouhodobého majetku."

Podobné prezentace


Reklamy Google