Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická obsluha výroby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická obsluha výroby"— Transkript prezentace:

1 Technická obsluha výroby
TOV

2 Péče o provozuschopnost dlouhodobého majetku

3 Hospodaření s výrobní základnou
Samostatné problémy řízení štíhlé výroby: využívání výrobního zařízení zabezpečení provozuschopnosti výrobních zařízení – obnovovací procesy

4 Efektivní využívání je vyjádřeno faktory:
Míra využití – charakterizuje dostupnost Míra výkonů – charakterizuje výkonnost Míra kvality – charakterizuje jakost produkce

5 Celková efektivnost zařízení
CEZ = míra využití x míra výkonů x míra kvality Při dosažení maxima CEZ se odstraňují ztráty na pracovišti způsobené: - seřízením - poruchami

6 Míra výkonů Počet vyrobených kusů x ideální cyklus[takt]
Doba možného provozu stroje - prostoje

7 Míra kvality Počet vyrobených kusů–(zmetky+vícepráce)
x100 Počet vyrobených kusů

8 CEZ Počet kvalitních produktů x ideální cyklus
Doba možného provozu stroje

9 Ad 2/ Provozuschopnost výrobních zařízení
Obnovovací procesy vědomá činnost postupného či jednorázového odstranění důsledků opotřebení Údržba obnovovací proces – systematické odstraňování důsledků fyzického, příp. ekonomického opotřebení prvků i celého systému zařízení Systémy údržby soubor organizačních, časových, hmotných, finančních a jiných prvků, které dovolují ve vymezených podmínkách provádět údržbářské zásahy

10 Provozuschopnost výrobních zařízení
obnovovací procesy odstranění důsledků opotřebení – provozní udržování, opravování, modernizování, rekonstruování, příp. náhrada opotřebených zařízení za nové

11 Údržba a systém údržby údržba systém údržby
obnovovací proces – systematické odstraňování důsledků fyzického, příp. ekonomického opotřebení jednotlivých prvků i celého výrobního systému systém údržby soubor organizačních, časových, hmotných, finančních a jiných prvků, které dovolují ve vymezených podmínkách provádět údržbářské zásahy tak, aby byla údržba včasná, ekonomická a dostatečně spolehlivá

12 Výrobní systémy Požadavky na výrobní systémy: pružnější s ohledem na
výrobu zboží průběžnou dobu výroby nízké výrobní náklady vysoká produktivita výroby pružnost produktivita

13 Trendy v oblasti výrobních zařízení
miniaturizace výrobních systémů a jejich stavebnicová struktura – bez rozsáhlých materiálových toků a skladů universální multifunkční stroje na opracování materiálových prvků bez zbytečné manipulace spolehlivost výrobních zařízení – i spolehlivost v udržování konstantní jakosti výroby uplatňování rozumné automatizace

14 Udržování provozuschopnosti
Existence hranice ekonomického obsahu obnovy a zabezpečování provozuschopnosti výrobních zařízení

15 Oblasti činnosti provozuschopnosti
Ekonomická oblast Ekonomika provozuschopnosti výrobních zařízení Hmotně technická oblast Péče o výrobní zařízení

16 Cíl údržby Systematické odstraňování důsledků fyzického i ekonomického opotřebení jednotlivých prvků i celého systému zařízení. Zajistit péči o výrobní zařízení na takové úrovni, která dovoluje bezporuchový chod hlavní výroby přitom je co nejefektivnější

17 Okruhy problémů neustálého upřesňování
míra centralizace a decentralizace řídicích prací, tvorba jednotlivých zásad řízení reprodukční politiky, tvorba metodiky řízení rozvíjení normativní základny vazba financování údržby a reprodukce výrobní základny na stávající kritéria: účinnost strojů a zařízení podíl progresivních modernizací vyřazování zastaralých prostředků výrobní základny apod.

18 Okruhy problémů neustálého upřesňování
změny v oblasti hmotné simulace (odměňování v působení na vnitřní rentabilitu) zvyšování či snižování daní, závislosti na ukazatelích efektivnosti a využití výrobního zařízení  změny v odpisové politice hmotného a nehmotného majetku dané zákonem o daních z příjmů

19 Okruhy problémů neustálého upřesňování
účelné formy plánování na úrovni firmy i jednotlivých útvarů, včetně údržbářské činnosti hlavní postavení údržby je mezi oblastí výrobního plánování a disponibilními zdroji výrobní základny provozuschopnost a spolehlivost výrobní základny spolurozhoduje o komplexní reprodukční politice v oblasti výrobní základny

20 Vazby údržby na strategické řízení podniku
Oblast odbytu Oblast výroby MTZ Oblast práce a mzdy Výrobní kapacity Výrobní (vlastní) Náklady Finanční plán mater. normy normy spotř. práce kapacitní normy ceny tarify odpisy Strategický rozvoj Oblast investic Oblast údržby hmotné vazby Opravářská činnost položkové plány oprav grafikony náklady údržby MTZ kapacitní zajištění Neopravářská činnost výroba náhr. dílů výroba PPS zakázky další činnost Rozvoj údržb. provozu provád.údrž. vybav.údrž. dispoziční řešení stav.a ener.požadavky ekonomická oblast

21 Procesy opravářských činností
zajištění potřebných kapacit pro údržbu v únosných nákladech minimalizace prostojů zařízení ve výrobním procesu

22 Vnitřní členění údržby
- udržování - opravy

23 Procesy údržbářské činnosti
instruktáž obsluhujícího personálu denní ošetřování výrobního zařízení udržování výrobního zařízení inspekce a prohlídky diagnostika technického stavu opravy výrobního zařízení modernizace a rekonstrukce

24 Sled činností zajišťující výkon funkce údržby
oblast diagnostiky oblast TPV oblast plánování oprav oblast hmotného zabezpečení oprav oblast pomocných a obslužných činností při zajištění oprav vlastními útvary oblast renovace náhradních dílů oblast realizace oprav oblast kontroly jakosti obnovovacích procesů

25 Plánovací činnost údržby
Minimalizace ztrát z titulu údržby periodičnost rychlost údržby Technické plánování a řízení výrobních procesů pravidelné plány jednorázové šetření

26 Jednorázové šetření Údaje, které se v běžném šetření neevidují.
Běžné + jednorázové šetření soubor otázek

27 Zpracování operativního plánu
Zpracování plánu dle základních pravidel na základě dotazníku. Pravidla pro zpracování plánu respektují: technologie údržbářských činností kapacitu opravářského kolektivu bezpečnostní předpisy

28 Postup zpracování operativního plánu
kontrolní stupně před započetím, v průběhu a po dokončení opravy odkud a jakým způsobem se výrobní zařízení dopraví na místo opravy specifikace činností, které je nutno provést před započetím opravy počet a sled operací v opravářském postupu určit potřebné kooperace prací

29 Postup zpracování operativního plánu
stanovit procesy očisty (odmaštění apod.) určit dostupné pokrokové technologické postupy použité při opravárenských činnostech druhy pomůcek pro opravárenské výkony a kontrolu provedené opravy odborné složení opravárenské čety včetně kvalifikací určit systém řízení opravárenské činnosti a metody pro realizace procesů

30 Funkce ekonomických nástrojů údržby
Funkci plní prvky: technicko-hospodářské normy daňová politika a systémy fondů ceny a kalkulace statistika, účetnictví a rozbory

31 Náklady vznikající při poruše výrobního zařízení
náklady vzniklé ze ztráty produkce náklady na údržbu nutné k obnově funkce výrobního zařízení

32 Oblasti respektované v údržbě
ekonomie rozsahu rozsah údržby vychází ze skutečných požadavků a potřeb uživatelů rozsah a zvyšování objemu prováděných prací se zvyšuje jejich efektivnost sledování vzájemného vztahu fixních a variabilních nákladů na údržbu a optimalizace jejich rozsahu ekonomie pružnosti zabezpečení požadované rychlosti, kvality a cenové úrovně údržby buď universálněji zaměřenou servisní základnou nebo úzce specializovanou službou

33 Oblasti respektované v údržbě
ekonomie času a nákladů včasné opravárenské výkony, které vyžadují operativní sledování stavu výrobních zařízení sledování vývoje poptávky a nabídky v oblasti údržby sledování optimální životnosti zařízení vývoj struktury nákladů na údržbu sledování a pružné využívání ekon. nástrojů, ovlivňující vývoj cen výrobních zařízení

34 Organizační struktura údržbářských procesů
Činitelé ovlivňující organizační formu: počet samostatných výrobních podniků a jejich velikost územní rozložení jednotek počet instalovaných strojů, technická struktura technická složitost zařízení a jejich náročnost na přípravu opravárenských výkonů

35 Organizační struktura údržbářských procesů
Činitelé ovlivňující organizační formu: stav standardizace v údržbě forma operativního řízení opravárenské činnosti informační systémy pro opravárenskou činnost

36 Hlavní nositelé odpovědnosti
uživatel zodpovědnost za inventární stav zařízení správné používání – provozní a bezpečnostní předpisy předepsaný způsob denního udržování ekonomické využívání a vytížení zařízení

37 Hlavní nositelé odpovědnosti
útvar péče o výrobní zařízení převzetí výrobního zařízení a včasné uvedení do provozu, likvidace po době životnosti evidence a řádná archivace příslušné dokumentace průběžný dozor nad technickým stavem preventivní a hospodárný výkon údržby a oprav vedení dat pro financování oprav, odpisy, apod.

38 Hlavní nositelé odpovědnosti
technický úsek stav výrobního zařízení z hlediska technické úrovně, produkční úrovně, progresivní zavádění nových technologií do opravárenských metod technická úroveň nových výrobních zařízení

39 Informační systém pro řízení údržby
evidence hmotného investičního materiálu technické plánování údržby strojů a zařízení sledování a vyhodnocování průběhu údržbářských činností řízení zásob pro opravárenskou činnost diagnostické systémy predikční modely poruchových stavů výrobních systémů IS vedou k: zrychlení a zkvalitnění plánovacích a řídicích činností redukce manuální administrativní práce redukce neplánovaných prostojů odstranění nadbytečných zásob pro opravárenskou činnost zkvalitnění výrobního procesu maximální provozuschopností strojů a zařízení

40 Formy zabezpečení opravárenských služeb
údržba ve vlastní režii podnik si vytváří opravárenskou základnu a u rozhodujících zařízení sám zabezpečuje jeho provozuschopnost dodavatelský způsob podnik zadává své požadavky dodavatelským organizacím

41 Zabezpečení opravárenských služeb
Faktory, které rozhodují o formě služeb schopnost uživatele si provést menší opravy sám odhadovaná ztráta zisku v případě poruchy cena servisního kontraktu důsledky možné ztráty v případě poruchy zařízení

42 Hodnocení účinnosti údržbářských procesů
Kritéria ekon. efektivnosti údržby: zvýšení produktivity práce ve výrobě snižování nákladů zvýšená spolehlivost zařízení

43 Hodnocení účinnosti údržbářských procesů
Naturální ukazatelé účinnosti údržby: vzrůst či pokles celkového objemu nebo pracnosti oprav vzrůst či pokles nákladů na stejnorodé opravy pohyb počtu pracovníků v údržbě výše zásob náhradních dílů pro údržbu průběžné doby provádění údržbářských zásahů

44 Hodnocení účinnosti údržbářských procesů
Optimální výše nákladů na údržbu hledání takové varianty, při které s ohledem na ztráty z prostojů, bude vliv údržby na úroveň výrobního procesu co největší náklady na údržbu ztráty z prostojů zařízení

45 Okruhy hodnocení údržby
Hodnocení nákladů na opravy u individuálních zařízení Metody sledování komplexního působení vybraných činitelů na souhrnnou účinnost oprav

46 Rozhodování o efektivnosti oprav ve srovnání s pořízením nového stroje
Provedení generální opravy není výhodné kde Nt - roční náklady z činnosti zařízení Nto - roční náklady z činnosti zařízení po generální opravě Roční náklady z činnosti zařízení kde I - pořizovací ceny zařízení T - doba životnosti zařízení daná výrobcem

47 Rozhodování o efektivnosti oprav ve srovnání s pořízením nového stroje
Roční náklady z činnosti zařízení po generální opravě kde I - pořizovací ceny zařízení Igo - náklady na generální opravu T - doba životnosti zařízení daná výrobcem Tgo - přírůstek doby využití zařízení po generální opravě

48 Index účinnosti Vychází z předpokladu, že vedoucí údržby je odpovědný za: celkové náklady ztrátové časy zařízení případné zmetky zaviněné nekvalitní údržbou kde Nr - měrné náklady na údržbu = náklady na údržbu / hodnota HIM x 100 P - prostoje z titulu údržby v % z plán.fondu produkčních hodin zařízení Z - procento zmetků zaviněných údržbou z celk.objemu dobrých výrobků Index stoupá – hospodárné vynakládaní nákladů na údržbu – zvyšování její účinnosti

49 Křivka ukazatelů údržby
Grafická metoda sledování účinnosti údržby efektivita plánování procento skutečných hodin v poměru k předpokládaným hodinám zásoba údržbářských prací množství termínovaných prací připravených k provádění, vyjádřené v týdnech předpokládané pracnosti

50 Křivka ukazatelů údržby
přesčasové hodiny % z celkových pracovních hodin údržby. Praktická hodnota údržby je cca 5% prostoje % z hodin činnosti zařízení, které byly ztraceny z důvodu poruch, za které je zodpovědná údržba. Optimum 3% ztrát. odchylky rozpočtu % poměru skutečných nákladů, které jsou pod nebo nad rozpočtovými náklady

51 Křivka ukazatelů údržby
pracovní výkon % plnění norem. Optimum výkonu je 100% v normálním pracovním dnu. 115 – 120% tam, kde se používá pobídkových mezd. náklady na údržbu podíl nákladů údržby ne jednotku vyráběné produkce v %. Optimum 8%. správní náklady údržby % z celkových nákladů údržby. Nepřímé náklady údržby, dozoru, technologie, administrativy, sklad. personálu, apod. Optimum 10%.

52 Křivka ukazatelů údržby

53 Rozhodování v oblasti údržby či výměny zařízení
nechat – modernizovat - vyměnit srovnání ročních úspor plynoucích ze změny a nákladů na změnu

54 Údržbářské systémy Soubor prvků, které mají charakter organizačních, hmotných, finančních a jiných dat, které umožňují ve vymezených podmínkách provádět obnovovací procesy tak, aby údržba byla včasná ekonomická spolehlivá

55 Pravidla pro tvorbu údržbářských systémů
určit vhodné druhy opravárenských prací podle charakteru používaného zařízení a podmínek provozu stanovit potřebnou periodicitu opravárenských prací stanovit nutný objem prací na základě norem pracnosti údržbářských výkonů, objemu materiálových nákladů, minimalizace prostojů výrobního zařízení používat moderní metody organizace oprav

56 Pravidla pro tvorbu údržbářských systémů
vytvořit vhodný systém stimulace na výsledcích údržby zajistit vhodnou organizaci materiálového zabezpečení údržby zabezpečit jakost prováděných údržbářských výkonů umožnit optimální informovanost a včasné reakce na změněné podmínky vytvořit systém plánování provozně údržbářských prací s možností integrace do návazných částí podnikových činností

57 Parametry pro výběr a zavádění opravářského systému
určení vhodných druhů opravářských prací podle charakteru výrobního zařízení a podmínek provozu stanovit předběžný objem pracnosti oprav na základě norem pracnosti údržbářských zásahů objemu materiálových nákladů minimalizace prostojů zařízení v opravě zavedení pokrokových metod organizace oprav vyřešení materiálového zabezpečení opravářské činnosti využití IT pro vazby na systém řízení výr.procesů včetně optimální informovanosti o technickém stavu výrobního zařízení

58 Systémy údržby podle časových plánů podle skutečného stavu
systém po prohlídce systém standardních periodických oprav systém preventivních periodických oprav systém diferencované proporcionální péče podle skutečného stavu

59 Systémy údržby podle časových plánů
systém po prohlídce periodické prohlídky stavu výr. zařízení – přehled o opotřebení. Na jejich podkladě se stanovuje obsah a rozsah opravy a časový interval provedení. Výhody: pružnost, snadnost zavedení Nevýhody: provozní jistota Použití: stavební část HIM

60 Systémy údržby podle časových plánů
systém standardních periodických oprav opravy se provádí povinně po uplynutí předepsaného počtu provozních hodin, příp. výkonu bez ohledu na skutečný technický stav zařízení – podle předepsaných technologických postupů Výhody: provozní jistota Nevýhody: vysoké náklady na údržbu Použití: u zařízení, které jsou stejnoměrně zatěžovány

61 Systémy údržby podle časových plánů
systém preventivních periodických oprav charakteristické je plánovitost, periodičnost, prevence a normativní základna. Rozhodujícím ukazatelem je cyklus oprav – interval mezi pořízením zařízení a generální opravou.

62 Systém preventivních periodických oprav
Principy systému: opravy se plánují předem v periodách – po určitém počtu odpracovaných hodin periodičnost oprav je určována na základě délky cyklu oprav pro každý druh výrobního zařízení individuálně rozsah prací při opravách je normován – vyjádřen pomocí jednotek opravárenské složitosti - JS

63 Systém preventivních periodických oprav
Rozdělení oprav: PP - preventivní prohlídky Nejmenší opravářský výkon. Příprava pro příští opravu. Provádí se po 200 – 2000 provozních hodin – činnost mechanismů, ložisek, vůle v závitových a ozubených převodech, prověrka přesnosti M – malá oprava odstranění menších nahodilých závad, výměna rychle se opotřebujících součástí

64 Systém preventivních periodických oprav
Rozdělení oprav: S – střední oprava Částečná demontáž zařízení přímo na pracovišti, výměna celků a mechanismů, seřízení přesnosti chodu GO – generální oprava celková oprava výrobního zařízení, často včetně modernizace

65 Systém preventivních periodických oprav
Cykly oprav: Cyklus A Struktura: 2 opravy střední 6 oprav malých 18 preventivních prohlídek Obráběcí stroje na kov a dřevo, mechanické a hydraulické lisy a přesné zařízení kde a – délka období mezi 2 prohlídkami nebo prohlídkou a opravou b - perioda oprav c - délka cyklu oprav

66 Systém preventivních periodických oprav
Cykly oprav: Cyklus B Struktura: 1 oprava střední 4 opravy malé 12 preventivních prohlídek zařízení sléváren a kováren, dopravní zařízení

67 Systém preventivních periodických oprav
Jednotka opravárenské činnosti - JS Pracnost jednotlivých druhů oprav tzv. základního stroje (etalon technické složitosti výrobního zařízení) Druh Pracnost v JS výkonu zámečnická strojní GO 32 22 S 17 10 M 6 4 PP 0,5 0,25 zařízení sléváren a kováren, dopravní zařízení

68 Systém diferencované proporcionální péče - DIPP
Progresivní systém – potřeba maximálních úspor. Využívá diferencovaný přístup k opravárenským výkonům u zařízení podle jeho důležitosti ve výrobním procesu. Podrobně zpracovaná normativní základna

69

70 Systém diferencované proporcionální péče - DIPP
Plánování a stanovení údržbářských procesů probíhá na základě uplatňování faktorů: diferenciace interaktivnost proporcionalita komplexnost preventivnost plánovitost Časová náročnost údržbářských procesů a její propočet  zařazení strojů dle skupin důležitosti.

71 Stupeň pracnosti ZSPÚ (SPÚ)
Body celkem Stupeň pracnosti ZSPÚ (SPÚ) 2 – 6 1 6 – 10 2 10 – 20 3 20 – 35 4 35 – 55 5 55 – 80 6 80 – 115 7 115 – 155 8 155 – 205 9 205 – 265 10 265 – 330 11 330 – 400 12 400 – 480 13 480 – 575 14 575 – 680 15

72 Systém údržby podle skutečného stavu
Charakteristické rysy zařízení se odstavují pouze tehdy, jestliže to jejich zjištěný stav opotřebení vyžaduje dílčí části se vyměňují jen tehdy, když dosáhly fáze poškození nebo překročily přípustné tolerance dokonalá přístrojová technika z oblasti technické diagnostiky

73 Systém údržby podle skutečného stavu
Ekonomicky nejúčinnější ve vlastní opravářské činnosti.

74 Systém údržby podle skutečného stavu
Používá monitoring systém pomocí diagnostické centrály a skupiny přenosných sběračů dat se provádí sledování stavů strojů predikce údaje zjišťované sledováním výrobních zařízení jsou ukládány do banky dat a poté se prostřednictvím matematických metod předpovídá průběh opotřebení výrobního zařízení expertní systém systém detekuje situaci na základě souboru dat – vyhlašuje kritické situace a doporučuje zásahy údržby

75 Totálně produktivní údržba TPM – Total Productive Maintenance
Cíl údržby – snížit nebo úplně vyloučit ztráty zatěžující provoz a výkon výrobní základny. prostoje související s poruchami strojů čas na seřizování a nastavování parametrů ztráty způsobené přestávkami ve výkonu zařízení, krátkodobé ztráty ztráty rychlosti výrobních zařízení kvalitativní důsledky procesních chyb (nejakost) snížení výkonu ve fázi náběhu výrobních procesů, technologické zkoušky

76 6 velkých ztrát ve využívání strojů a zařízení


Stáhnout ppt "Technická obsluha výroby"

Podobné prezentace


Reklamy Google