Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 19. května 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 19. května 2014."— Transkript prezentace:

1 1 Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 19. května 2014

2 2 Agendy v oblasti veřejné dopravy: 1)Legislativa 2)Financování 3)Koncepce 4)(Pláč a skřípění zubů) Osnova

3 3 a) silniční doprava Trojnovela zákona o silniční dopravě (č. 102/2013 Sb., účinnost od 1. května 2013) • práva cestujících v autobusové dopravě – implementace nařízení EP a Rady (ES) č. 181/2011 - vymezení subjektů povinností, stanovení sankcí za nesplnění ukládaných povinností a určení orgánů příslušných k jejich projednání • taxislužba – provázání taxislužby a smluvní dopravy – vozidla s obsaditelností nejvýše 9 osob včetně řidiče, zvláštní odpovědnost řidičů taxislužby • pracovní doba samostatně výdělečně činných řidičů – forma transpozice směrnice (ES) č. 2002/15 1) Legislativa

4 4 a) silniční doprava Novela vyhlášky č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech • jednotná podoba jízdních řádů • platnost do konce platnosti licence nebo do některého z vyhlášených termínů změn jízdního řádu • pravidla pro autobusy na zavolání • uveřejňování souhrnných a společných jízdních řádů Novela vyhlášky je připravena k podpisu, řeší se další nastavení CIS JŘ. → nelze předpokládat plnou účinnost pro jízdní řády 2014/1015 1) Legislativa

5 5 b) drážní doprava Novela zákona o dráhách - transpozice směrnice EP a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, např. stanovení rámce poplatků za použití dopravní cesty, zřízení nezávislého regulátora, přístup k zařízení služeb. – termín předložení vládě ČR v září 2014, – účinnost k 16. červnu 2015 Rok 2015 – předpoklad zahájení prací na novele přepravního řádu (vyhláška č. 175/2000 Sb.) – změny v občanském právu, technologický vývoj u odbavovacích systémů. 1) Legislativa

6 6 c) evropské právo Projednávání 4. železničního balíčku v rámci orgánů EU Návrh novely směrnice 2012/34/EU • institucionální oddělení správy železniční infrastruktury a poskytování dopravních služeb, kde však již existuje holding, postačí striktní záruky ochrany nezávislosti provozovatele infrastruktury → ČR s návrhem dvojího uspořádáním nesouhlasí, v EU měla by měla platit stejná pravidla. • otevření trh vnitrostátní osobní železniční dopravy s možností omezit přístup na železniční infrastrukturu v případě ohrožení hospodářské vyváženosti smluv o veřejných službách – v ČR již tento segment liberalizován. 1) Legislativa

7 7 c) evropské právo Projednávání 4. železničního balíčku v rámci orgánů EU Návrh novely nařízení (ES) č. 1370/2007 • zavedení povinných nabídkových řízení i v oblasti železniční dopravy od prosince 2019, stávající smlouvy by měly skončit do roku 2022 – pro ČR termíny nepřijatelné, na železnici by měly být výjimky pro přímé zadání (tratě procházející modernizací, přeshraniční spoje). • zúžení okruhu možných závazků veřejné služby na oblast městské aglomerace nebo venkovské oblasti – pro ČR nepřijatelné, objednává se část služeb na celostátní úrovni, což je s ohledem na geografické podmínky adekvátní. 1) Legislativa

8 8 a) regionální veřejné služby Doposud je finanční rámec stanoven prostřednictvím usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne 31.8.2009. Prostřednictvím státního rozpočtu poskytnout krajům v roce 2010 dotace v souhrnné výši 2,649 mld. Kč na úhradu kompenzací ve veřejné železniční osobní dopravě. V devíti následujících letech (2011-2019) dotace navyšovat o odpovídající přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období. •rok 2011 - bez inflačního navýšení •rok 2012 - snížení úrovně kompenzace o 50 mil. Kč •rok 2013 - bez inflačního navýšení •rok 2014 – navýšení o 87 mil Kč (meziroční inflace cca 3,3 %) 2) Financování

9 9 a) regionální veřejné služby Rok 2013 (usnesení 1132/2009) Rok 2014 (navýšení o 87 mil. Kč) Rok 2015 (usnesení 1132/2009) Jihočeský kraj176 372 000182 163 047176 372 000 Jihomoravský kraj268 698 000277 520 505268 698 000 Karlovarský kraj72 287 00074 660 49172 287 000 Hl. m. Praha205 601 000212 351 760205 601 000 Kraj Vysočina123 097 000127 138 801123 097 000 Královéhradecký kraj254 603 000262 962 706254 603 000 Liberecký kraj89 623 00092 565 70689 623 000 Moravskoslezský kraj198 587 000205 107 461198 587 000 Olomoucký kraj208 570 000215 418 245208 570 000 Pardubický kraj135 389 000139 834 400135 389 000 Plzeňský kraj135 172 000139 610 275135 172 000 Středočeský kraj473 336 000488 877 646473 336 000 Ústecký kraj217 458 000224 598 076217 458 000 Zlínský kraj90 877 00093 860 88190 877 000 Celkem (Kč)2 649 670 0002 736 670 0002 649 670 000 2) Financování

10 10 b) dálkové a nadregionální veřejné služby Dálková a nadregionální železniční doprava – rok 2014 Finanční rozsah – oproti předcházejícím období poskytnuto inflační navýšení (do roku 2013 rozpočtové rámce vždy bez zohlednění inflace). Dodatek smlouvy pro období platnosti jízdního řádu 2013/2014 předběžně dojednán, avšak ještě není podepsán. Finanční rámec + vývojové trendy v nákladové položce železniční dopravy → zachován stávající rozsah dálkové dopravy, žádné redukce nejsou pro období platnosti stávajícího jízdního řádu plánovány. → zásadní dopady do provázanosti s regionální dopravou. 2) Financování

11 11 b) dálkové a nadregionální veřejné služby Dálková a nadregionální železniční doprava – rok 2015 Finanční rozsah – předběžně jako loni částka 4,073 mld. Kč (bez inflačního navýšení) → bude značně složitější najít řešení rozsahu dopravy z hlediska finančních možností MD a požadavků ČD. Negativní vlivy - inflační navýšení za předchozí rok - nové smlouvy na linkách Pardubice – Liberec a Plzeň – Most - nárůst odpisů (jednotky RailJet) - požadavek ČD na vyšší přiměřený zisk → při nastavení loňské výše kompenzace by hrozilo, že MD bude nuceno přistoupit k redukci objednaného dopravního výkonu. 2) Financování

12 12 a) koncepce veřejné dopravy Dopravní politika České republiky pro období let 2014 až 2020 – „další směřování systému veřejné dopravy včetně výběru varianty organizace systému bude stanovena v dokumentu Koncepce veřejné dopravy, která navrhne novou strukturu organizace veřejné dopravy, potřebné legislativní úpravy a návrh financování systému“. Termín – do 31. prosince 2014, MD ve spolupráci se samosprávou. Postup: -zpracování diskusního dokumentu (tzv. zelené knihy), zabývající se jednotlivými problematickými oblastmi -debata zúčastněných subjektů (květen - červen 2014) - zpracování a projednání tzv. bílého dokumentu, tj. oficiální strategie MD v oblasti veřejné dopravy 3) Koncepce

13 13 b) nabídková řízení v dálkové do pravě Nabídková řízení v oblasti železniční dopravy jsou fakultativní. MD - postup podle vládou schváleného harmonogramu otevírání trhu veřejných služeb v dálkové železniční dopravě (usnesení vlády č. 423 z 8. června 2011). Soutěže nejsou samoúčelným cílem, pouze prostředkem na zvýšení kvality veřejné dopravy a zvýšení transparence při vynakládání veřejných prostředků (otázka určování čistého finančního dopadu v případě přímého zadání). Další nabídková řízení – do 31. srpna 2014 materiál pro jednání vlády ČR – v mezidobí proběhne meziresortní připomínkové řízení. 3) Koncepce

14 14 Děkuji za pozornost JUDr. Ondřej Michalčík ředitel odboru veřejné dopravy Ministerstvo dopravy ČR www.mdcr.cz


Stáhnout ppt "1 Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 19. května 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google