Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XVIII. seminář Integrované dopravní systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XVIII. seminář Integrované dopravní systémy"— Transkript prezentace:

1 XVIII. seminář Integrované dopravní systémy
Legislativa v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících a aktuální problémy Ondřej Michalčík František Vichta XVIII. seminář Integrované dopravní systémy Lázně Bohdaneč, 17. května 2011

2 Právní úprava Tři časová období : do 3. prosince 2009
- nařízení Rady (EHS) č. 1191/1969 zákony o silniční dopravě (§ 19 a násl.) a o dráhách (§ 39 a násl.), včetně prováděcích předpisů (č. 493/2004 Sb. a 241/2005 Sb.) Od 3. prosince 2009 do účinnosti zákona o veřejných službách - nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007 - částečně zákony o silniční dopravě a o dráhách Od účinnosti zákona o veřejných službách nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007 zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, včetně nových prováděcích přepisů (č /2010 Sb., 63/2011 Sb.) zákony o silniční dopravě (bez § 19 a násl.) a o dráhách (bez § 39 a násl.), bez prováděcích právních předpisů

3 Zveřejnění zpráv o závazcích veřejné služby
Článek 7 odst. 1 - Každý orgán jednou za rok zveřejní souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, o vybraných provozovatelích veřejných služeb a o platbách kompenzací a výlučných právech – ve členění na autobusovou a drážní dopravu. Článek 7 odst. 3 - V případě přímého uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě po železnici podle čl. 5 odst. 6 zveřejní orgán do jednoho roku od uzavření smlouvy taxativně stanovené informace o smlouvě (na žádost kterékoli zúčastněné strany třeba předložit důvody rozhodnutí o přímém uzavření smlouvy).

4 Transparentnost uzavření smlouvy
Oznamovací povinnost v Úředním věstníku EU: nejpozději jeden rok před zahájením nabídkového řízení nebo jeden rok před přímým uzavřením smlouvy: a) název a adresa příslušného orgánu; b) typ plánovaných smluv; c) služby a oblasti, na něž se možné smlouvy vztahují Výjimky: poskytování méně než kilometrů ročně vznik mimořádné situace dle čl. 5 odst. 5

5 Zákon o veřejných službách
č. 194/2010 Sb., účinnost od Základní oblasti: vymezení dopravní obslužnosti stanovení příslušných orgánů zakotvení dopravního plánování a podpora IDS nastavení způsobu výběru dopravce v nabídkovém řízení upřesnění podmínek přímého zadání veřejné služby stanovení minimálních standardů kvality a bezpečnosti uřčení orgánů dozoru, kontroly a dohledu způsob výpočtu kompenzace posouzení finančního zajištění dopravní obslužnosti ochrana investic do vozidel

6 Zákon o veřejných službách
nastavení způsobu výběru dopravce v nabídkovém řízení ( § 10 až 17 zákona) pro nabídková řízení jsou nastavena konkrétní procesní pravidla, podkladem pro tvorbu byl koncesní zákon (č. 139/2006 Sb.) Problém – odlišení veřejných zakázek a koncesí na služby Článek 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1370/2007 – veřejné zakázky se zadávají v souladu s postupy dle směrnic 2004/17/ES nebo 2004/18/ES a nepoužijí se možnosti přímého zadání dle nařízení, pokud tyto smlouvy nemají podobu koncesí na služby. snaha jednoznačně odlišit zakázky od koncesí (§ 20) – poskytnutá kompenzace nesmí vyloučit obchodní riziko dopravce spojené s výši tržeb z jízdného. Pokud není uvedená podmínka splněna, jedná se o veřejnou zakázku a při výběru dopravce se nepostupuje podle zákona o veřejných službách, ale podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (nelze uplatnit možnosti přímého zadání dle nařízení (ES) č. 1370/2007).

7 Zákon o veřejných službách
nastavení způsobu výběru dopravce v nabídkovém řízení ( § 10 až 17 zákona) Postup podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Připravovaná novela zákona – podstatné změny: § 16a – vymezení významné veřejné zakázky (stát nad 300 mil. Kč, kraj nad 200 mil. Kč, obec nad 20 až nad 100 mil. Kč) – dle § 39 odst. 4 se u těchto zakázek o polovinu prodloužují lhůty pro podání nabídek. § 49 odst. 2 - zkrácení lhůt na odeslání dodatečných informací k zadávacím podmínkám z pěti na tři pracovní dny. § 71 odst. 6 - zadavatel neprovádí otevírání obálek,obdrží-li ve lhůtě pro podání nabídek méně než 3 nabídky, pokud neprovede předchozí oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o omezeném relevantním trhu v dané oblasti podle § 156 odst. 2.

8 Zásadní připomínky, problematické otázky
Ad f) dvě skupiny standardů: Standard propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících (§ 7 odst. 2 zákona) – u elektronických systémů, které začnou být provozovány 1 rok po dni nabytí účinnosti zákona. Na návrhu spolupracovalo Sdružení pro dopravní telematiku → nařízení vlády č. 295/2010 Sb., účinnost od Standardy kvality a bezpečnosti ve vztahu k vozidlům veřejné dopravy (§ 8 odst. 2 a příloha zákona) informační zařízení pro cestující přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace technické parametry vozidel → nařízení vlády č. 63/2011 Sb., účinnost od

9 Zásadní připomínky, problematické otázky
Ad f) podrobnosti ke standardům týkajících se vozidel: Vymezení vozidel umožňujících přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně osob na vozíku v linkové dopravě zajišťované krajem nebo obcí v případě dopravy do km ročně - přístupnost minimálně 1 z každých 10 vozidel zapsaných do registru po nabytí účinnosti zákona (u smluv uzavřených po z každých 6 vozidel). v linkové dopravě zajišťované obcí v případě dopravy nad km ročně přístupnost nejméně poloviny vozidel zapsaných do registru po nabytí účinnosti zákona. na dráze celostátní a regionální – ve vlaku přístupné minimálně 1 drážní vozidlo, nevztahuje se na vlaky obsahující minimálně polovinu drážních vozidel uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti nařízení. na dráze tramvajové, trolejbusové a speciální – přístupnost všech vozidel, nevztahuje na vozidla uvedená do provozu přede dnem nabytí účinnosti nařízení.

10 Zásadní připomínky, problematické otázky
Ad f) podrobnosti ke standardům týkajících se vozidel: Vymezení průměrného stáří vozidel veřejné linkové dopravy průměrné stáří nesmí přesahovat devět let. Rozhodným datem je datum prvního zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel. po přechodnou umožněno průměrné stáří do desíti let → do 31. prosince 2012 u smluv uzavřených krajem → do 31. prosince 2014 u smluv uzavřených obcí

11 Zákon o veřejných službách
způsob výpočtu kompenzace – § 23 zákona Před uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravce předloží objednateli finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout ze smlouvy – objednatel zjistí, zda navrhovaná kompenzace není nadměrná. Vymezení nákladů, výnosů a provozních aktiv, které mohou být využity pro sestavení finančního modelu, určuje prováděcí právní předpis – vyhláška č. 296/2010 Sb., účinnost od V oblasti přímého zadání se jedná o doplnění úpravy v nařízení (ES) č. 1370/2007 (viz. článek 4 odst. 1 a příloha) - kompenzace nesmí překročit částku rovnající se čistému finančnímu dopadu na náklady a příjmy, který nastal při plnění závazků veřejné služby. „Přiměřený zisk“ - míra návratnosti kapitálu, která je běžná v odvětví v daném členském státě a která zohledňuje rizika pro dopravce z plnění smlouvy.

12 Zásadní připomínky, problematické otázky
Ad h) prováděcí předpis ke kompenzacím (č. 296/2010 Sb.) Určen pro uzavření smluv na základě přímého zadání, u nabídkových řízení se využije pouze předložení finančního modelu, pokud dokumentace nabídkového řízení nestanoví jinak. Nastavení výchozího finančního modelu (dosud předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty). Stanovení čistého příjmu - součet kompenzace a výnosů ponížený o náklady, který je vypočten prostřednictvím výchozího finančního modelu. Určení položek, které lze zahrnout do nákladů a do výnosů. Vymezení provozních aktiv - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který je v majetku dopravce a je nezbytně nutný k zajištění plnění závazku ze smlouvy. Zakotvení maximální dovolené míry výnosu na kapitál ve výši 7,5 % (nastaveno na základě výpočtu dle metody WACC). Určení nadměrné kompenzace - zda podíl čistého příjmu k provozním aktivům nepřesahuje maximální dovolenou míru výnosu na kapitál.

13 Zásadní připomínky, problematické otázky
Ad h) prováděcí předpis ke kompenzacím (č. 296/2010 Sb.) Stanovení nákladů (§ 4) náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, které jsou nutné k plnění závazku ze smlouvy, s výjimkou odpisů podle zákona o daních z příjmů, místo kterých jsou uplatněny náklady ve výši účetních odpisů podle zákona o účetnictví, zůstatkové ceny prodaného a likvidovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nákladů vynaložených na propagaci jinou než vlastních služeb provozovaných na základě smlouvy ve svých prostorách nebo vozidlech, v částce převyšující příjmy plynoucí z této činnosti a darů, náklady na provozní zálohu dopravních prostředků ve výši 15 % z vozového parku nutného k zajištění výkonů závazku ze smlouvy, náklady na přístavné, odstavné a přejezdové jízdy vyvolané plněním závazku, splátky spojené s nájmem zboží spojeným s právem následné koupě (dále jen „leasing“), splátky leasingové společnosti za zpětný leasing, opravné položky a odpis nedobytných pohledávek vzniklých při zajištění výkonů závazku, škody nezpůsobené dopravcem a nekryté pojistným plněním, náklady na propagaci vlastních služeb, provozovaných na základě smlouvy, a odměny členů statutárních orgánů dopravce; pro každého z nich maximálně do výše šestinásobku průměrné měsíční mzdy → Body b) až i) a propagace vlastních služeb – platí smluvní volnost - mohou být zahrnuty v jiném rozsahu nebo vůbec (u písmene i ve zmenšeném rozsahu)

14 Zásadní připomínky, problematické otázky
Ad h) prováděcí předpis ke kompenzacím (č. 296/2010 Sb.) Stanovení výnosů (§ 5) tržby z jízdného, tržby za další služby, které jsou předmětem závazku ze smlouvy, tržby z přepravy zavazadel, přirážky za nedodržování přepravního řádu, jiné výnosy uskutečněné v souvislosti s poskytováním výkonů dopravce na základě smlouvy o veřejných službách s výjimkou výnosu z prodeje dlouhodobého majetku. výnos z prodeje majetku při zpětném leasingu, pokud smlouva nestanoví jinak

15 Aktuální otázky ve veřejné dopravě
Usnesení vlády ČR č z stanovilo účast státu na financování dálkové a regionální železniční dopravy pro období let a přislíbilo: Stabilizovat rámec regionální drážní veřejné dopravy a prostřednictvím státního rozpočtu poskytnout krajům dotace v souhrnné výši 2,649 mld. Kč v roce 2010 na úhradu kompenzací hrazených kraji na zajištění dopravní obslužnosti ve veřejné železniční osobní dopravě V devíti následujících letech ( ) poskytnout krajům dotace dle bodu 1, s postupným navýšením odpovídajícím přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období.

16 Aktuální otázky ve veřejné dopravě
Usnesení vlády ČR č z stanovilo účast státu na financování dálkové a regionální železniční dopravy pro období let , avšak: pro rok 2011 nebyly dotace navýšeny o odpovídající přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období. usnesením vlády ČR č. 316 ze dne bylo schváleno vázání výdajů státního rozpočtu na zajištění regionální železniční obslužnosti – riziko požadavku na zahájení řízení o odnětí dotací dle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. → probíhají jednání s Asociací krajů ČR

17 Aktuální otázky ve veřejné dopravě
Koncepční materiály MD – rok 2011: Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb v oblasti dálkové železniční osobní dopravy Plán dopravní obslužnosti území dálkovou dopravou

18 Aktuální otázky ve veřejné dopravě
Ad1) Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb v dálkové železniční dopravě a) plnění programového prohlášení vlády ze dne 4.srpna 2010, které ukládá, že „veškeré služby železniční hromadné osobní přepravy budou podléhat transparentním výběrovým řízením; za tímto účelem vláda připraví podmínky pro otevření trhu v železniční dopravě“. b) plnění usnesení vlády č. 908 ze dne 14.prosince 2010, které stanovuje termín předložení materiálu, stanovujícího harmonogram otevření trhu dálkové železniční dopravy do

19 Aktuální otázky ve veřejné dopravě
Ad1) Pracovní skupina k otevírání trhu veřejných s služeb v dálkové železniční dopravě (za účasti zástupců MD, AKČR, odborové svazy ČMKOS a ASO, ČD+další železniční dopravci, SŽDC): návrh kritérií pro výběr provozních celků návrh harmonogramu otevírání trhu V současném stavu je materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, obsahuje následující základní části: důvody pro otevření trhu veřejných služeb dálkové železniční dopravy finanční rámec pro dálkovou dopravu základní principy vymezení objednávky

20 Aktuální otázky ve veřejné dopravě
Ad1) Hlavní kritéria výběru provozních celků: stabilizovaná dopravní infrastruktura provozní a prostorová ucelenost souboru úsilí o ucelenost trakce optimální velikost provozního souboru (1,5-5 mil. vlkm /ročně) dopad do ekonomiky ostatních veřejných služeb provázanost s ostatními veř. službami v regionu mezinárodní dohody u přeshraničních linek ucelenost přepravní poptávky technické specifikace vozidel Důležité je dořešení problematiky řízení provozu.

21 Aktuální otázky ve veřejné dopravě
Ad 1) Dne 26. října 2010 provedena v úředním věstníku EU předběžná notifikace u dvou prvních provozních souborů: -- Moravskoslezské motorové relace -- Severozápadní Čechy (Praha-Ústí n/L-Děčín/Cheb)

22 Aktuální otázky ve veřejné dopravě
Ad 2) § 5 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách: Cílem dopravního plánování: vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování DO Minimální plánovací horizont: 5 let Minimální obsah: popis zajišťovaných veřejných služeb (MD: princip ITJŘ) předpokládaný rozsah kompenzace časový harmonogram uzavírání smluv o veř. službách příp. harmonogram a způsob integrace Zveřejnění: způsob umožňující dálkový přístup

23 Děkujeme za pozornost Ondřej Michalčík František Vichta
odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "XVIII. seminář Integrované dopravní systémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google