Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tyto materiály byly vytvořeny s podporou EU. Názory zde prezentované jsou plně v zodpovědnosti realizátorů projektu a nelze je v žádném případě považovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tyto materiály byly vytvořeny s podporou EU. Názory zde prezentované jsou plně v zodpovědnosti realizátorů projektu a nelze je v žádném případě považovat."— Transkript prezentace:

1 Tyto materiály byly vytvořeny s podporou EU. Názory zde prezentované jsou plně v zodpovědnosti realizátorů projektu a nelze je v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Klíčové aktivity projektu: Sebehodnotící a evaluační procesy Josef Veselka a Jindra Koldinská JOB o.s.

2 Aktualizace 1. verze metodiky Řízeného sebehodnotícího procesu s následnou konzultací  aktualizovaná verze metodiky  termín dokončení metodiky – duben 2006  metodika jako nástroj pro Řízené sebehodnotící procesy s následnou konzultací v rámci Královéhradeckého kraje

3 Realizace řízených sebehodnotících procesů s následnou konzultací – květen – říjen 2006  jedna z klíčových aktivit projektu  realizace v 81 zařízeních sociálních služeb  Jedná se o tyto typy služeb na území Královéhradeckého kraje:  Pečovatelské služby  Stacionáře pro osoby se zdravotním postižením  Azylové domy  Domy na půl cesty  Poradenské služby

4 Tyto materiály byly vytvořeny s podporou EU. Názory zde prezentované jsou plně v zodpovědnosti realizátorů projektu a nelze je v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. Řízený sebehodnotící proces s následnou konzultací

5 © JOB 2006 5 Řízený sebehodnotící proces s následnou konzultací – co to je? Proč řízený ?  Proces má vždy svého zadavatele a řídí se schválenou metodikou  Zadavatel procesu – Královéhradecký kraj  Metodika zpracována týmem odborníků Královéhradeckého kraje  Řízený proces zajišťuje jednotný postup při realizaci procesů v jednotlivých zařízeních

6 Řízený sebehodnotící proces s následnou konzultací – co to je? Proč sebehodnotící ?  Sebehodnocení je proces, při němž tým pracovníků služby sám hodnotí soulad mezi praxí, která je v zařízení uplatňována a vybranými standardy kvality sociálních služeb.  Výhody sebehodnocení: - zamyšlení se týmu nad naplňováním standardů - identifikace silných a slabých článků praxe - týmová příprava dotazů pro konzultanty

7 Řízený sebehodnotící proces s následnou konzultací – co to je? Proč proces s následnou konzultací ? Celé „sebehodnocení“ je možno rozdělit v čase do několika částí: 1. Fáze přípravná (před sebehodnocením) 2. Fáze sebehodnocení 3. Fáze konzultační 4. Fáze po konzultační

8 Fáze procesu – 1. fáze přípravná  Výběr a proškolení externích konzultantů  Úvodní schůzka zainteresovaných stran (seznámení, informace o průběhu konzultací a informace pro zřizovatele)  Sebehodnotící dotazník (distribuce do zařízení)  Příprava konzultační návštěvy - realizátor, konzultační týmy (termíny, dopis, zajištění zázemí, smlouvy atd.)

9 Fáze procesu – 2. fáze sebehodnocení  Pracovníci zařízení (pracovní tým, uživatelé) zpracovávají sebehodnotící dotazník, který zašlou organizátorovi procesu.  Lhůta na vyplnění je obvykle 1 měsíc.  Realizátor rozešle vyplněný dotazník konzultačnímu týmu v termínu určeném metodikou společně s dalšími materiály.

10 Fáze procesu – 3. fáze konzultační  Vedoucí a člen konzultačního týmu (externí odborníci) – příprava  Vedoucí - domluva předběžného časového průběhu a dalších podrobností s vedením zařízení  Zástupce zřizovatele služby – příprava  Konzultace probíhá vždy v místě poskytování služby  Konzultace je vždy podporou pracovníků zařízení k zavedení standardů kvality do praxe  Čas strávený na konzultaci je čas pro pracovníky služby

11 Fáze procesu – 3. fáze konzultační Konzultační návštěva v zařízení má tyto části:  úvodní rozhovor s vedením zařízení  výběr uživatelů, kteří se zúčastní rozhovoru s konzultanty  rozhovory s uživateli  prohlídka částí zařízení (pokud je relevantní)  rozhovor s vedením a pracovníky zařízení nad sebehodnotícím dotazníkem  formulace, zpracování a předání předběžných závěrů z konzultační návštěvy  závěr konzultace

12 Předběžný časový průběh a struktura konzultačního dne - ilustrativní ukázka Čas Vedouc í KT Člen KT - expert Člen KT – z á stupce zřizovatele 8:30 Př í jezd členů KT do zař í zen í 8:30 - 9:00 Setk á n í KT s veden í m zař í zen í, potvrzen í časov é ho pl á nu konzultace, výběr 3 uživatelů 9:00 - 10:00 Rozhovor s uživatelem, rozhovor s pracovn í kem služby, který se věnuje př í m é pr á ci s uživatelem 11:00 - 10:15 Schůzka KT - shrnut í průběhu a zji š těn í z rozhovorů 10:15 - 12:00 Setk á n í KT s veden í m a pracovn í ky zař í zen í nad sebehodnot í c í m dotazn í kem 12:00 - 13:00Oběd 13:00 - 14:30 Setk á n í KT s veden í m a pracovn í ky zař í zen í nad sebehodnot í c í m dotazn í kem 14.30 - 14.45 Přest á vka 14:45 - 16:00 Setk á n í KT s veden í m a pracovn í ky zař í zen í nad sebehodnot í c í m dotazn í kem 16:00 - 16:30 Formulace, podpis a před á n í dokumentu "Předběžn é z á věry z konzultace" 16:30 Odjezd KT ze zař í zen í

13 Fáze procesu – 4. fáze po konzultační  Zpracování Závěrečné zprávy z konzultace  Odeslání zprávy organizátorovi  Zajištění podpisů, distribuce, archivace  Závěrečná schůzka zúčastněných stran (oficiální oznámení ukončení procesu)  Skartace materiálů

14 Zpracování metodiky evaluace  v rámci projektu bude navržena a zhotovena metodika evaluace  metodiku zpracuje pět odborníků na kvalitu sociálních služeb a bude průběžně připomínkována odborem sociálních věcí a zdravotnictví  metodika bude sloužit jako nástroj využitelný při rozvojovému hodnocení kvality poskytovaných služeb na území kraje  termín dokončení metodiky – září 2006  proběhne její pilotní ověření v praxi (3 zařízení)  metodika je určena primárně evaluátorům Královéhradeckého kraje, realizátorovi a zadavateli evaluačního procesu

15 Vzdělávání evaluátorů  výběr 16 evaluátorů z řad konzultantů Královéhradeckého kraje  vytvoření vzdělávacího programu pro evaluátory  realizace 4 denního vzdělávacího programu  termín realizace: květen – říjen 2006

16 Konzultace v území – transformace malých PS  jedná se o služby,které nemohou např. z důvodu malého počtu personálu dostát požadavkům standardů kvality a Zákona o sociálních službách (např. rozsah služeb)  konzultace budou zaměřeny na jejich podporu při transformaci nebo sloučení s jiným poskytovatelem  celkem proběhne 5 konzultací v území bývalých okresů (1Q 2007)

17 Realizace evaluačních procesů  Evaluace – rozvojové hodnocení kvalitativních výsledků a fungování jednotlivých zařízení sociálních služeb, probíhající na základě přesných ukazatelů (kritérií) a procedur monitorování.  postup procesu evaluace bude navrhnut a určen k tomuto účelu speciálně zpracovanou metodikou a bude obsahovat:  vyplnění evaluačního formuláře poskytovateli  vyhodnocení vyplněného evaluačního formuláře  evaluace v zařízení – evaluační návštěva  zpráva shrnující výsledky evaluačního procesu  1 denní závěrečné setkání evaluátorů s příjemci vzdělávací podpory po každé etapě  supervize evaluátorů, vždy v polovině a po dokončení každé etapy

18 Realizace evaluačních procesů  proběhne ve všech zařízeních sociálních služeb v kraji, která budou součástí krajské sítě (150 zařízení)  termín realizace: listopad 2006 – únor 2008 Evaluačními procesy projdou:  zařízení rezidenčních služeb pro cílové skupiny seniorů a lidí se zdravotním postižením  zařízení pečovatelských služeb na území Královéhradeckého kraje  K-centra a terénních programy pro uživatele drog  Nízkoprahová centra pro děti a mládež  Stacionáře pro osoby se zdravotním postižením na území Královéhradeckého kraje  Azylové domy na území Královéhradeckého kraje  Domy na půl cesty na území Královéhradeckého kraje  Poradenské služby na území Královéhradeckého kraje

19 Děkujeme za pozornost a přejeme Vám pěkný den


Stáhnout ppt "Tyto materiály byly vytvořeny s podporou EU. Názory zde prezentované jsou plně v zodpovědnosti realizátorů projektu a nelze je v žádném případě považovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google