Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spokojený učitel – spokojený žák aneb zkušenosti s hodnocením

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spokojený učitel – spokojený žák aneb zkušenosti s hodnocením"— Transkript prezentace:

1 Spokojený učitel – spokojený žák aneb zkušenosti s hodnocením
Pro konferenci projektu „Cesta ke kvalitě“ zpracovala Mgr. Alena Hradílková

2 „Ve velkých věcech i chtít znamená hodně“
I. Musíme chtít „Ve velkých věcech i chtít znamená hodně“

3 Autoevaluace má význam, když
škola a lidé v ní ji provádějí, protože se chtějí dozvědět, jak se jim v jejich práci daří orientuje se na to, co oni sami považují za podstatné je prováděna se souhlasem učitelského sboru a je vnímána pozitivně vede k sebereflexi na úrovni individuální, institucionální i sebereflexi vedení školy.

4 II. Jak začít Nutno získat pro tuto myšlenky ostatní kolegy, nebo alespoň skupinku sympatizantů Stanovit problémy, které mají být řešeny Formulovat zkoumaný problém Vymezit základní kritéria úspěšnosti pro sledovanou oblast Stanovit postup organizace sběru dat Vyhodnotit Využít výsledků – provést korekce

5 III. Spokojený učitel – spokojený žák
Škola je místem jak pro žáky, tak pro učitele Cesta ke kvalitě školy vede přes zvyšování vzdělanosti a motivace učitelů

6 Náměty, čím motivovat učitele
zjišťovat potřeby učitelů, zajímat se o jejich názory např. na vybavení školy, na aspekty výuky, které ve škole postrádají nabízet možnosti pro výjezdní zasedání sboru spojená se vzděláváním celé sborovny a s poznáním jiného prostředí nabízet možnosti dalšího vzdělávání, studijních pobytů, zprostředkovat zkušenosti ze studijních pobytů v zahraničí navázat spolupráci s dalšími školami v regionu, zprostředkovat celému sboru návštěvu jiné školy vzájemné hospitace ve škole, ukázkové hospitace pro kolegy hodnocení učitelů vedením školy (hodnotící řízené rozhovory)

7 Proč provádět systematické hodnocení učitelů?
učitel potřebuje mít jistotu, že jeho pojetí pedagogické práce je akceptováno vedením školy i kolegy evaluace a autoevaluace je významným prostředkem rozvoje učitelovy profesionality prostřednictvím dalšího vzdělávání evaluace je prostředkem motivace, kladné vyjádření uspokojuje potřebu uznání je podmínkou diferencovaného finančního ocenění učitelovy práce

8 IV. Jaké nástroje využíváme pro hodnocení ve škole
1. Testy Kalibro – standardní testy, které zadáváme v  7. třídách - český jazyk, matematika, cizí jazyk, humanitní a přírodovědný základ. 2. Testy SCIO – standardní testy, které zadáváme v 5. a 9. třídách, zájemci z řad žáků mají možnost vypracovat testy v 8. třídě. Využíváme testů z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. 3. Účast v celostátním projektu Škola a já či Mapa školy – dotazníky pro učitele, vedení školy, pro žáky i pro rodiče k hodnocení jednotlivých stránek školy – 1x za 3 roky

9 4. Analýza čtvrtletních prací z matematiky – při stejném zadání prací porovnání výsledků v jednotlivých třídách v ročníku, porovnání s výsledky pololetního hodnocení, porovnání s výsledky prací v minulých ročnících 5. Analýza kontrolních diktátů z českého jazyka a jazykových rozborů – dtto 6. Analýza školních sešitů, žákovských knížek – 1x za pololetí 7. Analýza „srovnávacích“ prověrek z českého jazyka a matematiky ve 4. a 5. třídách

10 8. Dotazníky – pro rodiče směřující ke kvalitě školy a otázkám, které nás jako vedení zajímají
9. Dotazníky – pro učitele (dle potřeby cca 2x – 3x ročně) – zjišťujeme názory na vybavení školy, na to, jak přijímají např. novou koncepci, apod. 10. Dotazníky – pro žáky (např. před a po skončení projektových dnů) 11. Dotazníky ve třídách na klima třídy

11 12. Párové pozorování – vzájemné hospitace učitelů v hodinách (v případě, že při hospitaci objevíme takové kvality, které nelze neukázat ostatním kolegům), hospitace vyučujících 9. tříd v 5. třídách (poznání a připomenutí výuky), hospitace začínajících kolegů v hodinách kolegů zkušenějších 13. Pozorování práce jednotlivých učitelů – při vykonávání činností mimo výuku, při rozhovorech s dětmi, apod.

12 14. Hospitace v hodinách – vycházejí z celoročního plánu se zaměřením na předem stanovené priority. Před hospitací probíhá před hospitační rozhovor zaměřený na to, které klíčové kompetence u žáků budou rozvíjeny, případně která průřezová témata budou zařazena v hodině 15. Pohospitační rozhovory s učiteli – učitel po hospitaci vyplňuje tzv. List k sebehodnocení vzdělávací práce a na základě tohoto hodnocení probíhá rozhovor

13 16. Hodnotící řízené rozhovory s učiteli – 1x ročně – hodnocení práce učitele, které vychází z vlastního sebehodnocení učiteli s porovnáním hodnocení „jak to vidí vedení školy“ – samozřejmě na základě všech dostupných prostředků

14 V. Průběh hodnocení 1. Výkonnostní kritéria
nejdůležitější: nastavení „laťky“, uvědomění si, jaká práce pedagoga je žádoucí vzhledem k realizaci školního vzdělávacího programu i vzhledem ke kvalitě školy poskytují objektivní informace o kvalitě a úrovni práce pedagoga umožňují posoudit učitelovu práci v různých oblastech, podle výsledku se buď zaměřit na zlepšování nebo na předávání zkušeností ostatním učitelům

15 2. Základní okruhy pro hodnocení
Kvalita vzdělávací práce učitele Kvalita výchovného působení učitele Odborná znalost Motivační působení, reprezentace a pozitivní propagace školy Osobní iniciativa a ochota spolupracovat

16 Sebevzdělávání, udržování a zvyšování kvalifikace v souladu s potřebami školy
Spolupráce s rodiči, odpovědnost za informovanost vůči rodičům i vůči kolegům

17 3. Stupnice hodnocení pro jednotlivá kritéria

18 Kvalita vzdělávací práce učitele – závažnost 5
1 – učitel nemá ujasněno, které vzdělávací strategie podle ŠVP bude rozšiřovat, práce není zcela systematická, je věnována pouze minimální nebo žádná pozornost výcviku komunikativních dovedností, žáci dosahují průměrných výsledků, znalosti neumí většinou prakticky použít; frekvence známek není odpovídající. 2 – učitel má ujasněno, které vzdělávací strategie podle ŠVP bude rozšiřovat, metodické postupy jsou připravené, avšak ne zcela promyšlené; je věnována malá pozornost výcviku komunikativních dovedností; žáci jsou aktivně zapojováni do vyučování, ale neprojevuje se to na jejich nárůstu znalostí, vědomostí či čtenářských dovedností, případně dochází ke zhoršování výsledků; frekvence známek je odpovídající; jsou zařazovány vyučovací postupy vedoucí k odstraňování únavy a pasivity žáků; jsou zařazovány strategie, které podporují dovednost samostatného učení; vzdělávání je diferencované podle schopností žáků 3 – učitel má promyšleno, které vzdělávací strategie podle ŠVP bude rozšiřovat, metodické postupy připravené a promyšlené, žáci jsou aktivně zapojováni do vyučování, je věnována pozornost výcviku komunikativních dovedností, žáci dosahují průměrných případně nadprůměrných výsledků, odpovídající frekvence známek; jsou využívány zkušenosti žáků, jejich výchozí znalosti a dovednosti; jsou zařazovány strategie, které vedou k schopnosti získávat, zpracovávat a prezentovat informace; na konci hodiny jsou pravidelně vyhodnocovány dosažené cíle 4 – žáci jsou aktivně zapojováni do vyučování, metodické postupy připravené a účinné, probíhá výcvik komunikativních dovedností; výsledky, srovnávacích prověrek a testů jsou na dobré úrovni, třída s učitelem spolupracuje, dosahuje stabilně dobrých výsledků, učitel je schopen vést pedagogickou praxi, případně ji vede; frekvence známek jak

19 z písemného, tak z ústního zkoušení je odpovídající; na konci hodiny jsou pravidelně vyhodnocovány dosažené cíle, žáci jsou vedeni k aplikaci učiva; 5 – žáci jsou aktivně zapojováni do vyučování, vyučování je názorné s využitím dostupných pomůcek, žáci jsou vedeni k sebehodnocení, je klasifikován ústní i písemný projev; promyšlené utváření komunikačních dovedností (ve výuce cizích jazyků kladen důraz na interaktivní komunikaci ve skupině, v matematice na hledání alternativních způsobů řešení zadaných úkolů); ve všech předmětech zadávání úloh týkajících se funkční gramotnosti, výsledky srovnávacích prověrek, testů či diagnostiky čtení jsou velmi dobré, třída se pod vedením vyučujícího zlepšuje, učitel je schopen vést pedagogickou praxi, případně ji vede; frekvence známek jak z písemného, tak z ústního zkoušení je odpovídající; žáci jsou vedeni k dovednosti učit se učit a pracovat spolu.

20 Odborná znalost – závažnost 5
1 – převaha frontální práce ve výuce, nepravidelné využívání dostupných didaktických pomůcek 2 – využívání aktivizujících metod práce v hodinách, dle potřeby zařazovaná skupinová práce či týmová spolupráce, využívání audiovizuální techniky nebo dostupných didaktických pomůcek 3 – využívání aktivizujících metod práce v hodinách, využívání počítače pro vlastní přípravy i pro výuku žáků, využívání počítačů pro přípravu žáků na vyučování, pravidelné využívání audiovizuální techniky, dle možností interaktivní tabule, tvůrčí přístup k přípravě na vyučování i k samotnému procesu učení; vede žáky k aplikaci učiva 4 – využívání projektů v hodinách, tvořivé či činnostní učení v hodinách, využívání všech dostupných pomůcek včetně interaktivní tabule, případně i výroba vlastních pomůcek, využívání mezipředmětových vztahů ve vyučovacích hodinách

21 Motivační působení, reprezentace a pozitivní propagace školy – závažnost 4
1 – probouzí a udržuje zájem o své vyučovací předměty (žáci mají zájem účastnit se školních či okresních kol soutěží), avšak se nepodílí aktivně na reprezentaci a pozitivní propagaci školy, nepřipravuje žáky na soutěže systematicky nebo neprojevuje ochotu účastnit se s nimi vyhlašovaných soutěží; dává podklady k prezentaci akcí na webové stránky školy 2 – probouzí a udržuje zájem o předmět, (žáci mají zájem o další formy vzdělávání či o účast v soutěžích), podílí se aktivně na organizování akcí školy (olympiády, školní kola soutěží), žáky na tyto soutěže v rámci mimoškolní činnosti připravuje, vede kroužky; dává včasné a úplné podklady k prezentaci na webových stránkách školy, dává podklady k prezentaci práce školy v regionálním tisku, případně hledá a realizuje další možnosti prezentace školy na veřejnosti 3 – samostatně navrhuje a realizuje s dětmi a učiteli školní kola soutěží, pravidelně pozitivně propaguje školu, vede kroužky, jeho žáci dosahují stabilně vynikajících výsledků v soutěžích; dává včasné podklady k prezentaci na webových stránkách školy, prezentuje školu v odborném tisku

22 Osobní iniciativa a ochota spolupracovat – závažnost 4
1 – standardní plnění povinností (dozory, včasné nástupy do hodin, příchod na pracoviště, kontroly sešitů, obalení učebnic, vedení žáků k šetření majetkem, kontrola pořádku ve třídě po poslední vyučovací hodině); téměř se nezapojuje do života školy, nepodílí se na přípravě společných programů, jen minimálně se účastní mimoškolních žákovských akcí. 2 – aktivní účast v práci MS či PK , upozorňuje na problémy, navrhuje řešení problémů, aktivně sleduje dění ve škole, je vstřícný při řešení problémových situací, sám řeší problémy v rámci své pravomoci, snaha problémových situacím předcházet. Sleduje nabídku dostupných pomůcek, aktivně dává návrhy včetně cenových nabídek k doplnění pomůcek ve svém kabinetě. Snaží se zapojovat do života školy, často podporuje svojí přítomností konání mimoškolních akcí pro žáky a společenských setkání s rodiči. 3 – aktivní účast v práci MS či PK, aktivně sleduje dění ve škole, sám řeší problémy v rámci své pravomoci, podílí se na doplňování pomůcek a aktivně napomáhá při vylepšování materiálního vybavení kabinetu, třídy či školy, sleduje nabídky a nové trendy, zavádí je o výuky; aktivně předává své zkušenosti ostatním kolegům v rámci MS či PK. Zapojuje se aktivně do života školy – podle svých možností se podílí na přípravě společných programů školy. Spoluorganizuje mimoškolní akce pro žáky a společenská setkání s rodiči.

23 Sebevzdělávání, udržování a zvyšování kvalifikace v souladu s potřebami školy – závažnost 4
1 – účast na jednorázových akcích (nejsou vyhledávány aktivně vzdělávací akce směřující ke vzdělávání v oblasti vyučovaných předmětů ani podle směrnice o dalším vzdělávání)) 2 – pravidelná účast na jednorázových akcích v souladu se směrnicí školy o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, aktivní přístup ke vzdělávání, pravidelná účast na vzdělávacích akcích celé „sborovny“ a výjezdních poradách 3 – pravidelná účast na jednorázových akcích týkajících se nejnovějších trendů v oblasti metodiky výuky vyučovaných předmětů, systematické vzdělávání v oblasti ovládnutí klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou či systematické vzdělávání v oblasti jazyků, účast na akcích PAU, Kritické myšlení, školení k ŠVP 4 – pravidelná účast jak na jednorázových akcích týkajících se ovládnutí strategií v souvislosti s ŠVP, současně i účast na dlouhodobějších vzdělávacích akcích či systematické studium dlouhodobého rázu (kurzy, vzdělávací cykly) v souladu se směrnicí o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

24 Vlastní průběh hodnocení
Hodnocení provede zástupce ředitele v součinnosti s ředitelkou školy Sebehodnocení dle stejných kritérií provede pracovník Řízený rozhovor – obhájení hodnocení, předložení portfolia Poděkování za práci Výzva k vyjádření připomínek, přání, nápadů, námětů Četnost hodnocení 1x za školní rok

25 Pracovní hodnocení Jméno a příjmení …………………………………………………………… Hodnotitel: ……………………………………………Datum: …………... Nároky Závažnost Stupeň hodnocení Skóre 1. Kvalita vzdělávací práce 2. Kvalita výchovného působení 3. Odborná znalost 4. Motivační působení, reprezentace a pozitivní propagace školy 5. Osobní iniciativa a ochota spolupracovat 6. Sebevzdělávání, udržování a zvyšování kvalifikace v souladu s potřebami školy 7. Spolupráce s rodiči, odpovědnost za informace vůči rodičům i vůči kolegům S hodnocením jsem byl seznámen dne: ………………………………… Podpis hodnoceného: …………………… Podpis vedoucího:……………………

26 VI. Hodnocení učitelů – dotazník pro žáky
Hodnocení učitele žáky – žáci mají dobrou příležitost hodnotit práci svých učitelů, neboť mají možnost je sledovat opakovaně. Pro získání zpětné vazby může učitel použít vlastní jednoduchou anketu nebo krátký dotazník. Ten se zaměřuje na tyto aspekty výuky:

27 přístup k žákům, empatie
atmosféra v hodinách schopnost motivovat žáky k práci trpělivost schopnost učitele přijímat kritiku srozumitelnost a přehlednost výkladu poskytování zpětné vazby žákům spravedlivost důraz na rozvoj dovedností četnost skupinového vyučování rozvoj samostatného uvažování žáků pomoc a podpora žákům celková spokojenost s výukou učitele

28 Příloha – Žáci o učitelích
Jako vaše učitelka potřebuji vědět, jak vykonávám svou práci. Z tohoto důvodu se vás chci zeptat na vaše názory.Dotazník nemusíte podepisovat; týká se učitele, nikoliv žáka. Na následujících řádcích naleznete řadu vlastností a dovedností, podle kterých lze hodnotit učitele. Než zaškrtnete odpověď, přečtěte si pozorně jednotlivé možnosti Pro každou otázku zaškrtněte pouze jednu z možností A, B, C nebo D Pokud si odpovědí nejste úplně jisti, zaškrtněte tu odpověď, která vám připadá nejpříhodnější Pokud se k některé otázce nechcete vyjádřit, nechte ji nevyplněnu Pokud byste mi chtěli ještě něco sdělit, napište sdělení na konec dotazníku Buďte za každou cenu otevření.

29 1) ATMOSFÉRA A v jeho/jejích hodinách je dobrá atmosféra, cítím se vždy velmi dobře B většinou se cítím dobře C někdy se cítím dobře D většinou se necítím dobře 2) POBÍDKA K PRÁCI A umí přimět třídu k práci příjemným způsobem B většinou přiměje třídu k práci C někdy třídu nepřiměje k práci D většinou se mu/jí nepodaří přimět třídu k práci 3) PŘÍSTUP KE TŘÍDĚ A má pro žáky pochopení, umí se vcítit do pocitů žáků B má pro žáky vcelku pochopení C má neutrální přístup, málokdy hovoří s jednotlivými žáky D je lhostejný/á

30 4) ELÁN A pracuje s velkým elánem B většinou pracuje s velkým elánem C pracuje, jako by byl/a bez života D pracuje znuděně a jako by byl/a bez života 5) TRPĚLIVOST A je trpělivý/á B je většinou trpělivý/á C je často trpělivý/á D je netrpělivý/á 6) REAKCE NA KRITIKU A je schopen/schopna přijmout kritiku svých hodin B je možno s ním/ní diskutovat o jeho/jejich hodinách C ke kritice svých hodin není příliš otevřený/á D nepřipouští jakoukoli kritiku svých hodin

31 7) PLÁNOVÁNÍ A vždycky víme, co máme dělat B většinou víme, co máme dělat C někdy víme, co máme dělat D málokdy víme, co máme dělat 8) VÝKLAD A vysvětluje látku jasně, stručně, drží se tématu B jeho/její výklad je většinou srozumitelný C jeho/její výklad je často nejasný D jeho/její výklad často nedává žádný smysl 9) KONTROLA PRÁCE ŽÁKŮ A pravidelně kontroluje naši práci B příležitostně kontroluje naši práci C zřídkakdy kontroluje naši práci D nikdy nekontroluje naši práci

32 10) SPRAVEDLNOST A jsem spokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci B jsem většinou spokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci C jsem často nespokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci D jsem nespokojen/a s tím, jak učitel/ka známkuje moji práci 11) DOVEDNOSTI A věnuje velkou pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umožní uchopit jeho/její předmět B věnuje pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umožní uchopit jeho/její předmět C příležitostně věnuje pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umožní uchopit jeho/její předmět D nevěnuje pozornost nácviku obecných dovedností, které nám umožní uchopit jeho/její předmět 12) SKUPINOVÁ PRÁCE A v jeho/jejích hodinách pracujeme pravidelně ve skupinách B v jeho/jejích hodinách někdy pracujeme ve skupinách C v jeho/jejích hodinách zřídka pracujeme ve skupinách D v jeho/jejích hodinách nikdy nepracujeme ve skupinách

33 13) PODPORA SAMOSTATNÉHO UVAŽOVÁNÍ
A nechává nás, abychom všechno, co můžeme, objevili sami B pravidelně nám zadává takové úkoly, při nichž musíme samostatně objevovat C občas nám zadává takové úkoly, při nichž musíme samostatně objevovat D nikdy nám nezadává takové úkoly, při nichž musíme samostatně objevovat 14) POMOC A bedlivě sleduje, zda někdo nemá problémy s jeho/jejím předmětem, a je vždy připraven/a pomoci B většinou přijde na to, že někdo má problémy s jeho/jejím předmětem, a snaží se s tím něco udělat C často neví, že někdo má problémy s jeho/jejím předmětem D nevšímá si, zda má někdo problémy s jeho/jejím předmětem 15) VÝSLEDEK A v jeho/jejích hodinách se toho hodně naučím B v jeho/jejích hodinách se toho poměrně hodně naučím C v jeho/jejích hodinách se toho příliš mnoho nenaučím D v jeho/jejích hodinách se toho naučím málo

34 Děkuji za pozornost.

35 Pokusím se dnes mít radost ze života, i když plody mnohých mých činností jsou v nedohlednu.


Stáhnout ppt "Spokojený učitel – spokojený žák aneb zkušenosti s hodnocením"

Podobné prezentace


Reklamy Google