Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPOSTOVÁNÍ Jihlava 26.2.2007 www.komposty.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPOSTOVÁNÍ Jihlava 26.2.2007 www.komposty.cz."— Transkript prezentace:

1 KOMPOSTOVÁNÍ Jihlava

2 Kompostování proces aerobní poměr C : N cca 30 : 1 vlhkost 45 – 65 %
- výstup kompost – stabilní organické hnojivo

3 Průběh teplot správného kompostovacího procesu
primární fáze je ukončena poklesem teplot pod 40°C sekundární fáze je ukončena poklesem teplot pod 30°C primární fáze je ukončena poklesem teplot pod 40°C sekundární fáze je ukončena poklesem teplot pod 30°C

4 Teploty kompostovacího procesu
Bez přítomnosti patogenních mikroorganismů nad 45°C 4-5 dnů Hygienizace zakládky pásové hromady nad 55°C 2 týdny pásové hromady nad 65°C 1 týden uzavřené technologie nad 60°C 1 týden

5 Technologie zařízení na aerobní zpracování biologicky rozložitelných látek
KOMPOSTÁREN se projektuje podle kvality množství technologie produkce místo vzniku

6 Biologicky rozložitelné látky KVALITA obsah organických látek
obsah dusíku sušina obsah těžkých kovů (Pb,Hg,AS,CR,Cu,Mo,Ni,Zi,Cd )

7 Biologicky rozložitelné látky - MNOŽSTVÍ A MÍSTO VZNIKU
logistika sběru – objemy nádob a kapacita svozové techniky logistika zpracování – kapacita

8 Biologicky rozložitelné látky - TECHNOLOGIE PRODUKCE
přítomnost patogenních mikroorganismů předpoklad dalších vlastností a kvality

9 Původce biologicky rozložitelných látek
odpad – podle zák.č 185/2001 o odpadech povolení krajského úřadu k provozu zařízení kompostárny surovina – podle zák.č. 156/1998 Sb. o hnojivech

10 - logistika ( organizace a kapacita )
Typy kompostáren - logistika ( organizace a kapacita ) komunitní kompostárny malá zařízení centrální kompostárny domovní kompostování – snižování podílu KO

11 Technologie kompostáren - Intenzivní a centrální
na volné ploše ( zakryté nebo zastřešené zakládky) uzavřené technologie

12 Kompost – správně vedená technologie
Kompost – správně vedená technologie 6,5 % dusíku, 2% fosforu, 12% draslíku, pH 8,4 vhodné pro hnojení ve zranitelných oblastech - pomalé uvolňování dusíku – nedochází ke znečišťování vod nitráty

13 Využití kompostu - pro vlastní potřebu – evidence podle zák.č. 156/1998 Sb. o hnojivech pro tržní využití – registrace podle zák.č. 156/1998 Sb. o hnojivech, vyhláška č. 401/2004 Sb. o stanovení požadavků na hnojiva Požadavky na kvalitu podle ČSN průmyslové komposty ČSN

14 Kritéria hodnocení kompostu pro tržní využití
podle zákona o hnojivech č.156/1998 Sb. pokud kompostárna nesplňuje kritéria typového hnojiva č zák.č. 156/1998Sb. o hnojivech musí zpracovat podnikovou normu

15 Proč zpracovávat biologicky rozložitelné odpady?

16 Proč zpracovávat biologicky rozložitelné odpady?
Proč zpracovávat biologicky rozložitelné odpady? Omezení vzniku skleníkového efektu (CO2, metan) Návrat organické hmoty do půdy Redukce objemu odpadu Snížení množství skládkovaného odpadu (menší potřeba nových skládek) Splnění podmínek legislativy

17 Metan – klimatické změny
Omezení vzniku skleníkového efektu (CO2, metan) Metan – klimatické změny 21x silnější než CO2 Další skládkové plyny – vliv na okolní obyvatele Ohrožení podzemní vody

18 Zachycování uhlíku v kompostu
Bioodpady Cx 75 % C fixováno ve formě stabilní půdní organické hmoty

19 Sequestrace uhlíku Dlouhodobé uskladnění uhlíku do půdy za účelem snížit množství CO2 v atmosféře

20 Návrat organické hmoty do půdy
Návrat organické hmoty do půdy Úbytek organické hmoty v půdě způsobuje: Snížení retenční kapacity půdy pro vodu Zvýšení náchylnosti k větrné i vodní erozi => mikroprach, Zvýšená pohyblivost rizikových látek v koloběhu živin půda – rostlina (člověk) Zhoršení obdělavatelnosti půdy, utužení …

21 Návrat organické hmoty do půdy
Návrat organické hmoty do půdy Kompost = náhrada rašeliny Používání kompostu = omezení drancování unikátních přírodních biotopů a čerpávání neobnovitelných zdrojů surovin

22 Těžba rašeliny – drancování biotopů

23 Těžba rašeliny – drancování biotopů

24 Legislativní požadavky EU a ČR ve vztahu k bioodpadům
Legislativní požadavky EU a ČR ve vztahu k bioodpadům

25 96/350/EC – Směrnice o odpadech
Směrnice vytváří rámec pro nakládání s odpady. Stanovuje hierarchii postupů odpadového hospodářství: 1) prevence nebo omezování vzniku odpadů a jejich nebezpečnosti, 2) materiálové využití včetně recyklace, 3) energetické využití, 4) konečné zneškodnění Směrnice vyžaduje mimo jiné: vybudovat integrovanou a přiměřenou síť zařízení ke zneškodnění odpadů; připravit a zavést plány odpadového hospodářství; uplatňovat zásadu “Znečišťovatel platí”; zajistit, aby odpady byly využívány nebo zneškodňovány bez ohrožení zdraví lidí a životního prostředí; zamezit nekontrolovanému odstraňování nebo skládkování odpadů.

26 Směrnice Rady 1999/31/EC o skládkách odpadů
Směrnice Rady 1999/31/EC o skládkách odpadů omezit skládkování BRO; snížit tvorbu metanu ze skládek pro zmírnění globálního oteplování v důsledku tzv. skleníkového efektu; podpořit oddělený sběr, třídění a recyklaci organických odpadů; Členské státy jsou povinny vypracovat národní strategii pro snižování množství BRO putujícího na skládky. Tato strategie bude k dosažení plánovaných cílů obsahovat opatření jako je recyklace, kompostování, výroba bioplynu nebo materiálové a energetické využití. Tato strategie zajistí (pro podmínky České republiky) do r snížení množství BRO putujícího na skládky na 75 % celkové hmotnosti r. 1995, do r na 50 % celkového množství r a do r na 35 % celkového množství r

27 z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995
NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. 8. Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % 2013 nejvíce 50 % 2020 nejvíce 35 % z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995

28 NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb.
Jak snižovat množství BRO ukládané na skládky? a) vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech, průmyslu a úřadech, mimo směsný odpad; b) omezovat znečišťování biologicky rozložitelných odpadů jinými odpady zejména mající nebezpečné vlastnosti; c) zvyšovat v maximální možné míře materiálové využití druhů odpadů tvořících BRKO vytříděných z komunálního odpadu, zejména papíru a lepenky;

29 Jak snižovat množství BRO ukládané na skládky?
NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. Jak snižovat množství BRO ukládané na skládky? d) zpracovat Realizační program České republiky pro biologicky rozložitelné odpady komplexně řešící nakládání s těmito odpady, zejména se zaměřením na snižování množství BRKO ukládaného na skládky; e) navrhovat a vytvářet ekonomicky a technicky zdůvodněná společná řešení, v rámci dvou i více krajů, za účelem docílení požadovaného snížení množství BRKO ukládaného na skládky; f) podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními odpady tak, aby bylo dosaženo postupného omezení BRKO ukládaných na skládky; při vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména na výstavbu kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu těchto odpadů;

30 Jak snižovat množství BRO ukládané na skládky?
NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. Jak snižovat množství BRO ukládané na skládky? g) zpracovat na základě dat a informací zejména z krajských koncepcí nakládání s odpady analýzu kapacit, provozních podmínek a technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití BRKO a případně stanovit opatření pro jejich uvedení do souladu s právní řádem České republiky; h) upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů kromě papíru a lepenky s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při rekultivacích, úpravách zeleně; odpady, které nelze takto využít, upravovat na palivo a nebo energeticky využívat; i) dodržovat důsledně požadavek zákazu ukládat na skládky odděleně vytříděné biologicky rozložitelné odpady s výjimkou řešení krizových situací způsobených živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi;

31 Vybrané hlavní cíle POH ČR
zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000

32 Plán odpadového hospodářství ČR
Plány odpadového hospodářství krajů Plány odpadového hospodářství obci Plány odpadového hospodářství původců

33 Prováděcí předpisy k zákonu o odpadech
VYHLÁŠKA 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu Příloha č. 4 – stanoví časový harmonogram snižování ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládky – v souladu s harmonogramem stanoveným v POH ČR Příloha č. 5 – zákaz ukládání vytřízených kompostovatelných odpadů na skládky

34 Zákon o odpadech Odpady včetně těch biologicky rozložitelných lze předat pouze zařízení, které má souhlas k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Při předávání bioodpadů z obcí zemědělcům, kteří nezískali souhlas se obě strany vystavují riziku vysokých postihů.

35 Zákon o odpadech § 33b (tento paragraf vložený zákonem 314/2006 Sb
Zákon o odpadech § 33b (tento paragraf vložený zákonem 314/2006 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2007) Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů (1) Provozovatel zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných odpadů je povinen a) provozovat toto zařízení se souhlasem k provozování zařízení a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1, s výjimkou zařízení, které zpracovává využitelné biologicky rozložitelné odpady pro jednu zakládku v množství nepřekračujícím 10 tun těchto odpadů za rok (dále jen "malé zařízení"); roční množství biologicky rozložitelného odpadu zpracované malým zařízením nesmí přesáhnout 150 tun,

36 Malé zařízení pro jednu zakládku v množství nepřekračujícím 10 tun BRO odpadů za rok roční množství zpracovaných biologicky rozložitelných odpadů nesmí přesáhnout 150 tun,

37 Malé zařízení Lze provozovat na základě:
kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností souladu se zvláštními právními předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí,

38 E-mail: zera@komposty.cz
Kontakt: ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura V. Nezvala 977 Náměšť nad Oslavou Ing. Hejátková Květuše


Stáhnout ppt "KOMPOSTOVÁNÍ Jihlava 26.2.2007 www.komposty.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google