Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití"— Transkript prezentace:

1 Biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití
v zemědělství

2 ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura
Nezisková a nevládní organizace zaměřená na: Výzkum Poradenství Projektování a realizaci kompostáren Vzdělávání Certifikaci osob v odbornosti biologického zpracování odpadu ( ČIA ) Rekvalifikaci osob v odbornost biologického zpracování odpadu ( MŠMT )

3 Vzdělávání Čtyřdenní kurz: „Biologické zpracování odpadu“
zaměření na kompostování, anaerobní digesci a mechanicko-biologickou úpravu odpadů. Termíny pro rok 2007: Místo konání: Náměšť nad Oslavou Financováno s podporou EU

4 proběhne v Náměšti nad Oslavou III. mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY, jejich zpracování a využití v zemědělské praxi. Součástí konference je i ukázka techniky pro zpracování odpadu.

5 Proč zpracovávat biologicky rozložitelné odpady?
Proč zpracovávat biologicky rozložitelné odpady? Omezení vzniku skleníkového efektu (CO2, metan) Návrat organické hmoty do půdy Redukce objemu odpadu Snížení množství skládkovaného odpadu (menší potřeba nových skládek) Splnění podmínek legislativy

6 Metan – klimatické změny
Omezení vzniku skleníkového efektu (CO2, metan) Metan – klimatické změny 21x silnější než CO2 Další skládkové plyny – vliv na okolní obyvatele Ohrožení podzemní vody

7 Sequestrace uhlíku Dlouhodobé uskladnění uhlíku do půdy za účelem snížit množství CO2 v atmosféře

8 Návrat organické hmoty do půdy
Návrat organické hmoty do půdy Úbytek organické hmoty v půdě způsobuje: Snížení retenční kapacity půdy pro vodu Zvýšení náchylnosti k větrné i vodní erozi => mikroprach, Zvýšená pohyblivost rizikových látek v koloběhu živin půda – rostlina (člověk) Zhoršení obdělavatelnosti půdy, utužení …

9 Kompost = náhrada rašeliny
Návrat organické hmoty do půdy Kompost = náhrada rašeliny Používání kompostu = omezení drancování unikátních přírodních biotopů a čerpávání neobnovitelných zdrojů surovin

10 Těžba rašeliny – drancování biotopů

11 Těžba rašeliny – drancování biotopů

12 Legislativní požadavky EU a ČR ve vztahu k bioodpadům
Legislativní požadavky EU a ČR ve vztahu k bioodpadům

13 96/350/EC – Směrnice o odpadech
Směrnice vytváří rámec pro nakládání s odpady. Stanovuje hierarchii postupů odpadového hospodářství: 1) prevence nebo omezování vzniku odpadů a jejich nebezpečnosti, 2) materiálové využití včetně recyklace, 3) energetické využití, 4) konečné zneškodnění Směrnice vyžaduje mimo jiné: vybudovat integrovanou a přiměřenou síť zařízení ke zneškodnění odpadů; připravit a zavést plány odpadového hospodářství; uplatňovat zásadu “Znečišťovatel platí”; zajistit, aby odpady byly využívány nebo zneškodňovány bez ohrožení zdraví lidí a životního prostředí; zamezit nekontrolovanému odstraňování nebo skládkování odpadů.

14 Směrnice Rady 1999/31/EC o skládkách odpadů
Směrnice Rady 1999/31/EC o skládkách odpadů omezit skládkování BRO; snížit tvorbu metanu ze skládek pro zmírnění globálního oteplování v důsledku tzv. skleníkového efektu; podpořit oddělený sběr, třídění a recyklaci organických odpadů; Vypracovat strategii pro zajištění snížení množství BRO putujícího na skládky do r na 75 % celkové hmotnosti, do r na 50 % celkového množství a do r na 35 % celkového množství r (pro podmínky České republiky)

15 z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995
NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. 8. Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO") ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % 2013 nejvíce 50 % 2020 nejvíce 35 % z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995

16 NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb.
Jak snižovat množství BRO ukládané na skládky? a) vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech, průmyslu a úřadech, mimo směsný odpad; b) omezovat znečišťování biologicky rozložitelných odpadů jinými odpady zejména mající nebezpečné vlastnosti; c) zvyšovat v maximální možné míře materiálové využití druhů odpadů tvořících BRKO vytříděných z komunálního odpadu, zejména papíru a lepenky;

17 Jak snižovat množství BRO ukládané na skládky?
NAŘÍZENÍ VLÁDY o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 197/2003 Sb. Jak snižovat množství BRO ukládané na skládky? d) zpracovat Realizační program České republiky pro biologicky rozložitelné odpady komplexně řešící nakládání s těmito odpady, zejména se zaměřením na snižování množství BRKO ukládaného na skládky; e) navrhovat a vytvářet ekonomicky a technicky zdůvodněná společná řešení, v rámci dvou i více krajů, za účelem docílení požadovaného snížení množství BRKO ukládaného na skládky; f) podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními odpady tak, aby bylo dosaženo postupného omezení BRKO ukládaných na skládky; při vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména na výstavbu kompostáren, zařízení pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu těchto odpadů;

18 Plán odpadového hospodářství ČR
Plány odpadového hospodářství krajů Plány odpadového hospodářství obci Plány odpadového hospodářství původců

19 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Vztahuje se na kompostárny, které jsou provozovány jako zařízení pro využití odpadů. (Zvířecí fekálie a rostlinné zbytky ze zemědělství mohou být buď statkovým hnojivem nebo zemědělským odpadem.) Rozhodující v tomto směru je účelové naplnění definice odpadu, tedy skutečnost, zda se chce provozující (nebo disponující) subjekt movité věci zbavit či nikoliv. Kompostárna proto může, ale také nemusí být z tohoto hlediska zařízením pro využití odpadů.

20 Co je to odpad? (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. (4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

21 Kdo může odpad převzít? § 12 Obecné povinnosti (3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. (4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

22 § 14 Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým "souhlas k provozování zařízení". (2) V zařízeních, která nejsou zákona určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1.

23 Možnosti zpracování BRO:
Možnosti zpracování BRO: Kompostování Výroba bioplynu Mechanicko-biologická úprava odpadu

24 Návrhy technologického řešení
Kompostování: Nejvhodnější je zpracování zelené biomasy rychlokompostováním v místě vzniku! Návrhy technologického řešení A. Varianta – centrální kompostárna - nová stavba B. Varianta – centrální kompostárna - rekonstrukce C. Varianta – více menších kompostáren – spolupráce se zemědělci

25 Financování ve spolupráci s podnikateli
Financování ve spolupráci s podnikateli

26 Možnosti sběru bioodpadu
Možnosti sběru bioodpadu

27 Funkce sběrných nádob Oddělení BRKO od zbytkového odpadu
Zvýšení hygieny sběru odpadů Prodloužení intervalu svozu Nastartování aerobní fermentace Usnadnění manipulace Ochranné víko proti dešti Větrací otvory ve víku Žebrování zabraňující ulehnutí materiálu na boky nádoby Aerační otvory na bocích nádoby Kompostainer od firmy SSI Schäffer Výklopná mřížka

28 Plzeň

29 Sběr kuchyňských odpadů od prahu
Enzo Favoino Marco Ricci

30 MOŽNOSTI SVOZU BIOODPADU
MOŽNOSTI SVOZU BIOODPADU

31 Svoz BRKO

32 Složení biologicky rozložitelných odpadů

33 Kompostovací proces

34 Možnosti využití kompostu:
Možnosti využití kompostu: Aplikace na vlastní pozemky – bez nutnosti registrace Prodej občanům a podnikatelům– nutnost registrace u ÚKZUZ Méně kvalitní kompost – rekultivace skládek a jiných objektů (lomy, doly…)

35 Aplikace kompostu

36 Příklady kompostování - decentralizované

37 Příklady kompostování

38 Příklady kompostování
- průmyslové

39 Samojízdný překopávač Backhus

40 České překopávače Nuclea Ostratický

41 Závěrem www.komposty.cz
- zapojení zemědělců je možné již do systému sběru a třídění v obci v rámci celého OH – minimalizace provozních nákladů - systém řešení BRO v rámci zájmového území – svazky obcí - spolupráce obcí a zemědělců při zpracování BRO - spolupráce se svozovými organizacemi - podpora osvěty – kompostování v domácnostech - snížení skládkování – finanční úspora logistika “na míru„ vyškolit si vlastního pracovníka – mistra kompostáře - nové plánovací období financování

42 E-mail: zera@komposty.cz
Kontakt: ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura V. Nezvala 977 Náměšť nad Oslavou Ing. Květuše Hejátková Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Telefon: ,


Stáhnout ppt "Biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití"

Podobné prezentace


Reklamy Google