Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná ochrana půdy a vody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná ochrana půdy a vody"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná ochrana půdy a vody
. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

2 Hlavní činnost Základním účelem veřejné výzkumné instituce VÚMOP, v.v.i. je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, pedologie a informatiky vztahující se k těmto oborům. Mezi druhy činnosti ve výzkumu, která je předmětem hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce, patří také výzkum a vývoj metod geografických informačních systémů vztahujícím se k oborům meliorací a pedologie. Nutnost zabývat se detailně tématem informačních systémů vyplývá také z faktu, že VÚMOP, v.v.i. je výzkumnou institucí opírající svoje činnosti o prostorově umístěné informace a spravující rozsáhlou datovou základnu.

3 Nové směry výzkumu VÚMOP
optimalizovat způsoby využívání půdy ve vazbě na ochranu množství a jakosti vody, vypracovat postupy rekultivace a využití půdy na pozemcích dřívějších zemědělských objektů (brownfields), poskytnout podklady pro rekultivace složišť vedlejších energetických produktů, využít předpovědních modelů v managementu odtoku vody malých povodí, optimalizovat způsoby monitoringu jakosti vody v malých povodí a nalézt vhodné způsoby predikce stavů jakosti vody v nemonitorovaných povodích,

4 . nalézt optimální východiska z veřejné diskuse o vhodnosti či nevhodnosti stavby navrhovaných přehradních nádrží a dostatečné či nedostatečné účinnosti alternativních organizačních, biotechnických a technických opatření za různých hydrologických stavů podpořené ekonomickou analýzou vybraných opatření v oblasti ochrany půdy, vody a krajiny, uplatnitelnosti a efektivnosti vložených nákladů na ochranu půdy, vody a krajiny, poskytnout spolehlivé podklady pro dlouhodobě úspěšnou a udržitelnou implementaci Rámcové směrnice v oblasti vodní politiky, Rámcové směrnice pro ochranu půdy a pro implementaci Evropské úmluvy o krajině, zhodnotit socioekonomické parametry navržených opatření a vlivu změny využívání krajiny na rozvoj venkovského prostoru, vypracovat legislativní podklady pro tvorbu územního plánu a pozemkových úprav. zhodnotit mikroklima porostů na pozemcích s hydromelioracemi a navrhnout postupy pro racionalizaci závlah a optimalizace vodního režimu v období zemědělského sucha,

5 Nový VZ Projekt 01: Tvorba a naplnění pedologického a hydropedologického informačního systému ČR pro ochranu a rozvoj venkovského prostoru. Projekt 02: Kvantifikace vlivu využívání pozemků na hydrologické procesy v půdě a krajině. Projekt 03: Tvorba a ochrana jakosti vody a stavu vodních útvarů v krajině venkova. Projekt 04: Systém opatření k ochraně půdy a vody v zemědělské krajině –závazný podklad pro územní plán a komplexní pozemkové úpravy. Projekt 05: Trvale udržitelný rozvoj venkovského prostoru prostřednictvím integrovaného systému ochrany a tvorby zemědělské krajiny.

6 Soustava bonitovaných půdně ekologických jednotek je v současné době nezastupitelně využívána především pro: přiřazení průměrných cen zemědělských pozemků v jednotlivých katastrálních územích (vyhláška č. 463/2002 Sb.) stanovení základní sazby úředních cen zemědělské půdy (vyhláška č. 540/2002 Sb.) oceňování zemědělských pozemků pro stanovení nároků v řízení o pozemkových úpravách dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech … stanovení tříd ochrany zemědělské půdy (metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR …)

7 NEJČASTĚJŠÍ DALŠÍ ZPŮSOBY SOUČASNÉHO VYUŽÍVÁNÍ ANALOGOVÉ A DIGITÁLNÍ DATABÁZE BPEJ VÚMOP PRAHA
vymezování vysychavých půd a půd snadno zranitelných nedostatkem atmosférických srážek vymezování mělkých skeletovitých a výrazně sklonitých půd pro diverzifikaci využití (zatravnění, zalesnění, …) vymezování rozsahu půd velmi těžkých, silně lepivých a půd s nepříznivými mechanickými vlastnostmi vymezování půd s potenciálním nebezpečím zaplavení při povodňových stavech stanovení pořadí naléhavosti pozemkových úprav podle kriteria, průměrného produkčního potenciálu katastrálních území stanovení stupně ohrožení půd větrnou erozí podle metody odvozené V. Pasákem a M. Janečkem využití soustavy BPEJ při zpracování územně plánovací dokumentace a v územním plánování stanovení rozsahu infiltračních oblastí a infiltračně transportních zón v krajině pro návrh stanovištně vhodných automorfních dřevin, např. při projektování ÚSES, krajinotvorných opatření apod.

8 Příklady možných tématických vrstev SOWAC GIS:
• vrstvy poskytnuté zřizovatelem (ortofotomapy, ZABAGED apod.) • vrstva BPEJ • KPP (po dokončení první fáze digitalizace KPP v rastrové formě, po dokončení druhé fáze digitalizace KPP ve vektorové formě) • mapa potenciálního stupně ohrožení vodní erozí na bloky ZPF • mapa aktuální vodní eroze • mapa potenciálního stupně zranitelnosti větrnou erozí na bloky orné půdy • faktor erodovatelnosti půd K • hydrologické skupiny půd • stanovištní a půdní podklady pro zatravňování a zalesňování • vymezování okrsků mělkých skeletovitých a výrazně sklonitých půd • vymezování okrsků půd zamokřovaných podzemními vodami nebo poškozovaných zamokřením povrchovými vodami • vymezování ploch obtížně zpracovatelných půd • vymezení ploch vhodných pro výstavbu vodních nádrží • vymezování ploch vysýchavých půd a půd ohrožených nedostatkem vláhy • výběr stanovišť pro zřizování tzv. vetlendů v krajině • stanovení infiltračních schopností a propustnosti půd jako podkladů pro modelování povodňových stavů • vymezení půd zranitelných kompakcí (utužením), acidifikací (okyselením), úbytkem organické hmoty • upřesňování hranic biotopů zvláště chráněných rostlin, významných krajinných prvků a navrhování vhodných dřevin v rámci řešení krajinotvorných opatření

9 Oddělení pozemkových úprav Oddělení se zabývá těmito úkoly:
nové metody a postupy v navrhování a provádění pozemkových úprav, ochrana půdy a vody opatřeními pozemkových úprav, krajinné plánování, prevence možných negativních důsledků klimatických změn na zemědělství, nové metody a postupy řešení při účelovém využívání prostředků GIS. V rámci ochrany půdy a vody opatřeními pozemkových úprav se zabýváme těmito činnostmi: regulace odtokových a erozních poměrů v krajině, řešení rizik větrné eroze, ochrana vodních zdrojů.

10 Oddělení VPF se zabývá:
Studiem racionálního využití půdního fondu ve znevýhodněných oblastech a v oblastech se zvláštním režimem hospodaření Procesy infiltrace a tvorby jakosti vody v povodí Lokalizací a detekcí plošných i bodových zdrojů znečištění v povodí Vlivem využití půdního fondu a rozmístění kultur v povodí na rozsah a dynamiku odnosu nutrientů se zřetelem k extrémním srážkoodtokovým událostem Restrukturalizací zemědělské výroby zatravněním Extenzivními způsoby využití trvalých travních porostů ve vazbě na jakost a množství infiltrované vody Monitoringem jakosti vody v povodí IV. řádu vodárenské nádrže Švihov včetně sledování drenážních systémů Návrhem diferencované ochrany půdy a vody v rámci řešení ochranných pásem vodárenských nádrží pro Povodí Vltavy, státní podnik Provozem vodohospodářského geografického informačního systému ve vazbě na návrhy ochranných pásem vodárenských nádrží v povodí Vltavy a plány oblastí povodí

11 Oddělení vodního režimu půd se zabývá:
návrhy technologických postupů výstavby, údržby, rekonstrukce a modernizace závlahových, odvodňovacích a kombinovaných staveb, návrhy způsobů regulace odtoku vody v povodí a způsobů rekonstrukce odvodňovacích systémů, problematikou adaptace a revitalizace meliorač-ních staveb a systémů, problematikou řízení závlahových režimů, měřením a modelováním vodního režimu půdy a transferu polutantů v půdě. problematikou využití odpadních vod pro závlahu zemědělských plodin včetně hnojivých závlah,

12 . speciální hydrologická pozorování a sledování kvality vod ve vybraných zemědělsky využívaných povodích drobných vodních toků, hodnocení vlivu vodohospodářských staveb a zemědělského hospodaření na odtokové poměry v malých povodích s využitím metod matematického modelování, posuzování vodních režimů zemědělských pozemků a půd, základní meteorologická a hydrologická měření na experimentálních plochách a vyhodnocování naměřených dat pro výzkumné účely, poradenskou činnost v oboru zemědělských meliorací (závlahy a odvodnění), laboratorní měření hydrofyzikálních vlastností půd a kalibrace čidel vlhkostí a sacího tlaku půdy.


Stáhnout ppt "Integrovaná ochrana půdy a vody"

Podobné prezentace


Reklamy Google