Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Formování cen na trzích výrobních faktorů Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Formování cen na trzích výrobních faktorů Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Formování cen na trzích výrobních faktorů Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Úvod  Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru.  Opak trhu výrobků a služeb – domácnosti nabízejí a firmy poptávají výrobní faktory.  Trh výrobků a služeb – domácnosti poptávají zboží za účelem maximalizace užitku.  Trh výrobních faktorů – firmy poptávají takovou kombinaci vstupů, která jim umožňuje maximalizovat zisk.

3 Graf – Trh výrobního faktoru F D S E F*F* PF*PF* PFPF

4 Odlišnost trhu vstupů od trhu výrobků a služeb  Poptávka po výrobních faktorech  Poptávka je odvozená – závislá od poptávky po zboží a službách, na jejíchž výrobu se daný faktor používá.  Firmy je poptávají z toho důvodu, že s nimi chtějí vyrobit zboží a poskytnout služby.  Nabídka výrobních faktorů  Vlastníkem výrobních faktorů jsou spotřebitelé (snaží se maximalizovat užitek).  V případě práce (L) užitek podmiňují jak příjmové, tak nepeněžní aspekty zaměstnání.  Je třeba rozlišovat nabídku výrobních faktorů celé ekonomice a nabídku faktorů jednotlivé firmě.

5 Cena výrobního faktoru  Je cena spojená se službou tohoto faktoru, tzn. s jeho pronájmem.  Práce – za její službu se platí mzda a cenou této služby je mzdová sazba.  Půda – za tuto službu se platí pachtovné a cenou je sazba pozemkové renty.  Kapitál – za tuto službu se platí úrok a cenou je úroková míra.  Na trzích výrobních faktorů ovlivňuje zásadním způsobem vývoj rovnováhy časový horizont (délka období) a podmínky konkurence (dokonalá, nedokonalá).

6 Transferový výdělek  Transferový výdělek – výše výdělku, kterou by daný vstup mohl získat při svém nejlepším alternativním využití. Je to částka, kterou musí získat, aby přemístil svou službu do daného způsobu použití.  Ekonomická renta – část výdělku daného vstupu, která převyšuje transferový výdělek a představuje přebytek nad ním. Je to ta část výdělku, která není nutná k udržení výrobního faktoru v daném použití.  Obecně platí, že s rostoucí elasticitou nabídky ekonomická renta klesá.  Čistá ekonomická renta – je ekonomická renta, která vzniká v případě vstupu s dokonale neelastickou nabídkou (výjimečné schopnosti, talent, pozemková renta).

7 Graf – Ekonomická renta Transferový výdělek Ekonomická renta FF F D D D E E E S S S PFPF PFPF PFPF

8 Pozemková renta (R)  Pozemková renta – cena za pronájem půdy. Určitý způsob využívání půdy přináší pozemkovou rentu tehdy, když je celková nabídka půdy fixní (dokonale neelastická) a neexistuje jiná možnost jejího použití.  Výši pozemkové renty určuje výše sazby pozemkové renty a množství pronajaté půdy.  Pozemková renta může vznikat při:  Pěstování určité plodiny  Těžba surovin  Stavební pozemek

9 Graf - Pozemková renta pozemková renta 0 A R S E3E3 E2E2 E1E1 A 1 =A 2 =A 3 R3R3 R2R2 R1R1 D3D3 D2D2 D1D1

10 Poptávka firmy po výrobním faktoru  Firma se na trhu výrobních faktorů rozhoduje, jaké vstupy a v jakém množství poptávat.  Toto rozhodování firmy je určováno cílem firmy maximalizovat zisk = vyrábět s co nejvyššími výnosy a současně s co nejnižšími náklady.  Poptávka firmy po výrobních faktorech závisí na tom :  jaký je výnos z výrobního faktoru (produktivita výrobního faktoru a cena produktu tímto faktorem vytvořená)  jak vysoký je náklad na daný faktor

11 Příjem z mezního produktu  Každá dodatečná jednotka vstupu přináší firmě dodatečný příjem.  Výši tohoto příjmu určuje:  Přírůstek produktu, který dodatečná jednotka vytvoří.  Přírůstek příjmu, který firma získá z prodeje tohoto produktu.  To znamená, že každá dodatečná jednotka vstupu přináší firmě dodatečný příjem, jehož výši určuje :  Mezní fyzický produkt  Cena výrobku

12 Příjem z mezního produktu  Příjem z mezního produktu (Marginal Revenue Product - MRP) – dodatečný příjem, který firma získává prodejem produktu, vytvořeného zapojením dodatečné jednotky vstupu do výroby, přičemž ostatní vstupy zůstávají konstantní.  Jinými slovy vyjadřuje změnu celkového příjmu při zaměstnání dodatečné jednotky vstupu.  Při změně množství jednoho vstupu a při fixním množství ostatních vstupů produkt roste, přičemž se od určitého okamžiku jeho přírůstek snižuje. Od tohoto okamžiku produktivita vstupu klesá. MRP = MPP. P

13 Příjem z mezního produktu  V podmínkách dokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb firma nemůže ovlivnit tržní cenu svého výrobku, cena, za níž své zboží prodává se při změně výše výstupu nemění. MRP=MPP.P MPP F F Kč  Příjem z mezního produktu se mění pouze v závislosti na změně mezního fyzického produktu.

14 Mezní náklady na faktor  Množství výrobního faktoru, které firma najímá, závisí nejen na výnosech, ale také na nákladech.  Mezní náklady na výrobní faktor (Marginal Factor Costs – MFC) – jsou dodatečné náklady, které firmě vznikají při najmutí dodatečné jednotky výrobního faktoru.  Jde o změnu v celkových nákladech firmy v důsledku zaměstnání dodatečné jednotky výrobního faktoru. MFC = TC / F

15 Mezní náklady na faktor  Při dokonalé konkurenci na trhu výrobních faktorů firma najímá vstupy za ceny určené trhem – firma přijímá tržní cenu.  Firma najímá tak malý podíl daného vstupu, že její činnost nemůže ovlivnit jeho cenu.  Přírůstek nákladů na faktor je proto určen výší jeho ceny. MFC = P F

16 Graf – Mezní náklady na výrobní faktor  Předpokládáme mzdovou sazbu 100Kč/hod.  Křivka mezních nákladů na výrobní faktor je současně křivkou nabídky výrobního faktoru dané firmě = různé množství vstupu je nabízeno při určité (trhem určené) ceně výrobního faktoru. F PFPF 100 MFC

17 Rovnováha dokonale konkurenční firmy  Firma maximalizující zisk bude najímat dodatečné množství vstupu, dokud jí bude přinášet vyšší dodatečné příjmy než náklady (MRP > MFC).  Firma je v rovnováze, pokud se příjem z mezního produktu faktoru shoduje s mezními náklady na výrobní faktor. MRP = MFC

18 Rovnováha dokonale konkurenční firmy  Je-li MRP > MFC  Firma najímá další jednotky výrobního faktoru a rozšiřuje výrobu až na úroveň, při níž poklesne MRP na výši MFC na výrobní faktor.  Je-li MRP < MFC  Firma snižuje nájem daného výrobního faktoru a omezuje výrobu, příjem z MRP příslušného faktoru roste až na úroveň MFC.

19 Rovnováha dokonale konkurenční firmy  Protože v podmínkách dokonalé konkurence platí, že zvýšení množství vstupu nevede k růstu jeho ceny, tedy že MFC na faktor se rovnají jeho ceně, pro rovnovážný stav platí : MRP = MFC = P F

20 Rovnováha dokonale konkurenční firmy  Firma zvyšuje množství najímaného výrobního faktoru, dokud se MRP tohoto výrobního faktoru nevyrovná s úrovní ceny výrobního faktoru.  Pro jednotlivé výrobní faktory to znamená, že v rovnováze :  MRP půdy = sazba pozemkové renty  MRP práce = mzdová sazba  MRP kapitálu = úroková míra

21 Graf - Rovnováha firmy MFC MRP F F*=5 PFPF PF*PF* (100)

22 Poptávka po výrobním faktoru  Cena za faktor v dokonalé konkurenci nezávisí na chování jedné firmy, může se však měnit v závislosti na podmínkách trhu (změna tržní poptávky).  Protože MFC = P F, změna ceny způsobí posun přímky MFC a v důsledku toho se posune bod rovnováhy – průsečík této přímky s křivkou MRP.  Pro různé úrovně ceny vstupu existují rovnovážná množství daného faktoru daná průsečíkem MRP a MFC, křivka MRP je od určitého bodu (výše ceny) současně křivkou poptávky firmy po faktoru.

23 Graf - Odvození křivky poptávky firmy po výrobním faktoru F F PFPF PFPF MFC 3 MFC 2 MFC 1 MRP P F3 P F2 P F1 E3E3 E2E2 E1E1 F3F3 F2F2 F1F1 P F3 P F2 P F1 F3F3 F2F2 F1F1 D E3E3 E2E2 E1E1

24 Změna poptávky firmy po výrobním faktoru  Změnu poptávky, která se projeví posunem křivky poptávky, mohou způsobit zejména následující faktory :  Změna poptávky po finální produkci – zvýšení poptávky po automobilech zvýší jejich cenu a následně příjem z mezního produktu práce použité při jejich výrobě.  Množství jiných vstupů – změna výrobního zařízení v automobilce mění produktivitu jejích zaměstnanců, příjem z mezního produktu a poptávku po jejich práci.  Změny v technologii – rozvoj technologie zážehových motorů zvyšuje počet km, které je možné ujet s jedním litrem benzínu, a tak zvyšuje produktivitu benzínu.

25 Poptávka firmy po vstupu v nedokonalé konkurenci  Stejně jako v podmínkách dokonalé konkurence, tak i v nedokonalé konkurenci, určuje poptávku firmy po výrobním faktoru MRP.  Velikost MRP vstupu je však na podmínkách konkurence závislý.  MRP výrobního faktoru je v případě nedokonalé konkurence na trhu výrobků a služeb násobkem MPP a MR, získaného prodejem dodatečné jednotky zboží MRP = MPP. MR

26 Graf – MRP v nedokonalé konkurenci MRP=MPP.P MPP F F Kč MRP=MPP.MR  V podmínkách DK na trhu výstupu je vývoj poptávky po vstupu určován klesající mezní produktivitou vstupu a konstantní cenou produkce, v případě monopolní síly firmy na trhu výstupu je určován jak klesajícím mezním produktem, tak klesajícím mezním příjmem.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Formování cen na trzích výrobních faktorů Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google