Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Chování výrobce: náklady a nabídka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Chování výrobce: náklady a nabídka"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Chování výrobce: náklady a nabídka
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Utopené náklady Utopené náklady jsou ty náklady, které člověk nese, ať se rozhodne pro kteroukoli z volených možností. Člověk při svém rozhodování nemá některé náklady brát v úvahu. Tyto náklady nese v každém případě, ať se rozhodne pro tu či onu alternativu.

3 Náklady příležitosti Podstatou těchto nákladů obětovaná příležitost.
Nákladem je obětovaný výnos nebo obětovaný užitek, který bychom mohli získat v jiné příležitosti. Náklady příležitosti jsou vždy náklady druhé nejlepší příležitosti.

4 Ekonomické náklady a ekonomický zisk
Explicitní - platí výrobce za používání cizích výrobních faktorů. Implicitní - odrážejí obětované příležitosti výrobcových vlastních výrobních faktorů Náklady jsou informace pro výrobce, zda má setrvat v dané příležitosti nebo zda má odejít do jiné příležitosti. Ekonomické náklady zahrnují jak náklady explicitní, tak náklady implicitní. Ekonomický zisk je rozdíl mezi celkovým příjmem a ekonomickými náklady. Výrobce odchází do jiné příležitosti, jakmile je jeho ekonomický zisk záporný.

5 Zastavení činnosti Variabilní náklady jsou náklady, které se mění s rozsahem činnosti. Pokud výroba roste, rostou i variabilní náklady, pokud výroba klesá, klesají také. A když výroba klesne na nulu, klesnou i variabilní náklady. (spotřeba materiálu a mzdy) Fixní náklady jsou náklady, které nezávisí na rozsahu činnosti a které vznikají, i když se nevyrábí. (nájemné, platby za nemovitosti a zařízení, mzdy manažerů nebo uklízeček) Firma zastaví činnost tehdy, když příjem nepokrývá variabilní náklady. Výrobce je krátkodobě ochoten nést ekonomickou ztrátu pouze do výše fixních nákladů.

6 Odchod z trhu Zastavení činnosti je rozhodnutí krátkodobé, zatímco odchod z trhu je rozhodnutí dlouhodobé. K zastavení činnosti přikročí výrobce, když příjem nepokrývá variabilní náklady. Z trhu odchází, když příjem po delší dobu nepokrývá veškeré ekonomické náklady (tj. variabilní i fixní)

7 Nákladová funkce firmy
Nákladová funkce ukazuje, jak se zvyšují náklady v závislosti na růstu produkce. TC celkové náklady TFC fixní náklady produkce

8 Nákladová funkce firmy
celkovénáklady celkové náklady TC t a A Q produkce Q1 Q2 Q3

9 Nákladová funkce firmy
Průměrné náklady na produkci Q1 jsou dány sklonem úsečky 0A. Velikost mezních nákladů při produkci Q1 je dána sklonem tečny a dotýkající se funkce celkových nákladů v bodě A. Křivka průměrných nákladů AC a křivka mezních nákladů MC se protínají v bodě minima křivky průměrných nákladů.

10 Nákladová funkce firmy
Průměrné náklady (jednotkové náklady) jsou náklady na jednotku produkce. Mezní náklady udávají přírůstek celkových nákladů, vyvolaný zvýšením produkce o jednotku.

11 Nákladová funkce firmy
mezní náklady průměrné náklady Kč/Q průměrné náklady AC MC AC MC mezní náklady Kč/Q Q produkce Q1 Q2 Q3

12 Optimální objem produkce (rovnováha firmy)
Cílem výrobce je maximalizovat zisk. Přírůstek celkového příjmu, dosažený z prodeje dodatečné jednotky produkce, se nazývá mezní příjem. Výrobce bude zvyšovat produkci, dokud jsou mezní náklady nižší než mezní příjem. Optimální objem produkce bude ten, při němž se mezní náklady rovnají meznímu příjmu – v takovém případě výrobce maximalizuje zisk.

13 Nabídka firmy v krátkém období
Nabídka je funkce, která ukazuje závislost nabízeného množství statku na jeho ceně. Krátké období je období, kdy firma ještě neuvažuje o odchodu z trhu. V krátkém období se nemění počet firem na trhu daného statku. Firmy z trhu neodcházejí a nové firmy na něj nevstupují. Křivka nabídky firmy v krátkém období je totožná s částí křivky mezních nákladů firmy. Počátečním bodem nabídkové křivky je minimum křivky průměrných variabilních nákladů.

14 Nabídka firmy v dlouhém období
V dlouhém období firmy z trhu odcházejí, mají-li ekonomickou ztrátu. Nové firmy na tento trh vstupují, dosahuje-li se na něm ekonomického zisku. Změna počtu firem na trhu udržuje v dlouhém období cenu na úrovni průměrných nákladů a ekonomický zisk na nule. Křivka nabídky se v dlouhém období mění v jediný bod nabídky. Dlouhodobá rovnováha firmy se ustálí tam, kde se její mezní náklady rovnají meznímu příjmu, a současně firma dosahuje nulového ekonomického zisku.

15 Nabídka firmy v dlouhém období
Firmy pod tlakem konkurence neustále hledají možnosti, jak snížit své náklady. Podaří-li se firmě uskutečnit nějakou inovaci, sníží se její náklady a její nákladové křivky se posunou dolů a vznikne jí ekonomický zisk. Dlouhodobá rovnováha se neustále mění. Na trzích se prosazuje tendence k nulovému ekonomickému zisku. Je to právě honba firem za ekonomickými zisky, která je motorem ekonomického růstu. Ale tím, kdo skutečně sklízí plody tohoto úsilí výrobců, je nakonec spotřebitel. Když se firmám podaří snížit náklady, konkurence je donutí snížit ceny a spotřebitelé mohou kupovat více statků.

16 Změny nabídky Pokud je změna ceny příčinou změny množství, firma se posouvá podél své nabídkové křivky. Nabídka se může změnit v důsledku změny nákladů nebo v důsledku neočekávané změny některých podmínek. MC´=S´ MC=S MC=S MC´=S´ MC=S MC=S Q Q

17 Tržní nabídka Tržní nabídka je součet jednotlivých nabídek firem.
Rozlišujeme tržní nabídku krátkého a dlouhého období. Tržní nabídku krátkého období získáme jako součet krátkodobých nabídek firem, které jsou na trhu. Tržní nabídka v dlouhém období je složitější. Růst ceny přiláká nové firmy na trh. To ovšem zase stlačí cenu dolů. U většiny statků je však tržní nabídka rostoucí.

18 Tržní nabídka v krátkém období
P MC P S AC B AC A MC S Q Q Tržní nabídka je součet jednotlivých výrobců.

19 Tržní nabídka v dlouhém období
P MC´ P S MC AC´ AC´ B AC AC A S MC´ MC Q Q Tržní nabídka je i v dlouhém období rostoucí, protože s příchodem nových producentů rostou náklady.

20 Tržní nabídka S (krátké období) P S (dlouhé období) S S Q
Q Křivka tržní nabídky dlouhého období je méně strmá než křivka tržní nabídky krátkého období.

21 Tržní nabídka Růst produkce statku zvyšuje poptávku po specifických faktorech nutných k jeho výrobě, a protože jejich množství je omezeno, rostou ceny těchto specifických faktorů. Růst produkce tak vyvolává rostoucí náklady. Proto má dlouhodobá nabídka rostoucí průběh. Cena, kterou firmy docilují, je rovna jejich mezním nákladům.

22 Shrnutí Při ekonomických rozhodnutích nebere člověk v úvahu utopené náklady. Utopené náklady člověk nese, ať se rozhodne pro kteroukoli z volených možností. Podstatou nákladů je obětovaná příležitost. Nákladem příležitosti je obětovaný výnos nebo užitek, který bychom mohli mít v druhé nejlepší příležitosti. Explicitní náklady platí výrobce za používání cizích výrobních faktorů. Implicitní náklady jsou obětované příležitosti výrobcových vlastních faktorů. Ekonomické náklady zahrnují náklady explicitní i implicitní. Ekonomický zisk je rozdíl mezi příjmem a ekonomickými náklady.

23 Shrnutí Variabilní náklady se mění s rozsahem činnosti. Fixní náklady nezávisí na rozsahu činnosti a vznikají, i když se nevyrábí. Firma je ochotna nést krátkodobě ekonomickou ztrátu, ale jen do výše fixních nákladů. Pokud její příjem již nepokrývá ani variabilní náklady, přikročí k zastavení činnosti. V dlouhém období není firma ochotna nést žádnou ekonomickou ztrátu a odchází z trhu do jiné příležitosti. Nákladová funkce ukazuje závislost nákladů na objemu produkce. Průměrné náklady jsou náklady na jednotku produkce. Mezní náklady udávají přírůstek celkových nákladů, vyvolaný zvýšením produkce o jednotku.

24 Shrnutí Přírůstek celkového příjmu, dosažený prodejem dodatečné jednotky produkce, se nazývá mezní příjem. Výrobce bude zvyšovat produkci do takového objemu, kdy se již mezní náklady rovnají meznímu příjmu. V takovém případě je zisk maximalizován. Tuto situaci nazýváme též rovnováhou firmy. V krátkém období je firma v rovnováze, jsou-li mezní náklady rovny meznímu příjmu. Přitom firma může dosahovat ekonomický zisk (případně ekonomickou ztrátu). Dlouhodobá rovnováha firmy nastává, když se její mezní náklady rovnají meznímu příjmu a současně firma dosahuje nulového ekonomického zisku.

25 Shrnutí Nabídka je funkce, která ukazuje závislost nabízeného množství statku na jeho ceně. Nabídka firmy v krátkém období je totožná s částí její funkce mezních nákladů, přičemž počátečním bodem je minimum průměrných variabilních nákladů. Nabídku firmy v dlouhém období udává bod minima její funkce průměrných nákladů. Dlouhodobá tržní nabídka mívá rostoucí průběh, protože růst produkce statku zvyšuje poptávku po specifických faktorech nutných k jeho výrobě. Protože je množství specifických výrobních faktorů omezeno, rostou jejich ceny. Cena, kterou firmy docilují, je rovna jejich mezním nákladům.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Chování výrobce: náklady a nabídka"

Podobné prezentace


Reklamy Google