Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHOVÁNÍ VÝROBCE: - NÁKLADY A NABÍDKA MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHOVÁNÍ VÝROBCE: - NÁKLADY A NABÍDKA MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 CHOVÁNÍ VÝROBCE: - NÁKLADY A NABÍDKA MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

2 Definice a podstata firmy FIRMA  je obecné označení pro ekonomicko-právní subjekt, který tvoří jednu ze základních forem institucionálního uspořádání ekonomiky založené na výrobě zboží a poskytování služeb za úplatu,  subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů ve statky a služby,  nakupuje výrobní faktory (VF),  organizuje přeměnu VF ve výstup,  prodává svůj výstup.

3 Stanovení cílů firmy  V téměř každé definici charakterizující podnikání (včetně současného obchodního zákoníku) je formulován cíl této činnosti slovy „za účelem dosažení zisku“. Lze tedy za základní cíl firmy považovat tuto skutečnost.  Cíle podniku jsou žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím své existence a svých činností. Stupeň dosažení cílů lze označit za nejdůležitější kritérium hodnocení činnosti podniku. Podniky mohou mít různé cíle: - udržení určité úrovně zisku, - udržení určité úrovně hospodárnosti (nízké úrovně nákladů), - udržení určité úrovně výroby výrobků a poskytování služeb vysoké kvality, - vedoucí postavení na trhu co do objemu prodeje, - maximalizace úrovně dividend, apod.

4 Cíl firmy maximalizace zisku Co ovlivňuje chování firmy?  cena výrobních faktorů,  volba technologie,  konkurenční prostředí,  cena vyrobeného statku,  specifické vlivy,  délka období. Zisk = příjmy - náklady

5  velmi krátké období nelze měnit vstupy  krátké období firma může měnit pouze jeden ze vstupů  dlouhé období všechny vstupy jsou proměnlivé  velmi dlouhé období vliv technického pokroku Délka období

6 Produkční funkce  udává jaký maximální objem produkce může firma, při dané technologii a při daných VF vyrobit v určitém období,  můžeme ji charakterizovat jako vztah mezi množstvím vstupů, které byly použity ve výrobě v daném období a maximálním objemem výstupu, který vstupy svým fungováním v daném období vytvořily. Q = f (F 1, F 2, … F n )

7 Vlastnosti produkční funkce  výstup může být vyroben různými kombinace vstupů,  ukazuje technologická omezení výroby,  nepředpokládá neefektivní výrobní procesy. Vlastnost produkční funkce v krátkém období - výnosy pouze z jednoho variabilního VF. Vlastnosti produkční funkce v dlouhém období - substituce vstupů, - výnosy z rozsahu vstupů.

8 NÁKLADY V KRÁTKÉM OBDOBÍ

9 Celkový, průměrný a mezní fyzický produkt Celkový produkt (TPP) - celkové množství vyrobeného výstupu ve fyzických jednotkách Mezní produkt (MPP) - dodatečný produkt vyrobeného výstupu přidáním jednotky vstupu Průměrný produkt (APP) - celkový výstup vydělený počtem jednotek vstupu APP = TPP / F MPP = TPP / F

10 Vztahy mezi TPP, APP a MPP A A'A' B'B' B C C'C' L L TP L MP L AP L MPP L APP L TPP L Rostoucí výnosy Rostoucí výnosy (úsek 0-A)  objem produkce (Q) roste rychleji než variabilní VF Klesající výnosy Klesající výnosy (úsek od A)  objem produkce (Q) roste pomaleji než variabilní VF a od určitého množství variabilního vstupu může výstup klesat (od C) Konstantní výnosy (lineární průběh)  změna všech vstupů vede ke stejně velkému zvýšení výstupu

11 Celkové náklady Otázka: Jak volba množství inputu a objemu vyrobené produkce ovlivní náklady?  Celkové náklady (Total Costs –TC) – mají dvě složky:  Variabilní náklady (Variable Costs – VC) – náklady, které s růstem objemu výroby rostou.  Fixní náklady (Fixed Costs – FC) – náklady, které se s objemem výroby nemění. Firma je musí hradit, i když je objem výroby nulový (nájemné,..).  Vývoj nákladů odvodíme z produkční funkce.

12 Graf celkových nákladů Q A QAQA FC VC TC Kč Křivka TC = součet VC a FC  tvar křivky TC je určen tvarem křivky VC

13 Explicitní a implicitní náklady  Explicitní náklady  náklady, které musí firma reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů. Můžeme je tedy zjistit v účetních výkazech.  Implicitní náklady  náklady, které firma reálně neplatí. Jedná se o „ušlý příjem“ z výrobních faktorů, které jsou ve vlastnictví firmy;  takovéto náklady nazýváme alternativní náklady, resp. náklady obětované příležitosti (Opportunity costs);  jsou alternativní náklady výrobních faktorů ve vlastnictví majitele firmy.

14 Průměrné náklady  Průměrné celkové náklady (Average costs - AC) – náklady na jednotku produkce  Průměrné náklady můžeme dále rozdělit na:  Průměrné fixní náklady (AFC)  Průměrné variabilní náklady (AVC) ATC = TC / Q ATC = AFC + AVC AFC = FC / Q AVC = VC / Q

15 Vztah AFC, AVC a AC Q AFC, AVC, AC AFC AVC q1q1 AFC při q 1 AVC při q 1 ATC AC = AVC + AFC S rostoucím množstvím produkce Q se ATC začínají postupně přibližovat k AVC, AFC s rozsahem výroby klesají.

16 Mezní náklady  Mezní náklady (Marginal Costs – MC) – náklady potřebné k rozšíření objemu výroby o jednotku. zákon klesajících výnosů  MC nejdříve klesají a od určitého množství produkce rostou. zákon klesajících výnosů MC = TC / Q

17 Vztah MC a AC AC, MC Q MC AC q1q1 q2q2 q 1 : MC < AC AC min q 2 : MC > AC

18 Grafické vyjádření AC a MC QQ1Q1 AC MC Kč/Q Křivka MC má tvar písmene J Křivky AC a AVC mají tvar písmene U  platí zákon klesajících výnosů MC < AC MC > AC AVC AFC Křivka AC je součtem křivek AVC a AFC

19 NÁKLADY V DLOUHÉM OBDOBÍ

20 Náklady v dlouhém období  Podobně jako nám indiferenční analýza umožnila odvodit křivku poptávky, z mapy izokvant můžeme odvodit křivku celkových nákladů.  Křivka celkových nákladů má v dlouhém období podobný tvar, jako v období krátkém.  V krátkém období její tvar určuje:  Vývoj výnosů z variabilního faktoru  V dlouhém období její tvar určují:  Výnosy z rozsahu

21 Izokvanta  Izokvanta (indiferenční křivka produkce)  představuje takové kombinace výrobních faktorů, jejichž pomocí je možno vyrobit stejný objem produkce.  Izokvanty vzdálenější od počátku odpovídají vyššímu objemu výroby, izokvanty jsou klesající, protože vyšším množstvím obou výrobních faktorů je možno vyrobit vyšší množství produkce.  Mapa izokvant – soubor izokvant dvou inputů (práce, kapitál)

22 Izokosta  Izokosta (linie stejných celkových nákladů) – je linie celkových nákladů XY, která znázorňuje všechny kombinace výrobních faktorů maximálně dostupné vzhledem k daným celkovým nákladům.  Izokvanta vyjadřuje všechny kombinace použití výrobních faktorů přinášejících stejný objem produkce.  Izokosta vyjadřuje všechny maximálně dostupné kombinace v rámci celkových nákladů.

23 Produkční analýza firmy v dlouhém období; rovnováha firmy (E) L K CL při dané P L (w) a P K (r) IQ při konstantním Q E (rovnováha, optimum firmy) E Bod E: taková kombinace množství VF (K a L) s daným rozpočtovým omezením firmy CL, která umožní maximální dostupný výkon Q; Firma volí optimální (nejlepší) kombinaci výrobních faktorů. IQ = izokvanta CL = izokosta, linie nákladů firmy Y X

24 Křivka celkových nákladů Q TC Kč A B C Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 C1C1 C2C2 C3C3

25 PŘÍJMY, ZISK A OPTIMUM FIRMY Mikroekonomie I

26 Celkový příjem  Celkový příjem (Total Revenue – TR) – je celková částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků.  Zvolení objemu produkce a ceny – mohou nastat :  Cena je konstantou nezávislou na firmě – firma může prodat všechny produkty, bez ohledu na výši ceny, poptávka je dokonale elastická. Rozhoduje jen objem.  Cena závisí na objemu produkce – cena s růstem objemu klesá, poptávka není dokonale elastická. TR = P. Q

27 Průměrný a mezní příjem  Průměrný příjem (Average Revenue – AR) –  je příjem na jednotku produkce  Křivka AR je vždy totožná s křivkou poptávky po produkci firmy.  Mezní příjem (Marginal Revenue – MR)  je změna celkového příjmu vyvolaná změnou vyrobeného množství o jednotku. MR = TR / Q AR = (P.Q) / QAR = TR / QAR = P

28 Zisk  Zisk (z) – je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady:  Zisk na jednotku produkce:  Celkový zisk můžeme vyjádřit následujícím způsobem: z = TR - TC z/Q = TR/Q - TC/Qz/Q = AR - AC z = (AR – AC). Q

29 Zisk (účetní a ekonomický)  Čistého ekonomického zisku firma dosahuje, když je zisk větší než tzv. normální zisk  normální zisk = implicitní náklady čistý ekonomický zisk = – implicitní náklady čistý ekonomický zisk = TR – explicitní náklady – implicitní náklady účetní zisk = TR – explicitní náklady čistý ekonomický zisk = – implicitní náklady čistý ekonomický zisk = účetní zisk – implicitní náklady

30 Optimum (rovnováha) firmy  Je-li MR=MC, zisk je maximální, protože změnou objemu produkce není možno zisk zvýšit. Objem výroby je v této oblasti optimální.  Je-li MR>MC, potom při zvýšení výroby o jednotku vzrostou TR více než TC a vzroste tedy i zisk.  Je-li MR { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/9/2614677/slides/slide_30.jpg", "name": "Optimum (rovnováha) firmy  Je-li MR=MC, zisk je maximální, protože změnou objemu produkce není možno zisk zvýšit.", "description": "Objem výroby je v této oblasti optimální.  Je-li MR>MC, potom při zvýšení výroby o jednotku vzrostou TR více než TC a vzroste tedy i zisk.  Je-li MR

31 Otázky na cvičení 4. přednáška – chování výrobce: náklady a nabídka  Definujte pojem firma, cíle firmy, produkční funkce, vlastnosti  Náklady firmy v krátkém období (grafické znázornění)  Náklady firmy v dlouhém období (grafické znázornění)  Příjmy, zisk a optimum firmy

32 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "CHOVÁNÍ VÝROBCE: - NÁKLADY A NABÍDKA MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google