Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHOVÁNÍ VÝROBCE: - NÁKLADY A NABÍDKA MIKROEKONOMIE I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHOVÁNÍ VÝROBCE: - NÁKLADY A NABÍDKA MIKROEKONOMIE I"— Transkript prezentace:

1 CHOVÁNÍ VÝROBCE: - NÁKLADY A NABÍDKA MIKROEKONOMIE I
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

2 Definice a podstata firmy
FIRMA je obecné označení pro ekonomicko-právní subjekt, který tvoří jednu ze základních forem institucionálního uspořádání ekonomiky založené na výrobě zboží a poskytování služeb za úplatu, subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů ve statky a služby, nakupuje výrobní faktory (VF), organizuje přeměnu VF ve výstup, prodává svůj výstup.

3 Stanovení cílů firmy V téměř každé definici charakterizující podnikání (včetně současného obchodního zákoníku) je formulován cíl této činnosti slovy „za účelem dosažení zisku“. Lze tedy za základní cíl firmy považovat tuto skutečnost. Cíle podniku jsou žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím své existence a svých činností. Stupeň dosažení cílů lze označit za nejdůležitější kritérium hodnocení činnosti podniku. Podniky mohou mít různé cíle: udržení určité úrovně zisku, udržení určité úrovně hospodárnosti (nízké úrovně nákladů), udržení určité úrovně výroby výrobků a poskytování služeb vysoké kvality, vedoucí postavení na trhu co do objemu prodeje, maximalizace úrovně dividend, apod.

4 Cíl firmy maximalizace zisku
Co ovlivňuje chování firmy? cena výrobních faktorů, volba technologie, konkurenční prostředí, cena vyrobeného statku, specifické vlivy, délka období. Zisk = příjmy - náklady

5 Délka období velmi krátké období krátké období dlouhé období
nelze měnit vstupy krátké období firma může měnit pouze jeden ze vstupů dlouhé období všechny vstupy jsou proměnlivé velmi dlouhé období vliv technického pokroku

6 Produkční funkce udává jaký maximální objem produkce může firma, při dané technologii a při daných VF vyrobit v určitém období, můžeme ji charakterizovat jako vztah mezi množstvím vstupů, které byly použity ve výrobě v daném období a maximálním objemem výstupu, který vstupy svým fungováním v daném období vytvořily. Q = f (F1, F2, … Fn)

7 Vlastnosti produkční funkce
výstup může být vyroben různými kombinace vstupů, ukazuje technologická omezení výroby, nepředpokládá neefektivní výrobní procesy. Vlastnost produkční funkce v krátkém období výnosy pouze z jednoho variabilního VF. Vlastnosti produkční funkce v dlouhém období substituce vstupů, výnosy z rozsahu vstupů.

8 Náklady v krátkém období

9 Celkový, průměrný a mezní fyzický produkt
Celkový produkt (TPP) - celkové množství vyrobeného výstupu ve fyzických jednotkách Mezní produkt (MPP) - dodatečný produkt vyrobeného výstupu přidáním jednotky vstupu Průměrný produkt (APP) - celkový výstup vydělený počtem jednotek vstupu MPP = TPP / F APP = TPP / F

10 Vztahy mezi TPP, APP a MPP
TPL C B Rostoucí výnosy (úsek 0-A) objem produkce (Q) roste rychleji než variabilní VF TPPL A Klesající výnosy (úsek od A) objem produkce (Q) roste pomaleji než variabilní VF a od určitého množství variabilního vstupu může výstup klesat (od C) L A' APL B' MPL APPL Konstantní výnosy (lineární průběh) změna všech vstupů vede ke stejně velkému zvýšení výstupu C' L MPPL

11 Celkové náklady Otázka: Jak volba množství inputu a objemu vyrobené produkce ovlivní náklady? Celkové náklady (Total Costs –TC) – mají dvě složky: Variabilní náklady (Variable Costs – VC) – náklady, které s růstem objemu výroby rostou. Fixní náklady (Fixed Costs – FC) – náklady, které se s objemem výroby nemění. Firma je musí hradit, i když je objem výroby nulový (nájemné,..). Vývoj nákladů odvodíme z produkční funkce.

12 Graf celkových nákladů
Křivka TC = součet VC a FC tvar křivky TC je určen tvarem křivky VC TC A VC FC QA Q

13 Explicitní a implicitní náklady
Explicitní náklady náklady, které musí firma reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů. Můžeme je tedy zjistit v účetních výkazech. Implicitní náklady náklady, které firma reálně neplatí. Jedná se o „ušlý příjem“ z výrobních faktorů, které jsou ve vlastnictví firmy; takovéto náklady nazýváme alternativní náklady, resp. náklady obětované příležitosti (Opportunity costs); jsou alternativní náklady výrobních faktorů ve vlastnictví majitele firmy.

14 Průměrné náklady Průměrné celkové náklady (Average costs - AC) – náklady na jednotku produkce Průměrné náklady můžeme dále rozdělit na: Průměrné fixní náklady (AFC) Průměrné variabilní náklady (AVC) ATC = TC / Q AFC = FC / Q AVC = VC / Q ATC = AFC + AVC

15 Vztah AFC, AVC a AC AFC, AVC,AC ATC AVC AC = AVC + AFC AFC q1 Q
AVC při q1 AFC AFC při q1 q1 Q S rostoucím množstvím produkce Q se ATC začínají postupně přibližovat k AVC, AFC s rozsahem výroby klesají.

16 Mezní náklady Mezní náklady (Marginal Costs – MC) – náklady potřebné k rozšíření objemu výroby o jednotku. MC nejdříve klesají a od určitého množství produkce rostou. zákon klesajících výnosů MC = TC / Q

17 Vztah MC a AC AC, MC MC AC ACmin q1 q2 Q q1: MC < AC q2: MC > AC

18 Grafické vyjádření AC a MC
Kč/Q MC MC < AC MC > AC AC AVC AFC Q1 Q Křivka MC má tvar písmene J Křivka AC je součtem křivek AVC a AFC Křivky AC a AVC mají tvar písmene U platí zákon klesajících výnosů

19 Náklady v dlouhém období

20 Náklady v dlouhém období
Podobně jako nám indiferenční analýza umožnila odvodit křivku poptávky, z mapy izokvant můžeme odvodit křivku celkových nákladů. Křivka celkových nákladů má v dlouhém období podobný tvar, jako v období krátkém. V krátkém období její tvar určuje: Vývoj výnosů z variabilního faktoru V dlouhém období její tvar určují: Výnosy z rozsahu

21 Izokvanta Izokvanta (indiferenční křivka produkce)
představuje takové kombinace výrobních faktorů, jejichž pomocí je možno vyrobit stejný objem produkce. Izokvanty vzdálenější od počátku odpovídají vyššímu objemu výroby, izokvanty jsou klesající, protože vyšším množstvím obou výrobních faktorů je možno vyrobit vyšší množství produkce. Mapa izokvant – soubor izokvant dvou inputů (práce, kapitál)

22 Izokosta Izokosta (linie stejných celkových nákladů) – je linie celkových nákladů XY, která znázorňuje všechny kombinace výrobních faktorů maximálně dostupné vzhledem k daným celkovým nákladům. Izokvanta vyjadřuje všechny kombinace použití výrobních faktorů přinášejících stejný objem produkce. Izokosta vyjadřuje všechny maximálně dostupné kombinace v rámci celkových nákladů.

23 Produkční analýza firmy v dlouhém období; rovnováha firmy (E)
IQ = izokvanta Y CL = izokosta, linie nákladů firmy E (rovnováha, optimum firmy) IQ při konstantním Q CL při dané PL (w) a PK (r) X L Bod E: taková kombinace množství VF (K a L) s daným rozpočtovým omezením firmy CL, která umožní maximální dostupný výkon Q; Firma volí optimální (nejlepší) kombinaci výrobních faktorů.

24 Křivka celkových nákladů
TC C3 C2 C B C1 A Q1 Q2 Q3 Q

25 Příjmy, zisk a optimum firmy
Mikroekonomie I

26 Celkový příjem Celkový příjem (Total Revenue – TR) – je celková částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků. Zvolení objemu produkce a ceny – mohou nastat : Cena je konstantou nezávislou na firmě – firma může prodat všechny produkty, bez ohledu na výši ceny, poptávka je dokonale elastická. Rozhoduje jen objem. Cena závisí na objemu produkce – cena s růstem objemu klesá, poptávka není dokonale elastická. TR = P . Q

27 Průměrný a mezní příjem
Průměrný příjem (Average Revenue – AR) – je příjem na jednotku produkce Křivka AR je vždy totožná s křivkou poptávky po produkci firmy. Mezní příjem (Marginal Revenue – MR) je změna celkového příjmu vyvolaná změnou vyrobeného množství o jednotku. AR = TR / Q AR = (P.Q) / Q AR = P MR = TR / Q

28 Zisk Zisk (z) – je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady:
Zisk na jednotku produkce: Celkový zisk můžeme vyjádřit následujícím způsobem: z = TR - TC z/Q = TR/Q - TC/Q z/Q = AR - AC z = (AR – AC) . Q

29 Zisk (účetní a ekonomický)
Čistého ekonomického zisku firma dosahuje, když je zisk větší než tzv. normální zisk normální zisk = implicitní náklady čistý ekonomický zisk = TR – explicitní náklady – implicitní náklady účetní zisk = TR – explicitní náklady čistý ekonomický zisk = účetní zisk – implicitní náklady

30 Optimum (rovnováha) firmy
Je-li MR=MC, zisk je maximální, protože změnou objemu produkce není možno zisk zvýšit. Objem výroby je v této oblasti optimální. Je-li MR>MC, potom při zvýšení výroby o jednotku vzrostou TR více než TC a vzroste tedy i zisk. Je-li MR<MC, zvýšení objemu výroby o jednotku způsobí větší růst TC než TR a zisk tedy klesne. Objem produkce je vyšší než optimální. MR = MC

31 Otázky na cvičení 4. přednáška – chování výrobce: náklady a nabídka
Definujte pojem firma, cíle firmy, produkční funkce, vlastnosti Náklady firmy v krátkém období (grafické znázornění) Náklady firmy v dlouhém období Příjmy, zisk a optimum firmy

32 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.


Stáhnout ppt "CHOVÁNÍ VÝROBCE: - NÁKLADY A NABÍDKA MIKROEKONOMIE I"

Podobné prezentace


Reklamy Google