Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Výroba a náklady Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Výroba a náklady Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Výroba a náklady Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Produkční funkce Výše nákladů je ovlivněna množstvím a cenou používaných vstupů. Výše nákladů je ovlivněna množstvím a cenou používaných vstupů. Objem vyrobené produkce je výsledkem kombinace používaných výrobních faktorů. Objem vyrobené produkce je výsledkem kombinace používaných výrobních faktorů. Produkční funkce – vyjadřuje maximální objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací výrobních faktorů při dané úrovni technologie. Produkční funkce – vyjadřuje maximální objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací výrobních faktorů při dané úrovni technologie. Q = f ( F 1, F 2,…, F n )

3 Celkový produkt Objem vyrobené produkce se mění se změnami množství vstupu. Objem vyrobené produkce se mění se změnami množství vstupu. Celkový fyzický produkt (Total Physical Product – TPP) – celkový objem produkce vyrobený určitým množstvím inputu (měříme ve fyzických jednotkách). Celkový fyzický produkt (Total Physical Product – TPP) – celkový objem produkce vyrobený určitým množstvím inputu (měříme ve fyzických jednotkách). Růst celkového fyzického produktu se s růstem množství inputu zpomaluje. Uplatňuje se zákon klesajících výnosů Růst celkového fyzického produktu se s růstem množství inputu zpomaluje. Uplatňuje se zákon klesajících výnosů

4 Průměrný a mezní produkt Průměrný fyzický produkt (Avarage Physical Product – APP) – objem produkce připadající na jednotku inputu (výrobního faktoru). Průměrný fyzický produkt (Avarage Physical Product – APP) – objem produkce připadající na jednotku inputu (výrobního faktoru). Mezní fyzický produkt (Marginal Physical Product – MPP) – změna objemu vyrobené produkce vyvolaná změnou množství vstupu o jednotku. Mezní fyzický produkt (Marginal Physical Product – MPP) – změna objemu vyrobené produkce vyvolaná změnou množství vstupu o jednotku. APP = TPP / F MPP = TPP / F

5 Graf TPP, MPP a APP TPP A B C L L MPP L APP L A´ B´ C´ APP L MPP L

6 Náklady v krátkém období Celkové náklady Otázka: Jak volba množství inputu a objemu vyrobené produkce ovlivní náklady? Otázka: Jak volba množství inputu a objemu vyrobené produkce ovlivní náklady? Celkové náklady (Total Costs –TC) – mají dvě složky: Celkové náklady (Total Costs –TC) – mají dvě složky: Variabilní náklady (Variable Costs – VC) – náklady, které s růstem objemu výroby rostou. Variabilní náklady (Variable Costs – VC) – náklady, které s růstem objemu výroby rostou. Fixní náklady (Fixed Costs – FC) – náklady, které se s objemem výroby nemění. Firma je musí hradit, i když je objem výroby nulový (nájemné,..). Fixní náklady (Fixed Costs – FC) – náklady, které se s objemem výroby nemění. Firma je musí hradit, i když je objem výroby nulový (nájemné,..). Vývoj nákladů odvodíme z produkční funkce. Vývoj nákladů odvodíme z produkční funkce.

7 Graf celkových nákladů Q A QAQA FC VC TC Kč

8 Explicitní a implicitní náklady Explicitní náklady – náklady, které musí firma reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů. Můžeme je zjistit v účetních výkazech. Explicitní náklady – náklady, které musí firma reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů. Můžeme je zjistit v účetních výkazech. Implicitní náklady – náklady, které firma reálně neplatí. Jedná se o „ušlý příjem“ z výrobních faktorů, které jsou ve vlastnictví firmy. Podnikatel má totiž vždy dvě možnosti – podnikat se svými výrobními faktory sám nebo je pronajmout jinému podnikateli. Pokud se rozhodne podnikat sám, vzdává se mzdy, kterou mohl získat jako zaměstnanec jiné firmy, úroku z kapitálu, který mohl uložit v bance, popř. renty z pronájmu půdy.Takovéto náklady nazýváme alternativní náklady, resp. náklady obětované příležitosti (Opportunity costs). Implicitní náklady jsou alternativní náklady výrobních faktorů ve vlastnictví majitele firmy. Implicitní náklady – náklady, které firma reálně neplatí. Jedná se o „ušlý příjem“ z výrobních faktorů, které jsou ve vlastnictví firmy. Podnikatel má totiž vždy dvě možnosti – podnikat se svými výrobními faktory sám nebo je pronajmout jinému podnikateli. Pokud se rozhodne podnikat sám, vzdává se mzdy, kterou mohl získat jako zaměstnanec jiné firmy, úroku z kapitálu, který mohl uložit v bance, popř. renty z pronájmu půdy.Takovéto náklady nazýváme alternativní náklady, resp. náklady obětované příležitosti (Opportunity costs). Implicitní náklady jsou alternativní náklady výrobních faktorů ve vlastnictví majitele firmy. Pokud budeme dále hovořit o nákladech, budeme mít většinou na mysli explicitní i implicitní náklady. Pokud budeme dále hovořit o nákladech, budeme mít většinou na mysli explicitní i implicitní náklady.

9 Průměrné náklady Průměrné náklady (Average costs - AC) – náklady na jednotku produkce Průměrné náklady (Average costs - AC) – náklady na jednotku produkce Průměrné náklady můžeme dále rozdělit na: Průměrné náklady můžeme dále rozdělit na: Průměrné fixní náklady (AFC) Průměrné fixní náklady (AFC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné variabilní náklady (AVC) AC = TC / Q AC = AFC + AVC

10 Mezní náklady Mezní náklady (Marginal Costs – MC) – náklady potřebné k rozšíření objemu výroby o jednotku. Mezní náklady (Marginal Costs – MC) – náklady potřebné k rozšíření objemu výroby o jednotku. MC nejdříve klesají a od určitého množství produkce rostou -zákon klesajících výnosů MC nejdříve klesají a od určitého množství produkce rostou -zákon klesajících výnosů MC začínají růst dříve než AC. To proto, že MC nejsou ovlivněny fixními náklady. MFC jsou nulové, protože fixní náklady se s objemem výroby nemění. MC se proto vždy rovnají mezním variabilním nákladům. MC začínají růst dříve než AC. To proto, že MC nejsou ovlivněny fixními náklady. MFC jsou nulové, protože fixní náklady se s objemem výroby nemění. MC se proto vždy rovnají mezním variabilním nákladům. MC = TC / Q

11 Graf MC, AC, AFC a AVC AFC AVC AC MC Q Kč/Q

12 Průměrné a mezní náklady Z grafu můžeme pozorovat, že křivka MC protíná křivku AC v jejím minimu. Z grafu můžeme pozorovat, že křivka MC protíná křivku AC v jejím minimu. Je-li MCAC je další jednotku produkce možno vyrobit pouze s náklady vyššími než jednotky předcházející. Je-li MC>AC je další jednotku produkce možno vyrobit pouze s náklady vyššími než jednotky předcházející. Pouze MC=AC jsou průměrné náklady minimální. Pouze MC=AC jsou průměrné náklady minimální. MC = AC min

13 Náklady v dlouhém období Podobně jako nám indiferenční analýza umožnila odvodit křivku poptávky, z mapy izokvant můžeme odvodit křivku celkových nákladů. Podobně jako nám indiferenční analýza umožnila odvodit křivku poptávky, z mapy izokvant můžeme odvodit křivku celkových nákladů. Křivka celkových nákladů má v dlouhém období podobný tvar, jako v období krátkém. Křivka celkových nákladů má v dlouhém období podobný tvar, jako v období krátkém. V krátkém období její tvar určuje: V krátkém období její tvar určuje: Vývoj výnosů z variabilního faktoru Vývoj výnosů z variabilního faktoru V dlouhém období její tvar určují: V dlouhém období její tvar určují: Výnosy z rozsahu Výnosy z rozsahu

14 Izokvanta Izokvanta – představuje takové kombinace výrobních faktorů, jejichž pomocí je možno vyrobit stejný objem produkce. (indiferenční křivka produkce) Izokvanta – představuje takové kombinace výrobních faktorů, jejichž pomocí je možno vyrobit stejný objem produkce. (indiferenční křivka produkce) Izokvanty vzdálenější od počátku odpovídají vyššímu objemu výroby, izokvanty jsou klesající, protože vyšším množstvím obou výrobních faktorů je možno vyrobit vyšší množství produkce. Izokvanty vzdálenější od počátku odpovídají vyššímu objemu výroby, izokvanty jsou klesající, protože vyšším množstvím obou výrobních faktorů je možno vyrobit vyšší množství produkce. Mapa izokvant – soubor izokvant dvou inputů (práce, kapitál) Mapa izokvant – soubor izokvant dvou inputů (práce, kapitál)

15 Mezní míra technické substituce Izokvanty jsou konvexní vzhledem k počátku. Proč? Pokud je kapitál nahrazován prací, roste v důsledku zákona klesajících výnosů mezní produkt kapitálu a klesá mezní produkt práce. Izokvanty jsou konvexní vzhledem k počátku. Proč? Pokud je kapitál nahrazován prací, roste v důsledku zákona klesajících výnosů mezní produkt kapitálu a klesá mezní produkt práce. Aby byl vyroben stejný objem produkce, musí poměr, v němž jsou výrobní faktory nahrazovány, odpovídat převrácenému poměru jejich mezních produktů. Aby byl vyroben stejný objem produkce, musí poměr, v němž jsou výrobní faktory nahrazovány, odpovídat převrácenému poměru jejich mezních produktů. K MP L = L MP K

16 Mezní míra technické substituce Tento poměr nazýváme mezní míra technické substituce kapitálu za práci (Marginal Rate of Technical Substitution - MRTS K,L ). Tento poměr nazýváme mezní míra technické substituce kapitálu za práci (Marginal Rate of Technical Substitution - MRTS K,L ). Jde o poměr, v němž je možno vzájemně nahrazovat práci kapitálem, aniž by se změnil objem vyráběné produkce. Jde o poměr, v němž je možno vzájemně nahrazovat práci kapitálem, aniž by se změnil objem vyráběné produkce. V grafickém vyjádření určuje sklon izokvanty. V grafickém vyjádření určuje sklon izokvanty.

17 Izokosta Izokosta (linie stejných celkových nákladů) – je linie celkových nákladů XY, která znázorňuje všechny kombinace výrobních faktorů maximálně dostupné vzhledem k daným celkovým nákladům. Izokosta (linie stejných celkových nákladů) – je linie celkových nákladů XY, která znázorňuje všechny kombinace výrobních faktorů maximálně dostupné vzhledem k daným celkovým nákladům. Izokosta vyjadřuje všechny maximálně dostupné kombinace v rámci celkových nákladů. Izokosta vyjadřuje všechny maximálně dostupné kombinace v rámci celkových nákladů. Izokvanta vyjadřuje všechny kombinace použití výrobních faktorů přinášejících stejný objem produkce. Izokvanta vyjadřuje všechny kombinace použití výrobních faktorů přinášejících stejný objem produkce.

18 Nákladové optimum firmy Optimální kombinací vstupů tzv. nákladové optimum firmy, nalezneme v bodě, kde se linie celkových nákladů (izokosta) dotýká izokvanty. Optimální kombinací vstupů tzv. nákladové optimum firmy, nalezneme v bodě, kde se linie celkových nákladů (izokosta) dotýká izokvanty. V bodě nákladového optima jsou poměry mezních produktů všech výrobních faktorů k jejich cenám shodné. V bodě nákladového optima jsou poměry mezních produktů všech výrobních faktorů k jejich cenám shodné. P L MP L = P K MP K MP K MP L = P K P L

19 Graf Nákladové optimum firmy E L K Y XLELE KEKE

20 Graf Vliv změn cen vstupů na rovnováhu výrobce A B C L K

21 Náklady v dlouhém období Trendy ve vývoji výnosů: Trendy ve vývoji výnosů: Konstantní výnosy z rozsahu – křivka TC bude mít tvar rostoucí přímky Konstantní výnosy z rozsahu – křivka TC bude mít tvar rostoucí přímky Rostoucí výnosy z rozsahu – křivka TC bude s růstem Q růst pomalejším tempem Rostoucí výnosy z rozsahu – křivka TC bude s růstem Q růst pomalejším tempem Klesající výnosy z rozsahu – křivka TC bude růst rychleji než výstup Klesající výnosy z rozsahu – křivka TC bude růst rychleji než výstup Křivka TC v dlouhém období vychází z počátku => v dlouhém období firma může měnit rozsah všech výrobních faktorů. Křivka TC v dlouhém období vychází z počátku => v dlouhém období firma může měnit rozsah všech výrobních faktorů.

22 Křivka celkových nákladů Q TC Kč A B C Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 C1C1 C2C2 C3C3 L K L1L1 L2L2 L3L3 K1K1 K2K2 K3K3 A B C C1C1 C2C2 C3C3 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Většinou je typické, že technické podmínky umožňují firmě při nízkém výstupu realizovat rostoucí výnosy z rozsahu a při vyšším výstupu se prosazují klesající výnosy z rozsahu. Většinou je typické, že technické podmínky umožňují firmě při nízkém výstupu realizovat rostoucí výnosy z rozsahu a při vyšším výstupu se prosazují klesající výnosy z rozsahu.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Výroba a náklady Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google