Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 14 – Obecný model tvorby cen výrobních faktorů Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 14 – Obecný model tvorby cen výrobních faktorů Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 14 – Obecný model tvorby cen výrobních faktorů Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 14 Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Každá firma maximalizující zisk také usiluje o co nejnižší náklady. Cenový systém signalizuje potřebu substituce finální komodity, ale nikoli potřebu substituce výrobních faktorů. K dosažení kombinace nejnižších nákladů na výrobní faktory pro každý možný výstup firmy by se měl MPP každého faktoru rovnat jeho ceně. [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 14 Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Jestliže vlivem změny preferencí vzroste elasticita poptávky po finální produkci, vzroste také elasticita poptávky po příslušném výrobním faktoru. Nájemné představuje specifickou formu ceny při pronájmu, kterou platí vlastník nájemci. Cenová "neelasticita" finální poptávky bude mít tendenci vždy způsobovat vysokou elasticitu odvozené poptávky po výrobních faktorech. [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 14 Pokud MFC < MRP, potom: a)Firma bude nakupovat příslušného faktoru méně b)Firma bude nakupovat příslušného faktoru více c)Firma musí odejít z odvětví neboť AR neuhradí náklady na získání jednotky výrobního faktoru d)Firma zákonitě vytlačí všechny drobné konkurenty z odvětví e)Nelze jednoznačně rozhodnout, protože neznáme typ konkurence

5 MIEK1 – Cvičení 14 Pokud MFC < MRP, potom: a)Firma bude nakupovat příslušného faktoru méně b)Firma bude nakupovat příslušného faktoru více c)Firma musí odejít z odvětví neboť AR neuhradí náklady na získání jednotky výrobního faktoru d)Firma zákonitě vytlačí všechny drobné konkurenty z odvětví e)Nelze jednoznačně rozhodnout, protože neznáme typ konkurence

6 MIEK1 – Cvičení 14  Čemu je kvantitativně roven příjem z mezního fyzického produktu v případě nedokonalé konkurence na trhu finálního produktu? a)MPP · MR, kde MPP je cena faktoru b)MPP · MR, kde MR je cena produktu c)MPP · MR, kde MR je mezní příjem z faktoru d)MPP · MR, kde MPP je cena produktu e)MPP · MR, kde MR je mezní příjem z produktu

7 MIEK1 – Cvičení 14  Čemu je kvantitativně roven příjem z mezního fyzického produktu v případě nedokonalé konkurence na trhu finálního produktu? a)MPP · MR, kde MPP je cena faktoru b)MPP · MR, kde MR je cena produktu c)MPP · MR, kde MR je mezní příjem z faktoru d)MPP · MR, kde MPP je cena produktu e)MPP · MR, kde MR je mezní příjem z produktu

8 MIEK1 – Cvičení 14  Veličiny MRP a MR se rovnají: a)pokud MPP je kladný b)vždy v případě dokonalé konkurence trhu produktu c)pouze v případě nedokonalé konkurence trhu faktoru d)pouze v případě, kdy nabídka příslušného výrobního faktoru je fixní e)jedná se o dvě různé veličiny, které se rovnat nemusejí

9 MIEK1 – Cvičení 14  Veličiny MRP a MR se rovnají: a)pokud MPP je kladný b)vždy v případě dokonalé konkurence trhu produktu c)pouze v případě nedokonalé konkurence trhu faktoru d)pouze v případě, kdy nabídka příslušného výrobního faktoru je fixní e)jedná se o dvě různé veličiny, které se rovnat nemusejí

10 MIEK1 – Cvičení 14  "Odvozenost" poptávky po výrobních faktorech spočívá v tom, že: a)poptávka po výrobních faktorech je druhotná a méně důležitá z hlediska fungování tržního mechanismu b)poptávka po výrobních faktorech je vždy závislá na poptávce po finálních spotřebních předmětech c)křivku poptávky po libovolném výrobním faktoru lze odvodit pomocí indiferenční nebo produkční analýzy z křivek mezních užitečností všech komponent příslušného výrobního faktoru d)poptávka po výrobních faktorechje z hlediska firmy vždy méně důležitá nežpoptávka po finální produkci firmy e)žádné z uvedených tvrzení "odvozenost" poptávky po výrobních faktorech nevystihuje

11 MIEK1 – Cvičení 14  "Odvozenost" poptávky po výrobních faktorech spočívá v tom, že: a)poptávka po výrobních faktorech je druhotná a méně důležitá z hlediska fungování tržního mechanismu b)poptávka po výrobních faktorech je vždy závislá na poptávce po finálních spotřebních předmětech c)křivku poptávky po libovolném výrobním faktoru lze odvodit pomocí indiferenční nebo produkční analýzy z křivek mezních užitečností všech komponent příslušného výrobního faktoru d)poptávka po výrobních faktorechje z hlediska firmy vždy méně důležitá nežpoptávka po finální produkci firmy e)žádné z uvedených tvrzení "odvozenost" poptávky po výrobních faktorech nevystihuje

12 MIEK1 – Cvičení 14  Celková tržní poptávka po výrobním faktoru je určena: a)vertikálním součtem individuálních poptávkových funkcí jednotlivých firem b)horizontálním součtem individuálních poptávkových funkcí jednotlivých firem c)aritmetickým průměrem individuálních poptávkových funkcí jednotlivých firem d)agregátní poptávkou - součtem poptávek pouze dokonale konkurenčních firem e)žádná z nabídek není správná

13 MIEK1 – Cvičení 14  Celková tržní poptávka po výrobním faktoru je určena: a)vertikálním součtem individuálních poptávkových funkcí jednotlivých firem b)horizontálním součtem individuálních poptávkových funkcí jednotlivých firem c)aritmetickým průměrem individuálních poptávkových funkcí jednotlivých firem d)agregátní poptávkou - součtem poptávek pouze dokonale konkurenčních firem e)žádná z nabídek není správná

14 MIEK1 – Cvičení 14  Volný čas je: a)výrobním faktorem b)volným statkem c)ekonomickým statkem d)výrobní službou e)veřejným statkem

15 MIEK1 – Cvičení 14  Volný čas je: a)výrobním faktorem b)volným statkem c)ekonomickým statkem d)výrobní službou e)veřejným statkem

16 MIEK1 – Cvičení 14  Firma používá při své výrobě taková množství vstupů A a B, že MPPA je 60 jednotek a MPPB 40 jednotek výstupu. Ceny A a B jsou 4 a 2 Kč. Za předpokladu, že A a B jsou jedinými používanými vstupy - pak tato firma: a)vyrábí danou úroveň výroby s minimálními náklady, ale rozhodně nemaximalizuje zisk b)nevyrábí při minimálních nákladech, ani nemaximalizuje zisk c)vyrábí při minimálních nákladech, ale zároveň nemusí maximalizovat zisk d)neminimalizuje náklady, ale přesto maximalizuje zisk e)minimalizuje náklady a tedy maximalizuje zisk

17 MIEK1 – Cvičení 14  Firma používá při své výrobě taková množství vstupů A a B, že MPPA je 60 jednotek a MPPB 40 jednotek výstupu. Ceny A a B jsou 4 a 2 Kč. Za předpokladu, že A a B jsou jedinými používanými vstupy - pak tato firma: a)vyrábí danou úroveň výroby s minimálními náklady, ale rozhodně nemaximalizuje zisk b)nevyrábí při minimálních nákladech, ani nemaximalizuje zisk c)vyrábí při minimálních nákladech, ale zároveň nemusí maximalizovat zisk d)neminimalizuje náklady, ale přesto maximalizuje zisk e)minimalizuje náklady a tedy maximalizuje zisk

18 MIEK1 – Cvičení 14  Příjem z mezního fyzického produktu monopolní firmy klesá rychleji než u dokonale konkureční firmy (na trhu produktu), protože: a)dělníci pracující pro monopol jsou méně produktivní b)tržní poptávka po produktu musí být méně elastická s růstem stupně kontroly nad cenou produkce c)monopol uváženě snižuje výrobu d)u monopolu MR klesá s růstem výstupu, zatímco v dokonalé konkurenci je MR konstantní e)nic z uvedeného neplatí

19 MIEK1 – Cvičení 14  Příjem z mezního fyzického produktu monopolní firmy klesá rychleji než u dokonale konkureční firmy (na trhu produktu), protože: a)dělníci pracující pro monopol jsou méně produktivní b)tržní poptávka po produktu musí být méně elastická s růstem stupně kontroly nad cenou produkce c)monopol uváženě snižuje výrobu d)u monopolu MR klesá s růstem výstupu, zatímco v dokonalé konkurenci je MR konstantní e)nic z uvedeného neplatí

20 MIEK1 – Cvičení 14  Odvozená poptávka po výrobním faktoru má tendenci být neelastická, pokud poptávka po finální produkci je: a)velmi neelastická b)velmi elastická c)poměrně málo elastická d)velmi nestálá e)jednotkově elastická

21 MIEK1 – Cvičení 14  Odvozená poptávka po výrobním faktoru má tendenci být neelastická, pokud poptávka po finální produkci je: a)velmi neelastická b)velmi elastická c)poměrně málo elastická d)velmi nestálá e)jednotkově elastická

22 MIEK1 – Cvičení 14  Množství určitého vstupu poptávané firmou závisí na: a)ceně vyráběných produktů b)ceně jiných inputů c)ceně daného vstupu d)zvolené technologii e)všem výše uvedeném

23 MIEK1 – Cvičení 14  Množství určitého vstupu poptávané firmou závisí na: a)ceně vyráběných produktů b)ceně jiných inputů c)ceně daného vstupu d)zvolené technologii e)všem výše uvedeném

24 MIEK1 – Cvičení 14  Podle pravidla minimálních nákladů by poměr MPP každého používaného faktoru a jeho ceny měl být: a)roven spotřebovanému množství příslušného faktoru b)proporcionální k množství peněz vydaných na nákup faktoru c)stejný pro všechny faktory, ale pouze v případě dokonale konkurečnÍ firmy na obou trzích d)roven ceně produktu e)stejný pro všechny faktory bez ohledu na typ trhu

25 MIEK1 – Cvičení 14  Podle pravidla minimálních nákladů by poměr MPP každého používaného faktoru a jeho ceny měl být: a)roven spotřebovanému množství příslušného faktoru b)proporcionální k množství peněz vydaných na nákup faktoru c)stejný pro všechny faktory, ale pouze v případě dokonale konkurečnÍ firmy na obou trzích d)roven ceně produktu e)stejný pro všechny faktory bez ohledu na typ trhu

26 MIEK1 – Cvičení 14  Předpokládejme, že firma má možnost použít ve výrobě nový stroj, který zvýší produkci o pět jednotek. Nákup stroje stojí 10 000 Kč. Když se každá jednotka produkce může prodat za 5 000 Kč, pak platí, že: a)MRP stroje je menší než cena a firma by tudíž stroj použít neměla b)MPP stroje je roven ceně a firma by tudíž měla stroj pronajmout c)MRP stroje je 5 000 Kč a firma by tudíž měla stroj používat d)MPP stroje je totožný s MRP a firma tudíž musí vyhlásit bankrot e)nic z uvedeného neplatí

27 MIEK1 – Cvičení 14  Předpokládejme, že firma má možnost použít ve výrobě nový stroj, který zvýší produkci o pět jednotek. Nákup stroje stojí 10 000 Kč. Když se každá jednotka produkce může prodat za 5 000 Kč, pak platí, že: a)MRP stroje je menší než cena a firma by tudíž stroj použít neměla b)MPP stroje je roven ceně a firma by tudíž měla stroj pronajmout c)MRP stroje je 5 000 Kč a firma by tudíž měla stroj používat d)MPP stroje je totožný s MRP a firma tudíž musí vyhlásit bankrot e)nic z uvedeného neplatí

28 MIEK1 – Cvičení 14  Vztah TRP = TPP · MR platí: a)pouze v situaci dokonalé konkurence trhu faktoru b)pouze v situaci nedokonalé konkurenci trhu faktoru c)pouze v situaci perfektního monopolu na trhu produktu d)v situaci dokonalé i nedokonalé konkurence na trhu produktu e)neplatí nikdy

29 MIEK1 – Cvičení 14  Vztah TRP = TPP · MR platí: a)pouze v situaci dokonalé konkurence trhu faktoru b)pouze v situaci nedokonalé konkurenci trhu faktoru c)pouze v situaci perfektního monopolu na trhu produktu d)v situaci dokonalé i nedokonalé konkurence na trhu produktu e)neplatí nikdy

30 MIEK1 – Cvičení 14  MPP vstupů A, B, C jsou 12, 8 a 2. Ceny těchto vstupů na dokonale konkurenčním trhu jsou 6, 4, 1 (v Kč za kus). Firma na dané úrovni výstupu maximalizuje zisk. MR z prodeje poslední jednotky je: a)8 Kč b)6 Kč c)2 Kč d)1 Kč e)0,5 Kč

31 MIEK1 – Cvičení 14  MPP vstupů A, B, C jsou 12, 8 a 2. Ceny těchto vstupů na dokonale konkurenčním trhu jsou 6, 4, 1 (v Kč za kus). Firma na dané úrovni výstupu maximalizuje zisk. MR z prodeje poslední jednotky je: a)8 Kč b)6 Kč c)2 Kč d)1 Kč e)0,5 Kč

32 MIEK1 – Cvičení 14  Mezní příjem je roven 2 Kč. Ceny jednotek vstupů A, B a C jsou na dokonale konkurenčních trzích 8, 4 a 10 Kč. Firma na dané úrovni výstupu maximalizuje zisk. MPP vstupu B tedy musí být: a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

33 MIEK1 – Cvičení 14  Mezní příjem je roven 2 Kč. Ceny jednotek vstupů A, B a C jsou na dokonale konkurenčních trzích 8, 4 a 10 Kč. Firma na dané úrovni výstupu maximalizuje zisk. MPP vstupu B tedy musí být: a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

34 MIEK1 – Cvičení 14  Pokud budou všechny firmy v odvětví najímat více pracovníků v důsledku poklesu mezd, cena výstupu odvětví bude klesat, což způsobí posun křivky příjmu z mezního fyzického produktu pro individuální firmu v odvětví: a)směrem nahoru b)směrem dolů c)na nulovou hodnotu d)tak, že křivka MRP splyne s křivkou nabídky e)uvede ný fakt nezpůsobí posun křivky MRP

35 MIEK1 – Cvičení 14  Pokud budou všechny firmy v odvětví najímat více pracovníků v důsledku poklesu mezd, cena výstupu odvětví bude klesat, což způsobí posun křivky příjmu z mezního fyzického produktu pro individuální firmu v odvětví: a)směrem nahoru b)směrem dolů c)na nulovou hodnotu d)tak, že křivka MRP splyne s křivkou nabídky e)uvedený fakt nezpůsobí posun křivky MRP

36 MIEK1 – Cvičení 14  Individuální křivka nabídky výrobního faktoru je v ekonomické realitě: a)rostoucí b)klesající c)fixní (tj. neelastická) d)od určitého bodu zpět zakřivená e)všechny odpovědi mohou být správné (záleží na tom, o jaký faktor se jedná ).

37 MIEK1 – Cvičení 14  Individuální křivka nabídky výrobního faktoru je v ekonomické realitě: a)rostoucí b)klesající c)fixní (tj. neelastická) d)od určitého bodu zpět zakřivená e)všechny odpovědi mohou být správné (záleží na tom, o jaký faktor se jedná).

38 MIEK1 – Cvičení 14  Konkurenční tvorba cen výrobních faktorů je ve standardních ekonomických učebnicích vykládána na základě: a)teorie užitečnosti b)teorie růstu c)teorie mezní produktivity d)teorie celkové rovnováhy e)teorie transformace

39 MIEK1 – Cvičení 14  Konkurenční tvorba cen výrobních faktorů je ve standardních ekonomických učebnicích vykládána na základě: a)teorie užitečnosti b)teorie růstu c)teorie mezní produktivity d)teorie celkové rovnováhy e)teorie transformace

40 MIEK1 – Cvičení 14  Rovnost mezního nákladu na faktor a ceny příslušného výrobního faktoru platí v případě: a)dokonale konkurečního trhu produktu b)dokonale konkurečního trhu faktoru c)nedokonale konkurečního trhu faktoru d)monopolistické konkurence na trhu produktu e)platí vždy

41 MIEK1 – Cvičení 14  Rovnost mezního nákladu na faktor a ceny příslušného výrobního faktoru platí v případě: a)dokonale konkurečního trhu produktu b)dokonale konkurečního trhu faktoru c)nedokonale konkurečního trhu faktoru d)monopolistické konkurence na trhu produktu e)platí vždy

42 MIEK1 – Cvičení 14 Doplňte následující tvrzení Poptávka po výrobním je od poptávky po finálních statcích, na jejichž produkci se daný vstup podílí. Poptávka po výrobním _______ je ________ od poptávky po finálních statcích, na jejichž produkci se daný vstup podílí. Příjem z mezního fyzického produktu (MRP) je příjem, který firma získává zaměstnáním jednotky vstupu, přičemž ostatní vstupy zůstávají konstantní. Je definován jako mezní fyzický produkt vynásobený příjmem získaným prodejem dodatečné jednotky výstupu. V podmínkách dokonalé konkurence na trhu platí MR = P · q. Výsledný součin je pak někdy nazýván mezního produktu (VMP). Příjem z mezního fyzického produktu (MRP) je _________ příjem, který firma získává zaměstnáním __________ jednotky vstupu, přičemž ostatní vstupy zůstávají konstantní. Je definován jako mezní fyzický produkt _______ vynásobený _________ příjmem získaným prodejem dodatečné jednotky výstupu. V podmínkách dokonalé konkurence na trhu ________ platí MR = P · q. Výsledný součin je pak někdy nazýván _________ mezního produktu (VMP). faktoruodvozená dodatečný dodatečné vstupumezním produktu hodnotou

43 MIEK1 – Cvičení 14 Doplňte následující tvrzení Mezní náklady na faktor (MFC, někdy značené MFO) představují náklady, které firma vynakládá na získání jednotky vstupu. V podmínkách dokonalé konkurence trhu jsou vždy rovné faktoru. V podmínkách nedokonalé konkurence trhu jsou MFC vždy než cena faktoru (např. za tržní situace monopsonu). Mezní náklady na faktor (MFC, někdy značené MFO) představují __________ náklady, které firma vynakládá na získání __________ jednotky vstupu. V podmínkách dokonalé konkurence trhu ________ jsou vždy rovné ______ faktoru. V podmínkách nedokonalé konkurence trhu ________ jsou MFC vždy ______ než cena faktoru (např. za tržní situace monopsonu). Pravidlo "substituce" odráží následující skutečnost: jestliže cena jednoho vstupu, zatímco ceny ostatních se ________, firmě se vyplatí nahradit relativně _____ vstup větším množstvím vstupů ostatních (samozřejmě pokud je to technologicky proveditelné). Pravidlo "substituce" odráží následující skutečnost: jestliže cena jednoho vstupu _______, zatímco ceny ostatních se ________, firmě se vyplatí nahradit relativně _____ vstup větším množstvím vstupů ostatních (samozřejmě pokud je to technologicky proveditelné). dodatečné faktoruceně faktoru větší vzroste nezmění dražší


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 14 – Obecný model tvorby cen výrobních faktorů Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google