Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Byrokracie ve věcech veřejné správy 2. Pojem a charakteristika veřejné správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Byrokracie ve věcech veřejné správy 2. Pojem a charakteristika veřejné správy."— Transkript prezentace:

1

2 1. Byrokracie ve věcech veřejné správy 2. Pojem a charakteristika veřejné správy

3

4  BYROKRACIE (angl. bureaucracy)  Pojem poprvé použil v roce  1745 Vincent de Gournay, 1745Vincent de Gournay  vznikl jako složenina slov  francouzského bureau francouzského  (úřad, psací stůl, resp. plátno pokrývající úředníkův stůl) a  řeckého kratein (vládnout). řeckého

5  systematická administrativní činnost, pro níž je charakteristické  hierarchické uspořádání, hierarchické  specializace funkcí,  objektivní předpoklady pro výkon správy asprávy  činnost podle pevných pravidel.

6  obecná kategorie lidí, kteří tuto činnost vykonávají, a to ve veřejné správě i v jiných organizacíchveřejné správě

7  systém administrace, který se vyznačuje ◦ úsilím po získání funkcí a moci,moci ◦ nedostatkem iniciativy a pružnosti, ◦ nezájmem o lidské potřeby nebo veřejné mínění,lidské potřebyveřejné mínění ◦ tendencí přesouvat rozhodování na vyšší orgány, ◦ hromadění prostředků za účelem zachování a zvyšování moci apod.

8  Pojem byrokracie do sociologie a společenských věd obecně přinesl Max WeberMax Weber Max Weber (21. dubna 1864 – 14. června 1920)21. dubna186414. června1920 byl německý sociolog a ekonom.německýsociologekonom Bývá řazen mezi tzv. otce zakladatele sociologie. Jeho sociologické úvahy se věnují např. náboženství, moci či byrokracii.náboženstvímocibyrokracii

9  jako nezbytnou součást moderní společnosti.společnosti  Weber se byrokracii věnuje jako druhu moci (panství), označuje ji jakomoci  tzv. racionální autoritu.

10  Podle Webera je čistě byrokratický typ organizace z technického hlediska schopen dosáhnout nejvyššího stupně efektivity efektivity  v tomto smyslu je byrokracie formálně nejracionálnějším prostředkem výkonu autority nad lidskými jedinci.  Byrokracie je tak jedním z předpokladů racionálního kapitalistického podnikání.kapitalistického

11  Weber ve svých úvahách pracuje s byrokracií jako s ideálním typem, nikoliv jako s reálným fenoménem.ideálním typem  Weberův ideální typ je legitimní byrokratická vláda, založená na víře v oprávněnost svého úřadu.  Ovládaní jsou přesvědčeni, že pověřené osoby mají právo vykonávat vládu. V reálném prostředí jsou však úředníci ovlivněni mnoha aspekty.  Jsou to například sympatie, úplatky, protekční postavení.

12  hierarchická struktura, hierarchická  neosobní struktura  rozhodnutí jsou činěna na základě  formalizovaných obecných pravidel  definovaná hierarchie pravomoci a odpovědnostipravomoci  svobodný výběr kandidátů do úřadu založený na kritériu výkonu,výkonu  odměňování založené na jasném kontraktu,  úředník není vlastníkem majetku, s nímž operuje.

13  konfrontace weberovského ideálního typu s realitou byrokratických organizací  Mezi nejvýznamnější kritiky a pokračovatele Weberovy teorie patří:  Robert Michels upozornil na hromadění moci v rukou vrcholných úředníků a politiků, proces tzv. oligarchizace byrokratických aparátů. Robert Michelsoligarchizace

14  Robert King Merton se zabýval nechtěnými důsledky byrokratického chování, dysfunkcemi byrokracie. Robert King Merton  Upozornil na ritualismus, jev, kdy se dodržování předpisů a pravidel, prostředku, stane hlavním cílem jednání byrokrata.  Zájmy samotného úřadu pak mohou vytlačit úsilí o realizaci původních vnějších cílů, pro něž byl úřad zřízen. Tato samoúčelnost byrokracie je přímo závislá na stáří a zavedenosti úřadu.

15  Charles Wright Mills upozornil na rostoucí roli byrokracie a také, podobně jako Merton, na skutečnost, že byrokracie v mnoha případech slouží jen svým vlastním zájmům. Charles Wright Mills

16 Elton MayoElton Mayo [3] Elton Mayo byl australský sociolog, [3] který stál v čele kolektivu, jenž od roku 1925 prováděl experimenty v Hawthornskémm závodě nedaleko Chicaga.

17  V průběhu průzkumů docházelo uvnitř experimentálních skupin k vytvoření neformálních vztahů.  V průběhu spontánních interakcí docházelo ke vzniku nových skupinových norem.  Dodržování či porušování těchto norem se promítalo do výše sociální pozice jednotlivých členů pracovní skupiny.  Zájem o udržení či zvýšení této pozice převažoval nad čistě ekonomickou odměnou.  Z toho Mayo usoudil, že základem pro orientaci jednání jsou spontánně rozvíjené vztahy, na které jsou jejich členové citově vázániMayo

18  základem pro orientaci jednání člověka jsou spontánně rozvíjené vztahy, na které jsou členové skupiny citově vázáni  Tzv. BLUDNÝ KRUH BYROKRACIE

19  Čím více situací je v organizaci upravováno pomocí neosobních pravidel, tím více moci ztrácejí nadřízení nad svými podřízenými.  Každý člen je tak chráněn před libovůlí svých nadřízených i před tlaky svých podřízených.  Typická formální organizace se vyznačuje rozsáhlou centralizací rozhodování.  Kvalifikované rozhodování v určitých oblastech by však vyžadovalo, aby rozhodnutí byla činěna na nižších úrovních, kde lze předpokládat důvěrnější znalost reality.  Potřeba ZMĚNY!!!

20 Byrokratický systém se začíná orientovat na problémy změny, teprve když jsou dysfunkce již značné. Řídící pracovníci nemívají k dispozici včasné signály o narůstající kritičnosti situace.

21  každá změna se uskutečňuje zásadně směrem odshora dolů,  každé přijaté opatření se týká všech částí organizace, tedy i těch, které nebyly dysfunkcí příliš zasaženy,  nařízení ohledně náprav posilují centralizaci, neboť ve své univerzálnosti ničí lokální zvláštnosti.

22  byrokracie jako rigidní, strnulá, nepružná,  byrokracie jako panství úředníků,  byrokracie jako chaos,chaos  byrokracie jako maximalizace velikostí,  byrokracie jako nekontrolovaná a nekontrolovatelná moc.

23  Byrokratické systémy jsou  relativně efektivní,  předvídatelné, stabilní a  dosahují konzistentních výsledků, které jsou známé a očekávané.  Kladou důraz  na rozvoj odbornosti a dovedností a odměňují jej,  klienti byrokratických organizací mohou očekávat rovné zacházení v souladu se standardními operačními postupy.  Byrokratické organizace jsou výhodné pro činnosti, které:  je třeba provádět opakovaně a rutinně,  vyžadují standardní výsledky, tj. výsledky konzistentní a předvídatelné.

24  Byrokratické organizace nejsou vhodné pro mnoho forem lidské činnosti (zejména tvůrčí činnosti, umění...).umění  Mnoho organizací trpí přílišnou byrokratičností. Je potřeba přizpůsobit se sociální změně, musí tedy dojít k deregulaci – stažení se státu z určitých oblastí nebo odbyrokratičtění – zvýšení výkonnosti, zlepšení kontaktu s obyvateli.

25 doc. ing. Vladimír Benáček, CSc., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy: Problémy české veřejné správy a byrokracie – současný stav a nástin řešení http://www1.ceses.cuni.cz/benacek/Byrokra- web.pdf

26

27  Veřejná správa není totožná se správou v obecném významu,  SPRÁVA - zahrnuje činnosti směřující nikoli jen k plnění cílů veřejných, ale i soukromých

28  Základním kritériem členění správy je to,  zda jde o správu veřejných záležitostí nebo záležitostí soukromých. Veřejná správa Soukromá správa

29  rozdíl mezi veřejnou a soukromou správou je 1. v míře právní vázanosti a také 2. v cíli, který soukromá nebo veřejná správa sleduje.

30  její nositel je volný ve svém jednání,  neboť právní řád jej váže pouze negativně - vymezuje mu jen rámec jednání.  určuje si své cíle a úkoly i metody potřebné k dosažení cílů sama

31  je právním řádem vázána nejen negativně, ale i pozitivně stanovením působnosti a pravomoci každému jejímu vykonavateli zvlášť, popř. druhově stejné skupině vykonavatelů (např. všem krajským úřadům)  je povinna vykonávat úkoly stanovené v zákonech a jiných právních předpisech nebo na základě usnesení zastupitelských sborů či nadřízených orgánů

32  Pojmu veřejná správa se přikládá dvojí význam:  1. určitý druh činnosti (tj. spravování) (materiální pojetí)  nebo  2. organizační jednotku - instituci (útvar, úřad), která veřejnou správu vykonává (formální pojetí)

33  spojeno s dělbou moci - HORIZONTÁLNÍ  v moderním státě je charakterizována oddělením moci výkonné od moci zákonodárné a moci soudní.

34  rozdělení podle úrovní daných územním členěním - VERTIKÁLNÍ  členění unitárního (jednotného) státu (země, kraje, okresy, obce) nebo jeho federativním uspořádáním.

35  Dělení veřejné správy podle právní formy  - kdy se ve veřejné správě použije veřejných forem práva a  - kdy se použije soukromých forem práva  správu vrchnostenskou (výsostnou)  správu fiskální.

36  je vykonávána formami veřejného práva (zejména správního, finančního, sociálního zabezpečení a práva životního prostředí) a  je představována v evropském kontinentálním právu tímto klasickým schématem: právní předpis, správní akt, donucovací opatření.

37  Správa fiskální se týká věcí finančních a státního majetku, nikoli však agendy daňové a poplatkové  má výrazně vrchnostenský charakter a řídí se právem veřejným.  Uplatňuje se ve formách soukromého práva a stát vstupuje do právních vztahů s jinými právními subjekty z pozice rovného partnera.

38  se ve své činnosti může podle povahy věci řídit jak právem veřejným, tak právem soukromým.  Označuje se jako správa pečovatelská nebo veřejná služba (služba veřejnosti) a souvisí zejména s plněním sociální funkce státu.

39  věcné oblasti (obory, resorty)  veřejné správy (např. školství, průmysl, doprava, finance),  tvoří základ pro dělbu práce uvnitř veřejné správy a pro  transformaci úkolů do jednotlivých správních úřadů a orgánů, jako vykonavatelů veřejné  správy.


Stáhnout ppt "1. Byrokracie ve věcech veřejné správy 2. Pojem a charakteristika veřejné správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google