Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulační systém a jeho využití v řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulační systém a jeho využití v řízení"— Transkript prezentace:

1 Kalkulační systém a jeho využití v řízení

2 Využití kalkulací Využití kalkulací v podniku je mnohostranné. Kalkulace nákladů finálních výkonů, polotovarů, činností a operací jsou informačním nástrojem: Podklad pro rozhodování o optimálním sortimentním složení prodávaných výkonů, Ve formě vnitropodnikových cen umožňují zobrazit vztahy mezi útvary a ovlivnit chování pracovníků útvarů, Nástroj řízení hospodárnosti jednicových a ostatních variabilních nákladů, Nástroj pro cenová rozhodování, Podklad pro tvorbu plánů nákladů, výnosů a zisku, Nástroj ocenění stavu a změny stavu zásob vlastní výroby a jiných aktivovaných výkonů.

3 Kalkulační systém ceny kalkulace výsledná nákladů propočtová předběžná
Všechny v podniku sestavované kalkulace a vazby mezi nimi tvoří často velmi rozsáhlý a variantní k a l k u l a č n í s y s t é m jeho jednotlivé prvky - kalkulace – se pak liší metodami a zobrazením a podle doby sestavení kalkulace a svým vztahem k časovému horizontu ceny kalkulace výsledná nákladů propočtová předběžná operativní normová plánová

4 Kalkulační systém Účinnost kalkulačního systému je ovlivněna vazbami mezi jeho jednotlivými prvky, umožňují porovnávat jednotlivé kalkulace, kombinovat jejich údaje a využívat pro různé účely.

5 Kalkulační systém U každé kalkulace, kterou máme sestavit nebo se kterou máme pracovat, bychom si měli položit následující otázky: V jaké fázi řídicího procesu je kalkulace sestavena ? Jaké je využití kalkulace pro řízení a rozhodování ? Jaká je vhodná struktura kalkulace, které položky obsahuje kalkulační vzorec ? Z jakých informační zdrojů vycházíme při sestavení ?

6 Propočtová kalkulace patří mezi předběžné kalkulace,
sestavuje se u nových výrobků v době, kdy ještě není výrobek zcela technicky vyjasněn a kdy tedy není zpracována podrobná konstrukční a technologická dokumentace, podkladem pro stanovení se proto stávají náčrtky, kalkulace, vzorky, ceny, hmotnosti, parametry,… stejných či podobných našich i zahraničních výrobků, slouží jako podklad pro předběžné posouzení efektivnosti, pro návrh ceny východisko: cena je daná trhem, co je ovlivnitelné jsou naše náklady

7 Propočtová kalkulace v hromadné a sériové výrobě
 ve fázi výzkumu a vývoje nového výkonu  účel: posouzení účinnosti nového výrobku ve srovnání s cenou  je limitem pro útvary technické přípravy výroby

8 Propočtová kalkulace při zakázkové činnosti  ve fázi přípravy zakázky
 účel: zpracování cenové nabídky a jednání o ceně se zákazníkem  je výchozí úrovní nákladové náročnosti pro útvary zajišťující přípravu a realizaci zakázky

9 Příklad Účetní jednotka zvažuje možnost vstoupit na trh s novým typem elektromotoru. Na základě jednání s potenciálními odběrateli byla zpracován předběžný propočet nákladů (viz následující tabulka), Na základě jednání se předpokládá prodejní cena 2500 Kč.

10 Propočtová kalkulace výrobku
Kalkulační položka Podklady pro výpočet Přímý (jednicový) materiál 830 Použita dokumentace typově podobného již vyráběného výrobku – upraveno pro nový výrobek Přímé (jednicové) mzdy 450 Použity výkonové normy srovnatelného výrobku, přepočítány dle předpokládaného technologického postupu Přímé (jednicové) odbytové náklady 100 Propočet odvozen od obdobných výrobků

11 Plánová kalkulace má význam pro výkony, jejichž výroba se bude opakovat v průběhu delšího časového intervalu (alespoň 1 rok). Sestavuje se po podrobné konstrukční a technologické přípravě, jejíž součástí jsou i technicko-hospodářské normy. Plánovaná kalkulace je v podstatě váženým aritmetickým průměrem jednotlivých úrovní předem stanovených nákladů. Plánová kalkulace se mění na základě změn podmínek uvnitř podniku, a to i v průběhu období pro které je sestavena.

12 Plánová kalkulace ve fázi tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů výkonu, které by mělo být v průběhu rozpočtového období dosaženo  má význam u výkonů, jejichž tvorba se opakuje v průběhu období účel: plánování hodnotových veličin na středních a vyšších úrovních řízení → podklad pro hlavní podnikový rozpočet, nástroj řízení hospodárnosti rozpočet nákladů v rozpočtové výsledovce rozpočet výdajů v rozpočtu peněžních toků rozpočet zásob vlastní výroby v rozpočtové rozvaze je úkolem pro útvary technické přípravy výroby při sestavování se vychází z existujících podmínek a uvažovaných změn kalkulace dílčího období – váže na předpokládaný průběh změn kalkulace celého rozpočtového období – průměr dílčích kalkulací vážený plánovaným objemem výkonů sestavuje se na úrovni jednicových nákladů, případně vč. variabilní režie

13 Příklad Pro zpracování spotřebních a výkonových norem nového výrobku byly využity stávající normy součástek, které jsou použity jako u předchozího modelu, pro nově použité součástky jsou zpracovány konstrukční rozpisky a technologické postupy. Pro přepočet naturálně vyjádřených norem do peněžní podoby byly použity: Skladové ceny materiálu, který podnik již nakupuje, Tržní ceny zvýšené o vedlejší náklady pořízení pro nově nakupované položky. Pro propočet jednicových mezd byly použity podklady z technologické přípravy. Na základě propočtů byla sestavena výchozí operativní kalkulace.

14 Výchozí operativní kalkulace
Kalkulační položka Přímý materiál 840 Přímé mzdy 440 Přímé odbytové náklady 100

15 Plán finální výroby a výrobní opatření
Ve vazbě na požadavky odběratelů byla sestavena první varianta plánu finální výroby – předpoklad prodeje 760 ks. V průběhu prvního roku se předpokládá realizace nových opatření směřujících ke snížení nákladů : Od 1. dubna se očekává snížení odpadu při spotřebě materiálu o 5 Kč na kus, Od 1. dubna úspora přímých jednicových mezd 7 Kč na 1 ks, Od 1. července nové výrobní zařízení – úspora přímých mezd 8 Kč na kus, odpis zařízení do konce roku 2100 Kč (jednoúčelové zařízení) Od 1. října nové balicí zařízení - snížení odbytových nákladů o 15 Kč na kus, čtvrtletní odpis zařízení 5760 Kč, na balení nového výrobku se bude podílet 25% kapacity.

16 Upravený plán finální výroby
Upravený plán byl zpracován za základě smluv uzavřených s odběrateli, předpokládá se výroba 780 ks. Předpokládá se výroba a prodej: 1. čtvrtletí 150 ks 2. čtvrtletí 210 ks 3. čtvrtletí 180 ks 4. čtvrtletí 240ks

17 Plánová kalkulace výrobku
Položka I/Q II/Q III/Q IV/Q rok Plán výkonů (ks) 150 210 180 240 780 Přímý materiál 840 835 835,96 Přímé mzdy 440 433 425 430,04 Přímé odbytové náklady 100 85 95,38 Jednicové náklady 1380 1368 1360 1345 1361,38 Odpis výr. zařízení 5,83 4,38 Odpis balicího zařízení 6

18 Legenda k plánové kalkulaci
I. Čtvrtletí: výchozí operativní kalkulace je plánovou kalkulací pro 1. čtvrtletí, II. Čtvrtletí: spotřeba jednicového materiálu: 840-5=835 jednicové mzdy: 450-7=443 III. Čtvrtletí: jednicové mzdy: 443-8=425 odpisy zařízení: 2100 za pololetí (2100:2=1050), 1050:180=5,83 IV. čtvrtletí: jednicové odbytové náklady: =85 odpisy výrobního zařízení: 1050:240=4,38 odpisy balicího zařízení: = :240=6 Roční plánová kalkulace se stanoví jako vážený aritmetický průměr, jako váhy vystupují počty vyrobených výrobků v jednotlivých čtvrtletích.

19 Operativní kalkulace ve fázi tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů, které by mělo být při stávajících technologických a konstrukčních podmínkách dosaženo  ve vazbě na plán. kalkulaci zpřesňuje předem stanovenou výši nákladů účel: posouzení dodržení úkolu útvary zajišťujícími podmínky tvorby výkonu (→ technická příprava výroby) je úkolem pro útvary zajišťující tvorbu výkonů při sestavování se vychází z konkrétních konstrukčních a technologických podmínek činnosti kalkulace dílčího období – odráží skutečný průběh změn podmínek činnosti kalkulace celého sledovaného období – průměr dílčích kalkulací vážený plánovaným či skutečným objemem výkonů sestavuje se na úrovni jednicových nákladů na základě aktuálních norem (→ norma * předem stanovená cena)

20 Příklad V porovnání s plánem , došlo ve sledovaném období k následujícím změnám: Přechod na technicky zdůvodněné normy se podařil o měsíc dříve, položka přímého jednicového materiálu – 834 Kč, přímé jednicové mzdy 435 Kč, Od 1. května používá odbyt obalový materiál, který zvyšuje odbytové náklady o 2 Kč/ks. Dodávka jednoúčelového zařízení se uskutečnila o dříve, zařízení používáno od 1. června, šetří však pouze 6 Kč mezd na jednom výrobku, skutečný měsíční odpis je 350 Kč, Od 1. srpna došlo ke zvýšení cen materiálu, kalkulace jednicového materiálu je 835 Kč, Instalace balicího zařízení je až od 1. listopadu, snížení odbytových nákladů je o 16 Kč/ks. Měsíční odpis je 1900 a na balení nového výrobku se podílí 25%. Úkol: stanovit operativní kalkulaci.

21 Operativní kalkulace výrobku
Položka 1.1. 1.3. 1.5. 1.6. 1.8. 1.11. Přímý materiál 840 834 835 Přímé mzdy 440 435 429 Přímé odbyt. náklady 100 102 86 Jednicové náklady 1380 1369 1371 1365 1366 1350 Odpis zařízení 5 5,83 4,38 Odpis balicího zařízení 5,94

22 Operativní kalkulace vyjadřují vždy úroveň předem stanovených nákladů, které odpovídají dosaženým konkrétním podmínkám, za kterých se výroba uskutečňuje, Sestavují se v položkách přímých jednicových nákladů, na základě operativních norem (mění se se změnami podmínek), Využívají se při zadávaní úkolu výrobním útvarů, při kontrole jejich plnění – pro uplatnění rozdílových metod, Porovnáním s plánovou kalkulací se kontroluje zajištěnost ročního plánu nákladů podniku (rozdíl je nástroj řízení útvarů, které odpovídají za přípravu výroby).

23 Základní kalkulace Slouží ke zjišťování přínosu jednotlivých útvarů ke snížení nákladové náročnosti, může být stanovena na úrovni: Propočtové kalkulace nového výkonu, Operativní kalkulace platné k prvnímu dni hodnoceného období, cílové kalkulace, která vyjadřuje žádoucí výši nákladů výkonu, které by měl výrobce dosáhnout při optimálním průběhu výrobního procesu.

24 Význam základní kalkulace pro řízení
Vzájemné porovnání základní, operativní a výsledné kalkulace umožňuje: Průběžně sledovat vývoj nákladové náročnosti výkonu, Kvantifikovat a odpovědnostně oddělit zásluhy za úspory (resp. Překročení) nákladů mezi útvary, které zajišťují podmínky výroby a mezi výkonné útvary, které odpovídají za vlastní výrobu (více metoda standardních nákladů, normová metoda)

25 Výsledná kalkulace v průběhu či po skončení tvorby výkonů vyjadřuje úroveň nákladů výkonu, které ve skutečnosti či v průměru byly vynaloženy na jednotku výkonu vyrobenou v určitém období či dávce účel: různé využití na jednotlivých úrovních řízení významné pro kontrolu hospodárnosti nápravná opatření (→ při výrobách s dalším cyklem) analýza příčin a odpovědnosti za vznik odchylek (→ ve výrobách s kratším cyklem) podle potřeby se sestavuje v různém obsahu i struktuře položek (od jednicových nákladů po plné náklady)

26 Význam výsledné kalkulace ve vazbě na délku výrobního cyklu
Dlouhý výrobní cyklus a zakázková výroba: vysoký význam výsledné kalkulace – nejistota při stanovení nákladového úkolu, doba provádění umožňuje upravovat skutečný průběh nákladů. Výsledná kalkulace – podklady pro řízení Hromadná a sériová výroba: nižší význam výsledné kalkulace – řízení výroby je zde založeno na jiných principech, význam technologické a ekonomické přípravy výroby, řízení je orientováno na analýzu odchylek od předem stanovených nákladů.

27 Příklad V prosinci sledovaného roku byly vynaloženy následující náklady, které se vztahují k 80ks vyrobených výrobků. Úkol: sestavit výslednou kalkulaci na 1 ks výrobku vyrobeného v prosinci.

28 Podklady pro výslednou kalkulaci
Položka Jednicové náklady Přímý materiál 67000 Přímé mzdy 34320 Odbytové náklady 6900 Fixní náklady Odpis jednoúčelového zařízení 350 Fixní náklady skupiny výrobků Odpis balicího zařízení 475 Náklady celkem 93845

29 Řešení Položka Kč Jednicové náklady Přímý materiál 837,5 Přímé mzdy
429 Odbytové náklady 86,25 Fixní náklady Odpis jednoúčelového zařízení 4,38 Fixní náklady skupiny výrobků Odpis balicího zařízení 5,94 Náklady celkem 1363,07

30 Kalkulace ceny Relativně samostatná oblast.
Liší se jak obsahem, tak přístupen ke kalkulaci, Zobrazuje toky zpětné návratnosti nákladů a zisk. Využívají se v činnostech s individuálně nabízenými výkony (stavebnictví, audit, informační systémy)

31 Kalkulační systém v užším pojetí
Cíl : řízení hospodárnosti po linii výkonů zejména u jednicových nákladů. Subsystémy: subsystém zajišťování výkonů v jejich přípravné a prováděcí fázi subsystém periodického ukládání nákladového úkolu

32 Kalkulační systém v širším pojetí
Cíl: zajištění informací pro rozhodování o vstupu nového výkonu na trh, zda vložené náklady budou uhrazeny realizační cenou. (do systému vstupuje i kalkulace ceny). Důležitá role: kalkulace ceny, propočtová kalkulace souvislost s cenou a přiměřeným ziskem hodnocení přiměřenosti zisku při dané ceně a nákladech (hodnocení rentability) hodnocení přiměřenosti výrobkových nákladů při dané cen (od ceny se odečítá žádoucí úroveň zisku – získá přiměřená výše výrobkových nákladů)


Stáhnout ppt "Kalkulační systém a jeho využití v řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google