Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

vedoucí řešitel : Mgr. Jaroslav Uzel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "vedoucí řešitel : Mgr. Jaroslav Uzel"— Transkript prezentace:

1 vedoucí řešitel : Mgr. Jaroslav Uzel
Projekt č. 2 Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy vedoucí řešitel : Mgr. Jaroslav Uzel Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, Praha 1 prosinec 2006

2 „Kultura se předává učením
„Kultura se předává učením. Základní součásti kultury jsou druhy chování, které se učením přenášejí z generace na generaci.“ František Koukolík a Jana Drtilová prosinec 2006

3 „Podniková kultura je vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné.“ E.H. Schein prosinec 2006

4 Cíle dílčího úkolu na rok 2006
Dokončení ověřování vhodnosti a vypovídací schopnosti dotazníků včetně způsobu jejich vyhodnocování Mapování stavu podnikové kultury v ČR – kulturní rozdíly, interkulturní komunikace a řízení Transfer nových poznatků do výrobních podniků Návrh strategií, metody a metodik výzkumu včetně SW podpory - ověření Návrh nástrojů a prostředků zvyšování kultury bezpečnosti v malých a středních podnicích prosinec 2006

5 Postup řešení projektu ve čtyřech etážích
Vymezení a definice kultury, firemní kultury a kultury bezpečnosti Hlavní determinanty firemní kultury Teoretické předpoklady vlivu kultury na efektivitu firmy Postupy ovlivňování kultury v úspěšných světových firmách Poznatková základna cíle řešení Výsledky řešení Diagnostické nástroje pro poznávání FK Základní metodologické přístupy pro poznávání FK Základní nástroje pro diagnostiku FK Překlady, převody a konstrukce diagnostických nástrojů Ověřování; SW a PC podpora; vlastní výzkum stavu FK v ČR cíle řešení Výsledky řešení Návrhy opatření a konsultace ke zvýšení celkové efektivity, snížení stresu… Zpětná vazba – pokusit se zjistit účinnost změn a jejich bariery Zobecnění výsledků „terapie“ Standardizace základních postupů změn FK „Terapie“ firemní kultury cíle řešení Výsledky řešení Proč se to řeší? Při řešení projektu vycházíme: z rozboru současné situace v oblasti BOZP a mapování proměn, které se v nejbližších letech očekávají v kontextu mezinárodních vazeb, včetně začlenění ČR do EU z dynamického uplatňování moderních informačních a komunikačních technologií, které je předpokladem: - pro úspěšné řešení cíle projektu, - efektivní poskytování adekvátních znalostí, excerpcí ze zdrojů v ČR i ve světě koncovému uživateli - a splnění náročných požadavků v oblasti vzdělávání, výzkumu a informovanosti. Přenos poznatků a „know–how“ z předchozích etáží do praxe podniků Přednášky, konference, publikace Zpětná vazba – pokusit se mapovat přijetí a použití poznatků z projektu Zobecnění výsledků transferu Transfer výsledků projektu cíle řešení Výsledky řešení prosinec 2006

6 Model vlivů kultur na bezpečné chování
Kultura dané profese Firemní kultura daného podniku Národní kultura Výcvik, vzdělání a výchova Bezpečnostní kultura Bezpečné chování Sociální klima podniku prosinec 2006

7 KULTURA BEZPEČNOSTI prosinec 2006

8 Kultura bezpečnosti je setrvávající hodnota a priorita kladená na pracovníky a na bezpečnost veřejnosti kýmkoli v každé skupině a na každé úrovni podniku. Týká se míry, v níž jednotlivci a skupiny osob cítí svou osobní odpovědnost za bezpečnost, jednají tak, aby zachovávali, zvyšovali a sdělovali starost o bezpečnost, snaží se aktivně se učit přizpůsobovat a modifikovat (jak individuálně, tak podnikově) chování založené na poučení z chyb a být odměňováni způsoby, které jsou v souladu s těmito hodnotami. prosinec 2006

9 AD KB – FIRMA XY, STAVEBNÍ HMOTY - CELEK
prosinec 2006

10 PFK – FIRMA XY, STAVEBNÍ HMOTY
prosinec 2006

11 Baterie diagnostických nástrojů mapování FK
Osobnostní determinanty osvojování kultury Personální faktory kultury, PFK Determinanty pracoviště (odd., úsek, podnik) Spokojenost s parametry pracoviště, 25 pohledů, PNP-99 Základní struktura charakteru organizace, OCI Základní determinanty podnikové kultury Krátký profil našeho pracoviště, KPNF část A Krátký profil našeho pracoviště, KPNF část B Krátký profil našeho pracoviště, KPNF část C Úroveň kultury bezpečnosti Audit determinant kultury bezpečnosti, AD KB prosinec 2006

12 Nástroje a prostředky zvyšování FK s cílem zvýšit KB
Integrace osobních a firemních cílů Zvýšit podíl zaměstnanců na přípravě rozhodnutí Prohloubit vzájemnou důvěru Uplatňovat důsledně otevřenou diskusi o problémech Zajistit přiměřenost manažerského chování Prohloubit respektování lidských potřeb a očekávání Rovný systém v odměňování Prohloubit příležitosti pro osobní rozvoj a kariérní postup Posilovat identifikaci s firmou, loajalitu, týmovost Přechod od tradiční k učící se organizaci prosinec 2006

13 Učící se organizace Učící se organizací rozumíme organizaci, kde lidé soustavně rozvíjejí svoji schopnost tvořit skutečně požadované výsledky, kde jsou živeny nové expanzivní způsoby myšlení, kde se lidé učí společně sdíleným vzorům chování a způsobům jednání, vycházejícím ze společně sdílených hodnot a cílů a kde se lidé průběžně učí, jak se společně učit. prosinec 2006

14 Zlepšování kultury bezpečnosti Zvyšování důslednosti
MODEL ROZVOJE KULTURY BEZPEČNOSTI Stálé zlepšování Úroveň 5 Rozvíjejte důslednost a bojujte proti samolibosti Spolupráce Úroveň 4 Zlepšování kultury bezpečnosti Zapojte veškerý personál, abyste rozvinuli spolupráci a nasazení pro zlepšení bezpečnosti Zapojení Úroveň 3 Uvědomte si důležitost klíčových pracovníků a rozviňte osobní zodpovědnost Řízení Úroveň 2 Zvyšování důslednosti Rozviňte nasazení managementu Vznik Úroveň 1 prosinec 2006

15 Pokračovat v ověřování dotazníků Pokračovat v mapování stavu FK v ČR
ÚKOLY PRO ROK 2007 Pokračovat v ověřování dotazníků Pokračovat v mapování stavu FK v ČR Aktualizovat literární poznatky Usilovat o možnost podílet se na změně FK v nějakém podniku Pokračovat v transferu nových poznatků do výrobních podniků Etapová zpráva řešení projektu v roce 2007 prosinec 2006


Stáhnout ppt "vedoucí řešitel : Mgr. Jaroslav Uzel"

Podobné prezentace


Reklamy Google