Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OÚPSŘ NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo (na příkladu 1. úplné aktualizace ÚAPo) ORP Chotěboř 9. 10. 2012 Krajský úřad Kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OÚPSŘ NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo (na příkladu 1. úplné aktualizace ÚAPo) ORP Chotěboř 9. 10. 2012 Krajský úřad Kraje."— Transkript prezentace:

1 OÚPSŘ NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo (na příkladu 1. úplné aktualizace ÚAPo) ORP Chotěboř 9. 10. 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina

2 OÚPSŘ PROBLÉMOVÝ VÝKRES 1

3 OÚPSŘ LEGENDA PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU 2

4 OÚPSŘ RURÚ – Chotěboř (9 560 obyvatel) 3 ZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ -Aktivní zóna záplavového území -Záplavové území -Poddolované území -Radiometricky anomální území III. kategorie -Čištění a odvádění odpadních vod -Velký zdroj znečištění -Staré zátěže území a kontaminované plochy -Brownfields -Nevyhovující železniční přejezd -Nedostatek parkovacích ploch -Chybějící přeložka či obchvat -Zhoršená dostupnost silnic I. třídy -Křížení frekventované komunikace s prvky ÚSES -Hluková a emisní zátěž -Střety záměrů změn a vysoce chráněné zem. půdy

5 OÚPSŘ RURÚ – Chotěboř SWOT ANALÝZA VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ NENÍ 4

6 OÚPSŘ RURÚ – Borek (133 obyv.) 5 ZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ Aktivní zóna záplavového území Záplavové území Q 100 Radiometricky anomální území Čištění a odvádění odpadních vod Velký zdroj znečištění Nadměrná hluková a emisní zátěž Střety záměrů změn a vysoce chráněné zem. půdy Koridory pro VPS dle ÚPD obce

7 OÚPSŘ RURÚ – Borek SWOT ANALÝZA VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI 6

8 OÚPSŘ KOMENTÁŘ K VYBRANÝM PROBLÉMŮM PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PO OBCÍCH PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PODLE ŘEŠITELNOSTI V ÚPD „VLOŽIT UKÁZKU: JAK JSOU PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY NA PROBLÉMY ŘEŠITELNÉ ÚP, ZÚR, PŘÍP. PÚR“ ORP ve svých ÚAP nemá problémy k řešení v území takto rozděleny! 7

9 OÚPSŘ POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Chotěboř „2. Požadavky na území vyplývající z územně analytických podkladů“ Z ÚAP SO ORP Chotěboř (dále jen „ÚAP“) vyplývá pro řešení v Územním plánu Chotěboř (dále jen „ÚP“) následující: Respektovat limity využití území: Silnice 2. a 3. třídy včetně ochranných pásem Železniční dráha celostátní včetně ochranných pásem (+ vlečka) Síť kanalizačních stok + OP, technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod včetně OP vodovodní sítě + OP, technologické objekty zásobováni vodou + OP nadzemní a podzemní vedení el. energie (22 kV, 35 kV, 110 kV) s OP, výrobny elektřiny a elektrické stanice + OP Vedení plynovodů + OP + BP (NT, St, VT, VVT), technologický objekt zásobování plynem Komunikační vedení Letiště včetně OP Cyklotrasy a značené turistické trasy ÚSES, VKP, CHKO, MZCHÚ, památné stromy, lesy hospodářské a zvláštního určení, vzdálenost 50 m od okraje lesa, ochranné pásmo vodních zdrojů, záplavová území, skládky, poddolovaná území, staré zátěže území, haldy a odvaly, I. a II. třída ochrany ZPF atd. Ostatní limity v území (OP hřbitovů, zastavěná území, nemovité kulturní památky, MPZ a další). Zohlednit záměry ze ZÚR KrV (homogenizace koridoru silnice II/344, II/345, VPO ÚSES ), plochy a koridory pro VPS a VPO dle ÚPD sousedních obcí, stanovit jasnou koncepci rozvoje města, koncepce řešení dopravních závad, dořešení prostoru autobusového nádraží, městská hromadná doprava do místních částí, rozšířit síť cyklotras a turistických tras, dobudovat dopravní a technickou infr., vybudovat kompostárnu, vojenský prostor Bílek a jeho sanace. Respektovat RÚRÚ Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: CHKO Železné hory, prvky ÚSES R a NR, PR Niva Doubravy a Údolí Doubravy, MPZ, vysoký podíl půd vyšší třídy ochrany, veřejný vodovod ve všech částech obce, železnice, skládka Lapíkov, občanské vybavení na dobré úrovni, nové plochy pro rozvoj bydlení, cyklotrasy, turistické trasy, dobré podmínky pro zimní sporty, míra nezaměstnanosti nižší než průměr kraje Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb: Rozsáhlá poddolovaná území, záplavové území Břevnického potoka, staré ekologické zátěže, zátěže z komunikací procházející městem, neudržovaná městská osa náměstí-zámek, vojenský prostor Bílek, plochy brownfields (samota Nemojov a ZD Příjemky), skládka Lapíkov, mototrialová dráha v CHKO, křížení frekventovaných silnic s prvky ÚSES, náchylnost půd k erozi, zhoršená dostupnost silnice I. třídy, téměř ve všech místních částech chybí kanalizace,, vzdálenost žel. Zastávky od centra města, nedostatek parkovacích ploch, nevyhovující železniční přjíezdy, chybějící zařízení pro seniory, omezená nabídka ploch pro investory 8

10 OÚPSŘDOTAZY NAPSAT OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ÚAPo PRO PRACOVNÍKY KrÚ A MMR 9

11 OÚPSŘ DĚKUJI ZA POZORNOST ÚÚP Chotěboř KONTAKTNÍ ÚDAJE PŘEDNÁŠEJÍCÍHO 9. 10. 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina


Stáhnout ppt "OÚPSŘ NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo (na příkladu 1. úplné aktualizace ÚAPo) ORP Chotěboř 9. 10. 2012 Krajský úřad Kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google