Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační možnosti pro výzkumníky aktuální i plánované Miloslava Náplavová Lektor projektu Mendelova univerzita v Brně Projektové centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační možnosti pro výzkumníky aktuální i plánované Miloslava Náplavová Lektor projektu Mendelova univerzita v Brně Projektové centrum."— Transkript prezentace:

1 Dotační možnosti pro výzkumníky aktuální i plánované Miloslava Náplavová Lektor projektu Mendelova univerzita v Brně Projektové centrum

2 TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY program Centra kompetence

3 Centra kompetence poslední výzva (3. veřejná soutěž s předpokladem vyhlášení v r. 2015 již nebude) Soutěžní lhůta 28. 3. 2013 - 20. 5. 2013 v 16:30 hod. Hodnoticí lhůta 21. 5. 2013 - 22. 11. 2013 Výsledky veřejné soutěže - 22. 11. 2013 Termín zahájení řešení projektu 1. 1. 2014

4 Centra kompetence Délka řešení projektů je minimálně 48 měsíců, maximálně 72 měsíců (4 - 6 roků) termín ukončení řešení projektů je 31. prosinec 2019 NOVINKY 2013 jednostupňová soutěž délka řešení podpořeno bude 8 -12 center

5 Centra kompetence nejsou výzkumná centra (aplikovaný výzkum) !! Příjemci podpory: podniky (malé, střední) a výzkumné organizace vždy minimálně 3 podniky + 1 výzkumná organizace doporučení zapojit 8 subjektů (projektový tým) průměrný věk pracovníků do 35 let nezávislost konsorcia (bez nebo s právní subjektivitou)

6

7 Centra kompetence Finanční prostředky maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt na celou dobu řešení se omezuje na 10 mil. EUR (převažující aktivitou je aplikovaný výzkum) 7,5 mil. EUR (převažující aktivitou je experimentální vývoj) přepočteno podle kurzu České národní banky platného v den vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Centra kompetence (vyhlášení 27. 3. 2013) maximální míra podpory/projekt - 70 % dofinancování 30 % pouze z neveřejných zdrojů projekt může získat bonifikaci za účinnou spolupráci (10 % podílu na CN u VO)

8 Centra kompetence Hodnotící kritéria prokázání přínosu k růstu konkurenceschopnosti ČR prokázání spoluúčasti při financování projektu plán zavedení dosažených výsledků do praxe (tj. implementační plán) bude příjemce taktéž předkládat v rámci návrhu prokázání potřebnosti řešení (praxe) projekt bude generovat alespoň 1 aplikovaný výsledek z množiny podporovaných výsledků – ekonomický přínos udržitelnost centra po ukončení podpory 5 let

9 Centra kompetence Hodnotící kritéria Strategická výzkumná agenda Organizační zajištění činnosti centra Aplikační potenciál předpokládaných výsledků Kvalita a připravenost konsorcia a charakter spolupráce uvnitř centra Ekonomická efektivnost projektu Soulad s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ekonomická způsobilost uchazeče

10 Centra kompetence Finanční prostředky Způsobilými náklady jsou: Osobní náklady, Investiční náklady nebo výdaje – hrazené pouze z neveřejných zdrojů, Náklady nebo výdaje na služby, Ostatní náklady, Nepřímé náklady nebo výdaje (režie 20 %).

11 Centra kompetence DRUHY VÝSLEDKŮ patent poloprovoz, ověřená technologie výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek certifikované metodiky a postupy a mapy s odborným obsahem software

12 Centra kompetence Prokazování způsobilosti uchazečů při podání návrhu projektu Čestné prohlášení rektora (ZAJISTÍ PC, 1X ZA UNIVERZITU) Oprávnění k činnosti organizace (kopie) Výpis z trestního rejstříku statutárního zástupce (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů) Prokazování způsobilosti uchazečů před podpisem smlouvy

13 Centra kompetence NÁVRH PROJEKTU ODESLÁNÍ předkládá se v aj elektronická (on –line systém) a listinná podoba + přílohy (podepisuje rektor) – shodné (na všech stránkách kód, datum a čas – finalizovaná verze) – povinná příloha PRŮZKUM TRHU v jedné obálce pouze jeden návrh prokázání způsobilosti (listinná podoba) do konce soutěžní lhůty je možné el. verzi návrhu projektu opravit i odvolat (před odesláním listinné podoby)

14 Centra kompetence NÁVRH PROJEKTU NEROZEBÍRATELNÁ PEVNÁ VAZBA (včetně příloh) proděravění všech listů/spojení kroužkovou vazbou provázané provázkem nebo stuhou, jejíž konce budou přelepeny přelepkou a přelepka bude orazítkována s přesahem na poslední list návrhu projektu

15

16 Centra kompetence WEBOVÉ STRÁNKY TAČR – simulace rozpočtu HELPDESK WEBOVÉ STRÁNKY – projekty.mendelu.cz – METODIKY A FORMULÁŘE (průvodní list projektu, překlad podklady ) TERMÍN PRO FAKULTY – předběžně na 15. 5. (13.5) 2013 (AF)

17 Grantová agentura České republiky Projekty na podporu excelence v základním výzkumu 2014 – „PROJEKTY EXCELENCE”

18 Projekty excelence Soutěžní lhůta začíná 9. dubna 2013. Návrhy projektů je možné podávat do 22. května 2013. Hodnotící lhůta 23. května 2013 - 13. prosince 2013. Termín zahájení řešení projektu 1. 1. 2014 Odevzdání na fakulty MENDELU – 15. 5. 2013

19 Projekty excelence jako projekty excelence není možné předkládat projekty z jiné skupiny grantových projektů, na něž jsou vyhlašovány samostatné veřejné soutěže (Standardní projekty, Postdoktorské projekty, Mezinárodní projekty) jedna osoba se může v rámci jedné soutěže účastnit nejvýše jednoho návrhu projektu, a to buď v roli navrhovatele, nebo v roli spolunavrhovatele !!!

20 Projekty excelence řešení projektů základního výzkumu (teoretická nebo experimentální práce – uplatnění a využití v praxi) spolupráce nejméně dvou vědeckých institucí v ČR - účastníky návrhu projektu je vždy jeden uchazeč a jeden až pět spoluuchazečů mohou se do ní zapojit všechny kategorie příjemců projekt musí prokázat přínos k výchově mladé vědecké generace + spolupráci se zahraničím

21 Projekty excelence Vědní obory: lékařské a biologické vědy; společenské a humanitní vědy; technické vědy; vědy o neživé přírodě; zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

22 Projekty excelence Délka řešení projektů - 5 let (do r. 2018) Maximální částka podpory není stanovena (může být až 100 %) projekt svou povahou multidisciplinární (návrh projektu musí být podán do 2 – 3 hodnotících panelů) Návrh projektu - obsahuje návrh věcných, časových a finančních podmínek

23 Projekty excelence Způsobilé náklady: Osobní náklady Náklady na pořízení dlouhodobého majetku Ostatní provozní náklady nelze zahrnout – běžné vybavení pracoviště – výpočetní technika nulová výše osobních nákladů se nepřipouští

24 Projekty excelence Návrh projektu Název projektu (v češtině a angličtině, 150 znaků včetně mezer) Klíčová slova - v češtině a angličtině Abstrakt a cíle - v češtině a angličtině – anotace 1 100 znaků včetně mezer, cíle 300 znaků Rozpis finančních položek - v češtině a angličtině (pro každého uchazeče zvlášť) Zdůvodnění finančních položek – v češtině Zdůvodnění návrhu projektu – v angličtině, max. rozsah 20 str., vel.písma 11, řádkování 1 Navrhovatel a spolunavrhovatelé – v angličtině – životopis (činnosti za posledních 5 let v oboru) 2 str., vel.písma 11, řádkování 1

25 Projekty excelence Přílohy projektu: doložení spolufinancování nabídka identifikace dodavatele, dodávky a předběžné ceny seznam zahraničních pracovišť, kterým by nebylo vhodné návrh projektu k posouzení zasílat, včetně zdůvodnění kopie speciálních oprávnění

26 Projekty excelence Návrh projektu se podává pouze v elektronické podobě – pdf. formát vytvořen v aplikaci– datová schránka (zajistí PC)

27 Projekty excelence po finalizaci projektu nejsou možné zásahy (finalizovaný návrh.pdf FINAL) způsobilost uchazeče – zajišťuje PC 1x zpracování v on-line aplikaci údaje v češtině a angličtině !! pozor na přesáhnutí povoleného počtu znaků bibliografické citace – ČSN ISO 690 a 690-2 je nutné průběžné ukládání přílohy musejí být do aplikace vkládány v pdf. (datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu bez příloh) finanční prostředky se uvádějí v tisících Kč

28 Projekty excelence CHECKLIST - Podmínky, které musí splňovat projekty na podporu excelence HELPDESK VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ (ZAJIŠŤUJE PC)

29 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Dotační možnosti pro výzkumníky aktuální i plánované Miloslava Náplavová Lektor projektu Mendelova univerzita v Brně Projektové centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google