Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Děčín – Staré Město Připravte se na výzvu!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Děčín – Staré Město Připravte se na výzvu!"— Transkript prezentace:

1 1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Děčín – Staré Město Připravte se na výzvu!

2 2 Výzva k předkládání projektů Oblast podpory 5.2 b) Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 26 190 735 Kč Zahájení příjmu žádostí: 01. 09. 2009 Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2013 do 12:00 hod., případně do vyčerpání finančního limitu pro tuto výzvu. Kontinuální výzva. Výzva je vyhlášena pouze pro projekty realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín - sídliště Staré Město, schváleného zastupitelstvem města dne 18. 12. 2008.

3 3 Výzva k předkládání projektů max. 40 % (z toho 85 % ERDF a 15 % státní rozpočet) z 26 190 735 Kč. – ERDF 22 262 125 Kč, SR 3 928 610 Kč – 981 294 EUR. Podpora je vyplácena zpětně po ukončení projektu, případně jednotlivých etap projektu. Etapou projektu se rozumí ucelený soubor jednotlivých aktivit stanovený časovým harmonogramem projektu.

4 4 Předkládání projektů Žádost o dotaci včetně příloh bude nejprve předložena na Statutární město Děčín. Žadatel je povinen předložit žádost v 1 originále a 1 prosté kopii. Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7 (www.eu-zadost.cz).www.eu-zadost.cz Žadatel nebo jím pověřená osoba (k tomuto pověření nebude vyžadována plná moc) předloží tištěnou verzi žádosti osobně na podatelnu Magistrátu města Děčín ve stanoveném termínu označeném ve výzvě.

5 5 Seznam příloh - Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout. Doklad o partnerství - tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu - výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující dotčené parcely ne starší 90 dní (vztahuje se k datu odevzdání projektové žádosti). Pravomocné stavební povolení nebo jiný odpovídající doklad (dle stavebního zák.č.183/2006, o územním plánování a stavebním řádu v platném znění). Čestné prohlášení o zajištění finančních prostředků na realizaci projektu. Doplňující informace k projektu. Přílohy k žádosti podávané na město

6 6  Všechny přílohy žadatel předkládá v 1 vyhotovení, které je originálem nebo úředně ověřenou kopií. Dále musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny. Přílohy

7 7 Hodnocení předložených projektů bude zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od registrace projektu na podatelně magistrátu. Každá žádost o zařazení do IPRM bude po přijetí hodnocena ve 3 fázích – kontrola přijatelnosti projektu, kontrola formálních kritérií a bodové hodnocení projektu. Hodnocení projektů na úrovni města

8 8 U projektů bude probíhat hodnocení následujících oblastí:  Hodnocení schopností a zkušeností žadatele (váha kritéria 15%)  Horizontální témata, naplňování indikátorů (váha kritéria 20%)  Kvalita projektu (váha kritéria 65%) Minimální počet bodů: 25 bodů ze 100 možných. Bodové hodnocení projektů

9 9 Na základě bodového hodnocení projektů bude vytvořen seznam projektů. Tento seznam bude předkládat manažer IPRM na jednání ŘV. ŘV následně seznam projektu schválí/neschválí/doporučí změny a následně pošle seznam na projednání do rady a zastupitelstva města. Předkladateli projektu bude následně vydáno Potvrzení o výběru projektu městem ze strany Statutárního města Děčín. Schválení projektů

10 10 Zpracování projektu a předložení na CRR Žadatel předloží projekt CRR až ve chvíli, kdy získá od města potvrzení, že jeho projekt je součástí schváleného IPRM a je v souladu s jeho cíli a prioritami. Projektové žádosti je možné předkládat průběžně do vyčerpání finanční částky. Žádost BENEFIT7 (www.eu-zadost.cz) -> finální žádost s unikátním klíčem. Žádost musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo osoba jím pověřená a v tištěné podobě doručená na regionální pobočku CRR.www.eu-zadost.cz

11 11 Kontakty a informace Magistrát města Děčín Ing. Martina Štajnerová, vedoucí oddělení Strategického rozvoje a projektů, e-mail: martina.stajnerová@mmdecin.cz, tel. 412 591 339martina.stajnerová@mmdecin.cz Odborný poradce Ing. Mgr. Libor Lněnička, Masarykova univerzita Brno, e-mail: libor.lnenicka@post.cz, tel. 603 960 901 libor.lnenicka@post.cz Centrum pro regionální rozvoj Ing. Jindřich Puchinger, Pobočka CRR pro NUTS II Severozápad, Školní 1183/10, 430 01 Chomutov, tel.+420 474 623 720, 474 623 721, e-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.czseverozapad@crr.czpuchinger@crr.cz


Stáhnout ppt "1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Děčín – Staré Město Připravte se na výzvu!"

Podobné prezentace


Reklamy Google