Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Jednání Pracovní skupiny 4.5.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Jednání Pracovní skupiny 4.5.2009."— Transkript prezentace:

1 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Jednání Pracovní skupiny 4.5.2009

2 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Program jednání:  informace k předpokládanému harmonogramu  výše dotace a její rozdělení  aktualizace IPRM zóny  výzva města k předkládání projektových žádostí  výběr projektů městem  souběh dotací  informace pro individuální příjemce dotace  zadávání zakázek (výběrová řízení)  publicita  projekty pod čarou

3 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Informace k předpokládanému harmonogramu  duben - dopracování SEA  květen – aktualizace IPRM zóny  červen  veřejné projednání IPRM zóny  vydání stanoviska Krajského úřadu ohledně vlivu IPRM zóny na životní prostředí  schválení IPRM zóny z důvodu SEA a jeho aktualizace v zastupitelstvu  schválení změn IPRM v zastupitelstvu  podpis Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města s MMR  příprava výzvy města  červenec – vyhlášení 1. výzvy městem pro předkládání individuálních projektových žádostí  srpen –hodnocení předložených projektových žádostí městem městem

4 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Informace k předpokládanému harmonogramu  září  předložení projektových žádostí na CRR Hradec Králové  začátek realizace aktivit v 5.2 a Revitalizace veřejných prostranství  září/říjen – dokončení výběrových řízení aktivit v 5.2 b Regenerace bytových domů  říjen – začátek realizace aktivit v 5.2 b Regenerace bytových domů

5 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Výše dotace a její rozdělení  dotace pro město Náchod schválena ve výši 4 233 175 EUR  základní podmínka poskytnutí dotace městu – dodržení poměru celkových způsobilých výdajů na regeneraci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství (61%:39%)  individuální projekty předkládány v CZK – přepočet na EUR bude stanoven na základě aktuálního kurzu platného při předložení žádosti o platbu, tzn. kurzové riziko nesou jednotlivá města  kurzové riziko možno eliminovat fixací kurzu, ale k tomu je třeba přesné rozložení čerpání finančních prostředků od individuálních žadatelů

6 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Aktualizace IPRM zóny z důvodu snížení finančních prostředků dotace je nutné změnit a aktualizovat některé kapitoly v Dokumentu IPRM zóny a Žádosti IPRM zóny  v Dokumentu IPRM zóny  kapitola 6 Očekávané výsledky  kapitola 7 Harmonogram realizace IPRM  kapitola 8 Finanční plán  v Žádosti IPRM zóny  1.4 Předpokládaný celkový finanční objem IPRM  1.5 Předpokládaný podíl města na spolufinancování IPRM  3.6 Poměr plánovaných aktivit  3.7.1 Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle IPRM  4.1 Zdroje financování projektů v IPRM  4.2 tabulka 1 - Finanční plán IPRM

7 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Výzva města k předkládání projektových žádostí  ve druhé polovině května Ministerstvo pro místní rozvoj vydá vzor výzvy společně s Příručkou pro příjemce dotace  povinností města je do dvou měsíců od podepsání Dohody o zabezpečení realizace IPRM vyhlásit výzvu  návrh města: výzva kontinuální pro 5.2 a Revitalizace veřejných prostranství, časově omezené výzvy pro 5.2 b Regenerace bytových domů

8 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Výběr projektů městem  možná aktualizace výběru projektů - Dokument IPRM, kapitola 12 – Způsob výběru projektů  DOPORUČENO vypustit kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti, která bude probíhat na CRR, povinností města je hodnocení kvality projektů  projektová žádost a požadované přílohy – na volbě města  uplatnění bonifikace pro malé a střední podniky – na volbě města  výsledkem výběru projektů městem je vydání potvrzení registrace projektů  k projednání: přidělení registračního čísla projektům  výběr projektů z aktivity 5.2 a Revitalizace veřejných prostranství, výběr projektů z aktivity 5.2 b Regenerace bytových domů

9 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Souběh dotací  absolutní zákaz souběhu dotací - poskytovatelé dotací si budou předávat informace o příjemcích dotací !!!  různé akce na jednom bytovém domě - možnost jejich spolufinancování z různých dotačních titulů, např. úvěr na zateplení financovaný z PANELu, výměna výtahů z IOP

10 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Informace pro individuální příjemce dotace  alokace finančních prostředků nutno dodržet zejména na začátku realizace projektů  prvotní dokumenty (PD, energetický audit) u aktivity 5.2 b se nemusí řídit podmínkami pro výběrová řízení IOP, nejsou uznatelnými výdaji projektů  individuální žádosti podávány nejprve městu v aplikaci Benefit 7 a v tištěné podobě včetně požadovaných příloh  veškeré změny v projektech hlásit CRR dopředu, i pokud by se mělo jednat pouze o kvalifikované odhady, CRR posoudí, zda se jedná o podstatnou změnu – Dodatek k Dohodě s MMR nebo pouze o změnu nepodstatnou, kterou odsouhlasí CRR

11 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Informace pro individuální příjemce dotace  Rozhodnutí o poskytnutí dotace z ŘO IOP bude doručeno přímo individuálnímu žadateli  proplácení finančních prostředků bude probíhat v jednotlivých etapách zpětně  v době realizace a udržitelnosti projektu (5 let od ukončení) nesmí být bez předchozího souhlasu ŘO IOP prodán ani převeden na jinou osobu bytový dům jako celek, jednotlivé bytové jednotky lze prodat, o záměru je nutné předem informovat ŘO IOP  každoročně předkládat městu celkovou zprávu o realizaci projektů (město má povinnost každoročně zpracovat Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM, kterou zašle MMR) – nutná součinnost všech  povinnost dodržování pravidel publicity dotace  povinnost dodržování podmínek IOP pro zadávání veřejných zakázek  archivace veškeré dokumentace nejméně do 31.12.2025

12 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Zadávání zakázek (výběrová řízení)  vše ohledně výběrových řízení konzultovat s CRR Hradec Králové  povinnosti žadatelů – upraveny v pokynu ŘO IOP (Příručka příjemce vydaná v druhé polovině května)  zahájení realizace projektu  u revitalizace veřejných prostranství možno od 1.1.2007  u regenerace bytových domů až po posouzení přijatelnosti ze strany CRR  zahájení a ukončení zadávacích řízení z hlediska uznatelnosti nákladů projektu – výběrové řízení nesmí být ukončeno předtím, než CRR vydá potvrzení o přijatelnosti projektu, tzn. do té doby nesmí být uchazečům doručeno oznámení o výběru nejvhodnějšího dodavatele  jednání hodnotící komise je třeba oznamovat CRR, mohou se jednání hodnotící komise účastnit

13 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Publicita na všech dokumentech povinnost uvádět:  logo IOP i s textem  logo EU i s textem  logo MMR  „Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice“  „Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z Evropské unie, Evropského fondu regionálního rozvoje.“  prohlášení „Šance pro Váš rozvoj“

14 IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Projekty pod čarou  v současné době není v Dokumentu IPRM zóny žádný projekt pod čarou, který by bylo možno předložit do jiného tématického operačního programu  nové projekty pod čarou povinnost ohlašovat městu, město vydá potvrzení o souladu projektů s IPRM zóny


Stáhnout ppt "IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice Jednání Pracovní skupiny 4.5.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google