Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava Kohezní politiky EU 2014-2020 – ČR úroveň Mgr. Miroslav Daněk, MMR Odbor přípravy programového období 2014-2020, Oddělení přípravy Dohody o partnerství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava Kohezní politiky EU 2014-2020 – ČR úroveň Mgr. Miroslav Daněk, MMR Odbor přípravy programového období 2014-2020, Oddělení přípravy Dohody o partnerství."— Transkript prezentace:

1 Příprava Kohezní politiky EU 2014-2020 – ČR úroveň Mgr. Miroslav Daněk, MMR Odbor přípravy programového období 2014-2020, Oddělení přípravy Dohody o partnerství

2 Harmonogram vypořádání připomínek EK 11. 10. 2013Obdržení připomínek EK k Dohodě 9. – 11. 10. 2013Jednání s ex-ante hodnotitelem a partnery k připomínkám EK 31. 10. 2013 Jednání k připomínkám EK dle témat s GS – Výzkum a vývoj, konkurenceschopné podniky, soc. začleňování, trh práce, vzdělávání, infrastruktura, životní prostředí, veřejná správa 1. 11. 2013 Jednání k připomínkám EK dle témat s GS - územní dimenze, integrované přístupy 12. 11. 2013 Zaslání návrhu vypořádání připomínek EK a upravené Dohody o partnerství partnerům k vyjádření (PS Dohoda, RKS MMR) 18. 11. 2013 Termín pro vyjádření k návrhu vypořádání připomínek EK a upravené Dohody o partnerství 21. 11. 2013Jednání PS Dohoda 22. 11. 2013 Zaslání stanoviska ČR k připomínkám EK a upravené Dohody o partnerství EK (podklad na jednání s EK)

3 Připomínky EK k Dohodě o partnerství Evropská komise postoupila MMR připomínky k návrhu DoP dne 11. října (vyjádření k červencové verzi) Připomínky EK rozděleny do dvou částí: –PART I – obecné připomínky –PART II – připomínky k jednotlivým částem DoP dle šablony EK Celkem 214 připomínek v PART II MMR zpracovalo připomínky do ucelené tabulky struktura (souhlasíme/nesouhlasíme/částečně souhlasíme včetně zdůvodnění)

4 Připomínky EK – postup MMR Po celou dobu od obdržení připomínek od EK probíhaly kontinuální úpravy návrhu DoP ze strany MMR MMR rozeslalo partnerům tabulku s připomínkami se žádostí o vyjádření –vyjádření dodali všichni oslovení, MMR provedlo jejich konsolidace MMR dále konzultovalo připomínky EK s GS/GZ a s ex ante hodnotiteli –následně proběhla jednání k připomínkám EK dle témat s GS/GZ, ŘO a dalšími partnery, včetně neziskového sektoru a ex ante hodnotiteli –DoP upravena v návaznosti na připomínky EK ve spolupráci s generálními sekretáři MMR zaslalo návrh vypořádání připomínek EK a upravené DoP partnerům z PS Dohoda a RKS k vyjádření DoP upravena na základě nové verze šablony k 31. 10. 2013 MMR zašle stanoviska ČR k připomínkám EK a upravenou Dohodu o partnerství EK v pátek 22. 11. 2013

5 Připomínky EK – reakce partnerů z PS Dohoda a RKS Návrh vypořádání připomínek EK a upravené DoP byl partnerům z PS Dohoda a RKS zaslán k vyjádření v úterý 12. 11. 2013 s termínem do pondělí 18. 11. 2013 Připomínky partnerů směřovaly téměř výhradně k DoP, nikoli k vypořádání samotných připomínek EK ze strany MMR s partnery Z reakcí vyplývá souhlasné stanovisko a mandát pro MMR s partnery (Vyjednávací tým k DoP – MPSV, MZe, MF, ÚV) k zaslání a vyjednávání dle vypořádání vůči EK (na jednání 6. 12.) Samotná DoP bude všem zainteresovaným partnerům poskytnuta k připomínkování v rámci meziresortního připomínkového řízení ca. v polovině prosince 2013

6 Připomínky EK – reakce partnerů z PS Dohoda a RKS Obdrženy reakce od: AK ČRMPSV Hl. m. PrahaMZdr Jihočeský krajMZe OPR Jihomoravský krajMŽP MDNNO + RV NNO MŠMTTACR MVÚV MOZlínský kraj MPO

7 Připomínky EK – Part 1 Vyhodnocení vymezených cílů v DoP -ze strany EK některé části DoP nehodnotitelné, protože v zaslané verzi nebyly dopracované či s poznámkou „budou zapracovány v konečné podobě“ – požadované kapitoly doplněny (oblast integrovaných přístupů - alokace) -požadavek na doplnění ex-ante hodnocení programů -Doplněno v textu DoP – včetně summary ex-ante hodnocení -redukce počtu a rozsahu podporovaných oblastí vymezených v DoP určitá nesourodost analýzy a požadavek na doplnění dat v rámci jednotlivých problémových oblastí -Reakce: Došlo k úpravám celé koncepce pojetí DoP a rozpracování vazeb mezi oblastmi a konzistence. DoP je v souladu s Pozičním dokumentem EK. -důraz na evidence based a výsledkově orientovaný přístup -Reakce: Analytická část byla upravena, zpřesněna a více podložena a zaměřena na klíčové problémy resp. rozvojové potřeby, doplněny data, zkušenosti z období 2007-2013 atp..

8 Připomínky EK – Part 1 Vyhodnocení vymezených cílů v DoP -silnější promítnutí cílů EU 2020, NPR a specifických doporučení Rady (CSR) do analytické části -Reakce: Došlo k provázání odkazů na EU2020, NPR a CSR přímo v textu a je připravován systém monitoringu příspěvku ESIF (součásti MS2014+ a metodiky monitorování). Proběhla aktualizace na CSR 2013. K promítnutí některých CSR (zejména CSR 2 – daňový systém) do ESIF však má MMR odmítavé stanovisko. -požadavek na doplnění zdůvodnění transferu prostředků mezi kategoriemi regionů a principu udržitelného rozvoje -Reakce: Aktualizace zdůvodnění a kvantifikace transferu prostředků doplněna Naplnění principu udržitelného rozvoje doplněno

9 Připomínky EK – Part 1 Finanční alokace -požadavek na upřesnění finančních alokací za tematické cíle a fondy ESI -Reakce: Doplněno dle závěrů z posledních jednání Cross-cutting a účinná implementace -požadavek na lepší zahrnutí zkušeností z 2007-2013 -Reakce: Proběhla rešerše evaluačních studií, strategií a programů. Doplněno dle vstupů ŘO. konkrétní podmínky pro zlepšení administrativní a institucionální účinnosti -Reakce: Popis opatření pro snížení administrativní zátěže byl významně upraven a rozpracován.

10 Připomínky EK – Part 1 Cross-cutting a účinná implementace -nesouhlas s vyhodnocením některých předběžných podmínek (tematických a obecných) -Reakce: Hodnocení EK se prakticky shoduje s hodnocením, které provádělo MMR v rámci vnitrostátního hodnocení. Výjimkou je PP 6.1., kde EK uvedla další argumenty, pro které ji považuje za nesplněnou. Blíže viz dále. -bližší zdůvodnění integrovaných přístupů a územního rozvoje -Reakce: Implementace územní dimenze vychází z analytické části, ve které jsou nově rozpracovány územní rozdíly a také specifické potřeby měst a venkova. Informace týkající se implementačního nastavení integrovaných přístupů budou v předmětné části doplněny po uzavření jednání s regionálními partnery. -koordinace mezi fondy a ostatními instrumenty, vyjasnění synergií a logiky mezi programy podporující stejné priority -Reakce: Koncept synergií a komplementarit je rozpracováván samostatným projektem a je doplňován.

11 Ostatní zásadní připomínky -požadavek na zkrácení textu DoP (cca 100 stran) a změnu velikosti typu písma (12) -Reakce: Bylo provedeno převedení textu na písmo velikosti 12, došlo k výraznému zkrácení analytické části – nyní 160 stran. -vyčištění opakujících se částí v DoP a lepší zacílení analytické části (více informací, méně popisných částí) -Reakce: Proběhla konsolidace, provázání a pročištění textu. Připomínky EK – Part 1

12 Ostatní zásadní připomínky  Analýza disparit, rozvojových potřeb a růstového potenciálu -připomínky k intervenční logice, územním rozdílům, provázanosti s Pozičním dokumentem, konzistence potřeb, priorit financování, očekávaných výsledků a alokací; vymezení problémových oblastí – doplněno do textu DoP u všech problémových oblastí -evidence based přístup, zohlednění zkušeností 2007-2013 – doplněno v předmětných částech včetně aktualizace dat  Vybrané TC a očekávané výsledky - připomínka ke konstrukci očekávaných výsledků – tlak na konkretizaci a vystižení změny – došlo k úpravě očekávaných výsledků (dle fondů + tabulka k programům)  Partnerství – spíš než popis procesu uvést jaké jsou vstupy partnerů a co partnerství přineslo – došlo k úpravě textu  problematika nízkouhlíkové ekonomiky – došlo k doplnění (v částech Makroekonomická situace a Konkurenceschopné podniky. Jednotlivé problémy součástí tematicky odpovídacích kapitol  Územní dimenze – výrazné úpravy v jednotlivých částech (udržitelný rozvoj měst, integrované územní investice, CLLD, oblasti znevýhodněné Připomínky EK – Part 2

13 Harmonogram předložení Dohody o partnerství 2. 12.2013Projednání Dohody na jednání Rady pro fondy SSR, resp. ESI fondy 6. 12. 2013Neformální dialog s EK – jednání k připomínkám EK k Dohodě 11. – 16. 12. 2013Zaslání Dohody do meziresortního připomínkového řízení (MPŘ) 3. 1. 2013Termín pro zaslání připomínek v rámci MPŘ 17. 1. 2014Zaslání Dohody pro finální posouzení SEA hodnotiteli 3. 2. 2014Obdržení SEA hodnocení Dohody, předání na MŽP březen 2014 Předložení Dohody spolu se stanoviskem SEA vládě ČR ke schválení březen 2014Zaslání verze Dohody schválené vládou na EK duben 2014Zahájení formálního vyjednávání s EK

14 Příprava programů – další postup do 30. listopadu 2013 – ŘO zpracují a zašlou MMR aktualizované verze programů (v návaznosti na hodnocení MMR a rozdělení alokací) vč. indikátorových soustav a aktualizovaných TZ - slouží jako podklad pro neformální dialog s EK do 31. prosince 2013 předloží MMR vládě Informaci o přípravě DoP a programů ESIF (v souladu s UV 809/2013). Leden 2014 - neformální dialog k programům s EK (ve vazbě na neformální dialog k DoP) do 31. března 2014 - ŘO zapracují závěry ex-ante hodnocení a SEA hodnocení do programů a předloží programy ke schválení vládě

15 Příprava JMP – další postup MP řízení výzev, výběr a hodnocení projektů – 20.11.2013 projednán vládou ČR 3. soubor metodických dokumentů (oblasti monitorování fondů ESI a procesů v MS2014+, zadávání veřejných zakázek, publicita a informovanost a příprava řídicí dokumentace) v MPŘ – termín předložení vládě do konce roku 2013 Do konce roku 2013 je plánováno ještě předložení MP pro využití integrovaných přístupů a MP k rozvoji lidských zdrojů V 1. polovině 2014 budou předloženy vládě zbývající metodické dokumenty k oblastech – revize programů, projekty vytvářející příjmy, finanční nástroje, veřejná podpora, 2. část monitorování fondů ESI a procesů v MS2014+, finanční toky, kontrola a audit Návrhy ke snížení legisl. a nelegisl. bariér implementace ESIF – v MPŘ – termín předložení vládě do konce roku 2013

16 Děkujeme za pozornost. www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Příprava Kohezní politiky EU 2014-2020 – ČR úroveň Mgr. Miroslav Daněk, MMR Odbor přípravy programového období 2014-2020, Oddělení přípravy Dohody o partnerství."

Podobné prezentace


Reklamy Google