Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské fondy Mgr. Kateřina Neveselá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské fondy Mgr. Kateřina Neveselá"— Transkript prezentace:

1 Evropské fondy 2014 - 2020 Mgr. Kateřina Neveselá
Ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020
Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR Evropský sociální fond ESF Fond soudržnosti FS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EZFRV Evropský námořní a rybářský fond ENRF 11,94 mld. € 3,43 mld. € 6,26 mld. € 2,17 mld. € 0,03 mld. € Celkem pro ČR 23,83 mld. EUR Podmínka: soustředit se na priority EU – TEMATICKÉ CÍLE

3 Tematické cíle

4 Dohoda o partnerství - cíle a priority pro období 2014–2020

5 Programy 2014–2020 . Program Datum schválení programu Tematické cíle
Alokace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost schválen 29. dubna 2015 1, 2, 3, 4, 7 4,33 OP Životní prostředí schválen 30. dubna 2015 4, 5, 6 2,64 OP Zaměstnanost schválen 6. května 2015 8, 9, 11 2,13 OP Doprava schválen 11. května 2015 7 4,70 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání schválen 13. května 2015 1, 9, 10 2,78 Program rozvoje venkova schválen 26. května 2015 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 2,17 OP Rybářství schválen 2. června 2015 3, 6 0,03 IROP schválen 4. června 2015 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 4,63 OP Praha - pól růstu ČR schválen 11. června 2015 1, 4, 8, 9, 10 0,20 OP Technická pomoc - 0,22 .

6 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20
Princip strategického zaměření a propojování: Podpora pouze těch priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR. Princip podpory fungujícího trhu: Podpora pouze těch odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu. Zvážení formy podpory Princip podpory kvalitních projektů: Podpora pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle. Princip snadnější přípravy a realizace projektů: Snadnější administrativa pro žadatele a příjemce prostředků z OP, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel.

7 Zjednodušení architektury programů
Programy Programy OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Zaměstnanost OP Technická pomoc Program rozvoje venkova OP Rybářství Integrovaný operační program Integrovaný regionální operační program ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Moravskoslezsko ROP Střední Morava ROP Střední Čechy ROP Jihovýchod ROP Jihozápad OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha pól růstu OP Praha Adaptabilita

8 Příprava efektivního implementačního systému
Založen na jednotném metodickém prostředí. Hlavní priority: Vymezit kompetence a role. Nastavit z centrální úrovně jednotná pravidla. Stanovit závaznost pravidel a zajistit jejich vymahatelnost, včetně možnosti sankcionovat jejich nedodržování. Elektronizace systému.

9 Přínosy jednotného metodického prostředí
stanoven základní rámec pravidel, který je pro všechny ŘO a fondy EU stejný a závazný používání jednotné terminologie napříč fondy EU snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování evropských dotací zjednodušení administrativních postupů a zkrácení lhůt transparentnější a snadnější komunikace mezi žadatelem / příjemcem a poskytovatelem dotace elektronizace dat, dokumentů, procesů (jednotný monitorovací systém MS2014+)

10 Aktuální stav JMP – přehled
Metodika řízení programů – vydána Metodické pokyny – řízení výzev, hodnocení a výběr projektů, indikátory, způsobilost výdajů, zadávání zakázek, publicita, finanční toky a kontrola, řízení rizik, monitorování ESI, evaluace, fondů, příprava řídicí dokumentace, rozvoj lidských zdrojů, procesy v MS2014+, využití integrovaných nástrojů, revize programů Metodická doporučení – finanční nástroje, projekty vytvářející příjmy a veřejná podpora, audit a certifikace

11 Základní fáze zjednodušeného procesu čerpání dotací
Výzvy pro předkládání projektových žádostí Podání projektové žádosti Výběr projektu a jeho hodnocení Realizace projektu, žádost o platbu a proplácení, kontroly sjednocení požadavků na zpracování dokumentace určené žadatelům a příjemcům; větší důraz na řízení výzev, synergie a komplementarity; koordinace vyhlašování výzev; přesná informovanost a proškolování potenciálních žadatelů před vyhlášením výzev jednotné rozhraní pro podávání žádostí; napojení monitorovacího systému MS2014+ na centrální registry veřejné správy; opakované využití jednou zadaných informací; elektronické podpisy a archivovaná elektronická komunikace; vymezení povinných hodnotících kritérií; větší důraz na dvoukolové hodnocení; informování žadatele o výsledku a možnost odvolání; vytvoření společné databáze hodnotitelů, jejich automat. výběr, hodnocení a kontrola; nastavena maximální lhůta pro řídící orgány, do kdy musí být ukončen schvalovací proces; sjednocení struktury a obsahu zpráv o realizaci projektu; zpracování vzorových dokumentů pro využití v oblasti veřejného zadávání; zavedení centrálního plánování finančních kontrol; definovány jednotné kontr. listy; stanovení bagatelní hranice pro vymáhání nesrovnalostí; sjednocení sankcí za porušení pravidel povinné publicity;

12 Vyhlášení výzev harmonogramy výzev na následující rok (n+1)
Dostupné na a stránkách ŘO Aktuální výzvy jsou pak dostupné na informace v harmonogramu obsahují stejné informace napříč programy: identifikace výzvy, nastavení výzvy, zaměření / zacílení výzvy, vyznačení synergie

13 Objem výzev pro rok 2015 dle harmonogramů výzev programů
42,5% celkové alokace 275,9 mld. Kč Do konce roku 2015 budou dle harmonogramů vyhlášeny výzvy s alokací až 275,9 mld. Kč (podíl EU), tj. 42,5 % z celkové alokace období , která činí 648,7 mld. Kč (podíl EU). Největší objem výzev je plánován na září roku 2015 (OP D) v celkové alokaci 121,2 mld. Kč. Výzvy budou zaměřeny na všechny hlavní podporované oblasti. Největší objem výzev v roce vyhlásí OP D, dále OP Z a OP VVV. 57,5% celkové alokace 372,9 mld. Kč mld.Kč Zdroj: Dohoda o partnerství, harmonogramy výzev OP, dotaceeu.cz; pro přepočet byl použit kurz EK, 27,053 Kč/€, data jsou za podíl EU.

14 Děkuji za pozornost nok@mmr.cz www.dotaceeu.cz


Stáhnout ppt "Evropské fondy Mgr. Kateřina Neveselá"

Podobné prezentace


Reklamy Google