Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské fondy 2014 - 2020 Mgr. Kateřina Neveselá Ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské fondy 2014 - 2020 Mgr. Kateřina Neveselá Ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Evropské fondy 2014 - 2020 Mgr. Kateřina Neveselá Ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020 Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR Evropský sociální fond ESF Fond soudržnosti FS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EZFRV Evropský námořní a rybářský fond ENRF 11,94 mld. €3,43 mld. €6,26 mld. € 2,17 mld. € 0,03 mld. € Celkem pro ČR 23,83 mld. EUR Podmínka: soustředit se na priority EU – TEMATICKÉ CÍLE

3 Tematické cíle

4 Dohoda o partnerství - cíle a priority pro období 2014–2020

5 Programy 2014–2020 ProgramDatum schválení programu Tematické cíle Alokace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  schválen 29. dubna 2015 1, 2, 3, 4, 74,33 OP Životní prostředí  schválen 30. dubna 2015 4, 5, 62,64 OP Zaměstnanost  schválen 6. května 20158, 9, 112,13 OP Doprava  schválen 11. května 2015 74,70 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání  schválen 13. května 20151, 9, 102,78 Program rozvoje venkova  schválen 26. května 2015 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 2,17 OP Rybářství  schválen 2. června 2015 3, 60,03 IROP  schválen 4. června 2015 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 4,63 OP Praha - pól růstu ČR  schválen 11. června 2015 1, 4, 8, 9, 100,20 OP Technická pomoc  schválen 11. června 2015 -0,22

6 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20 Princip strategického zaměření a propojování: Podpora pouze těch priorit, jež naplňují rozvojové strategie ČR. Princip podpory fungujícího trhu: Podpora pouze těch odvětví a sektorů, kde dochází k selhání trhu. Zvážení formy podpory Princip podpory kvalitních projektů: Podpora pouze těch projektů, jež budou měřitelně naplňovat stanovené priority a cíle. Princip snadnější přípravy a realizace projektů: Snadnější administrativa pro žadatele a příjemce prostředků z OP, elektronizace agend a zjednodušování (sjednocování) pravidel.

7 Programy 2007-2013Programy 2014-2020 OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanostOP Zaměstnanost OP Technická pomoc Program rozvoje venkova OP Rybářství Integrovaný operační program Integrovaný regionální operační program ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Moravskoslezsko ROP Střední Morava ROP Střední Čechy ROP Jihovýchod ROP Jihozápad OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha pól růstu OP Praha Adaptabilita Zjednodušení architektury programů

8 Založen na jednotném metodickém prostředí. Hlavní priority: Vymezit kompetence a role. Nastavit z centrální úrovně jednotná pravidla. Stanovit závaznost pravidel a zajistit jejich vymahatelnost, včetně možnosti sankcionovat jejich nedodržování. Elektronizace systému. Příprava efektivního implementačního systému

9 Přínosy jednotného metodického prostředí stanoven základní rámec pravidel, který je pro všechny ŘO a fondy EU stejný a závazný používání jednotné terminologie napříč fondy EU snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování evropských dotací zjednodušení administrativních postupů a zkrácení lhůt transparentnější a snadnější komunikace mezi žadatelem / příjemcem a poskytovatelem dotace elektronizace dat, dokumentů, procesů (jednotný monitorovací systém MS2014+)

10 Aktuální stav JMP – přehled Metodika řízení programů – vydána 26.3.2015 Metodické pokyny – řízení výzev, hodnocení a výběr projektů, indikátory, způsobilost výdajů, zadávání zakázek, publicita, finanční toky a kontrola, řízení rizik, monitorování ESI, evaluace, fondů, příprava řídicí dokumentace, rozvoj lidských zdrojů, procesy v MS2014+, využití integrovaných nástrojů, revize programů Metodická doporučení – finanční nástroje, projekty vytvářející příjmy a veřejná podpora, audit a certifikace

11 Základní fáze zjednodušeného procesu čerpání dotací Výzvy pro předkládání projektových žádostí Podání projektové žádosti Výběr projektu a jeho hodnocení Realizace projektu, žádost o platbu a proplácení, kontroly sjednocení požadavků na zpracování dokumentace určené žadatelům a příjemcům; větší důraz na řízení výzev, synergie a komplementarity; koordinace vyhlašování výzev; přesná informovanost a proškolování potenciálních žadatelů před vyhlášením výzev vymezení povinných hodnotících kritérií; větší důraz na dvoukolové hodnocení; informování žadatele o výsledku a možnost odvolání; vytvoření společné databáze hodnotitelů, jejich automat. výběr, hodnocení a kontrola; nastavena maximální lhůta pro řídící orgány, do kdy musí být ukončen schvalovací proces; sjednocení struktury a obsahu zpráv o realizaci projektu; zpracování vzorových dokumentů pro využití v oblasti veřejného zadávání; zavedení centrálního plánování finančních kontrol; definovány jednotné kontr. listy; stanovení bagatelní hranice pro vymáhání nesrovnalostí; sjednocení sankcí za porušení pravidel povinné publicity; jednotné rozhraní pro podávání žádostí; napojení monitorovacího systému MS2014+ na centrální registry veřejné správy; opakované využití jednou zadaných informací; elektronické podpisy a archivovaná elektronická komunikace;

12 Vyhlášení výzev 12 -harmonogramy výzev na následující rok (n+1) -Dostupné na http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs a stránkách ŘOhttp://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs -Aktuální výzvy jsou pak dostupné na http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=3#Tabs http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=3#Tabs -informace v harmonogramu obsahují stejné informace napříč programy: identifikace výzvy, nastavení výzvy, zaměření / zacílení výzvy, vyznačení synergie

13 Objem výzev pro rok 2015 dle harmonogramů výzev programů Objem výzev pro rok 2015 Do konce roku 2015 budou dle harmonogramů vyhlášeny výzvy s alokací až 275,9 mld. Kč (podíl EU), tj. 42,5 % z celkové alokace období 2014-2020, která činí 648,7 mld. Kč (podíl EU). Největší objem výzev je plánován na září roku 2015 (OP D) v celkové alokaci 121,2 mld. Kč. Výzvy budou zaměřeny na všechny hlavní podporované oblasti. Největší objem výzev v roce 2015 vyhlásí OP D, dále OP Z a OP VVV. Zdroj: Dohoda o partnerství, harmonogramy výzev OP, dotaceeu.cz; pro přepočet byl použit kurz EK, 27,053 Kč/€, data jsou za podíl EU. mld.Kč 2015 42,5% celkové alokace 275,9 mld. Kč 2016-2023 57,5% celkové alokace 372,9 mld. Kč

14 Děkuji za pozornost nok@mmr.cz www.dotaceeu.cz


Stáhnout ppt "Evropské fondy 2014 - 2020 Mgr. Kateřina Neveselá Ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google