Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. jednání Pracovní skupiny k rozpracování programů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. jednání Pracovní skupiny k rozpracování programů"— Transkript prezentace:

1 I. jednání Pracovní skupiny k rozpracování programů 2014 - 2020
Příprava programového období 2014 – 2020 po schválení programů 2014 – 2020 vládou I. jednání Pracovní skupiny k rozpracování programů MMR,

2 Úvod

3 Informace o Podkladu pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020

4 Podklad pro přípravu Dohody o partnerství
Projednáno vládou dne → usnesení č. 867/2012 Usnesení: I. bere na vědomí Podklad pro přípravu Dohody o partnerství II. schvaluje postup přípravy programů a vymezení operačních programů pro cíle Investice pro růst a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce a Programu rozvoje venkova a OP Rybářství

5 Programy pro Dohodu o partnerství
Vymezení programů Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

6 Postup přípravy programů
Časové období Aktivita Závazný harmonogram 03/2013 Předložení návrhu programů pro fondy SSR ze strany řídících orgánů ministerstvu pro místní rozvoj 05/2013 Předložení informace o stavu přípravy programů fondů SSR ze strany MMR na vládu Předložení návrhu PRV a OPR ze strany MZe na vládu 12/2012 – 05/2013 Příprava návrhu Dohody o partnerství – vyjednávání s Evropskou komisí Příprava návrhů programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství) Indikativní harmonogram závislý na vývoji jednání na Radě EU 06/2013 – 12/2013 Dopracování návrhů programů a vyjednávání s Evropskou komisí Dopracování Dohody o partnerství vyjednávání s Evropskou komisí 11/2013 – 12/2013 Přijetí/schválení programů Evropskou komisí Přijetí Dohody o partnerství Evropskou komisí 2014 Zahájení realizace programů v programovém období

7 Podklad pro přípravu Dohody o partnerství
Usnesení dále: III.1. ukládá MMR: koordinovat vypracování návrhů programů a vypracování souvisejících metodických dokumentů, zpracovat ve spolupráci s partnery a vládě do 31. května 2013 předložit návrh Dohody o partnerství, zajistit při vypracování návrhů jednotnost metodického přístupu, zajistit odpovídající promítnutí územní a urbánní dimenze do návrhů dokumentů zpracovat a vládě do 30. dubna 2013 předložit návrh systému pro zajištění efektivního řízení a koordinace naplňování cílů Dohody o partnerství předložit vládě do 31. května 2013 informaci o stavu přípravy programů připravovat ve spolupráci s odpovědnými orgány a do 31. března zpracovat informaci o stavu a dalším harmonogramu příprav programů

8 Podklad pro přípravu Dohody o partnerství
III.2. ukládá MMR a dále MPO, MŠMT, MD, MŽP a MPSV ve spolupráci s MMR zpracovat návrhy operačních programů pro EFRR, FS a ESF podle bodu II/2 usnesení a: předložit MMR do 31. března 2013 návrhy operačních programů postupovat při přípravě programů v návaznosti na technickou a metodickou přípravu a realizaci jednotného monitorovacího systému promítnout do návrhů programů územní a urbánní dimenzi vycházet při přípravě programů z jednotného metodického prostředí a z cíle snížení administrativní zátěže III.3. ukládá MZe: zpracovat a vládě do 31. května 2013 předložit návrhy programů předložit MMR do 31. března 2013 informaci o stavu přípravy programů

9 Podklad pro přípravu Dohody o partnerství
III.3. ukládá MZe: postupovat při přípravě programů v souladu s plněním cílů Dohody o partnerství vycházet při přípravě programů z jednotného metodického prostředí pro plnění cílů Dohody o partnerství využít pro plnění cílů Dohody o partnerství technické a metodické prostředí jednotného monitorovacího systému v gesci MMR promítnout do návrhů programů územní a urbánní dimenzi III.4. ukládá MZe, MPO, MŠMT, MD, MŽP a MPSV průběžně spolupracovat s MMR jako gestorem podle bodu III/1a usnesení a upřesňovat obsah návrhů programů v návaznosti na vývoj jednání Rady EU a jednání s EK IV. doporučuje primátorovi HMP a hejtmanům spolupracovat s MMR při vypracování návrhů podle bodu III tohoto usnesení

10 Platformy Součástí Podkladu pro přípravu Dohody o partnerství je návrh platforem pro přípravu i realizaci programového období , které vláda vzala materiálem na vědomí MMR zpracovává materiál, který tyto platformy hlouběji rozpracovává a pro každou stanovuje termín vzniku, předsedu, členy, činnosti a sekretariát – bude předloženo vládě ČR pro informaci Základní členění platforem: do fáze přípravy Dohody o partnerství a programů a do fáze jejich realizace pro účely národní přípravy a pro účely vyjednávání mezi EK a ČR s funkcí poradní a funkcí pracovní

11 Platformy pro fázi přípravy
Rada pro fondy SSR – nadresortní zastřešující platforma s poradní funkcí – bude řešit nastavení synergií mezi fondy SSR Na pracovní úrovni se zřídí pracovní skupiny podle tematického zaměření – v čele generální sekretáři Na pracovní úrovni pro zpracování Dohody o partnerství, resp. programů - PS pro přípravu Dohody o partnerství, resp. PS k rozpracování programů Další dílčí PS k průřezovým tématům

12 Platformy pro fázi realizace
Nadále Rada pro fondy SSR, včetně její pracovní úrovně a generálních sekretářů Vznik monitorovacích výborů dle návrhu obecného nařízení Dílčí PS k projednávání průřezových témat

13 Pracovní skupina k rozpracování programů 2014 - 2020
Předseda: Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci Členové: zástupce Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci, zástupce Ministerstva financí (Platební a certifikační orgán a Auditní orgán), zástupce ŘO OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zástupce ŘO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, zástupce ŘO OP Doprava, zástupce ŘO OP Životní prostředí, zástupce ŘO OP Zaměstnanost, zástupce ŘO Integrovaný regionální operační program, zástupce ŘO OP Praha - pól růstu ČR, zástupce ŘO OP Technická pomoc, zástupci ŘO k programům přeshraniční spolupráce, zástupce ŘO Programu rozvoje venkova, zástupce ŘO OP Rybářství, na přizvání další partneři

14 Pracovní skupina k rozpracování programů 2014 - 2020
Frekvence: 1x za měsíc Činnosti: projednává rozpracování programů podle Metodiky tvorby programových dokumentů, projednává dopracování programů do konečné podoby ve všech částech dle požadavků EK na obsah programů. Sekretariát: Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci

15 Příprava Dohody o partnerství

16 Základní informace o Dohodě o partnerství
Zajistí strategii pro účinné a efektivní využívání všech fondů SSR (EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF). Vypracování ukládá Kapitola II obecného nařízení pro fondy SSR. Vypracuje členský stát ve spolupráci s partnery a EK. Dokument vychází ze základních strategických dokumentů na národní úrovni a na úrovni EU . Gestor přípravy Dohody o partnerství – MMR. Změna oproti období 2007 – 13 týkající se zahrnutí fondů EZFRV a ENRF do Dohody zvyšuje nároky na centrálního koordinátora. Zpracování bude probíhat paralelně a provázaně se zpracováním programů.

17 Dohoda o partnerství - obsah
Podle Čl. 14 obecného nařízení obsah Dohody tvoří: 1. Analýza rozdílů, potřeb rozvoje a růstového potenciálu s ohledem na tematické cíle, územní problémy 2. Souhrn předběžného hodnocení (Ex – ante hodnocení) programů a Dohody 3. Tematické cíle a hlavní očekávané výsledky 4. Orientační rozdělení podpory 5. Horizontální principy 6. Operační programy 7. Informace pro předběžné ověření souladu s pravidly pro adicionalitu 8. Předběžné podmínky a opatření při nesplnění předběžných podmínek 9. Metodologie a mechanismy pro zajištění konzistence fungování výkonnostního rámce v programech a fondech SSR 10. Integrovaný přístup k územnímu rozvoji a ke specifickým potřebám jednotlivých území či skupin obyvatelstva 11. Zajištění účinnosti provádění fondů SSR – posílení správní kapacity, snížení administrativní zátěže, elektronická výměna dat

18 Dohoda o partnerství - termíny
Závazný termín pro Dohodu o partnerství daný usnesením č. 867/2012: do 31. května 2013 zpracovat ve spolupráci s partnery a vládě předložit návrh Dohody o partnerství Další předpokládané termíny pro Dohodu o partnerství: v červenci 2013 zahájení oficiálního vyjednávání Dohody o partnerství s Evropskou komisí v září 2013 předložení Dohody o partnerství ke schválení vládě ČR v říjnu 2013 předložení Dohody o partnerství Evropské komisi

19 Harmonogram přípravy Dohody o partnerství

20 Příprava programů – Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů

21 Důvody zpracování metodiky
Nové prvky, které vyžadují centrální koordinaci a jednotné metodické prostředí ex-ante kondicionality posílení regionální dimenze OP závazné milníky Zohlednění zkušeností ze stávajícího programového období Zvýšení efektivity kohezní politiky větší důraz na strategické plánování zaměřené na výsledky nutnost zabezpečit potřebné územní dopady investic: regionální/územní a urbánní dimenze bude promítnuta i do sektorově orientovaných programů

22 Standardizace postupů při přípravě programů a jejich struktury
Základem pro nastavení struktury programu články 24 a 87 návrhu obecného nařízení; Specifická nařízení k jednotlivým fondům SSR Dle článku 87 (9) návrhu obecného nařízení přijme EK prováděcí akt, ve kterém bude specifikován modelový program pro SF/FS Vzorová struktura OP – fiche 5A zpracovaná EK v listopadu 2011 – aktualizována MMR-NOK (říjen 2012)

23 Struktura metodického pokynu
Závaznost, pojmy Systém přípravy programu vč. časového rámce Procesy a mechanismy související s přípravou programů Struktura a obsah operačního programu EFRR, ESF, FS

24 Systém přípravy programu
ČR se přihlásila k naplňování strategie Evropa 2020 Pro dosažení cílů v podmínkách ČR vytvořen Národní program reforem Zpracovány rozvojové priority (UV 650/2012), vymezeny programy (UV 867/2012) a zpracovány tematické okruhy Návrhy programů a jejich implementace musí splňovat řadu pravidel, které během jednání s členskými státy v rámci Rady EU vymezila Evropská komise Příprava programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni

25 Harmonogram přípravy programů
Fáze Aktivita 1. Do konce března 2013 připraveny první návrhy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF a FS, a předloženy MMR MMR předložena informace o stavu přípravy programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF Do konce května 2013 připraveny první návrhy programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF a předloženy vládě ČR informace vládě ČR o stavu přípravy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF 2. Červen – říjen 2013 programy kompletně dopracovány a postoupeny vládě k projednání 3. Listopad – prosinec 2013 programy předloženy Komisi ke schválení

26 Požadavky na ŘO Fáze 1 – rozpracování programů
identifikace potřeb, zpracování analytické části programu, popis prioritních os/priorit Unie vč. indikativního finančního plánu formou vah přiřazených jednotlivým prioritní osám, zdůvodnění příslušné části strategie programu, základní návrhy integrovaných přístupů, návrhy možností způsobu využití a uchopení problematiky integrovaných přístupů v rámci programu, identifikace předběžných podmínek, návrh řešení problematiky horizontálních principů, návrh řízení a implementace programu

27 Požadavky na ŘO Fáze 2 - dopracování programů
zpřesněno vymezení indikátorů a provedena kvantifikace indikátorů, včetně milníků a cílových hodnot bude zpřesněna strategická část programu, popis prioritních os, návrh integrovaných přístupů a identifikace předběžných podmínek dopracováno předběžné hodnocení programu a posouzení jeho vlivu na životní prostředí a výsledky promítnuty do programu Fáze 3 – předložení programů vládě ČR a EK

28 Platformy pro přípravu programů
Čl. 5 návrhu nařízení - partnerství Na centrální úrovni: Pracovní skupina k rozpracování programů K průřezovým tématům budou zřízeny další dílčí pracovní skupiny: Pracovní skupina k integrovaným přístupům a regionální dimenzi Pracovní skupina jednotný monitorovací systém Meziresortní expertní poradní skupina Oponentní skupina Úroveň programu: platforma pro přípravu programu/ gestoři/ PS

29 Procesy a mechanismy související s přípravou programu
Klíčové oblasti: Stanovení cíle a definování typů podporovaných aktivit v návaznosti na potřeby území a koherentní intervenční logiku (vnější i vnitřní) v souladu s požadavky na tematickou koncentraci Stanovení předběžných podmínek a harmonogram jejich plnění Stanovení odpovídajících indikátorů pro naplnění cílů programu Stanovení milníků pro hodnocení výkonnostního rámce Provázanost a struktura prioritních os, investičních priorit a tematických cílů Výběr vhodných nástrojů a postupů pro naplnění regionální dimenze programu

30 Strategické programování - vnější

31 Strategické programování
Na úrovni přípravy programů je nutné: vymezit všechny strategické dokumenty s vazbou na daný program; ve spolupráci se zpracovateli strategických dokumentů stanovit způsob promítání konkrétních cílů, priorit a opatření příslušné strategie do tematických cílů, investičních priorit / priorit Unie a specifických cílů / opatření programu, jasně identifikovat synergické a komplementární vazby

32 Strategické plánování - vnitřní
zajistit vzájemnou soudržnost a provázanost identifikovaných problémů, definovaných cílů a navrhovaných opatření, aktivit a jejich synergických vazeb. Předpoklady: správně nastavené indikátory aplikace nového logického rámce za pomoci správného stanovení tzv. teorie změny na úrovni specifického cíle/opatření Co chceme a můžeme změnit? Jak toho chceme dosáhnout? Jak ověříme, že jsme byli úspěšní?

33 Tematická koncentrace
Čl. 9 návrhu nařízení 11 Tematických cílů specifická nařízení k fondům SSR - investiční priority/ Priority Unie Požadavky na tematickou koncentraci – specifická nařízení k fondům SSR

34 Struktura programů Úroveň OP spolufinancované z EFRR, ESF a FS
OP Rybářství Program rozvoje venkova 1. Operační program Program 2. Prioritní osa Priorita Unie 3. Investiční priorita Specifický cíl Prioritní oblast 4. Opatření 5. Podopatření 6. Záměr 7. Projekt Projekt / nárokové opatření

35 Předběžné podmínky Obecné a tematické předběžné podmínky
ŘO každého programu v návaznosti na stanovení vazeb svých prioritních os/priorit Unie na tematické cíle a investiční priority/priority Unie vydefinuje ex-ante kondicionality, které jsou pro priority daného programu relevantní. V případě jejich nesplnění do data předložení programu – budou definována opatření a harmonogram plnění – do

36 Výkonnostní rámec 5 % ze zdrojů každého fondu SSR s výjimkou zdrojů přidělených na cíl EÚS milníky finanční, indikátory výstupů, příp. výsledků ŘO stanoví milníky na úrovni prioritních os/ Priorit Unie pro roky 2016/2018/2022 přiměřené a jasně zdůvodněné v souladu se strategií programu, Dohody o partnerství a udělenou alokací

37 Regionální dimenze Strategie regionálního rozvoje Typologie území:
Rozvojová území (dále jen „RU“) Stabilizovaná území (dále jen „SU“) Periferní území (dále jen „PU“) Státem podporované regiony (dále jen „SPR“). Nástroje integrovaného řešení – ITI, CLLD, IPRÚ, JAP ŘO stanoví přístup k promítnutí regionální dimenze do návrhů zaměření programu vč. vhodných nástrojů a koordinačních mechanismů – věcná, územní, časová provázanost

38 Další části programu Finanční nástroje – ex-ante analýza, indikativní částka na úrovni prioritní osy (EFRR, ESF, FS) Velké projekty – seznam v příloze (EFRR, ESF, FS) – nepodléhá schvalování EK Opatření pro snižování administrativní zátěže pro příjemce (vyhodnocení, přijatá a plánovaná opatření) Horizontální principy a jejich naplňování v programu Řízení a implementace programu

39 Závěr Dne proběhne technické jednání k nastavení intervenční logiky programu ŘO budou informovat MMR-NOK o předpokládaném harmonogramu přípravy a realizace ex-ante evaluace Do konce března 2013 budou předloženy návrhy programů rozpracovaných dle požadavků fáze 1

40 Podkladové materiály MMR vůči ŘO

41 Východiska pro přípravu Dohody a programů – strategické dokumenty
Strategické dokumenty na evropské úrovni: Legislativa EU týkající se programového období Strategie Evropa 2020 Stěžejní iniciativy Integrované hlavní směry

42 Východiska pro přípravu Dohody a programů – strategické dokumenty
Strategické dokumenty na národní úrovni: Národní program reforem Národní rozvojové priority pro čerpání fondů EU po roce 2013 Národní strategický referenční rámec Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Platná legislativa Shrnutí makroekonomických souvislostí Tematické okruhy

43 Východiska pro přípravu Dohody a programů – strategické dokumenty
Klíčový dokument na národní úrovni: Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období – Vymezení operačních a další postup při přípravě ČR pro efektivní čerpání evropských fondů Rozpracované národní rozvojové priority do úrovně OP a návrh dalšího postupu pro efektivní čerpání - uloženo MMR UV č. 650 z 31. srpna 2011 – MMR zpracovalo – předložení vládě do konce října 2012

44 Další a závěr

45 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "I. jednání Pracovní skupiny k rozpracování programů"

Podobné prezentace


Reklamy Google