Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Myslivecké dotace 2014 Prováděcí předpis : Nařízení vlády č.30/2014 Sb. ze dne 19.2.2014 stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Myslivecké dotace 2014 Prováděcí předpis : Nařízení vlády č.30/2014 Sb. ze dne 19.2.2014 stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků."— Transkript prezentace:

1 Myslivecké dotace 2014 Prováděcí předpis : Nařízení vlády č.30/2014 Sb. ze dne 19.2.2014 stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, kde jsou dotace do myslivosti upraveny v části třetí - § 37-41. Obecné podmínky: Žadatel: uživatel honitby Termín podání žádosti : do 30. září (běžného roku) ( 15.11.- lovečtí psi ) Počet žádostí: pouze jedna žádost (za každou honidbu samostatně) Náležitosti žádosti: - vyplněná a podepsaná vlastní žádost - vyplněná přílohová tabulka - další přílohy dle požadavků jednotlivých dotačních titulů (vždy zpravidla kopie nájemní smlouvy mezi MS a HS, výkaz MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby a další …) - doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva, výpis – pouze kopie) Podací místo: MZe, Krajská agentura pro zemědělství a venkov (její okresní pracoviště) Minimální výše schváleného příspěvku: 1 000,- Kč ( pokud celková výše příspěvku pod, pak se neposkytne) Výše příspěvku: - sazba na technickou jednotku (ty se neprokazují) nebo - na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů do výše 80% (veterinární akce a zdolávání nákaz) - muže být přiznána poměrně nižší výše požadavku (dle výše prostředků ze státního rozpočtu)

2 Finanční příspěvek dle § 37, 1), a) : Založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř (G.a.1. ) Sazba: 5 000,- Kč / 1 ha Limity: max. 0,5 ha na 100 ha honitby (5 ha na 1000 ha honitby) - jednotlivé políčko minimálně 0,05 ha - jednotlivé políčko maxim 1 ha Další podmínky: kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - roční výkaz o honitbě MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - prohlášení žadatele, že vlastníkem pozemku byl vydán souhlas se založením a údržbou zvěřních políček (uvedení parcelního čísla a názvu kú) - zákres políčka do mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 - agrotechnická dokumentace zejména s údaji: p.č. pozemku, název kú, velikost plochy, skladba kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne políčko sloužit svému účelu.

3 Finanční příspěvek dle § 37, 1), b) : Zřizování napajedel pro zvěř (G.a.2) Sazba: 1 000,- Kč / 1 ks Limity: 1 ks na 100 ha honitby - příspěvek se poskytuje 1 x za 10 let Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - kopie statistic.výkazu MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - prohlášení žadatele, že vlastníkem pozemku byl vydán souhlas s vybudováním a umístěním zařízení (spolu s uvedením parcelního čísla a názvu kú) -zákres napajedla do mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 ( vyznačení dotovaných zařízení z minulých let ) - technická dokumentace (obrázek, rozměry, popis materiálu …) - předložit „Zápis o instalaci mysliveckých zařízení“

4 Finanční příspěvek dle § 37, 1), c) : Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory ( G.a.3. ) Sazba: 2 000,- Kč / 1 ks Limity: - 1 ks na 250 ha honitby - příspěvek se poskytuje 1 x za 10 let (do max. výše limitu) Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - kopie statistic.výkazu MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - prohlášení žadatele, že vlastníkem pozemku byl vydán souhlas s vybudováním a umístěním zařízení (s uvedením parcelního čísla a názvu kú) - zákres nory do mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 (zákres dotovaných zařízení z minulých let) - technická dokumentace (obrázek, rozměry, popis materiálu …) - předložit „Zápis o instalaci mysliveckých zařízení“

5 Finanční příspěvek dle § 37, 1), d) : Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení (G.a.4.) Sazba: 1 000,- Kč / 1 ks Limity: - 1 ks na 100 ha honitby - příspěvek se poskytuje 1 x za 10 let (do max. výše limitu) Podmínky: -na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí „pokud se v honitbě vyskytují“ - výskyt nežádoucího druhu dokumentovat ve výkazu Mysl 1-01 nebo čestným prohlášením Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - kopie statistis.výkazu MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - prohlášení žadatele, že vlastníkem pozemku byl vydán souhlas s vybudováním a umístěním zařízení (uvedení parcelního čísla a názvu kú) - zákres zařízení do mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 (zákres dotovaných zařízení z minulých let) - technická dokumentace (obrázek, rozměry, popis materiálu …) - předložit „Zápis o instalaci mysliveckých zařízení“

6 Finanční příspěvek dle § 37, 1), e) : Pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky (G.a.5. ) Sazba: 250,- Kč / 1 ks Limity: 2 ks na 1 ha vodní plochy honitby - příspěvek se poskytuje 1 x za 10 let (do max. výše limitu) Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - kopie statistic.výkazu MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - prohlášení žadatele, že vlastníkem pozemku byl vydán souhlas s vybudováním a umístěním zařízení s (uvedením parcelního čísla a názvu kú) - mapový zákres 1:25 000 nebo 1:10 000 (vylišení dotovaných zařízení z minulých let) - technická dokumentace (obrázek, rozměry, popis materiálu …) - předložit „Zápis o instalaci mysliveckých zařízení“

7 Finanční příspěvek dle § 37, 1), f) : Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních odchytových zařízení pro prasata divoká (G.a.6. ) Sazba:8 000,- Kč / 1 ks Limity: 1 ks na 250 ha honitby - příspěvek se poskytuje 1 x za 10 let (do max. výše limitu) Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - kopie statistic.výkazu MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - prohlášení žadatele, že vlastníkem pozemku byl vydán souhlas s vybudováním a umístěním zařízení (uvedení parcelního čísla a názvu kú) - mapový zákres 1:25 000 nebo 1:10 000 ( vylišení dotovaných zařízení z minulých let) - technická dokumentace (obrázek, rozměry, popis materiálu …) - předložit „Zápis o instalaci mysliveckých zařízení“

8 Finanční příspěvek dle § 38, 1), a) : Vypouštění nakoupených nebo chovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu: tetřev hlušec(G.b.1), tetřívek obecný(G.b.2), koroptev polní(G.b.3) Sazba:tetřev hlušec: 5 000,- Kč / 1 ks tetřívek obecný: 5 000,- Kč / 1 ks koroptev polní: 250,- Kč / 1 ks Limity: - tetřev: poměr pohlaví 1:1 - tetřívek: poměr pohlaví 1:1 - koroptev: množství vypouštěných jedinců minimálně 30 ks Další podmínky: - druh zvěře, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem podnikatelské činnosti ani lovu 5 let - trvalé označení jedinců značkami s evidencí po dobu 5 let - vypuštění provedeno za přítomnosti zástupce podacího místa (MZe) a vyhotoven „Zápis o vypuštění Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - kopie statistic.výkazu MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - písemný „Plán opatření péče a způsob vypuštění v běžném roce“ - písemná „Koncepce podpory ohroženého druhu“ - pravomocně povolená výjimka k chovu a vypuštění dle zákona 114/1992 (uděluje na základě písemné žádosti na oddělení ochrany přírody odboru životního prostředí příslušného KÚ)

9 Finanční příspěvek dle § 38, 1), b) : Vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách jejich přirozeného výskytu (G.b.4.) Sazba: 1 500,- Kč / 1 ks Limity: množství vypouštěných jedinců minimálně 10 ks Další podmínky: - druh zvěře, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem podnikatelské činnosti ani lovu 5 let - trvalé označení jedinců značkami s evidencí po dobu 5 let - vypuštění provedeno za přítomnosti zástupce podacího místa (MZe) a vyhotoven „Zápis o vypuštění Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - kopie statistic.výkazu MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - písemný „Plán opatření péče a způsob vypuštění v běžném roce“ - písemná „Koncepce podpory ohroženého druhu“

10 Finanční příspěvek dle § 38, 1), c) : Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve ( G.b.5. ) Sazba: 200,- Kč / 1 ks Limity: - 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní plochy honitby - příspěvek se poskytuje 1 x za 5 let (do max. výše limitu) Další podmínky: poznámka: není předepsán souhlas vlastníka, zákres v mapě ani zápis o instalaci, z toho vyplývá, že přístřešky nemusí být instalovány (přenosné zařízení pro zimní období) Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - kopie statistic.výkazu MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - písemný „Plán opatření a způsob vypuštění“ (nebude vyžadována 2. část při nevypouštění koroptví) - písemná „Koncepce podpory ohroženého druhu“ - technická dokumentace (obrázek, rozměry, popis materiálu …)

11 Finanční příspěvek dle § 39 : Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy: koza bezoárová, bílý jelen (G.c.1,2. ) Sazba:Koza bezoárová: 1 500,- Kč / 1 ks bílý jelen: 1 000,- Kč / 1 ks Limity: počet jedinců k 31.březnu běžného roku - rozhodující pro určování výše finančního příspěvku (maximálně však do výše normovaného stavu) Další podmínky: - hospodaření podle plánu mysliveckého hospodaření - vedení evidence odchovaných jedinců (značky) Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy(včetně dokl. k zastup.) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - plán mysliveckého hospodaření na běžný rok - písemná „Koncepce podpory vzácného druhu“

12 Finanční příspěvek dle § 40, 1), a) : Použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům – výroba a instalace hnízdních podložek a budek pro dravce ( G.d.1. ) Sazba: 150,- Kč / 1 ks Limity: 1 ks na 100 ha honitby Další podmínky: - ptáci (dravci), kteří jsou zvěří Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - kopie statistic.výkazu MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - prohlášení žadatele, že vlastníkem pozemku byl vydán souhlas s instalací budek a podložek (uvedení parcelního čísla a názvu kú) - mapový zákres 1:25 000 nebo 1:10 000 včetně vylišení dotovaných zařízení z minulých let - písemný „Projekt ochrany konkrétních ploch dravci“ - předložit „Zápis o instalaci mysliveckých zařízení“

13 Finanční příspěvek dle § 40, 1), b) : Použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům – výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě (G.d.2. ) Sazba: 40,- Kč / 1 ks Limity: 5 ks na 1 ha zemědělské plochy honitby Další podmínky: - rozmístění v trvalých pícninách a trvalých travních porostech Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - kopie statistic.výkazu MYSL 1-01 nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby (data o honitbě) - prohlášení žadatele, že vlastníkem pozemku byl vydán souhlas s rozmístěním loveckých stanovišť (uvedení parcelního čísla a názvu kú) - mapový zákres 1:25 000 nebo 1:10 000 včetně vylišení dotovaných zařízení z minulých let - písemný „Projekt ochrany konkrétních ploch dravci“ - předložit „Zápis o instalaci mysliveckých zařízení“

14 Finanční příspěvek dle § 41, 1), a) : Nákup a aplikace medikovaných premixů pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře (G.e.1. ) Sazba: 200,- Kč / 1 kg Limity: na počet kusů zvěře dle plánu mysliveckého hospodaření běžného roku ( k 31. březnu), maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti Další podmínky: - nález parazitóz, provedený laboratorním vyšetřením - hospodaření podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - platný plán mysliveckého hospodaření na běžný rok - protokol o laboratorním vyšetření (s pozitivním nálezem) + kopie dokladu zakoupení medikovaného premixu - kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu

15 Finanční příspěvek dle § 41, 1), b) Laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjištování nákaz v chovech zvěře (G.e.2. ) Nákladový příspěvek (ne sazbou)!80% vykázaných vynaložených nákladů Limity: - 80% skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření - u žadatele – plátce DPH výše uváděné částky bez DPH - laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce (vyšetření na tularemii lze hradit i z předcházejícího roku) Další podmínky: - předmětem příspěvku nejsou vyšetření hrazená státní veterinární správou (serologické, virologické a parazitologické vyšetření) - hospodárné využití prostředků … (obvyklé, nepřemrštěné ceny) - hospodaření podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok Náležitosti (přílohy) žádosti: - kopie zakladatelského dokumentu nebo smlouvy (včetně dokladu k zastupování) - kopie nájemní (pachtovní) smlouvy mezi MS a HS - platný plán mysliveckého hospodaření na běžný rok - protokol o laboratorním vyšetření a řádně vyplněný daňový doklad o labor. vyšetření

16 Finanční příspěvek dle § 43 : Chov a výcvik národních plemen loveckých psů (K.a) Žadatel: vlastník loveckého psa Sazby: K.a.: Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů K.a.1 : český teriér2 000,- Kč / 1 zkouška K.a.2: český fousek2 000,- Kč / 1 zkouška Podmínky: - úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek - příspěvek za splnění každého výkonu jen 1x za život psa - vyplněná a podepsaná vlastní žádost doručená MZe do 15. listopadu Přílohy: - kopie „ Potvrzení o vykonání zkoušky psa z výkonu “ (kartička s ev.č.) - kopie „ Průkaz původu psa “ (doklad o majitelství)

17 Finanční příspěvek dle § 44 : Chov a výcvik loveckých dravců (K.b) Žadatel:vlastník loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu Sazby: K.b.: Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu K.b.1.: jestřáb lesní 7 000,- Kč / 1 ks K.b.2: sokol stěhovavý 5 000,- Kč / 1 ks K.b.3: raroh velký 5 000,- Kč / 1 ks K.b.4: orel skalní 5 000,- Kč / 1 ks Podmínky : - vyplněná a podepsaná vlastní žádost doručená MZe do 30. září kalendářního roku,ve kterém byl lovecký dravec úspěšně odchován - lovecký dravec je trvale nezaměnitelně označen - lovecký dravec je v dobrém zdravotním stavu a fyzické kondici (lze fyzicky zkontrolovat 3 týdny od podání žádosti) Přílohy: - osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů - potvrzení o složení sokolnické zkoušky - potvrzení o členství v sokolnické organizaci

18 Kontakty na Krajskou agenturu pro zemědělství a venkov Plzeňský kraj pracovištěadresajménotelefonmobil KAZV Plzeňský kraj Nerudova 35, 301 00 PlzeňIng. Zdeňka Hauserová377152525724253607 pracoviště Domažlice Haltravská 438,344 40 DomažliceMarek Konopík379722770723426611 pracoviště Klatovy Čapkova 127, 339 01 KlatovyIng. Vladimír Kopta376330423 724253605 pracoviště Rokycany Klostermannova 635, 337 01 RokycanyIng. Mgr. Jan Bártl371722601606751454 pracoviště Tachov Volyňská 1544, 347 01 TachovEva Chaloupková374728253731115469 Pracoviště Plzeň Nerudova 35, 301 00 PlzeňIng. Zdeňka Hauserová377152525724253607

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Myslivecké dotace 2014 Prováděcí předpis : Nařízení vlády č.30/2014 Sb. ze dne 19.2.2014 stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků."

Podobné prezentace


Reklamy Google