Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_01.02.14 – Peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, ošetřovné Autor Ing. Eva Rachotová Tematická oblast Pracovní poměr, mzda Ročník Třetí Datum tvorby Listopad 2013 – duben 2014 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku mzda a pracovní poměr včetně výpočtů jednotlivých složek mzdy. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování.

2 14. P ENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ, VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ, OŠETŘOVNÉ

3 ANOTACE Tento materiál je pokračováním dávek sociálního pojištění – vysvětluje podstatu dávek a způsob výpočtu.

4 A. Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) kromě samotného nemocenského je další důležitou dávkou nemocenského pojištění mateřská podmínkou vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast na nemocenském pojištění → v případě zaměstnanců i OSVČ je to nejméně 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou - pro OSVČ navíc platí, že účast na nemocenském pojištění musí zároveň trvat minimálně 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na mateřskou

5 Výpočet mateřské postup výpočtu peněžité pomoci v mateřství je podobný jako u nemocenské(kap.13) - rozdíl je pouze v tom, že při redukování vyměřovacího základu se započítává celá první redukční hranice a mateřská pak činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu denní vyměřovací základ, který získáme z hrubých příjmů za posledních 12 měsíců a vydělíme je počtem dní rozhodného období (365 resp. 366 dní) tedy následně upravujeme redukčními hranicemi

6 Pro rok 2014 platí, že: z částky do 865,-Kč se započítá 100 %, z částky od 865,- do 1298,-Kč se započítá 60 %, z částky od 1298,-do 2595,-Kč se započítá 30 %, z částky nad 2595,-Kč se nezapočte nic. Denní výši mateřské pak vypočítáme jako 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

7 Příklad Paní Nováková pobírá měsíční hrubou mzdu 30.000,-Kč. Protože je těhotná, bude během 6 až 8 týdnů před porodem nastupovat na mateřskou. S jakou částkou může nastávající maminka počítat? Vyměřovací základ: 12 x 30.000 Kč = 360.000,-Kč Denní vyměřovací základ: 360.000,- / 365 = 986,30Kč Redukce vyměřovacího základu: z 1. redukční hranice započteme 865,-Kč ze 2. redukční hranice započteme 986,3 – 865,- = 121,3 * 60 % = 72,78 Kč Redukovaný vyměřovací základ: 865,- + 72,78 = 937,78 Kč = 938,- Kč po zaokrouhlení Denní dávka mateřské: 938,- * 70 % = 656,6 Kč = 657,- Kč

8 Paní Nováková získá za každý kalendářní den mateřské 657,-Kč. Výše peněžité pomoci v mateřství za 196 dnů (období, po které se mateřská ze zákona vyplácí,tj. 28 týdnů x 7 dní) bude tedy činit 128.772,-Kč. http://www.vypocet.cz/popis-vypoctu- nemocenske/http://www.vypocet.cz/popis-vypoctu- nemocenske/

9 nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který žena určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu a tzv. podpůrčí doba činí 28 týdnů (u ženy, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů) u pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle tohoto zákona) činí podpůrčí doba 22 týdnů (31 týdnů při převzetí dvou a více dětí zároveň).

10 zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění - střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není (v případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak,u muže se přitom od 1. 1. 2012 zavádí další podmínka, a to že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích)

11 B. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleží zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a z tohoto důvodu dosahuje bez svého zavinění nižšího příjmu než před převedením vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí těhotným zaměstnankyním za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci, nejdéle do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu; ve stanovených případech se vyplácí též matkám po porodu při převedení na jinou práci

12 vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí od data převedení na jinou práci do doby nástupu na peněžitou pomoc v mateřství

13 pro výpočet denního vyměřovacího základu platí: započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období - takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na denní vyměřovací základ

14 Pro rok 2014 platí, že: z částky do 865,-Kč se započítá 100 %, z částky od 865,- do 1298,- Kč se započítá 60 %, z částky od 1298,- do 2595,-Kč se započítá 30 %, z částky nad 2595,- Kč se nezapočte nic

15 C. Ošetřovné na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí: 1. ošetřovat nemocného člena domácnosti (podmínkou zde je, že nemocná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti, přičemž toto neplatí pro ošetřování nebo péči o dítě mladší 10 let rodičem – v případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče obou rodičů se za domácnost považuje domácnost každého z rodičů) 2. pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla

16 zaměstnanec nemůže uplatnit nárok na ošetřovné na dítě, na které již (zpravidla) druhý z rodičů uplatnil nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat v případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají - změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování

17 některé skupiny pojištěnců nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na ošetřovné nárok (např. zaměstnanci, jejichž zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, členové kolektivních orgánů právnické osoby, zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, OSVČ)

18 podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů, u osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů

19 Postup při výpočtu ošetřovného: 1. výpočet denního vyměřovacího základu: započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období - takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na denní vyměřovací základ

20 Pro rok 2014 platí, že: z částky do 865,-Kč se započítá 90%, z částky od 865,- do 1298,- Kč se započítá 60 %, z částky od 1298,- do 2595,- Kč se započítá 30 %, z částky nad 2595,- Kč se nezapočte nic. 2. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

21 Příklad 1: Honzovi, který je samoživitelem, onemocněla v březnu 2014 osmiletá dcera. Honza se rozhodl, že se o ní bude starat. Honzův plat je 50.000,00Kč. Dcera se vyléčila po 10-ti dnech. Honza by si rád spočítal, kolik peněz dostane od správy sociálního pojištění jako podporu při ošetřování člena rodiny. Vyměřovací základ bude 12 * Honzův plat, to jest 600.000,00Kč. Denní vyměřovací základ bude vyměřovací základ vydělený počtem dní 365, takže 1.643,84Kč. Denní vyměřovací základ redukujeme. Výsledek bude 865 * 90 % + (1 298 - 865) * 60 % + (1 643,84 - 1 295) * 30 % = 1.143,00Kč. Honza samoživitel dostane podporu ve výši 1.143,00Kč * 10 dní * 60 % = 6.860,00Kč.

22 Příklad 2: Pepovi, který není samoživitelem, onemocněla v březnu 2014 osmiletá dcera. Pepa se rozhodl, že se o ní bude starat. Pepův plat je 50.000,00Kč. Dcera se vyléčila po 10-ti dnech. Pepa by si rád spočítal, kolik peněz dostane od správy sociálního pojištění jako podporu při ošetřování člena rodiny. Vyměřovací základ bude 12 * Pepův plat, to jest 600.000,00Kč. Denní vyměřovací základ bude vyměřovací základ vydělený počtem dní 365, takže 1.643,84Kč. Denní vyměřovací základ redukujeme. Výsledek bude 865 * 90 % + (1 298 - 865) * 60 % + (1 643,84 - 1 295) * 30 % = 1.143,00Kč. Pepa dostane podporu ve výši 1.143,00Kč * 9 dní * 60 % = 6.174,00Kč. http://kalkulacky.idnes.cz/cr_vypocet-podpory-pri- osetrovani-clena-rodiny-2014.php

23 Společná ustanovení k dávkám nemocenského pojištění zaměstnanec předá žádost o dávku, kterou zpravidla vystavuje lékař, svému zaměstnavateli, který ji spolu s podklady pro stanovení nároku na dávku a její výplatu zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která provádí nemocenské pojištění zaměstnanců k žádosti zaměstnance o dávku nemocenského pojištění je zaměstnavatel povinen vyplnit zákonem předepsaný tiskopis, jehož vydávání zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení - jedná se o přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění (na tiskopisu zaměstnavatel uvede především započitatelné příjmy zaměstnance v rozhodném období a počet tzv. „nezapočitatelných dnů“ v tomto rozhodném období, aby okresní správa sociálního zabezpečení mohla vypočítat denní výši dávky) tiskopisy k uplatnění nároku na jednotlivé dávky nemocenského pojištění obdrží pojištěnci u svého ošetřujícího lékaře

24 Způsob výplaty dávek Okresní správa sociálního zabezpečení nárok na dávku posoudí a v případě splnění všech podmínek dávku přizná a následně vyplatí ; v opačném případě vydá rozhodnutí o zamítnutí dávky z důvodu nesplnění podmínek. Okresní správa sociálního zabezpečení vyplatí dávku ve lhůtě jednoho měsíce následujícího po dni, v němž byla žádost této správě doručena. Nemocenské a ošetřovné se vyplácí do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo doručeno osvědčení o trvání nároku na jejich výplatu. Peněžitá pomoc v mateřství se v dalších měsících po podání žádosti o tuto dávku vyplácí za příslušný kalendářní měsíc do konce následujícího kalendářního měsíce.

25 Zaměstnanec je povinen v žádosti o výplatu dávky uvést, kterým z uvedených způsobů má být dávka vyplacena. Upřednostní-li výplatu na svůj účet vedený u peněžního ústavu v České republice, uvede v žádosti o dávku číslo tohoto účtu. Druhou možností je výplata v hotovosti (poštovní poukázkou); v takovém případě hradí náklady za doručení. O druhu vyplacené dávky, denní výši dávky, výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou byla dávka vyplacena, vydá okresní správa sociálního zabezpečení zaměstnanci písemné oznámení.

26 Použité zdroje: www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/ http://www.vypocet.cz/popis-vypoctu-nemocenske/ http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-187- 2006-sb-o-nemocenskem-pojisteni/f3033820/ http://kalkulacky.idnes.cz/cr_vypocet-podpory- pri-osetrovani-clena-rodiny-2014.php cvlk.cz/filemanager/files/file.php?file=208 (prezentace s ukázkami tiskopisů) vlastní poznámky z odborné stáže u zaměstnavatele


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google