Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemocenské pojištění (aplikační problémy) JUDr. Martin Štefko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemocenské pojištění (aplikační problémy) JUDr. Martin Štefko."— Transkript prezentace:

1 Nemocenské pojištění (aplikační problémy) JUDr. Martin Štefko

2 Osnova Poznatky z kontrolní činnosti
Aplikační problémy Změny v dávkách nemocenského pojištění Nemocenské Informace o právní úpravě

3 Poznatky z kontrolní činnosti

4 Účast na pojištění Zaměstnanci zaměstnavatelů se sídlem na území České republiky, kteří mají místo výkonu práce trvale v cizině, jsou pojištěni podle tohoto zákona, mají-li trvalý pobyt na území České republiky nepřímá diskriminace občanů jiných členských států EU (čl. 3 nařízení č. 1408/71) Občan EU bude účasten nemocenského pojištění v ČR

5 Vznik pojištění Pojištění vzniká dnem vstupu do zaměstnání, které zakládá pojištění podle tohoto zákona. Za den vstupu do zaměstnání se u zaměstnanců v pracovním poměru považuje též den před vstupem do zaměstnání, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí

6 Účast II. Poskytnutá náhrada mzdy za den před vstupem do zaměstnání vždy založí účast na nemocenském pojištění, a to i v situaci, kdy se následně zjistí, že tato náhrada nepříslušela vrací se jako přeplatek účast na nemocenském pojištění zpětně nezaniká a končí až dnem skončení tohoto pracovního poměru

7 Ochranná lhůta Doba, po kterou je zamĕstnanec chránĕn, i když již nepracuje Ochranná lhůta činí 7 dnů od skončení zaměstnání neplyne vůbec pro ošetřovné Jestliže zaměstnanec byl naposledy zaměstnán po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů byl naposledy zaměstnán U žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta vždy šest měsíců

8 Přechodné ustanovení Ochranná lhůta, která počala běžet před 1. lednem 2008 a neskončila ke dni 31. prosince 2007, se řídí po 31. prosinci 2007 právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2007: Nejvyšší výměra od 1. ledna 2008 činí 7 kalendářních dnů.

9 Ochranný lhůta PID a SD Nedochází ke zrušení ochranné lhůty
nemocenské náleží straobnímu a plně invalidnímu důchodci až do skončení podpůrčí doby (pracovní neschopnosti) omezení 81 kalendářních dnů (84 kalendářních dnů v případě, kdy ke vzniku pracovní neschopnosti dojde v roce 2007)

10 Přeplatek na dávce Za přeplatek, který je příjemce nemocenského povinen vrátit, se vždy považuje nemocenské vyplacené poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu za dobu delší, než je stanoveno v § 21, v důsledku zpětného přiznání tohoto důchodu při zpětném přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, může dojít ke vzniku přeplatku na nemocenském nejdříve za kalendářní dny roku 2008

11 Kontroly ze strany zaměstnavatele
zaměstnavatel nesmí provádět kontroly zaměstnanců, pokud jde o dodržování léčebného režimu pouze podnět ve smyslu ustanovení § 8b odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění: Kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopným občanem může být okresní správou sociálního zabezpečení provedena i z podnětu jeho ošetřujícího lékaře, organizace (malé organizace), která mu vyplácí nemocenské, nebo úřadu práce, který vede práce neschopného občana v evidenci uchazečů o zaměstnání.

12 Agenturní zaměstnávání
§ 2 V ZPr a § 66 ZoZam: pracovní smlouva, jmenování dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce dle § 2 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců jde o pracovní poměr

13 Změny v nemocenském pojištění

14 Výše nemocenské Hrubá průměrná výše mzdy (za předchozích 12 měsíců)
Během prvních 3 dnů nemoci (za kalen. den) Od 4. dne až do 30. dne PN Od 31. dne do 60. dne PN 0 (160) Kč 364 Kč 400 Kč 0 (140) Kč 370 Kč 0 (111) Kč 267 Kč 294 Kč 0 (74) Kč 178 Kč 196 Kč 8.000 Kč 0 (60) Kč 143 Kč 157 Kč

15 Vyloučené dny Od za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží vyloučeným kalendářním dnem je také den, kdy zaměstnanci náležel započitatelný příjem za část pracovní doby a po zbývající část pracovní doby měl omluvenou nepřítomnost v práci z důvodu vzniku pracovní neschopnosti (karantény)

16 Nemocenské Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti nebo karantény poskytuje se za kalendářní dny, a to bez ohledu na délku směny

17 Jak na to ? kontrolní praxe Inspekce práce
nekontroluje dodržování § 217 odst. IV ZPr: Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy je uznán dočasně práce neschopným ČSSZ: po absolutní karenční dobu nedochází ke konkurenci započitatelného příjmu a nemocenské

18 Maximální vyměřovací základy
Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti v potvrzení jsou uvedeny chybné částky

19 Peněžitá pomoc v mateřství

20 Peněžitá pomoc v mateřství
ust. § 6 a násl. zákona č. 88/1968 Sb., ve znĕní do peněžitá dávka, která je poskytována po dobu těhotenství a v souvislostí s péčí o narozené dítě žena nesmí pracovat 14 týdnů kolem porodu dávka se poskytuje především ženĕ. Nárok muže na je upraven pro případ, že o dítě nemůže pečovat žena

21 Modifikace výpočtu dávky
Peněžitá pomoc v mateřství se stanoví stejným způsobem jako nemocenské denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou u zaměstnankyně převedené na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se zjišťuje ke dni jejího převedení na jinou práci, pokud je to pro ni výhodnější Pokud za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 18 odst. 7 písm. b) zákona o nemocenském pojištění

22 Výše peněžité pomoci v mateřství
Průměrná výše hrubé mzdy (za předchozích 12 měsíců) za 1 kalendářní den 479 Kč 425 Kč 341 Kč 228 Kč 8.000 Kč 183 Kč

23 Způsob výpočtu x 12 DVZ = = 493,15 365 Výše nemocenského se stanoví z denního vyměřovacího základu (DVZ), což je příjem zahrnutý pro účely odvodu pojistného na sociální zabezpečení přepočtený na jeden kalendářní den a redukovaný pomocí dvou redukčních sazeb (550 Kč a 790 Kč) výpočet DVZ se zaokrouhluje na dvě desetinná místa Redukovaný DVZ zaokrouhluje na celé koruny nahoru

24 Výpočet ostatních dávek
U peněžité pomoci v mateřství (peněžité pomoci) se částka upravuje do částky první redukční hranice se počítá v plné výši: 493,15 Kč výše činí za 1 kalendářní den 69 % DVZ: 341Kč

25 Podmínky nároku Podmínky nároku ženy na peněžitou pomoc v mateřství jsou: účast na nemocenském pojištění (pobírání nemocenského až do začátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu nebo trvání ochranné lhůty) čekací doba 270 dnů těhotenství skončilo porodem, zaměstnankyně v době, kdy pobírá peněžitou pomoc v mateřství, nepracuje a nemá proto nárok na mzdu ani na jiný výdělek

26 Náhradní péče Peněžitá pomoc se poskytuje zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří převzali do své trvalé péče dítě jež jim bylo svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče podle § 45 zákona o rodině rozhodnutí soudu o osvojení dítěte rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutí soudu o ustanovení fyzické osoby poručníkem, pokud poručník o dítě rovněž osobně pečuje preadopční a předpěstounská péče rozhodnutí soudu o předběžném opatření o péči o dítě dítě, jehož matka zemřela

27 Splnění čekací doby Podmínku čekací dobu musí žena splnit ve dvou letech před porodem Není-li splněna uznána práce neschopnou a zabezpečena nemocenskou může v kalendářním měsíci, v němž se dítě narodilo žádat o poskytnutí rodičovského příspěvku. Současně pak žena pokračuje ve výkonu činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění (stačí účast na pojištĕní, tedy minimální započitatelný příjem), nelze však pracovat po dobu 6 (8) týdnů po porodu v okamžiku, je splněna podmínka 270 dnu účasti na pojištěni, požádá o poskytnuti peněžité pomoci v mateřství (limitace podpůrčí dobou 22 (31) )

28 Čerpání Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje Podpůrčí doba je
od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem za každý kalendářní den Podpůrčí doba je 28 týdnů mateřské dovolené 37 týdnů, porodila-li zaměstnankyně zároveň dvě nebo více dětí, (+ náhradní péče) odstraněn nesoulad mezi zákoníkem práce a zákonem o nemocenském pojištění osamělé ženy mohou dočerpat peněžitou pomoc v mateřství v r za podmínek staré úpravy, pokud ji nastoupily ještě v r. 2007

29 Čerpání při převzetí dítěte
Mateřská ode dne převzetí dítěte po dobu 22 (31) týdnů; rodičovská i déle Hranice dle ZP pro mateřskou dovolenou 1 rok věku dítěte pro rodičovskou dovolenou 3 roky věku dítěte 7 let věku dítěte Hranice dle ZoNP 8 měsíců, 7 let věku dítěte (po dobu 22 týdnů)

30 Přerušení péče o dítě Zdravotní důvody na straně dítěte (na straně matky) zaměstnankyni nenastoupí opĕtovnĕ do práce, ale zůstane doma, pak ji bude i nadále náležet zaměstnankyně nastoupí do práce, pak se poskytování přeruší (lze čerpat až do 1 roku věku dítěte) Zaměstnankyně se přestala starat o narozené dítě z jiných důvodů, nenáleží peněžitá pomoc v mateřství za dobu, po kterou o dítě nepečuje

31 Peněžitá pomoc v mateřství u žáků, studentů a uchazečů o zaměstnání
Od je denní výší peněžité pomoci v mateřství u studentů žáků ve výši 254 Kč za kalendářní den Uchazečům o zaměstnání peněžitá pomoc v mateřství nebude náležet pokud nárok vznikl před 1. lednem 2008 se stanoví za kalendářní den ve výši, v jaké náležela za den 31. prosince 2007 (253 Kč)

32 Rovnost v právech

33 Listina základních práv a svobod
Čl. 1: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech § 12a zákona č. 88/1968 Sb.: Peněžitá pomoc se poskytuje osamělému zaměstnanci, který nežije s družkou nebo v registrovaném partnerství, jestliže pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo o dítě, jehož matka zemřela pečuje o dítě a jeho manželce se neposkytuje peněžitá pomoc v mateřství a sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění

34 Prokazování nároku zaměstnanec požádá o poskytování peněžité pomoci a
přiloží rozhodnutím příslušného orgánu o svěření dítěte do jeho péče (v případě péče matka zemřela) není třeba rozhodnutí příslušného orgánu (zdravotní stav) lékařský posudek, že jeho manželka nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění a potvrzení zaměstnavatele manželky, že manželka nepobírá peněžitou pomoc v mateřství, popř. prohlášení, že není zaměstnána a tuto dávku nepobírá

35 Peněžitá pomoc Nárok na peněžitou pomoc v mateřství bude mít
pojištěnec, který bude pečovat o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila (nikoliv však druhem či registrovaným partnerem) písemná dohoda o péči o dítě v dohodě bude muset být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu podpis matky dítěte na dohodě bude muset být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění Žena chráněna po dobu 6 týdnů před a po porodu

36 Nemocenská při péči o dítě ?

37 Důvod pro čerpání Dle ust. § 195 odst. 5 zákoníku práce platí, že
mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu uzná lékař ženu práce neschopnou 6 týdnů před očekávaným dnem porodu a 6 týdnů po porodu

38 Další průběh pracovní neschopnosti
60% DVZ do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti (max. 384 Kč) 66% DVZ od 31. kalendářního dne pracovní neschopnosti nebo karantény do 60. kalendářního dne pracovní neschopnosti (max. 422 Kč) 72% DVZ od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti (max. 461 Kč)

39 Podpora při ošetřování člena rodiny

40 Význam Dávka finančně zabezpečuje rodiče, po dobu, po kterou musí
ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let nebo o toto dítě pečovat

41 Podmínky nároku Nárok na dávku je vázán na nutnost zajistit péči o dítě: které je nemocné, nebo které sice nemocné není, nicméně z určitého důvodu se o něj nemůže postarat instituce (osoba), v jejíž péči dítě jinak je U ošetřování musí dítě starší 10 let nebo nemocný člen rodiny žít se zaměstnancem v domácnosti

42 Potvrzování Při uplatnění nároku z důvodu, že dětské výchovné zařízení nebo škola byly uzavřeny z nařízení příslušných orgánů vydává a potvrzuje tiskopis správa zařízení (školy) Při uplatnění nároku z důvodu karantény nařízené dítěti nebo z důvodu karantény nařízené osobě, která jinak o dítě pečuje vydá a potvrdí tiskopis žádosti příslušný lékař, který karanténu nařídil

43 Podpůrčí doba a výše dávky
Podpora při ošetřování člena rodiny se poskytuje nejvýše po dobu prvních 9 kalendářních dnů prvních 16 kalendářních dnů, pokud jde o zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky a je jinak osamělý Výše podpory za kalendářní den činí 60% (dosud 69%) denního vyměřovacího základu

44 Hrubá průměrná výše mzdy (za předchozích 12 měsíců)
Výše podpory Hrubá průměrná výše mzdy (za předchozích 12 měsíců) Od 1. dne až do 16. dne PN 364 Kč 178 Kč 8.000 Kč 143 Kč

45 Vyrovnací příspěvek v těhotenství a mateřství
Okruhy osob, jimž se tato dávka poskytuje zaměstnankyně, která je těhotná matkám do konce devátého měsíce po porodu (ne ženám, které kojí) žena je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle obecně závazných právních předpisů zakázána pro těhotné ženy (matky) nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví je dosahován nezaviněně nižší příjem


Stáhnout ppt "Nemocenské pojištění (aplikační problémy) JUDr. Martin Štefko."

Podobné prezentace


Reklamy Google