Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDNÁŠKA 5. 3. 2008 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ I.. Osnova přednášky  Prameny, pojem, financování  Principy nemocenského pojištění  Právní vztah nemocenského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDNÁŠKA 5. 3. 2008 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ I.. Osnova přednášky  Prameny, pojem, financování  Principy nemocenského pojištění  Právní vztah nemocenského."— Transkript prezentace:

1 PŘEDNÁŠKA 5. 3. 2008 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ I.

2 Osnova přednášky  Prameny, pojem, financování  Principy nemocenského pojištění  Právní vztah nemocenského pojištění  druhy  subjekty  podmínky vzniku O Druhy dávek

3 Prameny práva  zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců  zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolená, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění  zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách  vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění  vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech  vyhláška č. 141/1958 Sb., o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení odsouzených  vyhláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné neschopnosti k práci  zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (problematika OSVČ)  zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

4 Od 1. 1. 2009  zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

5 Pojem  podsystém sociálního pojištění  slouží k zabezpečení pracovně činných občanů v případě nemoci, úrazu, těhotenství a mateřství  prostřednictvím dávek nemocenského pojištění  nahrazujících zaměstnanci ušlý příjem z výdělečné činnosti, popř. pokles příjmu  vazba na pracovněprávní vztahy  financování

6 Principy nemocenského pojištění  povinné pojištění  obligatornost dávek  jednotnost  zásluhovost  sociální solidarita  dynamičnost  dávky náleží za kalendářní dny

7 Právní vztah nemocenského pojištění  pojistný  dávkový (realizační)

8 Subjekty právního vztahu nemocenského pojištění  pojištěnec  zaměstnavatel  lékař či zdravotnické zařízení  orgány nemocenského pojištění (OSSZ, ČSSZ)

9 Pojištěnec  zaměstnanci vymezení v ust. § 2  právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům  práva a povinnosti  úzká vazba na svého zaměstnavatele

10 Zaměstnavatel O evidence o zaměstnancích, agenda spojená s vyřízením a výplatou dávky O organizace a malá organizace

11 Ošetřující lékař = lékař, který má občana ve své ambulantní, ústavní nebo lázeňské péči a lékař závodní preventivní péče nikoliv lékař záchranné a pohotovostní služby

12 Lékař  rozhoduje o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti (DPN)  posuzuje zdravotní stav pojištěnce  stanovuje léčebný režim  vede evidenci práce neschopných občanů  povoluje na žádost změnu pobytu občana v době DPN  stanovuje těhotné pojištěnce očekávaný den porodu  součinnost lékaře a OSSZ (posudkového lékaře OSSZ)

13 Podmínky účasti – vznik pojistného vztahu  stanovení osobního rozsahu (§ 2)  místo výkonu zaměstnání (§ 3)  rozsah pracovní činnosti (§ 6)  započetí pracovní činnosti (§ 7)

14 Dávky nemocenského pojištění O nemoc a úraz nemocenské podpora při ošetřování člena rodiny  těhotenství a mateřství peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

15 Sociální události pro účely nároku na dávku a její výši  vznik DPN či nařízení karantény (nemocenské)  vznik potřeby ošetřování nebo péče (podpora)  nástup na mateřskou dovolenou (peněžitá pomoc v mateřství)  převedení zaměstnankyně na jinou práci (vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)

16 Obecné podmínky nároku na dávky - vznik dávkového vztahu (§ 42 odst. 1)  existence nemocenského pojištění nebo skončení nemocenského pojištění, ale plyne ochranná lhůta, anebo  zaměstnanec ještě pobírá nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny nebo peněžitou pomoc v mateřství

17 Ochranná lhůta (§ 42)  pouze pro účely nemocenského a peněžité pomoci v mateřství,  7 kalendářních dnů,  u žen šest měsíců, pokud pojištění skončilo v době těhotenství,  zánik ochranné lhůty

18 Nemocenské – podmínky nároku (§ 15)  sociální událost – dočasná pracovní neschopnost (nařízení karantény)  její trvání déle jak 3 kalendářní dny  existence pojistného vztahu (ochranná lhůta nebo jiné dávky) v den vzniku sociální události  ztráta výdělku  vyloučení nároku (§ 24)

19 Dočasná pracovní neschopnost  pracovní neschopnost občana  která byla způsobena nemocí nebo úrazem  je pouze dočasná  brání občanovi ve výkonu jeho dosavadní práce  je uznána rozhodnutím ošetřujícího lékaře

20 Posuzování DPN lékařem (vyhl. č. 31/1993 Sb.)  důvody uznání DPN - § 2 (nejčastěji zdravotní stav zaměstnanci nedovoluje vykonávat dosavadní pracovní činnost)  důvody ukončení DPN - § 7  posuzuje se pro každou činnost zvlášť  začíná dnem, kdy ji lékař zjistil (výjimky)  nesouhlas zaměstnance s postupem lékaře

21 Podpůrčí doba  doba poskytování nemocenského  od 4. dne DPN až do jejího skončení nebo do uznání plné či částečné invalidity,  nejdéle na dobu jednoho roku od jejího počátku,  začíná vždy 1. dnem DPN,  fakultativní poskytování nemocenského po skončení podpůrčí doby  celkem max. 2 roky  podpůrčí doba u pracujících důchodců

22 Rodinný příslušník (§ 41)  není sám účasten nemocenského pojištění nebo pojištění či zabezpečení v jiné soustavě  taxativní výčet (např. manželka, děti do skončení povinné školní docházky, rodiče, prarodiče apod.),  vyžaduje se stanovený rodinný vztah k pojištěnému zaměstnanci, popř. další podmínky Význam: vyloučení nároku, porušení léčebného režimu, zaměstnanec ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody (dobrovolná dávka)

23 Dočasné odnětí či snížení nemocenského (§ 47)  zaměstnanec poruší stanovené povinnosti v době DPN  správní úvaha OSSZ  jen do budoucna  odnětí jen v případě, že nemá rodinné příslušníky  vznik přeplatku

24 Peněžitá pomoc v mateřství (§ 3 a § 6 ZDM)  existence pojištění ke dni nástupu na mateřskou dovolenou  čekací doba  porod  absence započitatelného příjmu

25 Kdo má nárok na PPM  těhotná žena, nejdříve od počátku 8. týdne před očekávaným dnem porodu  žena, která porodila  žena, která převzala dítě do péče (§ 11)  osamělý muž (§ 12a odst. 1)  muž, jestliže matka dítěte onemocněla (§ 12a odst. 2) v případech převzetí a péče maximálně do 8 měsíců věku dítěte  zaměstnanci, kteří převzali dítě do trvalé péče, došlo-li k převzetí do 7 let věku (§ 13)

26 Rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů  per analogiam - § 7 odst. 11 zákona č. 117/1995 Sb.  příslušný orgán – soud, orgán sociálně-právní ochrany dětí  zákon o rodině a zákon č. 359/1999 Sb.

27 Podpůrčí doba  28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila  37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí a dále se o ně stará  22 týdnů u pojištěnce, který převzal péči o dítě,  31 týdnů u pojištěnce, který převzal péči o dvě nebo více dětí a dále se o ně stará  přerušení a zkrácení podpůrčí doby

28 Počátek podpůrčí doby  poskytuje se po dobu mateřské dovolené  od počátku 6. týdne, nejdříve od počátku 8. týdne před očekávaným dnem porodu  ode dne převzetí dítěte do péče

29 Minimální doba Podpůrčí doba u pojištěnky, která porodila, nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. Smrt dítěte – podpůrčí doba končí uplynutím dvou týdnů ode dne úmrtí dítěte, pokud již neuplynula (28 týdnů, dítě dosáhne 1 roku věku atd.).

30 Podpora při ošetřování člena rodiny (§ 25)  potřeba ošetřování osoby nebo péče  existence pojištění v době vzniku potřeby ošetřování nebo péče  zaměstnanec žije s osobou, kterou ošetřuje, ve společné domácnosti  absence započitatelného příjmu

31 Podpůrčí doba  nejvýše 9 kalendářních dní, pokud potřeba ošetřování v nich trvá  nejvýše 16 kalendářních dní, pokud potřeba ošetřování v nich trvá (osamělí zaměstnanci + dítě)

32 Zásada V témž případě ošetřování (péče) náleží podpora jen jednou a jen jednomu oprávněnému.

33 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (§ 3 a § 4 ZDM)  zaměstnankyně v době těhotenství, v období do konce devátého měsíce po porodu, a která kojí, je převedena na jinou práci,  obdobně vojákyně z povolání, příslušnice bezpečnostních sborů  dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu

34 Podpůrčí doba  poskytuje se po dobu trvání převedení na jinou práci  v těhotenství nejdéle do nástupu na mateřskou dovolenou  po mateřské dovolené nejdéle do konce devátého měsíce po porodu nebo ukončení kojení

35 Výše dávek nemocenského pojištění Stanoví se příslušnou procentní sazbou z denního vyměřovacího základu (DVZ):  rozhodné období (§ 18 odst. 2 až 6)  vyměřovací základ (§ 5 zákona č. 589/1992 Sb.)  vyloučené dny (§ 18 odst. 1 věta druhá)  redukční hranice (§ 18 odst. 7)

36 Denní vyměřovací základ  skutečný DVZ  redukovaný DVZ

37 Rozhodné období  období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla předmětná sociální událost  výjimky  v případě kratšího zaměstnání (odst. 3 a 4)  prodloužené rozhodné období (odst. 5)  pravděpodobný příjem (odst. 5)

38 Redukční hranice  první redukční hranice 550 Kč  N a POČR během prvních 14 dní… 90 %  PPM a VPTM …. 100 %  druhá redukční hranice 790,- Kč  nad první do druhé hranice… 60 %  k částce nad 790,- Kč se nepřihlíží  výsledkem je redukovaný DVZ

39 Výše dávek  nemocenské  od 4. do 30 dne DPN 60 % z DVZ  od 31. do 60 dne 66 % z DVZ  od 61. dne 72 % z DVZ,  peněžitá pomoc v mateřství 69 % z DVZ,  podpora při ošetřování člena rodiny 60 % z DVZ.

40 Promlčení dávek (§ 44)  3letá promlčení lhůta  promlčuje se nárok na dávky a  nárok na výplatu jednotlivých splátek dávky, a to za jednotlivé dny  dávky poskytnuté neprávem – 10 let  náhrada škody způsobená zaměstnavatelem – 5 a 10 let

41 Změna a vrácení dávek (§ 48)  změna (odnětí, zastavení, snížení, zvýšení) do budoucna; zvýšení zpětně  vrácení přeplatku na dávce

42 Nemocenské pojištění OSVČ  ust. § 145a a násl. zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení  ust. § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (pojem OSVČ)

43 Pojem OSVČ  ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku 15 let  sama vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo  spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti na území ČR a  splňuje další zákonem stanovené podmínky

44 Výkon samostatné výdělečné činnosti  živnost podle živnostenského zákona  činnost společníka v.o.s. nebo komplementáře k.s.  svobodná povolání  výkon umělecké a jiné tvůrčí činnosti (prohlášení o soustavném výkonu)  činnost na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů nebo činnost mandatáře (advokát, notář, soukromý lékař, znalec…)  další činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu (soustavný výkon)  podnikání v zemědělství

45 Vznik pojištění  podání přihlášky na OSSZ  jen v měsících, ve kterých platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění  ode dne přihlášení, ne přede dnem podání přihlášky, ne zpětně výjimka: přihláška byla podána do 8 dnů ode dne zahájení činnosti

46 Zánik pojištění  dnem odhlášení, ne přede dnem podání odhlášky,  posledním dnem kalendářního měsíce, na který navazují tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí, za které nebylo zaplaceno pojistné,  dnem, kdy zaniká účast OSVČ na důchodovém pojištění (§ 10 odst. 6 zdp),  posledním dnem kalendářního měsíce, za který bylo naposledy zaplaceno pojistné na důchodové pojištění

47 Nemocenské  stejné podmínky jako u zaměstnanců,  absence osobního výkonu samostatné výdělečné činnosti,  zaplacení pojistného za dobu účasti na pojištění OSVČ,  čekací doba – účast na pojištění OSVČ aspoň po dobu tří měsíců přede dnem vzniku DPN (karantény). Výjimka: OSVČ se k pojištění přihlásila do 8 dnů ode dne zahájení činnosti

48 Peněžitá pomoc v mateřství  stejné podmínky jako u zaměstnankyň  čekací doba – účast na pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem  stejné podmínky jako u nároku na nemocenské  absence osobního výkonu  zaplacení pojistného

49 Nemocenská péče v ozbrojených silách  vojáci z povolání,  příslušníci bezpečnostních sborů a služeb (Policie ČR, HZS, Celní správa, BIS, Úřad pro zahraniční styky a informace, Vězeňská služba),  žáci vojenských škol, kteří nejsou vojáky

50 Dávky nemocenské péče  nemocenské  peněžitá pomoc v mateřství  vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství  příspěvek na pohřeb vojáka

51 Nemocenské  vznik dočasné neschopnosti k službě pro nemoc nebo úraz  trvání účasti na péči (ochranná lhůta, pobírání PPM)  neschopnost k službě trvá déle než:  u vojáka z povolání jeden měsíc (12 měsíců), poskytuje se náhrada ve výši platu  u příslušníka bezpečnostních sborů 30 dnů (12 měsíců), náleží služební příjem ve výši odpovídající průměrnému služebnímu příjmu

52 Nemocenské  podpůrčí dobu mohou prodloužit příslušná ministerstva  výše se stanoví z průměrné částky připadající na kalendářní den z měsíčního platu je dni vzniku neschopnosti k službě a  činí 69% denního redukovaného platu

53 Příspěvek na pohřeb vojáka  na přání pozůstalých, zemřel-li voják ve službě mimo místo trvalého bydliště a mimo dobu branné pohotovosti státu  náleží na úhradu nutných výdajů  na přání pozůstalých se vypraví pohřeb v místě posádky na náklady útvaru

54 Provádění nemocenské péče  ministerstvo obrany pro vojáky  ministerstvo vnitra pro policisty a hasiče  ministerstvo financí pro celníky  ministerstvo spravedlnosti pro příslušníky Vězeňské služby  zpravodajské služby pro BIS a ÚZSI


Stáhnout ppt "PŘEDNÁŠKA 5. 3. 2008 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ I.. Osnova přednášky  Prameny, pojem, financování  Principy nemocenského pojištění  Právní vztah nemocenského."

Podobné prezentace


Reklamy Google