Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení kvality školy - autoevaluační aktivity UNI-PROJEKTING s.r.o. Mgr. Pavlína Částková, PhD. Mgr. Dominika Provázková Stolinská, PhD. Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení kvality školy - autoevaluační aktivity UNI-PROJEKTING s.r.o. Mgr. Pavlína Částková, PhD. Mgr. Dominika Provázková Stolinská, PhD. Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení kvality školy - autoevaluační aktivity UNI-PROJEKTING s.r.o. Mgr. Pavlína Částková, PhD. Mgr. Dominika Provázková Stolinská, PhD. Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0005

2 Co nás čeká? Aspekty řízení pedagogického procesu. Evaluace. Úvod do autoevaluace. Shadowing jako příklad hodnocení. Systém řízení kvality. Škola 21. Návrh pro autoevaluaci managementu. Závěrečná autoevaluační zpráva.

3 Aspekty řízení pedagogického procesu Příprava podmínek výběr pracovníků přidělení úvazků sestavení tříd Průběžná kultivace pdomínek udržování ŠVP v aktuálním stavu hospitace a její vyhodnocování práce s žáky a rodiči Kontinuální reflexe autoevaluační procesy celostní pojetí zpětné vazby

4 Výsledky rodičovských názorů na činnost školy Vzbudí v žácích zájem učit se. Dítě se do školy těší. Dítě si odnese domů hodně poznatků. Učitelé jsou plně kvalifikovaní, vzdělávají se. Připraví dobře žáky na přijímací zkoušky. Nabízí mimoškolní aktivity. Učitelé jsou v komunikaci vstřícní. Je pěkně zařízena a vybavena. Umožní zažívat každému žákovi úspěch. Rodiče mají přístup k informacím. Rodiče ovlivňují její chod. Vyhledává spolupráci s rodiči. Spolupracuje s veřejností.

5 Z toho vyplývají otázky k zamyšlení… Jak učitel působí na žáka? Jak ředitel pozná, že působí dobře? Ví, v jaké kondici je jeho tým?

6 Jakým způsobem hledáte odpovědi? Hledáte? Co pro Vás autoevaluace znamená? o další administrativní požadavek shora, který přináší pouze zátěž, o nic nového, co jsme před tím nedělali – nepřináší až takový efekt v porovnání s tím, co si vyžaduje, o autoevaluaci jsme realizovali dříve, než vznikl legislativní požadavek, o bez procesu autoevaluace si nedovedu představit zkvalitňování práce školy, o učitelé pociťují strach z kontroly a postihu při zjištění nedostatku, o nemáme dostatečné znalosti a kvalifikaci k provádění autoevaluace, o učitelé nechápou autoevaluaci jako nutné zlo, ale jako užitečnou aktivitu, o učitelé mají velký zájem o výsledky autoevaluace, o nevíme si rady s interpretacemi výsledků, obáváme se jejich nepochopení, dezinterpretace, zneužití, …

7 Autoevaluace

8 Původně značně nepochopena! Ze zákona (Vyhláška 15/2005 Sb.) špatně vymezena! Stanovena povinnost sestavovat zprávu a zveřejnit ji (z toho vyplynulo formální zpracovávání)

9 Pravý význam Zlepšení stavu! Škola získá citlivá data, odhaluje svoje nedostatky a analyzuje příčiny. Funkce o Motivační o Poznávací – orientační, didaktická a oficiální o Konativní

10 Co všechno hodnotíme Finance Legislativní zajištění školy Osobnost Ž Individuální vzdělávací potřeby Obsah zdělávání Strategie vzdělávání Výsledky vzdělávání Materiální podmínky vzdělávání Způsoby hodnocení výsledků vzdělávání (průběžné i závěrečné) Charakteristiky tříd Charakteristika pedagogického týmu Pojetí práce U Doplňkové pedagogické aktivity (kroužky) Organizace práce školy Spolupráce s rodiči Klima školy Situační proměnné

11 Shadowing jako příklad hodnocení Shadowing (stínování) je proces, kdy na základě dohody jeden pracovník sleduje druhého pracovníka na jeho pracovišti během jeho pracovního dne a na závěr poskytne sledovanému pracovníku zpětnou vazbu. pozorování (bez zásahu pozorovatele, předem stanovená pravidla), zpětnovazební diskuse - získání nových poznatků, vnímání sebe sama a své práce z jiného úhlu pohledu, uvědomění si silných a slabých stránek, posun na vyšší profesionální úroveň. Job-shadowing - stáže nebo hospitace ve škole nebo jiné vhodné instituci (začínající učitel, hospitace, nevládní organizace, zahraniční pobyty aj.).

12 Pozitivní komunikace Kontingence reakcí, kognitivní přizpůsobování, zájem o druhého, reciprocita, humor, třikrát ne, podpora vývoje a flexibility, konzistence interakcí.

13 Pravidla asertivity Nebojte se uchýlit k tzv. feeling talk – vyjadřování svých pocitů, jasně a spontánně vyjádřit, co cítíte, vaše mimika má odrážet, co cítíte, nebojte se říct „ne“, nemějte strach odmítnout, nemluvte za skupinu, užívejte „já“, vyjadřujte se za sebe, neschovávejte se za „my“, nemluvte obecně, jste-li chváleni, nedělejte kolem toho okolky, dejte průchod své radosti a pochvalu přijměte.

14 Škola 21 Profil Škola 21 model integrace technologií do života školy, evaluační nástroj, který na základě sledování více různých indikátorů pomáhá školám zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie (ICT) do života celé školy, Na webovém portálu http://skola21.rvp.cz/ je možné projít celý Profil Škola 21 anonymně a vyzkoušet jeho možnosti. Zjistěte, v jaké fázi začlenění ICT do života školy se vaše škola nachází, porovnejte se s ostatními školami, naplánujte si jednotlivé kroky budoucího rozvoje školy.

15 Návrh pro autoevaluaci managementu Zamýšlený cílový stav (obecně formulovaný) OBLAST ŘÍZENÍ  je kvalifikovaně zpracována koncepce rozvoje školy  je zřejmá cílevědomá práce s vizemi, cíli a úkoly, škola má zpracován roční plán práce  jsou delegovány úkoly  na škole existuje promyšlený funkční informační systém  kvalifikovaně jsou připravovány a prováděny porady  pedagogická rada plní své funkce  na škole pracují metodické orgány v souladu s koncepcí rozvoje školy  je vedena povinná dokumentace školy  správní úkony jsou kompletně prováděny Návrh metod evaluaceRespondent zdroj informací HodnotitelRiziko navržené metody  studium dokumentů  pozorování  rozhovor  dotazník  dokumentace škol vedených zkušenými a vzdělanými řediteli  názory učitelů a ostatních pracovníků školy  názor ČŠI  názor školského úřadu  soustavné další vzdělávání v oblasti řízení  vedení školy  vedoucí učitel  ostatní učitele a zaměstnanci školy  rada školy  obec  školský úřad  ČŠI  hodnotitelé nemají požadované znalosti  uplatňování subjektivních názorů a pocitů  složitost hodnocené oblasti

16 Zamýšlený cílový stav (obecně formulovaný) PERSONÁLNÍ OBLAST  je zajištěna stabilizace personálu  existuje promyšlený systém uvádění začínajících učitelů do praxe  je zajištěno další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s koncepcí rozvoje školy  ředitel školy se systematicky vzdělává  na škole funguje systém pravidelného hodnocení pracovníků  je zajištěn podíl pracovníků na řízení  klima na škole je dobré  vedení školy se stará o sociální potřeby pracovníků Návrh metod evaluaceRespondent zdroj informací HodnotitelRiziko navržené metody  studium dokumentů  pozorování  rozhovor  dotazník  učitelé školy  žáci  ostatní zaměstnanci  rodiče  ostatní veřejnost  vedení školy  učitelé školy a ostatní zaměstnanci  rada školy  obec  školský úřad  ČŠI  nekompetentnost hodnotitelů

17 Osnova závěrečné sebeevaluační zprávy Základní data o škole, komunitě a prostředí, ve kterém působí (statistické údaje, základní charakteristiky). Vize a stanovené cíle rozvoje školy – jak a proč byly stanoveny. Charakteristika vzdělávacího programu – jaké modifikace a proč byly provedeny. Jak je organizována výchova a vzdělávání – organizační členění, zaměření a priority. Jaký stav byl (vzhledem k zaměření a cíli zjištěn na začátku sběru relevantních dat. Jaký stav, jaký změna stavu byla zjištěna za období… Jaké výsledky a výsledné informace byly zjištěny v rámci evaluačního projektu. Jaké problémy a jejich příčiny byly identifikovány. Jaké hypotézy je možné na základě zjištěných výsledků vyslovit? Kdo reagoval jak a proč, jaká konkrétní opatření byla přijata. Kdo, kdy, jak a v jakém rozsahu bude informován o účinnosti přijatých opatření.

18 Děkujeme za pozornost. Dominika.stolinska@gmail.com Pavlina.castkova@upol.cz


Stáhnout ppt "Hodnocení kvality školy - autoevaluační aktivity UNI-PROJEKTING s.r.o. Mgr. Pavlína Částková, PhD. Mgr. Dominika Provázková Stolinská, PhD. Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google