Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eva Kujínková MONITOROVACÍ ZPRÁVA věcná část ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eva Kujínková MONITOROVACÍ ZPRÁVA věcná část ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Eva Kujínková MONITOROVACÍ ZPRÁVA věcná část ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 Eva Kujínková6. března 2014 Účel monitorování  sledování průběhu realizace projektu  identifikaci rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem ve financování projektu  zajišťování plnění cílů OP VK Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK aktuální verze: 8 účinná od 29. 1. 2014

3 Eva Kujínková Monitorovací zprávy Typy monitorovacích zpráv  Průběžné monitorovací zprávy on-line aplikace Benefit 7 – www.eu-zadost.cz, záložka Konto projektuwww.eu-zadost.cz + inteligentní rozpočet a další přílohy  Závěrečná monitorovací zpráva  Mimořádná průběžná monitorovací zpráva  Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu Všechny MZ musí příjemce uchovávat – listinná podoba (sken originálu). 6. března 2014

4 Eva Kujínková Benefit 7 6. března 2014 Příručka „Elektronická monitorovací zpráva v Benefit7“ help_opvk@msmt.cz

5 Eva Kujínková6. března 2014 Monitorovací zpráva - termíny Průběžná monitorovací zpráva  předkládání zakotveno ve Smlouvě o realizaci GP  první průběžná MZ – do 30 kalendářních dnů po uplynutí prvních 3 měsíců od data zahájení realizace projektu  každá následující průběžná MZ – do 30 kalendářních dnů po uplynutí dalších 3 měsíců realizace projektu Zahájení realizace: 1. 3. 2014 1.Monitorovací zpráva Monitorované období: 1. 3. 2014 – 31. 5. 2014 MZ předložena nejpozději: 30. 6. 2014 2. Monitorovací zpráva Monitorované období: 1. 6. 2014 – 31. 8. 2014 MZ předložena nejpozději: 30. 9. 2014

6 Eva Kujínková6. března 2014 Monitorovací zpráva - termíny V případech, kdy nebude možné z důvodu dosud neukončené kontroly předchozí žádosti o platbu provést finalizaci prostřednictvím Benefit 7, prodlužuje se příjemci 30 denní lhůta o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí žádosti o platbu. !!! Monitorovací zprávu v aplikaci Benefit 7 nezakládat před schválením předchozí MZ.

7 Eva Kujínková6. března 2014 Závěrečná MZ Závěrečná monitorovací zpráva do 2 měsíců od ukončení realizace projektu ! Souhrnná informace o realizaci projektu auditorská zpráva zhodnocení úspěšnosti, aktivit, výsledků, dopady projektu…

8 Eva Kujínková Ostatní MZ Mimořádná průběžná monitorovací zpráva společně s mimořádnou žádostí o platbu závažné důvody žádost a schválení zprostředkujícím subjektem Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu období 12 měsíců od ukončení realizace povinné/nepovinné – hodnoceno jako specifické kritérium v žádosti Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF příp. příloha projektové žádosti 1.1 – 1 rok 1.3 – 2 roky 3.2 – 2 roky povinná 6. března 2014

9 Eva Kujínková 1. Identifikační údaje  kontrola všech údajů o projektu a MZ, v případě nesouladu se skutečností kontaktujte projektového manažera  osoby na projektu – statutární zástupce + hlavní kontaktní osoba + zhotovitel MZ Změnu sídla, kontaktní osoby a kontaktních údajů oznamovat neprodleně! 6. března 2014

10 Eva Kujínková 1. Identifikační údaje 6. března 2014 uvádět skutečné datum  

11 Eva Kujínková 2. Monitorovací indikátory datum dosažené hodnoty – obvykle konec monitorovacího období dosažená hodnota je kumulativní údaj popis – uvádět zdroj hodnoty, na základě čeho jsou osoby vykazovány, jakou obdržely podporu, čím je to doloženo apod. 6. března 2014 

12 Eva Kujínková 3. Výběrová řízení všechna VŘ stav: plánováno – zahájeno – ukončeno – zrušeno uvést skutečné datum podpis smlouvy kopie kompletní dokumentace 6. března 2014 

13 Eva Kujínková 4. Publicita 6. března 2014

14 Eva Kujínková 4. Publicita formy publicity dle žádosti popis – konkrétní, vždy k danému monitorovanému období checkbox „Publicita splněna“ – navázán na celé období realizace projektu, nelze dále upravovat 6. března 2014  

15 Eva Kujínková 5. Harmonogram čerpání aktualizovat finanční plán na prvním řádku bude 0 Kč (vyplňuje se vždy částka vyúčtování a první zálohová platba) na ostatních řádcích budou částky, které odhadujete do budoucna (součet všech částek na jednotlivé žádosti o platbu v tomto sloupečku by měl být ve výši schváleného rozpočtu projektu) 6. března 2014

16 Eva Kujínková 6. Klíčové aktivity popis z žádosti stav KA v souladu s harmonogramem plánována – realizována – ukončena popis realizace – stručně, jasně, kompletně - k danému monitorovanému období, provázanost všech informací popis výstupu KA – shrnutí, dosažení MI popis plánované realizace KA v průběhu příštího MO 6. března 2014 

17 Eva Kujínková 7. Harmonogram realizace checkbox „Přepracovaný harmonogram aktivit“ na záložce „Údaje o projektu a MZ“ soulad informací v oddílech: 1. Identifikační údaje – pole Přepracovaný harmonogram aktivit, 6. Klíčové aktivity, 7. Harmonogram realizace, 9. Nepodstatné změny; 8. Kontroly na místě kontroly provedené všemi kontrolními orgány v souvislosti s realizací projektu 6. března 2014

18 Eva Kujínková6. března 2014 9. Podstatné/nepodstatné změny Příručka pro příjemce, kapitola 3 Nepodstatné změny projektu - změny, které neovlivní dosažení cílů projektu a nedotknou sepovinností plynoucích z právního aktu - mohou být provedeny bez předchozího souhlasu poskytovatele - zdůvodnění změny, uvedení účinnosti Podstatné změny projektu

19 Eva Kujínková6. března 2014 Nepodstatné změny oznamovány v monitorovací zprávě  nepodstatná změna rozpočtu (na uhrazení nezbytného výdaje)  změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotlivých aktivit  změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny  změna ve statutu plátce DPH  další změny, které neovlivní dosažení monitorovacích indikátorů a plnění cílů oznamovány neprodleně  změna kontaktních údajů příjemce  změna sídla příjemce  změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu  změna názvu subjektu příjemce (příjemce o této změně dopředu informuje poskytovatele dotace )  změna statutárního zástupce

20 Eva Kujínková6. března 2014 Změny projektu Podstatné změny - změny, které výrazněji mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti - nesmí být provedeny před jejich schválením poskytovatelem podpory - žádost o schválení podstatné změny projektu (formulář) -popis změny, zdůvodnění -nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu, pokud poskytovatel ve výjimečných případech nepovolí termín kratší -souhlas partnerů

21 Eva Kujínková6. března 2014 Změny projektu Podstatné změny  změna názvu projektu  podstatná změna rozpočtu  změna týkající se monitorovacích indikátorů  zapojení nového partnera do projektu  změna data ukončení projektu  změna projektového účtu  a další změny viz Příručka pro příjemce V případě pochybností se má za to, že jde o změnu podstatnou.

22 Eva Kujínková 10. Přílohy uvádět všechny přílohy – soulad se skutečně doloženými (i na CD) využívat popis nenahrávat do systému 6. března 2014

23 Eva Kujínková Předložení Předložení monitorovací zprávy kontrola a finalizace podpis – místo, datum podepsaný originál MZ a ŽoP včetně příloh a CD předkládán osobně nebo poštou v zalepené obálce (adresa poskytovatele, jméno oprávněné osoby, registrační číslo projektu, číslo jednací, číslo monitorovací zprávy, název projektu a upozornění „Neotvírat – Monitorovací zpráva“) v případě nedostatků – jedna výzva k doplnění monitorovací zprávy stav Vráceno k dopracování domluva s PM na způsobu dokládání 6. března 2014

24 Eva Kujínková Shrnutí Časté chyby neuvedení všech informací, nedoložení nedostatečný či neaktuální popis – indikátory, publicita, změny, klíčové aktivity rozpor harmonogramu aktivit s vlastním popisem KA chyby v harmonogramu čerpání, MI neuvedení předkládaných příloh do seznamu příloh výběrová řízení Upozornění informovat o změnách předčasné založení MZ, pracovní verze dokládání příloh (CD a tisk) 6. března 2014

25 Eva Kujínková6. března 2014 Děkuji za pozornost Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Mgr. Eva Kujínková Kujinkova.E@kr-vysocina.cz Tel: 564 602 583


Stáhnout ppt "Eva Kujínková MONITOROVACÍ ZPRÁVA věcná část ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google