Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce u výzvy č. 40 OP LZZ Stanislav Urbánek Petra Měchýřová 1 Podporujeme Vaši budoucnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce u výzvy č. 40 OP LZZ Stanislav Urbánek Petra Měchýřová 1 Podporujeme Vaši budoucnost."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce u výzvy č. 40 OP LZZ Stanislav Urbánek Petra Měchýřová 1 www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

2 www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Poskytnutí podpory z OP LZZ Přidělení finančních prostředků formou právního aktu (PA) - Rozhodnutí o poskytnutí dotace První část dotace (záloha, o kterou se nežádá) je proplácena ve výši 20% způsobilých výdajů projektu do 30 dnů od podepsání PA (resp. vrácení PA zpět na OSF) Druhá část dotace (1. ŽoP) se podává po 2 měsících od podepsání PA Další ŽoP jsou v 6ti měsíčních intervalech Závěrečná platba – do 30 dnů od schválení Závěrečné zprávy 2

3 Projekt v realizaci Datum zahájení realizace projektu uvedené v PA. Způsobilost výdajů – Desatero OP LZZ, příručka D5 –Od data zahájení realizace projektu; možné již 3 měs. Před podáním žádosti. Verze příruček – závazné dle PA –Změna na novou verzi příruček prostřednictvím Žádosti o podstatnou změnu –Všechny verze příruček: http://www.esfcr.cz (sekce Dokumenty) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 3

4 Ukončení projektu Datum ukončení realizace projektu uvedené v PA. Ukončení projektu příjemcem podpory - ze závažných důvodů Neoprávněné odstoupení od realizace projektu - odstoupení bez odůvodnění se považuje za porušení podmínek PA Pozastavení podpory z OP LZZ - v případě vzniklého podezření Řízení o odnětí podpory Sankce odvodu a vrácení podpory - za porušení rozpočtové kázně Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 4

5 Podezření na nesrovnalost MZ není předložena v termínu, který je uveden v B7! Nenaplňování indikátorů, příp. Nedostatečné zdůvodnění daného zpoždění Chybná dokumentace k VŘ Chybné použití povinných prvků publicity/použití nástrojů publicity (černobílá kopie barevného originálu) Překročení 10% navýšení jednotk.cen u nepodstatných změn/chybně interpretovány nepodstatné změny/včetně jejich logičnosti zdůvodnění Neosdsouhlasené podstatné změny (změny harmonogramu, KA, kurzů, navýšení jednotkové ceny o více než 10%), Audit (chybné termíny, smlouva) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

6 Změny a doplnění projektu Příručka pro příjemce D2 Nepodstatné změny projektu Není třeba změna PA, nemají vliv na plnění cílů projektu Příjemce nahlásí v nejbližší monitorovací zprávě Podstatné změny projektu Vyžaduje změnu PA (formou Dodatku k PA) Nutný souhlas poskytovatele dotace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 5

7 Nepodstatné změny projektu Příklady: Změny kontaktních údajů - nahlásit bez prodlení! Změna data zahájení projektu na pozdější datum - nutné oznámit projektovému manažerovi (PM) co nejdříve Změna harmonogramu – pokud neovlivní splnění cílů ani indikátorů (posun KA v rámci doby realizace) Změny v rozpočtu: –změna formy pracovní smlouvy (HPP, DPČ, DPP) –navýšení jednotkové ceny max. do 10% –Založení nebo zrušení položky v rozpočtu –Přesun prostředků z 1 kapitoly do 2 (max. do 15% původní kapitoly – tedy té 1.) Změna auditora Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 6

8 Podstatné změny projektu Mají dopad na plnění povinností vyplývajících z PA, stále musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu původního návrhu smlouvy Nutnost úpravy PA formou Dodatku Formulář ke stažení na webových stránkách http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ (dokumenty pro příjemce) http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ Zaslat v listinné i elektronické podobě Tip pro příjemce: -Možnost konzultace u PM, zda se jedná o podstatnou změnu -Konzultací s PM nevzniká automaticky nárok na schválení změny Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 7

9 Podstatné změny projektu Příslušný PM vyřídí žádost o podstatnou změnu do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti Podstatné změny nelze provést před jejich odsouhlasením poskytovatelem, podstatné změny nelze odsouhlasit se zpětnou platností Provedení změn bez souhlasu poskytovatele dotace může vést k odnětí finančních prostředků (stanoví poskytovatel) Návrh na změnu předložit nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu Na přijetí změny není právní nárok Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 8

10 Podstatné změny projektu Příklady: Změna data ukončení projektu Změna bankovního účtu Změny v rozpočtu není možné navýšení rozpočtu přesuny mezi kapitolami větší než 15% objemu původního rozpočtu kapitoly a navyšování jednotkových cen o více jak 10% Změna Přílohy č. 5 PA ( žádost o aktuální verze příruček OPLZZ, oproti verzím ke dni podpisu PA ) Vytvoření nové pozice v realizačním týmu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 9

11 Podstatné změny projektu Změna banky: Do 7 kalendářních dnů od realizace změny zaslat nový formulář finanční identifikace spolu s oznámením změny Při uzavření bankovního ústavu oznámit změnu bezodkladně a do 5 pracovních dnů zaslat oznámení o změně bankovního účtu s novou finanční identifikací Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 10

12 Monitorování projektu Hlavní cíle: 1)Průběžné sledování, sběr dat a informací o projektech; 2)Dohled nad finančními prostředky a jejich efektivním využitím; 3)Průběh realizace projektů, identifikace možných rizik. Povinnost příjemců informovat o průběhu celého projektu tzv. Monitorovacími zprávami (nejdůležitější ukazatel je naplňování monitorovacích indikátorů). Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 11

13 Monitorovací zprávy (MZ) Průběžná monitorovací zpráva (MZ) s ŽoP –MZ bez ŽoP, pokud nebyly realizovány žádné výdaje/ možnost posunutí termínu zahájení –1.PMZ do 2měsíců od podepsání PA Mimořádná monitorovací zpráva (MMZ) s ŽoP - po domluvě s PM Závěrečná monitorovací zpráva s ŽoP Tip pro příjemce: Manuál úspěšného žadatele a příjemce http://www.osf- mvcr.cz/op-lzz-1http://www.osf- mvcr.cz/op-lzz-1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 12

14 Změny termínů předkládání MZ Žádost o prodloužení monitorovacího období –Nutný podpis st. zástupce –Předkládat před uplynutím doby MO –Př. MO do konce měcíce Žádost o prodloužení termínu pro předkládání MZ –Formulář na esfcr.cz nebo osf-mvcr.cz –Prodlužuje se jen termín předložení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

15 Průběžná monitorovací zpráva (PMZ) 1. PMZ se předkládá za 2 měsíce po podepsání PA Další PMZ standardně za každých 6 měsíců realizace projektu Datum doručení PMZ poskytovateli podpory nejpozději 30 dnů od skončení sledovaného období –Př.: období 1.6. – 30.11.2010, MZ předložit do 31.12.2010 Poskytovatel má právo požadovat dodatečné informace ke způsobu realizace projektu a k jeho výsledkům; tyto musí být dodány max. do 15 pracovních dnů od doručení výzvy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 15

16 Průběžná monitorovací zpráva (PMZ) Složena ze 2 částí – obě spojit dohromady! –první část MZ v aplikaci Benefit7 –druhá část MZ ve formátu.doc Žádost o platbu nelze předložit samostatně, vždy pouze s MZ Podpis statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby (doložit usnesení z rady města apod.) Kontrola PMZ ze strany poskytovatele proběhne do 20 pracovních dnů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 16

17 Mimořádná monitorovací zpráva (MMZ) Příjemce může zažádat o mimořádnou platbu mimo harmonogram MZ při vyčerpání již poskytnuté dotace Podmínky pro předložení mimořádné MZ podle příslušné příručky D2 přiložené k PA v Příloze č. 5 Příjemce nejprve kontaktuje poskytovatele (email) a domluví se na termínu podání MMZ Na stejném formuláři jako Průběžná monitorovací zpráva Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 17

18 Závěrečná monitorovací zpráva Stejný formát jako průběžná MZ Předložení nejpozději do 2 měsíců od ukončení projektu za poslední monitorovací období Předkládána vždy závěrečná ŽoP Součástí musí být zpráva auditora; 7měs. před ukončením podepsání smlouvy Kontrola ze strany poskytovatele do 20 pracovních dnů ode dne přijetí Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 18

19 Postupně vyplnit každou záložku; postup podrobně popsán v Pokynech pro vyplnění MZ - D10 Zkontrolovat správnost všech údajů před finalizací Aktualizovat jednotlivé údaje (rozpočet, harmonogram, VŘ) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Vyplnění 1. části monitorovací zprávy v Benefitu7 19

20 Monitorovací indikátory Povinnost příjemce průběžně sledovat a vykazovat indikátory v monitorovacích zprávách projektu Dosažené hodnoty indikátorů se uvádějí kumulativně, tzn. vždy souhrnně za celou dobu realizace projektu Vyplňovat Popis dosažení za dané MO (jak se daří naplnit cíle) Je-li výsledná hodnota ukazatelů nižší než plánovaná, je poskytovatel oprávněn přiměřeně snížit dotaci projektu Výše krácení dotace uvedeno v PA, část IV „Sankce“ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 23

21 Monitorovací indikátory Pozor! Evidence při naplňování MI musí být doložitelná -př. prezenční listiny, certifikáty, seznamy ze systému ELEV – musí se také shodovat s prac. výkazy -Dokládat inovované produkty Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 24

22 Vyplnění 2. části monitorovací zprávy Druhá část – vyplnění textového formuláře, ke stažení na http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ Po vyplnění vytisknout, pevně spojit s 1.částí MZ, podepsat statutárním zástupcem a zaslat spolu se všemi přílohami poskytovateli podpory Nahrát do Benefitu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 20

23 2.č. MZ Uvádět správně hlavičku MZ (datum, Hash kód, číslo MZ) Uvádět správná data u probíhajících KA a plánovaných KA Popisovat všechny nepodstatné změny (propojovat s rozpočtem, realizačním týmem, Ha) Popisovat problémy při realizaci, všechny plánované KA Smazat nerelevantní odstavec ohledně platby DPH

24 MZ - povinné přílohy Povinné přílohy mají závazný vzor – nesmí se měnit! Jsou umístěny na: http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ Po vyplnění nahrát všechny přílohy ve formátu.doc nebo.xls do Benefit7 na záložce Přílohy; pouze Podpisové vzory a prezenční listiny se skenují Po vytištění pevně svázat, přelepit, podepsat statutárním zástupcem a zaslat spolu s MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 21

25 Povinné přílohy MZ Podpisové vzory – originál v listinné podobě, naskenované v B7 –Datum od zahájení realizace! –Dokládat usnesení oprávněné osoby –Možnost oprávněné osoby, která není v projektovém týmu (vedoucí podepisující výkazy práce) Soupiska účetních dokladů – v listinné podobě Kopie účetních dokladů nad 10.000 Kč – v listinné podobě Pracovní výkazy – originál v listinné podobě,.doc v B7 –Obsah činnosti musí korespondovat s pozicí a žádostí Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu – originál v listinné podobě,.xls v B7 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 22

26 Povinné přílohy MZ Odpisy - originál v listinné podobě,.xls v B7 Výpisy z bankovního účtu - v listinné podobě Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu - originál v listinné podobě,.xls v B7 Auditorská zpráva (se ZMZ) – originál v listinné podobě Prezenční listiny (název kurzu, jméno školitele, časová dotace) - originál v listinné podobě, naskenované v B7 –Musí souhlasit s prac. výkazy a popisem kurzů v rámci probíhajících KA! –Publicita, jméno školitele, reg.číslo projektu, název kurzu, časová dotace, jméno a podpis účastníka a jeho pracovní zařazení

27 Kontrola Administrativní kontrola Kontrola na místě (fyzická) – probíhá u většiny (až 100%) projektů náhodným výběrem poskytovatelem podpory -Porovnává se skutečný stav se stavem deklarovaným (obsahuje i kontrolu dokladů - ) -Kontrolu mohou provádět pouze pověření pracovníci -Oznámení kontroly předem, v případě podezření na nesrovnalost i bez upozornění předemosvědčení, VŘ atd.) -Povinnost umožnit vstup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré projektové dokumentaci Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 25

28 Informace o cílových skupinách Povinnost příjemce: Zajistit a uchovat jmenné seznamy s údaji (prac. zařazení..) o jednotlivcích z cílových skupin, kteří se zúčastnili akcí uskutečněných v rámci projektu nebo pro které byly některé z činností projektu prováděny – podklad pro kontrolu způsobilosti příslušných výdajů Postupovat v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mj. zajistit souhlas osob s využitím jejich údajů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz 26

29 Kontakty Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Projektoví manažeři Petra Měchýřová mechyrova@mvcr.cz 974 818 523 Stanislav Urbánek stanislav.urbanek@mvcr.cz 974 818 533 28

30 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz 29


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce u výzvy č. 40 OP LZZ Stanislav Urbánek Petra Měchýřová 1 Podporujeme Vaši budoucnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google