Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Seminář pro příjemce 10. ledna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Seminář pro příjemce 10. ledna 2012."— Transkript prezentace:

1 PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Seminář pro příjemce 10. ledna 2012

2 Změny v projektu – v průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti a podmínek stanovených právním aktem – možné realizovat nápravná opatření formou změn  všechny změny musí být pro projekt nezbytné a efektivní Rozlišujeme: - nepodstatné změny - podstatné změny Podstatné a nepodstatné změny

3 Nepodstatné změny projektu  změny, které neovlivní dosažení cílů projektu a povinnosti plynoucí z právního aktu (naplnění schválených MI)  mohou být provedeny bez předchozího souhlasu poskytovatele  příjemce o změnách informuje v nejbližší monitorovací zprávě (není-li lhůta kratší) + uvede zdůvodnění

4 Typy nepodstatných změn  změna rozpočtu mající charakter nepodstatné změny  změna kontaktních údajů příjemce (adresa, telefon) – oznamovat neprodleně  změna sídla příjemce – oznamovat neprodleně  změna kontakt. os. a manažera – oznamovat neprodleně  změna auditora (pokud je povinností příjemce audit provést)  změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotl. aktivit x nikoliv prodloužení realizace projektu

5 Typy nepodstatných změn  změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny (doložení kopie nové smlouvy)  změna názvu subjektu (příjemce oznámí předem)  změna ve statutu plátce DPH (ve vztahu k aktivitám projektu)  změna statutárního zástupce (oznámení do 5 pracovních dnů + podklady prokazující změnu)  dřívější ukončení projektu, pokud jsou ukončeny všechny plánované aktivity projektu  další změny, které neovlivní dosažení MI a plnění cílů projektu

6 Podstatné změny projektu  změny, které výrazněji mění charakter a obsah projektu (v klíčových aktivitách, rozpočtu) oproti schválené žádosti  zakládají povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí podpory  nesmí být provedeny před jejich schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy právního aktu (odsouhlasení nelze provést se zpětnou platností)

7 Podstatné změny projektu  Žádost o schválení podstatné změny (včetně zdůvodnění změny + souvisejících dokumentů) musí být předložena poskytovateli nejpozději 60 PD před termínem ukončení projektu  v případě, že se dotýkají partnerů příjemce, je vyžadován jejich souhlas ještě před podáním příslušných návrhů změn projektu (v písemné podobě)  změny nesmějí vést k navyšování celkových způsobilých výdajů v rozpočtu  příjemce informuje ZS o každé změně do 5 PD ode dne, kdy se o změně dozvěděl

8 Typy podstatných změn  změna právní formy příjemce  změna příjemce či názvu projektu (pouze ve výjimečných a odůvodněných případech)  změna týkající se monitorovacích indikátorů (zrušení MI není možné) – překročení nastavené výše MI není podstatnou změnou  zapojení nového partnera do projektu (pouze ve výjimečných a odůvodněných případech)  odstoupení partnera v průběhu realizace projektu

9 Typy podstatných změn  změna data ukončení projektu – prodloužení doby realizace pouze ve výjimečných a odůvodněných případech  změna začátku realizace projektu  změna projektového účtu – záměr je nutno oznámit předem a do 5 PD od realizace změny zaslat oznámení o změně účtu + ověřenou kopii nové smlouvy o účtu  změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter podstatné změny (doložení návrhu nové smlouvy s partnerem)  podstatná změna rozpočtu  jakákoliv změna v případě pochybností

10 Změny v rozpočtu  musí být nezbytné a efektivní  nesmějí narušit charakter a hlavní záměr projektu  nesmí být porušeny podmínky finančního řízení stanovené v právním aktu  každá změna rozpočtu musí být řádně zdůvodněna a doložena aktualizovaným rozpočtem projektu  nesmí dojít k překročení závazných procentuálních limitů stanovených výzvou

11 Změny v rozpočtu  nesmějí být navyšovány položky, které byly sníženy/zrušeny doporučením Grémia zpravodajů  změny rozpočtu pouze s využitím cen a mezd v místě a čase obvyklých (MD č. 4)  navýšení celkových způsobilých výdajů není možné  přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle schváleného rozpočtu v právním aktu/dodatku Dle výše částky rozlišujeme: - nepodstatné změny rozpočtu - podstatné změny rozpočtu

12 Nepodstatné změny rozpočtu  příjemce oznamuje v nejbližší MZ po provedení změny Typy nepodstatných změn:  přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol (bez omezení, s výjimkou kap. 1 Osobní výdaje a položek křížového financování)  přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami – max. do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou přesouvány  vytvoření / zrušení položky rozpočtu je možné pouze v případě, že neznamená začátek / zrušení klíčové aktivity

13 Nepodstatné změny rozpočtu  kapitola 1 Osobní výdaje může být navýšena (přesunem z jiné kapitoly) pouze do výše 15 % objemu této kapitoly a může se tak stát pouze na základě těchto změn:  změna pracovně právního vztahu (DPP – DPČ)  rozdělení či sloučení schválených úvazků (lze slučovat pouze stejné jednotkové ceny, případně se musí respektovat nejnižší schválená jednotková mzda ze slučovaných úvazků)  vytvoření nové pozice  navýšení či snížení úvazku stávající pozice (bez překročení schválené jednotkové ceny)  uhrazení příplatků za práci o svátcích, sobotách a nedělích

14 Podstatné změny rozpočtu  povinnost předložit Žádost o podstatnou změnu + odůvodnění  realizace podstatné změny rozpočtu před souhlasem poskytovatele nebo bez souhlasu = porušení rozpočtové kázně Typy podstatných změn:  přesun mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů z kapitoly, ze které jsou přesouvány  navýšení objemu kapitoly 1 - Osobní výdaje o více než 15 %  navýšení položek křížového financování (pokud bude mít vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení křížového financování)

15 PUBLICITA

16 Publicita Proč publicita a informovanost?  povinnost informovat cílovou skupinu a veřejnost o financování projektu ze zdrojů EU v rámci OP VK – Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. 12. 2006 (čl. 8 + 9):  příjemce je povinen zajistit realizaci informačních a propagačních aktivit na úrovni projektu (základem informačních aktivit = užívání předepsaného logolinku)  během všech fází realizace projektu musí být zdůrazněno financování z prostředků ESF

17 Publicita Čím se musíme řídit?  Příručka pro příjemce OP VK (kapitola 11)  Manuál vizuální identity OP VK – verze z října 2009 (http://opvk.kraj-lbc.cz) (stěžejní dokument, verze logotypu, ochranná zóna, velikost, barvy)http://opvk.kraj-lbc.cz  Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 - 13 (www.esfcr.cz)www.esfcr.cz  Grafický manuál vizuální identity MŠMT (www.msmt.cz)

18 Publicita Volba propagačních nástrojů = v kompetenci příjemce  zvolené nástroje a prostředky by měly odpovídat potřebám, rozpočtu a velikosti projektu  žadatel vybírá již v žádosti – následně zakotveny v právním aktu => stávají se předmětem kontroly  náklady na povinnou publicitu jsou způsobilé (za předpokladu dodržení všech pravidel OP VK)  o průběhu publicity informuje příjemce prostřednictvím MZ (dokládání fotodokumentace, vzorek propagačních předmětů)

19 Publicita Nástroje propagačních aktivit  internet (webové stránky projektu/příjemce) + RISA = průběžné aktualizace  tiskové materiály – publikace, školicí a informační materiály, letáky  audiovizuální materiály – naučné, propagační filmy/reportáže  uveřejnění článků o projektu v regionálním tisku  informační akce – konference, semináře, školení, výstavy  propagační předměty – kancelářské/vzdělávací potřeby

20 Publicita Povinnosti příjemce: a)použít logolink (ESF, EU, MŠMT a OP VK) na všech materiálech vztahujících se k projektu (s výjimkou účetních dokladů – jiné předepsané náležitosti) b)použít povinné sdělení: „Investice do rozvoje vzdělávání“

21 Publicita – povinnosti příjemce c)umístit vlajky EU a loga ESF a OP VK v místnostech, kde se konají konference/semináře/školení d)umístit loga EU, ESF a OP VK na zařízení a vybavení pořízeného z dotace e)označit předepsanými logy kancelář užívanou pro řízení realizace projektu f)na akci realizované v rámci OP VK uvést informaci o tom, že je financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR g)pořizovat fotodokumentaci z pořádaných akcí

22 Publicita Použití logolinků: Základní logolink  je tvořen logy ESF, EU, MŠMT, OP VK a sloganem Rozšířený logolink  je doplněn o logo ZS, nebo příjemce a partnera (v případě více partnerů nelze)  logo projektu nesmí být nikdy součástí logolinku (kdekoliv jinde)  vlajku ČR v rozšířeném logolinku může použít na svých materiálech pouze ŘO (MŠMT)

23 Publicita Základní logolink Logolink ZS

24 Publicita Základní logolink Logolink ZS

25 Publicita  menší předměty (vizitky, samolepící bločky,…) – lze zkrácený logolink (bez MŠMT)  drobné předměty (tužky, flashdisky) – lze zkrácený logolink bez textů u log i bez sloganu  logo EU musí obsahovat text vždy!

26 Archivace Pravidla archivace:  veškerá dokumentace projektu musí být archivována min. do konce roku 2025  dokumentace musí být vedena přehledně a musí být snadno dosažitelná  příjemce i partneři jsou povinni uchovávat originály všech dokumentů (pokud jimi disponují) nebo jejich kopie (např. MZ)  ověření archivace originálních dokumentů – předmětem kontroly na místě

27 DĚKUJI ZA POZORNOST Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Lucie Maredová E-mail: lucie.maredova@kraj-lbc.cz Tel.: 485 226 327


Stáhnout ppt "PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY Seminář pro příjemce 10. ledna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google