Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY PROJEKTU A ROZPOČTU PRINCIPY PARTNERSTVÍ NESROVNALOSTI Seminář pro příjemce OP VK 29. října 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY PROJEKTU A ROZPOČTU PRINCIPY PARTNERSTVÍ NESROVNALOSTI Seminář pro příjemce OP VK 29. října 2012."— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY PROJEKTU A ROZPOČTU PRINCIPY PARTNERSTVÍ NESROVNALOSTI Seminář pro příjemce OP VK 29. října 2012

2 ZMĚNY PROJEKTU ZMĚNY ROZPOČTU

3  PpP, verze 6, kap. 3.1 Změny projektu a doplnění projektu, str. 20 – 24 Změny v projektu – v průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti a podmínek stanovených právním aktem – možné realizovat nápravná opatření formou změn  všechny změny musí být pro projekt nezbytné a efektivní Rozlišujeme: - nepodstatné změny - podstatné změny ZMĚNY PROJEKTU

4 Nepodstatné změny projektu  změny, které neovlivní dosažení cílů projektu a povinnosti plynoucí z právního aktu (naplnění schválených MI)  mohou být provedeny bez předchozího souhlasu poskytovatele  příjemce o změnách informuje v nejbližší monitorovací zprávě (není-li lhůta kratší) + uvede řádné a relevantní zdůvodnění

5 Některé typy nepodstatných změn projektu  neprodlené oznámení:  změna kontaktních údajů příjemce (adresa, telefon,…)  změna sídla příjemce  změna kontaktní osoby a manažera projektu  oznámení do 5 pracovních dnů:  změna statutárního zástupce spolu s podklady prokazujícími změnu  změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotlivých aktivit (nikoli prodloužení realizace projektu)  změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny (doložení kopie nové smlouvy)  dřívější ukončení projektu (pokud jsou ukončeny všechny plánované aktivity projektu)  další změny, které neovlivní dosažení MI a plnění cílů projektu  podrobněji viz PpP, verze 6, kap. 3.1.1, str. 20 – 21

6 Podstatné změny projektu  změny, které výrazněji mění charakter a obsah projektu  zakládají povinnost upravit nebo doplnit smlouvu o realizaci projektu  nesmí být provedeny před jejich schválením poskytovatelem podpory a před provedením úpravy právního aktu  odsouhlasení podstatných změn nelze provést se zpětnou platností!  žádost o schválení podstatné změny – trvá cca 4 – 6 týdnů!  včetně zdůvodnění změny + související dokumenty musí být předložena poskytovateli nejpozději 60 pracovních dní před datem ukončení realizace projektu  je vyžadován souhlas partnera/ů ještě před podáním příslušných návrhů změn projektu (v písemné podobě, součást žádosti o podstatnou změnu)  změny nesmějí vést k navyšování celkových způsobilých výdajů v rozpočtu!

7 Některé typy podstatných změn projektu  změna právní formy příjemce  změna příjemce či názvu projektu  změna týkající se monitorovacích indikátorů (zrušení MI není možné; překročení nastavené výše MI není podstatnou změnou)  zapojení nového partnera do projektu  odstoupení partnera v průběhu realizace projektu  změna data ukončení projektu – prodloužení doby realizace  změna projektového účtu – záměr je nutno oznámit předem a do 5 pracovních dní od realizace změny zaslat oznámení o změně účtu + ověřenou kopii nové smlouvy o účtu  změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter podstatné změny  v případě pochybností je změna vždy považována za podstatnou!  podstatné změny projektu vždy konzultovat předem!  podrobněji viz PpP, verze 6, kap. 3.1.2, str. 20 – 23

8 ZMĚNY ROZPOČTU  PpP, verze 6, kap. 5.5 Změny rozpočtu, str. 69 – 73  musí být nezbytné a efektivní  nesmějí narušit charakter a hlavní záměr projektu  nesmí být porušeny podmínky finančního řízení stanovené v právním aktu  každá změna rozpočtu musí být řádně zdůvodněna a doložena aktualizovaným rozpočtem projektu  nesmí dojít k překročení závazných procentuálních limitů stanovených výzvou  nesmějí být navyšovány položky, které byly sníženy/zrušeny doporučením Grémia zpravodajů  navýšení celkových způsobilých výdajů není možné!  přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle schváleného rozpočtu ve smlouvě/dodatku

9 Nepodstatné změny rozpočtu  příjemce oznamuje v nejbližší MZ po provedení změny  změny se popisují v monitorovací zprávě (část 9.) a jsou zaneseny do povinné přílohy Přepracovaný rozpočet projektu  pokud nejsou v monitorovacím období provedeny žádné nepodstatné změny rozpočtu, tato příloha se nedokládá Některé typy nepodstatných změn:  přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol (bez omezení, s výjimkou kap. 1 Osobní výdaje* a položek křížového financování)  přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami – max. do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou přesouvány  vytvoření/zrušení položky rozpočtu (je možné pouze v případě, že neznamená začátek/zrušení klíčové aktivity)  podrobněji viz PpP, verze 6, kap. 5.5.1, str. 70 – 71

10 Podstatné změny rozpočtu  povinnost předložit žádost o podstatnou změnu:  relevantní a dostatečně podrobné odůvodnění změn  příloha s upraveným rozpočtem (formulář na požádání zašleme)  po schválení podstatné změny – trvá cca 4 – 6 týdnů:  úpravu rozpočtu popsat v nejbližší MZ v části 9.  předělat sloupec „Schválený rozpočet“ v příloze Přepracovaný rozpočet projektu  realizace podstatné změny rozpočtu před souhlasem poskytovatele nebo bez souhlasu = porušení rozpočtové kázně  VŽDY konzultovat podstatnou změnu rozpočtu předem! Některé typy podstatných změn:  přesun mezi kapitolami přesahující 15% objemu kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány  podrobněji viz PpP, verze 6, kap. 5.5.2, str. 72 – 73

11 PRINCIPY PARTNERSTVÍ

12 Typy partnerství v projektu  PpP, verze 6, kap. 4, str. 24 – 28  partner s finanční spoluúčastí  prostřednictvím příjemce dotace přijímá část finanční podpory na realizaci věcných aktivit projektu  partner bez finanční spoluúčasti  podílí se na realizaci věcných aktivit projektu (konzultace, odborné garance, cílová skupina atp.), ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek  vztah mezi příjemcem a partnerem v rámci projektu upravuje Smlouva o partnerství s/bez finančního příspěvku (příloha Smlouvy o realizaci GP)

13 Smlouva o partnerství  s finanční spoluúčastí  určuje způsob financování mezi příjemcem a partnerem:  ex-ante – zálohově:  partner musí mít zřízen samostatný projektový účet  ex-post – partner příjemci předkládá doklady před zasláním prostředků:  partner nemusí mít zřízen samostatný projektový účet  přílohou je rozpočet rozdělený podle toho, které položky a jaký podíl připadá na příjemce a na partnera  partner zaměstnává pracovníky na činnosti, které má specifikované v partnerské smlouvě jako náplň partnerství, a jejich mzdy/platy hradí z dotace z jemu příslušných položek rozpočtu  partner nemůže být dodavatelem služeb a zařízení!

14 Smlouva o partnerství  bez finanční spoluúčasti  specifikuje především věcné činnosti, které bude v rámci projektu zajišťovat partner  na tyto činnosti nemůže ani příjemce, ani partner zaměstnat pracovníky a hradit jim mzdu v rámci projektu!  ani nefinanční partner nemůže být dodavatelem služeb a zařízení!  podrobněji o partnerství viz PpP, verze 6, kap. 4, str. 24 – 28

15 NESROVNALOSTI

16 Co je to nesrovnalost?  Obecné nařízení:  „Porušení právních předpisů Společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu.“  Metodika finančních toků:  „Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.“

17 Co je to nesrovnalost?  některé druhy nesrovnalostí:  účetnictví – chybějící, nesprávné, nepravdivé/padělané, nepředložené  chybějící, neúplné, zfalšované dokumenty/doklady  nezpůsobilý výdaj  nedodržení termínů/lhůt  odmítnutí kontroly nebo dohledu  nerespektování ostatních podmínek ve Smlouvě  porušení pravidel týkajících se veřejných zakázek  nerealizovaná akce nebo akce nevykonávaná v souladu s pravidly/předpisy  neoprávněný výdaj (mylná platba)  výdaje nevztahující se k období, v němž se akce konala

18 Nesrovnalosti  odhalení nesrovnalosti:  administrativní kontrola MZ  kontrola na místě  dobrovolné přiznání  udání  stížnost  náhodné zjištění  odmítnutí přijetí kontroly  informace uveřejněné v médiích

19 Nesrovnalost, porušení rozpočtové kázně  Porušení rozpočtové kázně je definováno v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:  neoprávněné použití peněžních prostředků = jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem EU, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků.  neoprávněné použití peněžních prostředků nastává také tehdy, neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto peněžní prostředky použity.

20 Nesrovnalosti  proces vyměření odvodu a penále v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  smlouva o realizaci grantového projektu  obsahuje přesné vyčíslení sankcí za jednotlivé druhy nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně včetně těch vzniklých v rámci veřejných zakázek (Smlouva, článek X Sankce)  proti těmto smluvním sankcím nelze využít institut prominutí odvodu a penále, který funguje pro příjemce z předcházejících výzev

21 Nejčastější NSR a PRK I  nezpůsobilé výdaje  překročení limitu pro stravné a ubytování na osobu  nákup majetku těsně před ukončením projektu  debetní úroky (např. ze záporného zůstatku na účtu)  mzdy – za pracovní činnost spadající do NN  chyby v procesu výběrového řízení  výdaje vykazované na nedostatečně doloženou cílovou skupinu  výdaje podložené doklady, které nesplňují náležitosti účetních dokladů  proplacení činností, které mají být podle partnerské smlouvy prováděny bezplatně  neúměrně vysoké počty hodin vykazované v pracovních výkazech na jednotlivé činnosti  chyby v procesu výběrových řízení

22 Nejčastější NSR a PRK II  mylné platby  uhrazení celé faktury z projektu, když část se měla hradit z organizace  uhrazení větší částky z projektového účtu, než na kterou jsou doložené doklady (často u mezd, SP, ZP)  proplacení jedné faktury 2x  chybné zadání platby z účtu (překlep, chybný účet příjemce platby atp.)  monitorovací indikátory  nenaplnění závazku indikátorů na konci projektu  porušení pravidel archivace, publicity  předkládání závěrečné MZ v řádném termínu  pravidlo hospodárnosti, efektivity a účelnosti výdajů

23 Příklady sankcí ze Smlouvy PorušeníSankce dle Smlouvy nezpůsobilý výdajodvod ve výši neoprávněně použitých prostředků mylná platba vrácena na projektový účet do 5 prac. dnů: odvod 1-2% z částky vrácena na projektový účet za déle než 5 prac. dnů: odvod 10-20% z částky nenaplnění monitorovacích indikátorů nenaplnění o max. 15%: odvod 3-4% z celkových způsobilých výdajů nenaplnění o 15-50%: odvod 30-40% z celkových způsobilých výdajů nenaplnění o více než 50%: odvod 100% z celkových způsobilých výdajů porušení pravidel archivace, publicity odvod ve výši 1-5% z celkové dotace předložení závěrečné MZ po termínu odvod ve výši 1-5% z celkové dotace hospodárnost, účelnost, efektivita odvod ve výši neoprávněně použitých prostředků

24 Předcházení vzniku nesrovnalostí  Vstřícný přístup ze strany poskytovatele  tento seminář  jsme k dispozici k e-mailovým, telefonickým i osobním konzultacím  webové stránky www.opvk.kraj-lbc.cz (sekce Příjemce podpory) – najdete zde všechny platné formuláře, příručky, aktuality,…www.opvk.kraj-lbc.cz  informujeme o nejčastějších chybách, průběžně upozorňujeme, na co si především dávat pozor, snažíme se nastavit si s Vámi základní pravidla hned na začátku realizace Vašich projektů,…  Informovanost na straně příjemce  znalost závazné dokumentace, hlavně Příručky pro příjemce, Smlouvy o realizaci GP a Metodiky monitorovacích indikátorů  hlídání důležitých termínů (zejména předkládání MZ a ŽOP)  práce s příručkami k el. MZ a ŽOP v Benefit7  Především: NEBOJTE SE ZEPTAT, ale PŘEDEM!

25 Registrace na webu k odběru novinek  k dispozici je možnost registrace k automatickému zasílání informačních e-mailů:  http://www.kraj-lbc.cz/zasilani-novinek http://www.kraj-lbc.cz/zasilani-novinek

26 DĚKUJI ZA POZORNOST odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Ing. Jana Ledecká finanční manažer e-mail: jana.ledecka@kraj-lbc.cz tel.: 485 226 305


Stáhnout ppt "ZMĚNY PROJEKTU A ROZPOČTU PRINCIPY PARTNERSTVÍ NESROVNALOSTI Seminář pro příjemce OP VK 29. října 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google