Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY 6. října 2010. Podstatné a nepodstatné změny Změny v projektu – v průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY 6. října 2010. Podstatné a nepodstatné změny Změny v projektu – v průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené."— Transkript prezentace:

1 PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY 6. října 2010

2 Podstatné a nepodstatné změny Změny v projektu – v průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti a podmínek stanovených právním aktem -všechny změny musí být pro projekt nezbytné a efektivní 1.Podstatné změny 2.Nepodstatné změny

3 Podstatné a nepodstatné změny 1.Nepodstatné změny projektu -změna, která neovlivní dosažení cílů projektu a povinnosti plynoucí z právního aktu (schválené monitorovací indikátory) -může být provedena bez předchozího souhlasu poskytovatele -příjemce o změnách informuje v nebližší monitorovací zprávě (není-li lhůta kratší) + uvede zdůvodnění + datum účinnosti změny /dokumentace/

4 Podstatné a nepodstatné změny Typy:  Změna rozpočtu  Změna kontaktních údajů příjemce (adresa, telefon)  Změna sídla příjemce  Změna kontaktní osoby projektu a manažera projektu  Změna auditora  Změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotl. aktivit x nikoliv prodloužení realizace projektu (přepracovaný harmonogram)

5 Podstatné a nepodstatné změny  Změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter nepodstatné změny (kopie smlouvy)  Změna názvu subjektu (příjemce oznámí předem = úprava právního aktu)  Změna ve statutu plátce DPH (ve vztahu k aktivitám projektu)  Změna statutárního zástupce (oznámení do 5 pracovních dnů + podklady prokazující změnu = úprava právního aktu)  Dřívější ukončení projektu (za předpokladu ukončení všech KA)  Další změny, které neovlivní dosažení MI a plnění cílů projektu

6 Podstatné a nepodstatné změny 2. Podstatné změny projektu -Změny, které výrazně mění charakter a obsah projektu (v klíčových aktivitách, rozpočtu) -Zakládají povinnost upravit nebo doplnit právní akt o poskytnutí podpory -Nesmí být provedeny před jejich schválením poskytovatelem a před provedením úpravy právního aktu -Partner musí odsouhlasit tyto změny před podáním návrhů změn projektu -Žádost o schválení podstatné změny projektu + zdůvodnění změny + další dokumenty (změnový rozpočet, změnový harmonogram) na KÚLKŽádost o schválení podstatné změny projektu -Žádost předložena poskytovateli nejpozději 60 KD před termínem ukončením projektu -Příjemce nesmí tyto změny provést před odsouhlasením, nelze jej provést se zpětnou platností -Změny nesmějí vést k navýšení celkových způsobilých výdajů v rozpočtu

7 Podstatné a nepodstatné změny Typy:  Změna právní formy příjemce  Změna příjemce projektu (pouze v odůvodněných případech)  Změna názvu projektu (výjimečně)  Změna týkající se monitorovacích indikátorů (zrušení MI není možné, překročení výše není podst. změna)  Zapojení nového partnera do projektu (pouze ve výjimečných případech)  Podstatná změna rozpočtu  Změna začátku realizace projektu

8 Podstatné a nepodstatné změny  Změna data ukončení projektu – bez nároků na navýšení finančních prostředků  Změna bankovního účtu projektu – záměr změnit banku oznámit poskytovateli předem, do 5 PD od realizace změny zaslat oznámení o změně účtu  Změna smlouvy příjemce s partnerem mající charakter podstatné změny (návrh nové smlouvy s partnerem)  Odstoupení partnera v průběhu realizace projektu  Jakákoliv změna v případě pochybností

9 Podstatné a nepodstatné změny ZMĚNY V ROZPOČTU -Nesmí být porušeny podmínky finančního řízení stanovené v právním aktu -Nesmějí narušit charakter a hlavní záměr projektu -Musí být nezbytné a efektivní -Provedené změny příjemce oznamuje v nejbližší MZ -Nesmí dojít k překročení závazných procentuálních limitů -Navýšení CZV není možné!!! -Změny pouze s využitím cen a mezd v místě a čase obvyklých (MD 4) -Nesmějí být navyšovány položky, které byly sníženy/zrušeny doporučením GZ -Vytvoření/zrušení stávající položky v případě, že znamená začátek nové KA/ukončení stávající KA není možné!!!

10 Podstatné a nepodstatné změny -Přesun prostředků mezi kapitolami se posuzuje podle rozpočtu v právním aktu/dodatku -Podle velikosti částky rozlišujeme: 1.Nepodstatné změny rozpočtu 2.Podstatné změny rozpočtu 1 Nepodstatné změny rozpočtu -Příjemce oznamuje v nejbližší MZ po provedení změny Typy:  Přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotl. kapitol  Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami – max. do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou přesouvány (kapitola 1 může být navýšena pouze do výše 15 % stávajícího objemu této kapitoly)

11 Podstatné a nepodstatné změny Kapitola 1 může být navýšena pouze do výše 15 % stávajícího objemu této kapitoly a může se tak stát pouze na základě těchto změn: -Změna pracovně právního vztahu (DPP –> DPČ) -Rozdělení schválených úvazků (1,0 –> 2 x 0,5) -Vytvoření nové pozice -Navýšení úvazku stávající pozice (bez navýšení jednotkové ceny)  Vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu

12 Podstatné a nepodstatné změny 2. Podstatné změny rozpočtu -Povinnost předložit Žádost o podstatnou změnu + odůvodnění -Realizace podstatné změny rozpočtu před souhlasem poskytovatele nebo bez souhlasu = porušení rozpočtové kázně – sankce Typy:  Přesun mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů z kapitoly, ze které jsou přesouvány  Navýšení objemu kapitoly 1 o výše než 15 %  Navýšení položek Křížového financování (pokud bude mít vliv na výši investičních/neinvestičních prostř./bude znamenat navýšení částky KF)

13 PUBLICITA PROJEKTU

14 Publicita  Proč publicita a informovanost? Povinnost informovat cílovou skupinu a veřejnost o financování svého projektu ze zdrojů EU v rámci OP VK – Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. 12. 2006 (čl. 8 + 9): -realizace informačních a propagačních aktivit na úrovni projektů -informovat účastníky projektu o pomoci ESF a státního rozpočtu ČR Prezentace svého projektu/úspěchu široké veřejnosti  Čím se musíme řídit? -bližší podrobnosti v kap. 11 Příručka pro příjemce OP VK -Manuál vizuální identity OP VK – říjen 2009 (http://opvk.kraj-lbc.cz)http://opvk.kraj-lbc.cz (stěžejní dokument, verze logotypu, ochranná zóna, velikost, barvy) -Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 - 13 (www.esfcr.cz)www.esfcr.cz -Zásady požití loga MŠMT

15 Publicita  Volba propagačních nástrojů -Vhodné nástroje pro svůj projekt (adekvátnost rozpočtu a velikosti projektu) -Žadatel vybírá už v žádosti – následně zakotveny v právním aktu => stávají se předmětem kontroly – při nesplnění sankce (2 % z max. výše poskytnuté fin. podpory – ostatní povinnosti) -Obsah dokumentů pro účely zajištění publicity plně v kompetenci příjemce (nelze chápat jako oficiální stanovisko EU/ČR) -Náklady na publicitu způsobilé (za předpokladu dodržení všech pravidel OP VK) -Povinnost uchovávat vzorek všech předmětů/materiálů -O průběhu publicity informuje žadatel prostřednictvím MZ (záložka v MZ B7 Publicita projektu)

16 Publicita  Nástroje propagačních aktivit Internet (webové stránky projektu/příjemce) + RISA = průběžné aktualizace Tiskové materiály – publikace, školicí a informační materiály, letáky Audiovizuální materiály – naučné, propagační filmy/reportáže Komunikace s celostátními/regionálními médii – tisk, rozhlas, televize Informační akce – konference, semináře, školení, výstavy Propagační předměty – kancelářské/vzdělávací potřeby

17 Publicita „Příjemce je povinen informovat o spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP VK z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.“ a)Použít logolink (zejména loga EU, ESF a OP VK) na všech materiálech vztahujících se k projektu. b) Umístění vlajky EU a loga ESF a OP VK v místnostech, kde se konají konference/semináře/školení. c)Umístit loga EU, ESF a OP VK na zařízení a vybavení pořízeného z dotace d)Označit předepsanými logy kancelář užívanou pro řízení realizace projektu e)Na akci realizované v rámci OP VK uvést informaci o tom, že je financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. f)Pořizovat foto/video dokumentaci z pořádaných akcí.

18 Publicita  Pravidla vizuální identity O finanční spoluúčasti ES, ESF a OP VK informuje příjemce zejména používáním závazných log v tomto pořadí: 1.Logo ESF s textem „evropský sociální fond“Logo ESF 2.Logo EU s textem „EVROPSKÁ UNIE“ Vlajka EU 3.Logo MŠMT s textem Logo MŠMT 4.Logo OP VK s textem Logo OP VK 5.Odkaz na ZS/příjemce (nepovinné) Logo ZS / příjemce 6.Prohlášení zdůrazňující přidanou hodnotu pomoci Společenství: Investice do rozvoje vzdělávání

19 Publicita Základní logolink Logolink ZS

20 Publicita Základní logolink Logolink ZS

21 Publicita Pravidla pro používání prvků povinné publicity upravuje ManuálManuál vizuální identity vizuální identity (verze z října 2009) – závazný pro projekty, pro něž smlouva o realizaci GP nabyla účinnosti po 30. 10. 2009 Výjimka – příjemce, který již realizuje nějaký projekt z OP VK dle předchozích verzí PpP a má-li nastavený jednotný vizuální styl (směrnice, grafický manuál apod.) založený na původních pravidlech, může používat původní pravidla i pro nový projekt. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Publicita Základní pravidla pro použítí logolinku: Základní logolink -je tvořen logy ESF, EU, MŠTM, OP VK a sloganem Rozšířený logolink -je doplněn o logo ZS, nebo příjemce a partnera (v případě více partnerů nelze) -logo projektu nesmí být nikdy součástí logolinku (kdekoliv jinde) -vlajku ČR v rozšířeném logolinku může použít na svých materiálech pouze ŘO (MŠMT)

23 Zkrácený logolink -neobsahuje logo MŠTM, výjimečně lze vynechat i texty a slogan -pouze u malých propagačních předmětů/tiskovin -logo EU musí obsahovat text vždy Jednobarevná verze logolinku -tehdy, kdy nelze použít plnobarevný -přesná pravidla (nelze převést barevný l. při tisku na černobílé tiskárně) Publicita

24 Barevnost/velikost -barva jednotlivých log je pevně stanovena -min. velikost logolinku Publicita

25 -všechna loga mezi sebou vzdálenost na rozměr šířky nožičky „F“ Publicita

26 Příklady nástrojů propagačních aktivit Dokument - Pracovní smlouvaPracovní smlouva Prezenční listina Program kurzu Článek – Moderní vyučováníModerní vyučování Pozvánka - Pozvánka na seminář pro pedagogyPozvánka na seminář pro pedagogy Web - Moderní učitelModerní učitel Propagační materiály – bunda 1,2, bloky12bloky

27 DĚKUJI ZA POZORNOST Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Lenka Šulanová E-mail: lenka.sulanova@kraj-lbc.czlenka.sulanova@kraj-lbc.cz Tel.: 485 226 579


Stáhnout ppt "PODSTATNÉ A NEPODSTATNÉ ZMĚNY 6. října 2010. Podstatné a nepodstatné změny Změny v projektu – v průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené."

Podobné prezentace


Reklamy Google