Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Martin Ježek Magistrát hl. města Prahy Odbor zdravotní péče Aktuální stav právní regulace ochrany před tabákem Seminář dne13. 10. 2011; PSP PČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Martin Ježek Magistrát hl. města Prahy Odbor zdravotní péče Aktuální stav právní regulace ochrany před tabákem Seminář dne13. 10. 2011; PSP PČR."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Martin Ježek Magistrát hl. města Prahy Odbor zdravotní péče Aktuální stav právní regulace ochrany před tabákem Seminář dne13. 10. 2011; PSP PČR

2 Rámcová úmluva o kontrole tabáku Framework Convention on Tobacco Control - FCTC-  3. ratifikační pokus (1. 2005, 2. 2009)

3  základní opatření dle FCTC: A. SNIŽOVÁNÍ POPTÁVKY PO TABÁKU A TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH B. REGULACE NABÍDKY TABÁKU

4  Snížení poptávky po tab. výr. (čl. 6 – 14):  Daňová a cenová politika  Ochrana před expozicí tabákovému kouři (čl. 8)  Regulace obsahu tabákových výrobků  Regulace zveřejnění informací o tabákových výrobcích  Balení a značení tab. výrobků  Vzdělávání, informovanost, školení a veřejné povědomí (čl.12)  Reklama, propagace a sponzorství tabákových výrobků  Léčba závislosti na tabáku a ukončení jeho užívání (čl. 14) Snížení nabídky tab. výr. (čl. 15 – 17):  Nezákonný obchod s tabákovými výrobky  Prodej nezletilým a nezletilými (čl.16)  Poskytování podpory pro alternativní ekonomicky udržitelné činnosti

5  FCTC nechává široký prostor pro výklad a implementaci jednotlivých ustanovení sml. stranami do jejich právních řádů  sml. strany mohou přijmout přísnější opatření či požadavky, (podmínkou soulad s mez. právem a FCTC)  ratifikace FCTC nevyvolá zpřísnění stávající regulace v oblasti ochrany zdraví před negativními vlivy tabákových výrobků a kontroly tabáku v ČR  nebude znamenat nutnost rozsáhlých změn právních předpisů ČR  požadavky v drtivé většině promítnuty do českého právního řádu

6  článek 7 FCTC (necenová opatření na snížení poptávky po tabáku)  článek 8 FCTC (ochrana před negativními vlivy tabákového kouře) zákon č. 379/2005 Sb. upravuje v §§ 8 až 9a specifické prostory, kde platí zákaz kouření nebo je kouření výrazným způsobem regulováno;  článek 12 FCTC (vzdělávání, komunikace, školení a veřejné povědomí v oblasti kontroly tabáku) zákon č. 379/2005 Sb. upravuje organizaci a provádění protidrogové politiky (na úrovni ústřední státní správy, tak územní samosprávy; realizace preventivních opatření na úrovni vlády a jednotlivých resortů v oblasti škodlivého užívání návykových látek, a to opatřeními primární, sekundární a terciární prevence.

7  článek 14 FCTC (opatření ke snížení poptávky související se závislostí na tabáku a ukončení jeho užívání) zákon č. 379/2005 Sb. v § 19 stanovuje povinnost pro zdravotnické pracovníky provést u osob užívajících tabákové výrobky krátkou intervenci spočívající ve včasné diagnostice jejich škodlivého užívání a § 20 zákona pak upravuje jednotlivé typy odborné péče poskytované osobám užívajícím tabákové výrobky a jiné návykové látky;  článek 15 FCTC (nezákonný obchod s tabákovými výrobky) zákon č. 379/2005 Sb. v §§ 4 až 7 upravuje prodeje a případy omezení prodeje tabáku a tabákových výrobků a stanovuje povinnosti osob prodávajících tabákové výrobky;  článek 16 FCTC (prodej nezletilým osobám a nezl. osobami) zákon č. 379/2005 Sb. upravuje v ustanoveních §§ 4 až 7 zákaz prodeje a případy omezení prodeje tabáku a tabákových výrobků a stanovuje povinnosti osob prodávajících tabákové výrobky; 

8 1. Smluvní strany uznávají, že vědecké důkazy jednoznačně poukazují na to, že expozice tabákovému kouři způsobuje smrt, nemoc a invaliditu. 2. Každá smluvní strana přijme a zavede...účinná legislativní, výkonná, správní a/nebo jiná opatření, a tímto poskytne ochranu před vystavováním se tabákovému kouři ve vnitřních prostorách pracovišť, ve veřejné dopravě, vnitřních prostorách veřejných míst, eventuálně na dalších veřejných místech.

9  přijetí účinných opatření vedoucích k zákazu prodeje tab. výrobků osobám mladším 18ti let. Tato opatření mohou zahrnovat: a) značení v místě prodeje o zákazu prodeje nezletilým b) zákaz prodeje tab. výrobků ve všech případech, kdy zákazník může mít přímý volný přístup c) zákaz výroby i prodeje cukrovinek, občerstvení, hraček a dalších předmětů ve tvaru tab. výrobků d) opatření, aby prodejní automaty s tab. výrobky nebyly volně nedostupné pro nezletilé  zákaz nebo podpora zákazu distribuce tab. výrobků bezplatně veřejnosti a zejména nezletilým  zákaz prodeje kusových cigaret nebo v malých baleních  přijetí účinných opatření, včetně pokut pro prodejce a distributory, k vymáhání výše uvedených povinností obsažených v odst. 1-5 čl. 16

10 Pokyny k implementaci čl. 8 FCTC Doporučení Rady EU o nekuřáckém prostředí ČR právní úprava a aktivity na národní úrovni

11 doporučení vyzývá členské státy především:  k zajištění účinné ochrany před expozicí tabákovému kouři na vnitřních pracovištích, vnitřních veřejných místech, ve veřejné dopravě a vhodně i na dalších veřejných místech, a to v souladu s čl. 8 FCTC  k vypracování opatření ke snížení expozice tabákovému kouři u dětí a u dospívajících  k přijetí podpůrných opatření, jako jsou například účinná opatření k ukončení užívání tabáku a uvádění kombinovaných varování na baleních tabákových výrobků,  k posílení spolupráce na úrovni EU a vytvoření sítě národních kontaktních míst pro kontrolu tabáku, která mají sloužit k výměně informací a ke koordinaci koncepčních opatření DOPORUČENÍ RADY EU O NEKUŘÁCKÉM PROSTŘEDÍ

12 Přílohou jsou pokyny týkající se ochrany proti expozici tab. kouři:  Stanovení zásad souvisejících s ochranou proti expozici tabákovému kouři (7 zásad: nekuřácká vnitřní pracoviště, nekuřácká uzavřená veřejná místa, hlavní úloha občanské společnosti při přijímání opatření, vymahatelnost právních předpisů,...)  Stanovení zásadních definic souvisejících s ochranou proti expozici tabákovému kouři (nepřímý tabákový kouř, kouření, veřejná místa, pracoviště, veřejná doprava,....)  Informování a zapojení veřejnosti  Vymahatelnost  Hodnocení přijatých opatření DOPORUČENÍ RADY EU O NEKUŘÁCKÉM PROSTŘEDÍ

13  od roku 2005 je samostatnou smluvní stranou FCTC také Evropské společenství, respektive EU  lze dovodit, že v určitých ohledech zavazuje FCTC ČR již nyní, a to vzhledem k jejímu členství v EU.  nedokončením ratifikačního procesu se tak Česká republika rozhodně nevyhne závazkům vyplývajícím pro ni z FCTC  bude však setrvávat v pozici pouhého pozorovatele bez hlasovacího práva  bez možnosti ovlivňovat další vývoj FCTC (zejména přijímáním změn FCTC, dodatků a protokolů k FCTC)  uvedené aktivity zpravidla ovlivňují a určují i směr vývoje legislativy EU v této oblasti.

14 Stávající nejzávažnější problémy v praxi:  rozhodování provozovatele o typu zařízení společného stravování z hlediska režimu kouření  aplikace právních předpisů regulujících odvětrávání prostor, kde je povoleno kouření  definice a pojetí stavebně oddělených prostor určených ke kouření  absence definice „kouření“ a s tím spojeného problému užívání elektronické cigarety, vodní dýmky, herbálních cigaret...  právní regulace elektronických cigaret a výrobků s podobnou funkcí  kontrolní orgány, provádění výkonu kontroly, kompetence

15 Obecné problémy:  absence přesných údajů o provozovaných typech zařízení společného stravování z hlediska režimu kouření (jak z hlediska ČR, z hlediska jednotlivých krajů)  neexistující evidence správních deliktů uložených dle zákona č. 379/2005 Sb. (nejčastější delikty, průměrná výše sankcí, sankcionovaní provozovatelé)  absence jednotné evidence přestupků (prokázané delikty, věk pachatelů,..)

16  zakotvení režimu rozhodování provozovatele o typu zařízení společného stravování z hlediska regulace kouření – „ohlašovací princip“ + lhůty  definice hygienických limitů odvětrávání prostor, kde je povoleno kouření  definice stavebně oddělených prostor určených ke kouření  definice „kouření“ (držení zapáleného tabákového výrobku nebo manipulace s ním bez ohledu na to, zde je kouř aktivně vdechován či vydechován)  úprava elektronické cigarety a podobných výrobků  definice ostatních výrobků určených ke kouření  zpřísnění ochrany osob mladších 18-ti let  rozšíření kompetencí kontrolních orgánů (např. KHS)

17 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Mgr. Martin Ježek Magistrát hl. města Prahy Odbor zdravotní péče Aktuální stav právní regulace ochrany před tabákem Seminář dne13. 10. 2011; PSP PČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google