Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program ZNALEC Modul SORTIMENTACE (c) DaMaSk 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program ZNALEC Modul SORTIMENTACE (c) DaMaSk 2012."— Transkript prezentace:

1 Program ZNALEC Modul SORTIMENTACE (c) DaMaSk 2012

2 UŽIVATELSKÁ SORTIMENTACE LESNÍCH POROSTŮ Sortimentační kalkulátor pro provedení operativní sortimentace a výpočet tržeb z prodeje sortimentů surového dříví, resp. výpočet čistého výnosu za lesní majetek nebo vybrané lesní porosty za účelem přiblížení se ceně obvyklé (tržní hodnotě) NOVINKA 2011 – ZNALEC 4.3 !!!

3 Sortimentace surového dříví vypočtená s využitím programu ZNALEC 4.3 a digitálních LHP/LHO je vhodným podkladovým materiálem pro vlastníky lesů, správce, odborné lesní hospodáře, ekonomické poradce, znalce apod. Tyto výpočty tak mohou svým charakterem představovat ekonomickou nadstavbu nad LHP/LHO využitelnou pro: ekonomické rozhodování vlastníků lesa před plánovanou těžbou lesního porostu, znalce při stanovení hodnoty mýtní výtěže lesního porostu (po doplnění odpočtu těžebních nákladů u zjednodušené sortimentace) při zjišťování ceny obvyklé (v našem případě ceny výnosové blížící se tržní hodnotě), kterou nelze zjistit z cenového předpisu, plánování výnosové části hospodaření na lesním majetku, plánování těžebních nákladů porovnání různých sortimentačních modelů, (stanovení příspěvku na úhradu fixních nákladů - po doplnění o vynaložené těžební náklady na výrobu sortimentů surového dříví)

4 Možnosti uživatelské sortimentace A.Sortimentace surového dříví v detailu podle střední výčetní tloušťky porostu (d 1.3 ) B.Sortimentace surového dříví podle věku (věkových tříd) porostu = zjednodušený způsob sortimentace - objem porostní zásoby - objem těžby obnovní - objem těžby výchovné - objem těžby celkové (etát TO + TV) - objem dle růstových tabulek

5 Hrubý vs čistý výnos Program umožňuje vytváření vlastních sortimentačních a cenových modelů a výpočet hrubého výnosu (tržeb) z prodeje surového dříví, tj. bez odpočtu těžebních nákladů, které v detailní podobě zatím nejsou do výpočtu integrovány Pro potřebu zjištění čistého výnosu (tj. včetně odečtení těžebních nákladů) buď porostní zásoby nebo těžebního fondu může sloužit do programu zabudovaná zjednodušená sortimentace

6 Možnost vytváření vlastních sortimentačních a cenových modelů Před každou sortimentací si uživatel může případě potřeby aktualizovat ceny sortimentů surového dříví pro jednotlivé dřeviny nebo sortimentační podíly nebo založit nové modely nebo si může vybrat příslušný model z již existujících a porovnávat rozdíly ve výsledcích jak - v technických jednotkách (v podílech sortimentů v m 3 ), tak i - v hodnotových jednotkách (tržby v Kč) včetně výpočtu průměrného zpeněžení v Kč/m 3 Jak sortimentační tabulky, tak také ceníky a uživatelské názvy sortimentů lze popsat vlastním komentářem, aby se neztratila orientace při používání většího počtu sortimentačních a cenových modelů.

7

8 SORTIMENTAČNÍ TABULKY

9 Pohled na sortimentaci (názor) sortimentační tabulky jsou překonané (?) a do dnešní doby nepoužitelné, protože neexistuje taxativní závaznost při zařazování do sortimentů podle rozměrů a vad současnost a budoucnost patří interaktivním počítačovým programům (vkládání hodnot z průměrkování, výška nasazení koruny – sukatost, aktuální limity rozměrů, aktuální ceny,nákladovost technologií, propojení na popis porostů – digitální LHP/LHO atd.)

10 Vlastní sortimentační tabulky Pokud má uživatel dostatek vlastního empirického materiálu, ze kterého lze vytvořit pro lesní porost nebo pro lesní majetek vlastní sortimentační tabulky, zvyšuje se výrazným způsobem i předpoklad, že se modelové výsledky budou velmi přibližovat reálně dosaženým podílům jednotlivých sortimentů, reálně dosaženým tržbám i odpovídající zpeněžení Při sortimentaci má uživatel možnost využít implicitně nastavené Pařezovy sortimentační porostní tabulky nebo si může definovat svoje procentické podíly jednotlivých sortimentů v závislosti na hlavní dřevině a výčetní tloušťce. Nezadá-li si uživatel vlastní sortimentační model, výpočet je proveden s Pařezovými porostními sortimentačními tabulkami a implicitně nastaveným cenovým modelem.

11 Kvalita Charakteristika kvality těžební fondu nebo porostní zásoby pro jednotlivé skupiny dřevin podle Pařezovým porostních sortimentačních tabulek: - Doplnění kvality při importu dat z ocenění

12

13 Označení sortimentačního modelu

14

15 Změna názvů sortimentů

16 CENÍK SUROVÉHO DŘÍVÍ

17

18 Ceny sortimentů surového dříví s internetovým odkazem

19 VSTUPNÍ DATA O POROSTECH A SORTIMENTAČNÍ VÝPOČTY

20 VSTUPNÍ DATA O POROSTECH Sortimentace může být provedena pro celý lesní majetek nebo pro vybrané jednotlivé porosty, kdy uživatel: 1)taxační údaje v prostředí programu sám ručně natypuje 2)využije převodu údajů z digitálního LHP/LHO (tzv. „importovaná data“) 3)načte data z oceňování do sortimentace (tzv. „importovaná data“), resp. si provede dle vlastních výběrových kritérií vytvoření samostatných souborů s určitou definovanou podmnožinou dat (viz SERVIS). Ve volbě PŘEVODY DAT se převádí všechny věty (údaje popisující porosty) nebo si lze zadat převod jen vybraných porostů a také lze nastavit jen převod vět s údaji o porostní zásobě a těžbě obnovní za celý lesní majetek (pozn.: těžba výchovná bude postupně také zahrnuta do sortimentace).

21 Výběry záznamů (vět) pro převody dat z digitálních LHP/LHO

22 Charakteristika lesního majetku se zásobami a těžbami (pozn.: zatím bez graf. zobrazení)

23 Majetek: G – Střední Čechy Výměra:195,8300 ha

24

25 Výběry porostů pro sortimentaci (detailní i zjednodušenou) dle uživatelského sestavení výběrových kritérií

26 Zadání kritérií výběru

27 Registr již jednou vytvořených výběrových kritérií

28 SORTIMENTAČNÍ VÝPOČTY TYP A (dle d 1.3 ) (střední porostní výčetní tloušťky)

29 Sortimentační výpočty – var. 1 1)SORTIMENTACE DLE HMOTY (m 3 ), tj. provedení sortimentace s přímým zadáním hmoty (m 3 ), podle kódu dřeviny, s kvalitou dle Pařeza a s tloušťkovým stupněm (výčetní tloušťkou d 1.3 ) zjištěnou např. měřením v porostu (svěrkováním). Zobrazí se: -sortimentace dřeviny, tj. hmota sortimentu v m 3 b.k. -jednotková cena sortimentu v Kč/m 3 -kalkulace výsledné ceny v Kč za sortiment -procentický podíl sortimentů -grafické vyjádření podílu sortimentů a ceny sortimentu na celku

30 Sortimentační výpočty – var. 2 2)SORTIMENTACE DLE HMOTY (m 3 ) vypočtené z růstových tabulek v závislosti na výměře (v m 2 ), tj. výpočet sortimentace z tloušťkového stupně a porostní zásoby zjištěné podle růstových tabulek na základě bonitního stupně a věku dřeviny. Uživatel si ještě doplní - zastoupení dřevin v porostu, - zakmenění, - výměru - kód kvality dle Pařeza. Analogicky jako v 1. variantě se zde zobrazí výsledek sortimentace dřeviny, tj.

31

32 SORTIMENTAČNÍ VÝPOČTY TYP B (dle věku) tzv. zjednodušená sortimentace

33 Zjednodušená sortimentace Uživatel si zadá ve speciální tabulce pro příslušné věkové rozpětí (barevně odlišené): sortimenty (max. 11, ale třeba jenom kulatinu a vlákninu) procentické zastoupení sortimentů cenu sortimentů surového dříví (na P či OM) v Kč/m 3 těžební náklady (těžba + přibližování) v Kč/m 3 pro v místě obvykle používané technologie a průměrnou hmotnatost porostů Výpočet vychází z použitého druhu objemu, tj. z -objemu porostní zásoby v m 3 b.k. -objemu těžebního etátu v m 3 b.k. uvedeného v LHP/LHO v členění na TV + TO -objemu hmoty podle růstových tabulek v m 3 s k.

34 Výsledkem výpočtu je čistý výnos (tržby za surové dříví po odečtení těžebních nákladů), což lze v terminologii oceňování lesa označit jako výpočet hodnoty mýtní výtěže v Kč podle jednotlivých porostních skupin a celkem pro příslušný věk a (Aa), přičemž zvláštním případem je hodnota mýtní výtěže v obmýtí (Au). Poznámka: vypočtená hodnota představuje příspěvek na úhradu fixních nákladů I (Deckungsbeitrag I – DB I)

35 Tabulka pro zadání vstupních dat zjednodušené sortimentace

36 TISKOVÉ VÝSTUPY SORTIMENTACE

37 Tisk výsledků sortimentace podle výčetní tloušťky (d 1.3 ) Výsledkem sortimentace jsou 2 typy tiskových sestav: 1) detailní zobrazení výsledků sortimentace dle výčetní tloušťky (d 1.3 ) za jednotlivé porosty zařazené do příslušného sortimentačního bloku a jejich součet Sumarizační varianta tiskového výstupu se dále člení na volbu Výstup sestavy včetně detailu Výstup sestavy bez detailu (pozn.: tj. podle dřevin) 2) sumarizace sortimentace a tržeb podle dřevin vyskytujících se na daném lesním majetku

38 Použité modely v daném výpočtu

39

40 Tisk výsledků zjednodušené sortimentace dle věku (věkové třídy) porostu Výsledkem sortimentace je několik typů tiskových sestav: 1)Dle druhu objemu: - objem porostní zásoby - objem těžby výchovné - objem těžby obnovní - objem těžby výchovné + obnovní - objem z růstových tabulek 2) Dle typu výstupní sestavy - tisk dle oddělení-porostu-skupiny-dřeviny - tisk rekapitulace za sortimentaci a dřeviny - tisk sumáře dle sortimentů

41

42 ParametrPodle střední porostní výčetní tloušťky (d 1.3 ) Podle věku (zjednodušená sortimentace Poznámka Vstupní data o porostuVlastní pořízení Import z XML Import z oceňování Data z polynomických RT Výběry datPorostní zásoba Možnost vytváření sortimentačních bloků, výběru skupin či jednotlivých porostů aj. Těžba obnovní Těžba výchovná Ceny surového dřívíZaložení ceníkových souborů pro 13 skupin dřevin i jednotlivé dřeviny Průměrná cena za každý sortiment 1) 1 ) Pro různé dřeviny lze vytvořit různé modely (soubory) Sortimentační tabulkyZaložení souborů s podíly sortimentů z vlastních empiricky zjištěných dat (měření). Je to náročnější na použití (sběr dat) nebo Pařezovy tabulky Průměrné %-podíly sortimentů (odhadem), z vlastní zkušenosti, z časových řad = jednodušší na použití Ceny, podíly sortimentů a těžební náklady se zadávají v jedné tabulce Těžební náklady Nejsou zahrnuty Průměrné těžební náklady v Kč/m 3 diferencované podle věku (věkové třídy) porostu a technologií Podle místně obvyklých technologií (těžba + soustř.). Různý věk porostu reprezentuje různou hmotnatost porostu VýpočtySortimentace porostní zásoby (PZ – z LHP, RT – z tabulek), těžby (TO, TV) Tiskové výstupyDetail dle porostních skupin a dřevin Sumarizace dle dřevin Detail dle porostních skupin a dřevin Sumarizace dle dřevin Výpočet průměrného zpeněžení Tržby z prodeje dřevaANO Čistý výnosNEANO Porovnání sortimentačních přístupů v programu ZNALEC 4.3


Stáhnout ppt "Program ZNALEC Modul SORTIMENTACE (c) DaMaSk 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google