Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální poradenské a informační místo (dále jen „RPIM2“) sídlo Hradec Králové Nový Pivovar, Soukenická 54.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální poradenské a informační místo (dále jen „RPIM2“) sídlo Hradec Králové Nový Pivovar, Soukenická 54."— Transkript prezentace:

1 Regionální poradenské a informační místo (dále jen „RPIM2“) sídlo Hradec Králové Nový Pivovar, Soukenická 54

2 Cíl RPIM2  Poskytovat služby pro potenciální žadatele do Operačního programu Životní prostředí: – iniciace projektových záměrů u přijatelných příjemců – technický a organizační doprovod při rozvinutí záměrů v projekt – technická podpora při návrhu optimálního technického řešení záměru „TENTO PROJEKT JE HRAZEN Z TECHNICKÉ ASISTENCE OP ŽP“ Společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. je smluvním partnerem SFŽP

3 Možní příjemci služeb  Především: → obce a města v Královéhradeckém kraji, → příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, → svazky obcí, → občanská sdružení, → VŠ, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, atd. „TENTO PROJEKT JE HRAZEN Z TECHNICKÉ ASISTENCE OP ŽP“ Společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. je smluvním partnerem SFŽP

4 Cílové projektové záměry  Priorita 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady: – integrované systémy nakládání s odpady ( regionální systém pro využití bio odpadů, regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO, speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH ČR/kraje) – systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady (systémy pro separaci a svoz odpadů, systémy pro separaci a svoz bio odpadů, sběrné dvory, překladiště a sklady KO, systémy pro separaci nebezpečných KO, systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů) „TENTO PROJEKT JE HRAZEN Z TECHNICKÉ ASISTENCE OP ŽP“ Společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. je smluvním partnerem SFŽP

5 Cílové projektové záměry – zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů (třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi, zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů, zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů, zařízení na úpravu auto vraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, zařízení na úpravu elektro odpadů, stavebních odpadů, kompostárny, bioplynové a bio fermentační stanice, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady) – rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek (rekultivace starých skládek, odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech) „TENTO PROJEKT JE HRAZEN Z TECHNICKÉ ASISTENCE OP ŽP“ Společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. je smluvním partnerem SFŽP

6 Cílové projektové záměry  Oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady: – způsobilé výdaje: v rámci projektové přípravy výdaje na zpracování Analýzy rizik u projektů starých skládek v oblasti podpory 4.1, zpracování Studie proveditelnosti u projektů, kde je vyžadovaná, zpracování finanční a ekonomické analýzy u velkých projektů, finanční analýzy a žádosti, vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % stavební práce a související služby - způsobilé jsou zejména stavební práce na výstavbu nových nebo na rekonstrukci stávajících zařízení zajišťující splnění parametrů dané oblasti podpory, nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku letáky a brožury zajišťující osvětu občanů v souvislosti s projekty, které řeší systémy odděleného sběru, zkoušky - způsobilé jsou zkoušky a testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, věcné příspěvky – poskytnutí nemovitého majetku max. do výše 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů nákup pozemku, stavby – v ojedinělých a v odůvodněných případech, max. do 10 % „TENTO PROJEKT JE HRAZEN Z TECHNICKÉ ASISTENCE OP ŽP“ Společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. je smluvním partnerem SFŽP

7 Cílové projektové záměry  Oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady: – způsobilé výdaje: nové zařízení nezabudované do stavby, je-li součástí integrovaného systému nakládání s odpady, zařízení na třídění, úpravu, recyklaci nebo jiné využití odpadů, zařízení, která jsou součástí systémů odděleného sběru odpadů včetně shromažďovacích prostředků a účelových zařízení pro manipulaci a přepravu odpadů, zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady ke snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností, zařízení sběrných dvorů, překladišť a skladů odpadů, nové vybavení na rekonstrukci stávajících zařízení pro zajištění splnění parametrů dané oblasti podpory, zařízení k odstraňování kontaminace z vody čerpané při sanaci - sanační stanice „TENTO PROJEKT JE HRAZEN Z TECHNICKÉ ASISTENCE OP ŽP“ Společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. je smluvním partnerem SFŽP

8 Cílové projektové záměry  Oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady: – obecné informace: max. podpora z Fondu soudržnosti 85 %, 5 % SFŽP, podíl žadatele 10 % minimální způsobilé výdaje projektu 0,5 mil. Kč finanční alokace pro oblast 4.1 520,258 mil. EUR přijímány individuální, velké projekty (nad 25 mil. EUR) žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory, musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemku, na němž je projekt realizován minimálně na dobu 5 let od ukončení projektu (neplatí u projektů síťového rozmístění sběrných nádob) kritéria hodnocení – technické (váha 40 %), ekologická (40 %) a ekonomická (20 %) soulad s Plánem odpadového hospodářství kraje veřejná podpora – podpora 40 % podpora „de minimis“ 200 tis. EUR „TENTO PROJEKT JE HRAZEN Z TECHNICKÉ ASISTENCE OP ŽP“ Společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. je smluvním partnerem SFŽP

9 www.mottmac.comwww.mottmac.com, www.cep-rra.cz Vedoucí projektového týmu: Ing. Jaroslav Glogar, +420 221 423 901, jaroslav.glogar@mottmac.com jaroslav.glogar@mottmac.com Projektový manažer: Ing. Tomasz Knopp, +420 221 423 906, tomasz.knopp@mottmac.com tomasz.knopp@mottmac.com Projektový manažer: Ing. Lenka Bacovská, +420 724 049 639, bacovska@cep-rra.cz bacovska@cep-rra.cz


Stáhnout ppt "Regionální poradenské a informační místo (dále jen „RPIM2“) sídlo Hradec Králové Nový Pivovar, Soukenická 54."

Podobné prezentace


Reklamy Google