Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uvažované modely financování sociálních služeb v r.2013 - 2014 PhDr. Radek Suda, odbor sociálních služeb a sociální práce, MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uvažované modely financování sociálních služeb v r.2013 - 2014 PhDr. Radek Suda, odbor sociálních služeb a sociální práce, MPSV."— Transkript prezentace:

1 Uvažované modely financování sociálních služeb v r.2013 - 2014 PhDr. Radek Suda, odbor sociálních služeb a sociální práce, MPSV

2 Základní zásady DŘ 2013 1) Vyloučení střetu zájmů a rovný přístup ke všem poskytovatelům 2) Analýza střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb jako podkladu pro poskytování dotací 3) Podpora terénních a ambulantních služeb soc. péče 4) Nepodpora navyšování kapacit pobytových služeb soc. péče

3 Vyloučení střetu zájmů Rovný přístup ke všem poskytovatelům -využití metodiky pro hodnocení – popis způsobu hodnocení žádosti do úrovně maximální výše dotace -stanovení a zveřejnění exaktního způsobu výpočtu optimálního a reálného návrhu dotace u všech služeb a poskytovatelů -zveřejnění těchto kritérií

4 Analýza střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb -v průběhu měsíců srpna a září 2012 -SPRSS jako východiska pro určení potřebnosti jednotlivých služeb a jejich dostupnosti - analýza SPRSS pro kvantifikaci požadavků na poskytnutí dotace Posuzování zveřejněno při vyhlášení dotačního řízení.

5 Nepodpora navyšování kapacit pobytových služeb sociální péče -navyšování pobytových služeb sociální péče nebude nadále plošně podporováno dotacemi ze SR -výjimka – služby zapojené do procesu transformace, domovy se zvláštním režimem (transformace kapacit domovů pro seniory) návaznost na ostatní priority resortu (projekty ESF)

6 Rok 2013 Determinanty: Alokace určená státním rozpočtem. Principy dotačního řízení ve smyslu priorit resortu. Spolupráce KÚ ve smyslu plného výkonu státní správy v přenesené působnosti. Prováděcí právní předpis podle § 101, odst. 7 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – nyní v procesu přípravy. Rok 2013 je poslední rok, kdy financování bude ve formě stávajícího způsobu poskytování dotací.

7 Rok 2014 Determinanty: Nabytí účinnosti § 101a z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Alokace i nadále určena státním rozpočtem. Dotační řízení pouze pro kraje jakožto samosprávné celky. Z úrovně MPSV – žádné celostátní služby. Možnost realizace dotačního řízení pro projekty inovativní prvky v sociálních službách, výzkum a vývoj v sociálním začleňování apod. (možnost využití ESF). Prováděcí právní předpis podle § 101a, odst. 7.

8 Rok 2014 Obecné, avšak nepodkročitelné principy: Vymezení a garance minimální kvality života na principu solidarity. Stanovení očekávané míry participace, tj. očekávané míry využití soukromých zdrojů a osobní iniciativy k zajištění soc. služeb. Garance kvality a definice parametrů služeb, která sleduje kvalitu procesů i výsledků soc. služeb. Ochrana práv uživatelů služeb. Ochrana práv ostatních subjektů sociálních služeb – poskytovatelů i subjektů veřejné správy. Transparentnost rozhodování a předvídatelnost vývoje. Využití samosprávných zdrojů.

9 Rok 2014 Na základě uvedených principů, střednědobých plánů a jednotlivých koncepcí krajů: Sestaveny základní varianty pro financování sociálních služeb: parametrická, subsidiární, předreformní a reformní. Varianty nemusí být vnímány jako samostatné modely, mohou na sebe plynule navazovat nebo v některých jednotlivých účincích se vzájemně ovlivňovat a prolínat.

10 Rok 2014 Parametrická Vychází ze stávajícího leg. rámce (§101a). Dotace pro kraje bude účelově členěna na dotace na služby sociální péče, prevence a poradenství. Financování sociálních služeb bude vícezdrojové a část finančních prostředků na provozní náklady soc. služeb budou zajišťovat samosprávy ze svých rozpočtů. MPSV vydá metodické doporučení, jak nastavit síť soc. služeb a jak realizovat výběr potřebných kapacit. K § 101a bude upraven způsob a příp. kritéria pro plnění podmínek pravidel veřejné podpory a zákazu střetu zájmů.

11 A kam dále po roce 2014 Subsidiární Může volně navazovat na variantu parametrickou. Řada nových komponentů v profilu financování soc. služeb. Předpokládá nutné legislativní změny. Obsahuje akcent na kvalitu služeb v návaznosti na PnP. Zásadní reformní změnou v této variantě je změna PnP. Počet stupňů - výše PnP k naplnění potřeb osob. V rámci posuzování a rozhodování o PnP je výrazně posílen psychosociální rozměr, ten se následně promítá i do počtu stupňů závislosti.

12 A kam dále po roce 2014 Subsidiární a dále Objem prostředků na dotace bude navázán na relevantní výpočtové ukazatele. Finanční prostředky přidělené prostřednictvím dotací, budou zčásti závazně strukturovány dle druhů (typů) služeb. Úvaha, že finanční prostředky pro výkon činnosti sociálních služeb budou mj. poskytnuty krajům, v rámci samostatné působnosti, prostřednictvím rozpočtového určení daní. Hypoteticky to umožňuje posílit subsidiaritu převedením rozhodování zcela až na úroveň obcí.

13 A kam dále po roce 2014 Předreformní (změna ve způsobu financování, finanční prostředky jdou za uživatelem soc. sl.) Varianta předpokládá zásadní revizi přístupu k propojení financování a potřeb cílových skupin. Vyrovnávací platba - navazuje přímo na potřeby uživatelů sociálních služeb a bere v úvahu finanční možnosti uživatelů, - je diferencovaná a testovaná, - vyplácená poskytovateli sociálních služeb na konkrétního uživatele. Vychází z analýzy potřeb cílových skupin na území, navazuje volba adekvátního způsobu naplnění potřeb.

14 A kam dále po roce 2014 Reformní Změna zákona č. 108/2006 Sb. zejména v odstranění taxativního vymezení druhů soc. služeb, a to i ve vazbě na poskytované činnosti. Alokace veřejných prostředků - na základě důsledně prováděné analýzy potřeb cílových skupin dle lokalit + plán adekvátního naplnění těchto potřeb. Nacenění činností sociálních služeb a získávání objektivních dat z lokalit. Distribuce finančních prostředků = věcné plnění poskytovatelům služeb vybraných na základě soutěžních mechanismů (samostatné působnost krajů) a dále i možnou kombinací dávek pro uživatele.

15 A kam dále po roce 2014 Reformní a dále Dávka plošná, analogie Příspěvku na péči, avšak vysoce diverzifikovaná podle objektivních parametrů funguje jako „kompenzace objektivního znevýhodnění“. Nový strukturovaný nástroj pro posouzení potřeb navázané na finanční plnění. Dávka testovaná majetkově a příjmově. Nastupuje až po vyčerpání vlastních zdrojů uživatele a reaguje na jeho lokální a individuální podmínky v provazbě na místní samosprávu. Zde se počítá s přeneseným výkonem státní správy na obce = činnosti sociálního pracovníka.

16 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Uvažované modely financování sociálních služeb v r.2013 - 2014 PhDr. Radek Suda, odbor sociálních služeb a sociální práce, MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google