Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení služeb pro stanovení vyrovnávací platby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení služeb pro stanovení vyrovnávací platby"— Transkript prezentace:

1 Vymezení služeb pro stanovení vyrovnávací platby
Mgr. Jiří Zeman Královéhradecký kraj

2 Rozsah služeb pro platbu: hodnota za peníze
Pro smlouvu je nezbytné zachytit základní parametry služeb, které mají vliv na jejich cenu. Parametry musí být jednoduché a snadno ověřitelné, v systému vícezdrojového financování stabilní. Postaveny jsou na principu ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB.

3 Definice předmětu smlouvy
Činnosti sociální služby Vymezení cílové skupiny Rozsah úvazků přímé práce (odpracovaných hodin) Lůžka u pobytových služeb Výjezdní jednotky u tísňových péčí

4 Vymezení dostupnosti služby
Stanovení územní působnosti služby Okamžitá dostupnost pracovníků přímé práce v jednotlivých časech Objem zajištěné přímé práce za měsíc Parametr finanční dostupnosti služby v rámci finanční dostupnosti Vymezení časové dostupnosti služby týdně

5 Výkonová kritéria: přiměřenost služby
Výkonová kritéria služeb ověřují přiměřenost dostupnosti služby. Tato kritéria mohou být dobrý sluha, ale zlý pán – nezbytné je s nimi pracovat citlivě. U služeb sociální péče jsou podložené výběry a mají vliv na stanovení vyrovnávací platby. Výkonová kritéria jsou předmětem hodnocení přiměřenosti služeb při nastavení smluvního ROZSAHU SLUŽEB PRO DANÉ OBDOBÍ.

6 Výkonová kritéria Posouzení, zda jsou kapacity služby přiměřené
Mohou být individualizovaná – podle jednotných kritérií Hodiny poskytnutých služeb Obložnost lůžek Ve více standardizovaných službách i kontakty nebo klienti

7 Výkonová kritéria - rizika
Objem služeb je upřednostňován před kvalitou (přepečovávání, poskytování služeb bez potřebnosti) Tlak na výkonnost snižuje faktickou dostupnost služeb x pružnost reakce na poptávku u sociálních služeb Výkonnost se může lišit dle podmínek působnosti služeb – např. u terénních služeb U některých služeb musí být zachována dostupnost, která může snižovat výkonnost Výkonnost není hlavním cílem sociálních služeb, často může být kontraproduktivní ve vztahu k potřebnosti služby. Výkonnost může ovlivnit rozsah služeb v rámci aktualizace sítě služeb.

8 Potřebnost služeb: zacílení a výsledky
Měkká kritéria jsou nezbytnou součástí systému; ověřování toho, komu jsou služby poskytovány a jaké změny v nepříznivé sociální situaci jsou dosahovány, je nezbytnou součástí plánování rozsahu služeb.

9 Řešení nepříznivé sociální situace
Cíle služby ve vztahu k řešení nepříznivé sociální situaci Výsledky služeb v řešení/zmírnění nepříznivé sociální situace Je dohodou mezi zadavateli a poskytovateli Ověřováno v rámci kontrol Výstupy kontrol – snížení/zvýšení rozsahu poskytovaných služeb – v rámci aktualizace sítě služeb

10 Ověření kritérií dostupnosti a výkonnosti
Zajištění dostupnosti je nezbytnou podmínkou poskytnutí vyrovnávací platby – její rozsah je průběžně ověřován. Výkonnost je vyhodnocována pro účely aktualizace rozsahu služeb.

11 Ověřování zajištění služeb – pro vyrovnávací platbu
Rozsah přímé práce alespoň v dohodnuté výši – s dodržením účelu lze zajistit více Rozsah zajištění lůžek Rozsah zajištění výjezdních jednotek u tísňové péče Sběr dat 2 x – 4 x ročně v rámci informačního systému Není-li zajištěn rozsah = krácení vyrovnávací platby

12 Ověřování zajištění služeb
Monitoring poskytovatelů – cíl ověřit faktickou dostupnost služeb v dohodnutém rozsahu Sběr a vyhodnocení výkonových ukazatelů služeb – podklad pro aktualizaci smluveného rozsahu služeb v budoucnosti

13 Změna rozsahu služeb a víceletost
Nastavení rozsahu služeb je vymezeno v síti. Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu bude na 3 nebo 6 let. Rozhodování o rozsahu služeb a pověření je společným postupem kraje a obcí. Jsou nastavena věcná kritéria hodnocení.

14 Nastavení rozsahu služeb – síť služeb
Rozsah služeb je nastaven v síti veřejně podporovaných sociálních služeb Síť je konstruována jako optimální s ohledem na znalosti o potřebách obyvatel, znalosti o poskytovaných službách a finančních prostředcích Síť je společnou „dohodou“ zadavatelů (obcí a kraje) a poskytovatelů Síť bude konstruována na 3 nebo 6 let

15 Podávání podnětů k aktualizaci sítě
Poskytovatel nebo obec podává podnět k aktualizaci 2 x ročně Podnět dává prostřednictvím internetové aplikace Vyjádření o potřebnosti vystavené příslušným obecním úřadem, vazba vyjádření na rozsah a potřebnost sociální služby Vyjádření obcí o podpoře Na základě aktualizace pověření bude uzavřen dodatek pověření a upraveno financování služby +/- Podnět může vycházet také z úřední činnosti (kontrol)

16 Hodnocení podnětů k aktualizaci sítě sociálních služeb
Soulad služby s principy Plánu sociálních služeb Soulad s rozvojovými prioritami Plánu sociálních služeb Posouzení nepříznivé sociální situace ve vazbě na ohrožení sociálním vyloučením, dopadů na zdraví a život osob cílové skupiny

17 Hodnocení podnětů k aktualizaci sítě sociálních služeb
Přiměřenost navržených personálních / lůžkových kapacit k potřebám a velikosti cílové skupiny a poskytovaným činnostem Využití principu subsidiarity při řešení nepříznivé sociální situace klientů sociální služby, posouzení role navrhované sociální služby ve vazbě na přirozené nástroje pomoci, veřejné služby a jiné sociální služby v regionu Kapacita obdobných sociálních služeb v regionu

18 Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu jako dohoda
Společná dohoda kraje a poskytovatele o rozsahu služby, jejím financování a dalších podmínkách zajištění služby K dohodě přistupují obce prostřednictvím smlouvy o kofinancování služeb Povinnosti z pověření jsou promítány do smluv o financování sociálních služeb

19 Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu jako dohoda
Má zajistit – víceletost a předvídatelnost podmínek Je vystavováno na období platnosti sítě sociálních služeb Měněno bude dodatky tak, aby byla zajištěna efektivita a pružnost služeb v reakci na poptávku

20 Nastavení parametrů vyrovnávací platby s ohledem na zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb Poskytování finančních prostředků má zásadní vliv na způsob poskytování sociálních služeb, parametry vyrovnávací platby by měly působit pozitivně na poskytování sociálních služeb.

21 Parametry vyrovnávací platby ve vztahu ke kvalitě a dostupnosti služeb
Individuální posouzení příjmů umožňuje zohlednit platby méně solventních uživatelů s růstem úhrad nad optimum klesá vyrovnávací platba – zabraňuje nadměrným platbám klientů Platba v kombinaci lůžko a pracovníci přímé práce – umožňuje poskytování služeb i náročnějším cílovým skupinám a větší diferenciaci pobytových služeb

22 Parametry vyrovnávací platby ve vztahu ke kvalitě a dostupnosti služeb
Zohlednění dalších kritérií dostupnosti (časové, místní) při stanovení optimálních nákladů posílí motivaci ke způsobu poskytování služeb Stanovení platby za dostupnost – umožňuje kvalitní poskytování sociální služby

23 Rizika a nevýhody systému
Zvýšení administrativní zátěže na poskytovatele a zejména na zadavatele. Neúměrný nárůst nákladů služeb. Potlačení neziskového sektoru.

24 Minimalizace rizik a jejich řešení
Administrativní náročnost – automatizovaný systém řízení sítě služeb Riziko růstu nákladů - soutěžení sociálních služeb, práce s „optimalizací nákladů“ Minimalizace změny – provádění kontrol věcného plnění; financování služeb nikoli organizací Potlačení NNO – minimální rozsah služeb, jiné aktivity nad rámec základních činností

25 Soutěž v sociálních službách – výběr dodavatele
Minimální požadavky na službu - iniciativa přenesena na poskytovatele, poskytovatel dokládá zejména Materiální zabezpečení Personální zabezpečení – dostupnost, kvalifikace, praxe Definice a postupy k ověření cílové skupiny (sociální šetření) Postupy zhodnocení stavu/kompetencí uživatelů, stanovování cílů práce s uživatelem, jejich plnění a vyhodnocení

26 Soutěž v sociálních službách – výběr dodavatele
Obsah činností, standardizovaná nabídka (QMSS) Metodiku práce s uživateli (popis postupu práce v klíčových činnostech, které služba řeší, včetně zprostředkování návazné sítě) Kalkulaci nákladů a příjmů (detailní specifikace a zdůvodnění) – rozpočet, včetně specifikace ceníku služeb pro uživatele

27 Soutěž v sociálních službách - omezení
Střet zájmů – zřizovatel x zadavatel Dlouhodobost poskytování – co s uživateli x nesoulad kapacit Soutěž a více zdrojové financování Riziko monopolizace, možnost alternativy volby uživatelem Soutěž x pravidelná „kontrola plnění podmínek“

28 Děkuji za pozornost Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor sociálních věcí Oddělení analýz, koncepcí a financování Mgr. Jiří Zeman


Stáhnout ppt "Vymezení služeb pro stanovení vyrovnávací platby"

Podobné prezentace


Reklamy Google