Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení služeb pro stanovení vyrovnávací platby Mgr. Jiří Zeman Královéhradecký kraj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení služeb pro stanovení vyrovnávací platby Mgr. Jiří Zeman Královéhradecký kraj."— Transkript prezentace:

1 Vymezení služeb pro stanovení vyrovnávací platby Mgr. Jiří Zeman Královéhradecký kraj

2 Rozsah služeb pro platbu: hodnota za peníze Pro smlouvu je nezbytné zachytit základní parametry služeb, které mají vliv na jejich cenu. Parametry musí být jednoduché a snadno ověřitelné, v systému vícezdrojového financování stabilní. Postaveny jsou na principu ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB.

3 Definice předmětu smlouvy  Činnosti sociální služby  Vymezení cílové skupiny  Rozsah úvazků přímé práce (odpracovaných hodin)  Lůžka u pobytových služeb  Výjezdní jednotky u tísňových péčí

4 Vymezení dostupnosti služby  Stanovení územní působnosti služby  Okamžitá dostupnost pracovníků přímé práce v jednotlivých časech  Objem zajištěné přímé práce za měsíc  Parametr finanční dostupnosti služby v rámci finanční dostupnosti  Vymezení časové dostupnosti služby týdně

5 Výkonová kritéria: přiměřenost služby Výkonová kritéria služeb ověřují přiměřenost dostupnosti služby. Tato kritéria mohou být dobrý sluha, ale zlý pán – nezbytné je s nimi pracovat citlivě. U služeb sociální péče jsou podložené výběry a mají vliv na stanovení vyrovnávací platby. Výkonová kritéria jsou předmětem hodnocení přiměřenosti služeb při nastavení smluvního ROZSAHU SLUŽEB PRO DANÉ OBDOBÍ.

6 Výkonová kritéria  Posouzení, zda jsou kapacity služby přiměřené  Mohou být individualizovaná – podle jednotných kritérií  Hodiny poskytnutých služeb  Obložnost lůžek  Ve více standardizovaných službách i kontakty nebo klienti

7 Výkonová kritéria - rizika  Objem služeb je upřednostňován před kvalitou (přepečovávání, poskytování služeb bez potřebnosti)  Tlak na výkonnost snižuje faktickou dostupnost služeb x pružnost reakce na poptávku u sociálních služeb  Výkonnost se může lišit dle podmínek působnosti služeb – např. u terénních služeb  U některých služeb musí být zachována dostupnost, která může snižovat výkonnost Výkonnost není hlavním cílem sociálních služeb, často může být kontraproduktivní ve vztahu k potřebnosti služby. Výkonnost může ovlivnit rozsah služeb v rámci aktualizace sítě služeb.

8 Potřebnost služeb: zacílení a výsledky Měkká kritéria jsou nezbytnou součástí systému; ověřování toho, komu jsou služby poskytovány a jaké změny v nepříznivé sociální situaci jsou dosahovány, je nezbytnou součástí plánování rozsahu služeb.

9 Řešení nepříznivé sociální situace  Cíle služby ve vztahu k řešení nepříznivé sociální situaci  Výsledky služeb v řešení/zmírnění nepříznivé sociální situace  Je dohodou mezi zadavateli a poskytovateli  Ověřováno v rámci kontrol  Výstupy kontrol – snížení/zvýšení rozsahu poskytovaných služeb – v rámci aktualizace sítě služeb

10 Ověření kritérií dostupnosti a výkonnosti Zajištění dostupnosti je nezbytnou podmínkou poskytnutí vyrovnávací platby – její rozsah je průběžně ověřován. Výkonnost je vyhodnocována pro účely aktualizace rozsahu služeb.

11  Rozsah přímé práce alespoň v dohodnuté výši – s dodržením účelu lze zajistit více  Rozsah zajištění lůžek  Rozsah zajištění výjezdních jednotek u tísňové péče  Sběr dat 2 x – 4 x ročně v rámci informačního systému  Není-li zajištěn rozsah = krácení vyrovnávací platby Ověřování zajištění služeb – pro vyrovnávací platbu

12  Monitoring poskytovatelů – cíl ověřit faktickou dostupnost služeb v dohodnutém rozsahu  Sběr a vyhodnocení výkonových ukazatelů služeb – podklad pro aktualizaci smluveného rozsahu služeb v budoucnosti Ověřování zajištění služeb

13 Změna rozsahu služeb a víceletost Nastavení rozsahu služeb je vymezeno v síti. Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu bude na 3 nebo 6 let. Rozhodování o rozsahu služeb a pověření je společným postupem kraje a obcí. Jsou nastavena věcná kritéria hodnocení.

14 Nastavení rozsahu služeb – síť služeb  Rozsah služeb je nastaven v síti veřejně podporovaných sociálních služeb  Síť je konstruována jako optimální s ohledem na znalosti o potřebách obyvatel, znalosti o poskytovaných službách a finančních prostředcích  Síť je společnou „dohodou“ zadavatelů (obcí a kraje) a poskytovatelů  Síť bude konstruována na 3 nebo 6 let

15 Podávání podnětů k aktualizaci sítě  Poskytovatel nebo obec podává podnět k aktualizaci 2 x ročně  Podnět dává prostřednictvím internetové aplikace  Vyjádření o potřebnosti vystavené příslušným obecním úřadem, vazba vyjádření na rozsah a potřebnost sociální služby  Vyjádření obcí o podpoře  Na základě aktualizace pověření bude uzavřen dodatek pověření a upraveno financování služby +/-  Podnět může vycházet také z úřední činnosti (kontrol)

16 Hodnocení podnětů k aktualizaci sítě sociálních služeb  Soulad služby s principy Plánu sociálních služeb  Soulad s rozvojovými prioritami Plánu sociálních služeb  Posouzení nepříznivé sociální situace ve vazbě na ohrožení sociálním vyloučením, dopadů na zdraví a život osob cílové skupiny

17 Hodnocení podnětů k aktualizaci sítě sociálních služeb  Přiměřenost navržených personálních / lůžkových kapacit k potřebám a velikosti cílové skupiny a poskytovaným činnostem  Využití principu subsidiarity při řešení nepříznivé sociální situace klientů sociální služby, posouzení role navrhované sociální služby ve vazbě na přirozené nástroje pomoci, veřejné služby a jiné sociální služby v regionu  Kapacita obdobných sociálních služeb v regionu

18 Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu jako dohoda  Společná dohoda kraje a poskytovatele o rozsahu služby, jejím financování a dalších podmínkách zajištění služby  K dohodě přistupují obce prostřednictvím smlouvy o kofinancování služeb  Povinnosti z pověření jsou promítány do smluv o financování sociálních služeb

19 Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu jako dohoda  Má zajistit – víceletost a předvídatelnost podmínek  Je vystavováno na období platnosti sítě sociálních služeb  Měněno bude dodatky tak, aby byla zajištěna efektivita a pružnost služeb v reakci na poptávku

20 Poskytování finančních prostředků má zásadní vliv na způsob poskytování sociálních služeb, parametry vyrovnávací platby by měly působit pozitivně na poskytování sociálních služeb. Nastavení parametrů vyrovnávací platby s ohledem na zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb

21 Parametry vyrovnávací platby ve vztahu ke kvalitě a dostupnosti služeb  Individuální posouzení příjmů  umožňuje zohlednit platby méně solventních uživatelů  s růstem úhrad nad optimum klesá vyrovnávací platba – zabraňuje nadměrným platbám klientů  Platba v kombinaci lůžko a pracovníci přímé práce – umožňuje poskytování služeb i náročnějším cílovým skupinám a větší diferenciaci pobytových služeb

22 Parametry vyrovnávací platby ve vztahu ke kvalitě a dostupnosti služeb  Zohlednění dalších kritérií dostupnosti (časové, místní) při stanovení optimálních nákladů posílí motivaci ke způsobu poskytování služeb  Stanovení platby za dostupnost – umožňuje kvalitní poskytování sociální služby

23 Rizika a nevýhody systému Zvýšení administrativní zátěže na poskytovatele a zejména na zadavatele. Neúměrný nárůst nákladů služeb. Potlačení neziskového sektoru.

24 Minimalizace rizik a jejich řešení  Administrativní náročnost – automatizovaný systém řízení sítě služeb  Riziko růstu nákladů - soutěžení sociálních služeb, práce s „optimalizací nákladů“  Minimalizace změny – provádění kontrol věcného plnění; financování služeb nikoli organizací  Potlačení NNO – minimální rozsah služeb, jiné aktivity nad rámec základních činností

25 Soutěž v sociálních službách – výběr dodavatele  Minimální požadavky na službu - iniciativa přenesena na poskytovatele, poskytovatel dokládá zejména o Materiální zabezpečení o Personální zabezpečení – dostupnost, kvalifikace, praxe o Definice a postupy k ověření cílové skupiny (sociální šetření) o Postupy zhodnocení stavu/kompetencí uživatelů, stanovování cílů práce s uživatelem, jejich plnění a vyhodnocení

26 Soutěž v sociálních službách – výběr dodavatele o Obsah činností, standardizovaná nabídka (QMSS) o Metodiku práce s uživateli (popis postupu práce v klíčových činnostech, které služba řeší, včetně zprostředkování návazné sítě) o Kalkulaci nákladů a příjmů (detailní specifikace a zdůvodnění) – rozpočet, včetně specifikace ceníku služeb pro uživatele

27 Soutěž v sociálních službách - omezení  Střet zájmů – zřizovatel x zadavatel  Dlouhodobost poskytování – co s uživateli x nesoulad kapacit  Soutěž a více zdrojové financování  Riziko monopolizace, možnost alternativy volby uživatelem  Soutěž x pravidelná „kontrola plnění podmínek“

28 Děkuji za pozornost Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Oddělení analýz, koncepcí a financování Mgr. Jiří Zeman jzeman@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Vymezení služeb pro stanovení vyrovnávací platby Mgr. Jiří Zeman Královéhradecký kraj."

Podobné prezentace


Reklamy Google